🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

9. slovenska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

14. 9. 1943 Zapadnodolenjski NOP odred, po naredbi GŠ NOV i PO za Sloveniju, preimenovan u 9. slovenačku NOU brigadu, jačine 4 bataljona. 

3. 10. 1943 Kod s. Rakitne nemačka kolona iz Borovince napala jedinice 9. slovenačke NO brigade i, posle oštre borbe, odbacila ih u re.ion s. Pikovnik - s. Koščake - s. Sv. Vid (kod Cerknice).

7. 10. 1943 U s. Preserju (kod Kamnika) 2. bataljon 9. slovenačke NO brigade napao nemačku posadu i snažnim jurišem je primorao da se, uz podršku tenkova, povuče, a potom porušio železničku stanicu, most i prugu.

17. 10. 1943 Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ, u cilju objedinjavanja dejstva i uspešnije odbrane jedinica na sektoru Brod na Kupi - Stari Trg - Kočevje, formiran Operativni štab. Pod njegovu su komandu stavljene 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, 9. slovenačka NO brigada, 14. slovenačka (železničarska) NO brigada, četa Komande mesta Kočevje i baterija haubica 149 mm.

24. 10. 1943 Jake snage nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, nastupajući iz Gerova i Broda na Kupi, posle višednevnih borbi protiv 14. slovenačke (železničarske) i 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ, zauzele Kočevje.

27. 10. 1943 Kod s. Kočevske Reke, s. Koča i s. Mlake 9. slovenačka NO brigada vodila višečasovnu borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja se probila iz Broda na Kupi. Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla ka pl. Travnoj gori i s. Gotenici (blizu Kočevja).

1. 11. 1943 Kod s. Mlake (blizu Kočevske Reke) jake nemačke snage napale 1. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. Bataljon je, posle višečasovne borbe, izbegao okruženje i povukao se u pravcu pl. Slovenskog vrha (kod Kočevja).

3. 11. 1943 Kod s. M. Loga, Jelenovog žleba i s. Lenčeka (blizu Ribnice) nemačke snage iz s, Grčarica, s. Čabra i s. Sodražice napale 9. slovenačku brigadu 18. divizije NOVJ i 4. bataljon 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe slovenačke jedinice su se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukle na pl. Veliki vrh i pl. Mošnevec.

4. 11. 1943 Kod s. Podpreske (na pl. Mošnevecu) jaka nemačka kolona napala 2. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. U višečasovnoj borbi bataljon se povukao prema s. Belim Vodama, gde je bio okružen, pa se u toku noći, po grupama, probio u pravcu s. Smuke i s. Tople Reberi (kod Kočevja).

11. 12. 1943 U s. Ravnoj Gori oko 300 domobrana iz Vrbovskog napalo dva bataljona 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. U dvočasovnoj borbi neprijatelj je razbijen i odbačen u Vrbovsko uz gubitke od 5 poginulih i 18 zarobljenih vojnika.

21. 3. 1944 Na položajima s. V. i M. Slevica - s. Škrlovica - s. Podpoljana 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz V. Lašča. Posle osmočasovnih borbi neprijatelj se povukao u polazni garnizon, jer mu je, zbog odlučnog napada jedinica 9. brigade, zapretila opasnost da bude okružen.

7. 7. 1944 Na pruzi s. Višnja Gora - Grosuplje 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ miniranjem razrušila železnički tunel Peščenik.

7. 8. 1944 Na položajima s. Kutni Vrh - s. Reber - s. Cvibel - s. Zafara 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona iz s. Stične i s. Št. Vida koje su težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, razbijen, povukao u polazne garnizone.

1. 9. 1944 Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ rasformiran Istarski NOP odred a njegovo ljudstvo uključeno u 9. slovenačku udarnu brigadu 38. divizije NOVJ.

9. 9. 1944 Nemačko-domobranske snage iz Velikih Lašča i s. Čabra otpočele, u više kolona, nastupanje u pravcu Loške doline. Snage 8. slovenačke brigade -Fran Levstik-, na položajima Sv. Primož - s. Naredi - Šv. Ožbolt (kod Velikih Lašča), i 9. slovenačke brigade, na položajima s. Dane - s. G Jezero - s. Zerovnica (blizu Cerknice), uspele su da u teškim dvodnevnim borbama prinude neprijatelja na povlačenje.

21. 1. 1945 U s. Lipjama (kod Žužemberka) jedan bataljon 9. slovenačke brigade i jurišni bataljon 18. divizije NOVJ okružili i posle dvodnevnih oštrih borbi uništili 39. i 71. četu slovenačkih domobrana (čiji se manji deo spasao bekstvom).

28. 1. 1945 Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, Istarsko vojno područje i 4. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ izašli iz sastava 7. korpusa i ušli u sastav 9. korpusa NOVJ.

6. 2. 1945 U s. Stranskoj Vasi 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana i probila spoljnu odbranu, ali je zbog snažne artiljerijske vatre i zbog pristiglog pojačanja iz Žužemberka morala odustati od daljih napada. Poginulo je 25 a ranjeno preko 20 domobrana. Brigada je imala 3 mrtva i 11 ranjenih.

9. 2. 1945 Kod s. Gradeneca i s. Stare Gore 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i većeg broja ranjenih.

15. 4. 1945 U s. Podhosti 9. slovenačka brigada 18. divizije JA napala nemačko-domobransku posadu i posle višečasovne borbe zauzela selo.

Dokumenti

Izveštaj Operativnog štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec i 9. slovenačke NO brigade od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Škofljicu i o borbama na sektoru Škofljica-Grosuplje-Turjak

Izveštaj Štaba 9. slovenačke brigade od 18. marta 1944. Štabu 18. NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu

Vanredni izveštaj Štaba 18. divizije od 29. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o znenadnom napadu neprijatelja na jedinice 9. slovenačke NO brigade u Makcšama

Naređenje Štaba 18. divizije od 14. maja 1944. Štabu 9. slovenačke NO brigade za obezbeđenje napada na Trebnje i pripremu napada na Mirnu Peč

Naređenje Štaba 18. divizije od 28. maja 1944. Štabu 9. slovenačke NO brigade za pripremu i izvršenje napada na neprijateljevo uporište u Kronovu

Zapovest štaba 18. divizije od 3. juna 1944. štabovima 9. slovenačke NO brigade i 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska da se prebace na sektor Zagorica - Lučarjev Kal - Zagradec radi sprečavanja upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju Suhe krajine

Naređenje Štaba 18. divizije od 4. iula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade da budu spremne za predstojeće rušenje tunela Peščenik

Zapovest Štaba 18. NO divizije od 5. jula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade za rušenje železničkog tunela Peščenik kod Višnje Gore

Zapovest Štaba 18. NO divizije od 7. jula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade za novi raspored snaga

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 9. slovenačke NO brigade od 16. jula 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu organizacije KP i stanju u brigadi

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 9. slovenačke NO brigade od 31. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o radu i stanju organizacije KP u brigadi

Zapovest Štaba 18. NO divizije od 5. avgusta 1944. štabovima 8. slovenačke NO brigade Fran Levstik i 9. slovenačke NO brigade za međusobnu zamenu položaja i preuzimanja odgovarajućih zadataka

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 1. septembra 1944. Štabu Istarskog NOP odreda za preformiranje Odreda u 4. bataljon 9. slovenačke NO brigade

Izveštaj Štaba 9. slovenačke NO brigade od 13. oktobra 1944. političkom komesaru 18. slovenačke NO divizije o političkom radu i stanju u Brigadi

Izveštaj Štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 16. oktobra 1944. Štabu Brigade o borbi na sektoru Brkini

Izveštaj Štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 1. novembra 1944. Štabu Brigade o upadu neprijatelja na područje Brkina

Izveštaj štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 15. novembra 1944. štabu Brigade o borbama i akcijama u prvoj polovini novembra

Zapovest komandanta SS i policije Tršćanske provincije od 16. novembra 1944. za akciju protiv 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade na području Brkina

Izveštaj štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 21. novembra 1944. štabu Brigade i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama prilikom neprijateljevog upada u Brkine

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. januara 1945. za potčinjavanje Istarskog vojnog područja i 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade 9. korpusu NOVJ

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Istrski partizanski odred 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) 71. pešadijska divizija 8. slovenska brigada Fran Levstik Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Slovensko domobranstvo 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Brod na Kupi Završne operacije u Jugoslaviji Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Istri 1945. 14. slovenska brigada (železničarska) Slovenska udarna brigada Matija Gubec Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kočevje Borbe u Sloveniji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu 15. slovenska divizija NOVJ 14. slovenska divizija NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Glavni štab Slovenije Kamnik Politički komesari u NOR-u Bela garda 18. slovenska divizija NOVJ