🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

9. slovenski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 85 hronoloških zapisa, 271 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

22. 12. 1943 Naredbom VŠ NOV i POJ formiran 9. korpus NOVJ, u čiji su sastav ušli: 31. i 30. divizija NOVJ, svi odredi i komande područja u Slovenačkom primorju, Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj. Istom naredbom je rasformirana 3. (alpska) operativna zona NOV i PO Slovenije i preimenovana 26. divizija (triglavska) u 31. diviziju a 27. divizija u 32. diviziju 9. korpusa NOVJ (koja krajem. januara 1944. dobija naziv 30. divizija NOVJ).

25. 12. 1943 Kod s. Gabrovice (na Krasu), naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ, od 4. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ formiran Južnoprimorski NOP odred.

8. 1. 1944 štab 9. korpusa NOVJ izdao uputstvo o borbi protiv nemačkih jedinica i o razbijanju okupatorskih ofanzivnih poduhvata.

11. 1. 1944 U s. Ločniku (kod Gorice) jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačko skladište i uništile 3 vagona municije.

14. 1. 1944 Jedinice Zapadnokoruškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ u žestokoj borbi uništile žand. st. Pliberk (u Pođunskoj dolini, u Austriji) s posadom od 27 žandarma.

15. 1. 1944 Na području Trnovski gozd - Banjska planota otpočela velika nemačka operacija protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U teškim borbama kod sela Lokovca, Trnova, Predmeje, Lažna i Lokava jedinice 9. korpusa su uspele da zaustave i razbiju nemačke snage i pređu u protivnapad.

26. 1. 1944 Štab 9. korpusa NOVJ izdao naredbu o ukidanju Komande idrijskog vojnog područja i formiranju Dolomitskog i Idrijsko-tolminskog NOP odreda.

30. 1. 1944 S područja Banjške planote 30. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela marš preko r. Soče u Brda i Benešku Sloveniju sa zadatkom da tamo izvrši mobilizaciju boračkog ljudstva i proširi ustanak do krajnjih etničkih granica na zapadu. Divizija je prešla r. Nadižu i izbila delom snaga sve do s. Platišča, vodeći teške borbe kod s. Debenja, s. Liga i s. Kambreškog (kod Tolmina). 20. februara, izvršivši zadatak, probila se preko r. Soče na područje Banjske planote i pl. Krna.

31. 1. 1944 Jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačku komandu mesta u Nimisu (u Italiji). Posle žestokih uličnih borbi nemačke snage su, uz osetne gubitke, napustile grad.

0. 2. 1944 Na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ od dela Idrijskog vojnog područja formiran Dolomitski NOP odred.

1. 2. 1944 U s. Lokovecu (kod Kanala), na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ od 26. januara 1944, formiran Idrijsko-tolminski NOP odred 9. korpusa NOVJ.

5. 2. 1944 Italijanski partizanski bataljon -Triestina dasalto Garibaldi- 9. korpusa NOVJ, pri napadu na nemački aerodrom kod s. Ronka (blizu Gorice), uništio 8 nemačkih bombardera i razna postrojenja.

5. 2. 1944 U Idriji minerska grupa 31. divizije 9. korpusa NOVJ uništila postrojenja rudnika žive i time onemogućila dalju eksploataciju.

12. 3. 1944 Delovi 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršili prepad na aerodrom Belvedere kod Videma (u Italiji), uništili obezbeđenja aerodroma i zapalili 9 aviona i razna postrojenja.

18. 3. 1944 Jedinice 9. korpusa NOVJ otpočele jednovremeni napad na nemačko-belogardistička uporišta s. Godovič i Hotedršicu (kod Vrhnike). Zbog snažne i brze intervencije delova nemačkog 10. SS policijskog puka i 139. brdskog lovačkog puka nemačke 188. rezervne divizije iz Idrije, Postojne i Škofje Loke, jedinice 9. korpusa NOVJ su obustavile napad, te su sve do 23. marta vodile teške odbrambene borbe.

22. 3. 1944 Bovška četa Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ uništila električnu centralu Log (kod Bovca) i zarobila posadu električne centrale.

2. 4. 1944 U Općinama (kod Trsta) minerska grupa 9. korpusa NOVJ miniranjem srušila bioskopsku salu. Poginulo je 80 a ranjeno oko 150 nemačkih oficira i podoficira.

11. 4. 1944 Delovi nemačke 188. rezervne divizije, 10. SS policijskog puka i kvislinških formacija otpočeli ofanzivnu operaciju protiv jedinica 9. korpusa NOVJ na prostoriji Št. Viška gora - Žiri - s. Col - s. Predmeja - s. Lokve - Banjska planota, težeći da ih nabace na nepovoljne položaje u rejonu s. Vrsnik - s. Ledine, tu ih okruže i unište. Uspelim manevrom jedinice 9. korpusa NOVJ su izbegle okruženje, i posle prvih odbrambenih borbi prešle u protivnapade i do 22. aprila razbile neprijatelja.

20. 4. 1944 Na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ, na pl. Trnovskom gozdu formiran Školski logor za obuku novomobilisanog ljudstva.

22. 4. 1944 Diverzantska grupa 9. korpusa NOVJ minirala Oficirski dom u Trstu. Tom prilikom je poginulo oko 150 a ranjeno oko 200 nemačkih vojnika i oficira. Za odmazdu, nemačke vlasti su na tom mestu obesile 51 taoca.

3. 5. 1944 Delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ zauzeli žand. st. koja je obezbeđivala glavnu kabinu električne centrale u Gorici, razoružali posadu i miniranjem porušili sve transformatore.

10. 5. 1944 Jedinice 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ i delovi italijanske partizanske brigade -Garibaldi Friuli- napali nemačko-italijansko uporište s. Malinu (u Italiji). U uličnim borbama poginulo je više neprijateljskih vojnika.

14. 5. 1944 Drugi bataljon Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao nemačko uporište Puterhof (kod Tržiča), ali ga, zbog jakih fortifikacijskih objekata, nije zauzeo, već je uništio pilanu sa skladištem.

24. 5. 1944 Drugi bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ, sa italijanskom partizanskom patrolom, upao u varošice Neme i Ateme (kod Cedada, u Italiji), blokirao nemačke posade i zaplenio 2000 metara telefonskog kabla i telefonske centrale.

25. 5. 1944 Iz Livna nemački 105. izviđački SS odred otpočeo nastupanje u pravcu Bos. Grahova u cilju spasavanja svojih snaga u Drvaru. Na položajima s. Čelebić - s. Strupnić (jugozapadne padine pl. Staretine) izviđački odred je vodio borbu protiv 13. dalmatinske brigade 9. divizije 8. korpusa NOVJ i odbacio je.

25. 5. 1944 U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

30. 5. 1944 Deveta divizija 8. korpusa NOVJ posle trodnevne borbe zaustavila dalji prodor nemačkog 1. puka -Brandenburg- ka s. Tičevu (kod Drvara). Neprijatelj je imao 130 mrtvih i oko 150 ranjenih, a 9. divizija NOVJ - 3 mrtva i 15 ranjenih.

1. 6. 1944 Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ, na području Slovenačkog primorja formirana Vojna oblast 9. korpusa NOVJ (sa odsecima: mobilizacijskim, saobraćajnim, ekonomskim, sanitetskim, sudskim i odsekom za zaštitu naroda).

2. 6. 1944 Između s. Senožeča i s. Storja (kod Sežane) 2. bataljon Južnoprimorskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao i uništio nemačku motorizovanu SS policijsku kolonu (1 kamion, 3 motocikla i putnički automobil). Poginulo je 19 i ranjeno 11 nemačkih policajaca a zaplenjeno je sve naoružanje.

15. 6. 1944 Na osnovu naredbe i direktive GŠ NOV i PO za Sloveniju od 5. juna o pojačanoj aktivnosti jedinica na komunikacijama, Štab 9. korpusa NOVJ izdao naređenje za rušenje železničke pruge i uništenje neprijateljskih uporišta u dolini r. Bače.

16. 6. 1944 U s. Žagi (kod Boveca) 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao italijansku fašističku posadu. Posle kraće borbe predalo se 105 vojnika, koji su na vlastiti zahtev, upućeni u italijanski partizanski bataljon -Macini-. Zaplenjeno je 85 pušaka, 2 automata, 4 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 7 minobacača i druga oprema.

20. 6. 1944 Kod ž. st. Ronki (u Italiji) 3. minersko-sabotažni vod 9. korpusa NOVJ miniranjem srušio nemački vojni transportni voz i uništio 7 vagona s nemačkim oficirima (spasla se samo 4 oficira).

21. 6. 1944 Na putu Gorica - s. Plave 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ uništio nemačku auto-kolonu (2 kamiona i putnički automobil). Od posade se spasla samo četvorica.

25. 6. 1944 U s. Danama (kod Sežane) jedinice Južnoprimorskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ, posle kraće borbe, zauzele karabinijersku stanicu i zarobile 14 karabinijera.

29. 6. 1944 Otpočeo trodnevni napad jedinica 9. korpusa NOVJ na objekte putnih i železničkih komunikacija u dolini r. Bače. Zauzeta su italijanska fašistička uporišta Mohorc, s. Koritnica i Pranger a na više mesta je porušena železnička pruga s. Sv. Lucija (sada: Most na Soči) - s. Podbrdo (kod Bohinjske Bistrice).

30. 6. 1944 Ispod pl. Sabotina (kod Gorice) 1. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe uništio 6 kamiona i putnički auto i naneo neprijatelju gubitke od oko 80 mrtvi i više ranjenih.

4. 7. 1944 Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ formirano Tolminsko vojno područje, s komandama mesta: s. Kojsko, Tolmin i Kobarid.

8. 7. 1944 Na Proseku (kod Trsta) delovi Južnoprimorskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ zarobili celokupnu posadu (36 italijanskih vojnika) protivavionske baterije i oštetili topove.

10. 7. 1944 Jedinice Idrijsko-tolminskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ zauzele italijansko uporište s. Kamno (kod Kobarida), te 50 italijanskih vojnika zarobile i uputile u italijanske partizanske jedinice.

10. 7. 1944 Patrola 3. bataljona Južnoprimorskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušila prugu Gorica-Tržič, uništila lokomotivu i 12 vagona s ratnim materijalom i iz stroja izbacila oko 150 nemačkih vojnika.

13. 7. 1944 Kod s. Brišča minersko-sabotažni vod Južnoprimorskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušio železničku prugu Nabrežina-Opčine, te uništio 4 vagona nemačkog transportnog voza a neprijatelju naneo osetne gubitke.

19. 7. 1944 Jedinice Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušile tvornicu -Zabret- kod Kranja, koja je izrađivala avionske delove za nemačku vojsku.

19. 7. 1944 Delovi Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušili hotel -Park- na Bledu u kome su se nalazili štab nemačkog policijskog bataljona i uprava Gestapoa.

19. 7. 1944 Otpočeo koncentričan napad nemačkih snaga na jedinice 9. korpusa NOVJ. U prvoj fazi, do 23. jula, obuhvaćena je prostorija s. St. Viška Gora - Cerkno - Idrija, a u drugoj, do 13. avgusta, prostorija Banjske planote i Trnovskog gozda. Angažovane su sledeće nemačke snage: 162. turkestanska i 188. rezervna brdska divizija i delovi 10. SS policijskog puka. Oštre borbe su vođene na Cerkljanskom vrhu, u s. Želinu, na Oblakovom vrhu, u s. Čepovanu, s. Kanalskom Lomu. s. Lokvama, s. Laznama, s. Trnovu, s. Predmeji i s. Krnici. Jedinice 9. korpusa NOVJ uspele su da izbegnu okružavanje i da iznenadnim udarima u leđa nanesu nemačkim kolonama veće gubitke. Neprijatelj je 13. avgusta povukao svoje snage u polazne garnizone.

26. 7. 1944 Kod s. Učeje (na putu Žaga-Tarčent) delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napali žand. st. i posle kraće borbe zarobili 11 italijanskih žandarma (koje su zatim uputili u italijanske partizanske jedinice).

3. 8. 1944 Iz zasede kod s. Dolge Njive (na putu Gorica-Tolmin) delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ uništili nemačku auto-kolonu. Poginulo je oko 70 a ranjeno 15 nemačkih vojnika.

8. 8. 1944 Na železničkoj stanici u Jesenicama 3. minersko-sabotažna četa Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušila prostoriju nemačke železničke policije. Poginulo je 12 a teže je povređeno 6 nemačkih policajaca.

12. 8. 1944 Radi uspešnije borbe protiv pete kolone, GŠ NOV i PO za Sloveniju, na osnovu odluka NKOJ-a, formirao Odeljenje za zaštitu naroda, sa odsecima kod vojnih oblasti 7. i 9. korpusa NOVJ i 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

14. 8. 1944 Iz Centralne vojne bolnice 9. korpusa NOVJ (kod Cerkna) 31. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela transportovanje nepokretnih ranjenika u Notranjsku radi prebacivanja u savezničke vojne bolnice u južnoj Italiji.

20. 8. 1944 U zapadnom delu Beneške Slovenije, u sastavu Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ, formirana Prva beneška partizanska četa.

20. 8. 1944 Jake nemačke snage iz Kobarida i Tolmina otpočele napad na 17. slovenačku brigadu -Simon Gregorčič- 30. divizije i Idrijsko-tolminski NOP odred 9. korpusa NOVJ na odseku Planica - s. Sleme - s. Pretovče (kod Kobarida). U teškim četvoročasovnim borbama slovenačke jedinice su uspele da se preko r. Tolminke probiju u pravcu s. Čadrga (kod Tolmina).

22. 8. 1944 U Trstu, ispred kasarne nemačkog 10. SS policijskog puka, patrola Minersko-sabotažnog voda Južnoprimorskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem zapalila nemački kamion sa prikolicom, natovaren sa 18 buradi benzina.

25. 8. 1944 Kod s. Karnahta (u Italiji) 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao nemačku kolonu jačine 350 ljudi. Posle tročasovne borbe kolona se povukla.

27. 8. 1944 U Gorenjskoj, na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ, od Gorenjskog NOP odreda formiran Škofjološki i Kokrški NOP odred. Tom naredbom je teritorija Gorenjske podeljena na dva operativna područja koja je razdvajala r. Sava.

30. 8. 1944 U s. Pređama (kod Postojne), od 1. bataljona 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ, formiran Jeseničko-bohinjski NOP odred 9. korpusa NOVJ. On se prebacio na svoje operativno područje u. rejon Bohinja.

5. 9. 1944 Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ rasformiran Južnoprimorski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ.

8. 9. 1944 Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ rasformiran Idrijsko-tolminski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- i 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ.

14. 9. 1944 Obaveštajne patrole 9. korpusa NOVJ minirale električnu centralu u Trstu i u Općinama (kod Trsta) i tom prilikom, pored materijalne štete, nemačkim vojnicima nanele gubitke od 33 mrtva i 12 ranjenih.

29. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Referata za italijanske jedinice u NOV, a da se kod štabova 7. i 9. korpusa NOVJ formiraju posebni politodeli u cilju pružanja pomoći italijanskim jedinicama i organizovanja sadejstva.

30. 9. 1944 Na prostoriji s. Faedis - s. Nimis - s. Forame - s. Subit (u Italiji) jake nemačke snage okružile italijansku partizansku diviziju -Garibaldi Osopo-, U dvodnevnoj borbi one su razbile brigadu -Osopo-. Dve brigade -Garibaldi- su se preko r. Nadiže prebacile na prostoriju Beneške Slovenije i Brda. Usled toga poraza brigade -Garibaldi- su formirale novu diviziju -Garibaldi Natisone-, a kasnije su zatražile da se prepotčine 9. korpusu NOVJ.

7. 10. 1944 Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju, Kokrški NOP odred 9. korpusa NOVJ prepotčinjen 4. operativnoj zoni. NOV i PO Slovenije.

7. 10. 1944 Trideset prva divizija 9. korpusa NOVJ ponovo prodrla u Dolomite da bi uništila domobransko uporište Veharše (kod Idrije) i napala na s. Hotedršicu. Ona se zatim, zbog upada nemačkih snaga iz Vipavske doline i Gorice na područje Trnovskog gozda, prebacila na ovaj odsek u cilju odbrane slobodne teritorije.

8. 10. 1944 Iz Gorice delovi nemačke 159. pešadijske divizije, nemačkog 136. brdskog puka, nemačkog 10. SS policijskog puka i slovenačkih domobrana napali jedinice 9. korpusa NOVJ na Banjškoj planoti i Trnovskom gozdu. Posle teških borbi, neprijatelj je bio prinuđen da se 12. oktobra povuče u polazni garnizon.

10. 10. 1944 Jedinice 9. divizije 8. korpusa NOVJ oslobodile Livno, koje su branili: bataljon domobrana, četa legionara iz nemačke 369, legionarske divizije i žandarmi (jačine 750 vojnika).

12. 10. 1944 Minersko-sabotažni vod Južnoprimorskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ minarao železničku prugu Miramar-Trst i uništio vojni nemački transport: zapaljeno 12 vagona, poginulo preko 350 neprijateljskih vojnika.

26. 10. 1944 U s. Kranjskoj Gori (kod Jesenica) minerska grupa 1. bataljona Jeseničko-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem jako oštetila hotel -Eriku-, određen za bolnicu nemačkih vojnika.

0. 11. 1944 Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ, na operativnom području zapadnog dela Slovenačkog primorja formiran Operativni štab za zapadno Primorje.

3. 11. 1944 Na prostoriji Trnovskog gozda, Vipave i Krasa otpočela dejstva nemačkih i italijanskih fašističkih snaga protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U teškim trodnevnim borbama jedinice NOVJ su razbile neprijateljske kolone iz Gorice, Ajdovščine, Idrije i Trsta. Zbog toga je neprijatelj 23. novembra privremeno napustio uporišta u Ajdovščini i Vipavi ostavivši mnogo ratnog materijala i druge opreme.

15. 11. 1944 Jedinice 9. divizije 8. korpusa NOVJ oslobodile Duvno, koje su branili delovi nemačke 118. lovačke divizije.

23. 11. 1944 Posle tronedeljnih oštrih borbi na području pl. Trnovskog gozda snage nemačke 71. pešadijske divizije napustile oslobođenu teritoriju 9. korpusa NOVJ, povlačeći i i posadu iz uporišta u s. Trnovu, a privremeno su napustile i sva uporišta u Vipavskoj dolini, uključujući Ajdovščinu i Vipavu.

27. 11. 1944 Nredbom 9. korpusa NOVJ rasformiran Štab artiljerije 9, korpusa NOVJ a artiljerijski divizioni dodeljeni 30. i 31. diviziji NOVJ.

4. 1. 1945 Italijanska partizanska divizija -Garibaldi natizone- stigla iz Beneške Slovenije preko r. Soče i stavila se pod komandu 9. korpusa NOVJ.

9. 1. 1945 Na Bledu minersko-sabotažni vodovi 7. slovenačke udarne brigade 31. divizije i Jeseniško-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem oštetili hotel -Petran-, u kome se nalazila 16. četa nemačkog nastavnog puka -Brandenburg-, i hotel -Park-, u kome je bio smešten štab toga puka. Poginulo je preko 40 nemačkih vojnika i oficira i uništena je radio-stanica.

22. 1. 1945 Kod s. Češnjice škofjološki NOP odred 9. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbio napad nemačke kolone jačine 150 ljudi, prinudivši je da se vrati u s. Selca (kod Škofje Loke).

28. 1. 1945 Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, Istarsko vojno područje i 4. bataljon 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ izašli iz sastava 7. korpusa i ušli u sastav 9. korpusa NOVJ.

7. 2. 1945 Kod s. Bijarca Beneški bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao iz zasede nemačko-italijansku kolonu koja je nadirala dolinom r. Nadiže i posle kraće borbe je odbacio u polazni garnizon Čedad, nanevši joj gubitke od 10 poginulih, 9 ranjenih i 1 zarobljenog.

7. 2. 1945 Na pl. Trnovskom gozdu i Banjskoj planoti delovi italijanske 10. MAS divizije, [Ta divizija, italijanskih fašista, formirana posle kapitulacije Italije, bila je pod komandom nemačkih oružanih snaga.] nemačkog 10. SS policijskog puka i 1. srpskog dobrovoljačkog korpusa iz s. Grgara, Gorice i Ajdovščine otpočeli napad na jedinice 9. korpusa NOVJ. U borbama kod s. Trnova, s. Krnice, s. Lokava, s. M. Lažni, s. Predmeje i s. Otlice, koje su, sa kraćim prekidima, vodile sve do 18. februara, jedinice 9. korpusa NOVJ su veštim manevrima izbegle frontalne napade nadmoćnog neprijatelja, a iznenadnim udarima u bokove i leđa nanosile mu znatne gubitke.

28. 2. 1945 Na pl. Tmovskom gozdu delovi 139. puka nemačke 188. brdske lovačke divizije, 10. SS policijskog puka, 10. MAS divizije i 1. srpskog dobrovoljačkog korpusa iz s. Grgara, Gorice, Ajdovščine i s. Cola otpočeli napade na jedinice 9. korpusa NOVJ s ciljem da ih odbace od komunikacija u Vipavskoj dolini. U oštrim borbama kod s. Podgozda, s. Ravnice, s. Trnova, s. Lokvi i s. G. Trebuše, jedinice 9. korpusa su do 7. marta zaustavile prodor neprijateljskih snaga i primorale ih da se povuku u polazne garnizone.

20. 3. 1945 Delovi nemačke 188. rezervne i 14. SS divizije, 10. i 28. SS policijskog puka i SDK, sa italijanskim fašističkim i slovenačkim domobranskim jedinicama, preduzeli napad protiv jedinica 9. korpusa JA na području Škofje Loke, Selske doline, r. Bače, r. Soče, Vipavske doline, Idrije i Postojne. (U borbama do 3. aprila, u kojima su obe strane pretrpele znatne gubitke, jedinice 9. korpusa JA bile su dvaput okružene ali su veštim manevrima uspevale da se izvuku iz obruča i sačuvaju živu silu, dok je neprijatelj vršio masovna ubijanja civilnog stanovništva, pljačkao i palio čitava naselja.)

4. 4. 1945 Kod s. Lepenca (blizu Bohinjske Bistrice) Jeseniško-bobinjski NOP odred 9. korpusa JA napao iz zasede nemačku kolonu koja se kretala u pravcu Bleda, te joj posle kraće borbe naneo gubitke od 26 poginulih, a zatim se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukao.

20. 4. 1945 U Čepovanskoj dolini i i a Banjskoj planoti jedinice 9. korpusa JA napale i, posle višečasovnih borbi, razbile delove nemačkog 10. SS policijskog puka, te ih gonile do s. Grgara. Kada su pristigla neprijateljska pojačanja, jedinice 9. korpusa su, u dvodnevnim borbama, odbile sve napade nemačkih snaga i njihove pokušaje da ponovo zaposednu izgubljena uporišta.

26. 4. 1945 Na pl. Tmovskom gozdu jedinice 9. korpusa JA prešle u protivnapade na novouspostavljena nemačka uporišta i razbile nemačke snage u s. Otlici i s. Predmeji, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih, 60 ranjenih i 20 zarobljenih. Sutradan su oslobodile s. Trnovo, s. Ravnicu i s. Zagorje, a 28. aprila i s. Grgar, pošto se neprijatelj povukao u Goricu.

28. 4. 1945 Na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa JA, 30. divizija JA krenula sa pl. Tmovskog gozda, preko Vipavske doline, u pravcu Trsta. Sutradan je izbila na liniju s. Repentabor - s. Dutovlje.

30. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije, 7. i 9. korpusa i Jugoslovenske mornarice koje su, posle sedmodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđeni neprijateljski front od Rijeke do Postojne i oslobodile Postojnu, Št. Peter na Krasu (sada: Pivka), Ilirsku Bistricu i mnoga druga mesta, prodrevši do Trsta.

1. 5. 1945 Vrhovni komandant JA marial Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i 7. i 9. korpusa JA koje su posle višednevnih ogorčenih borbi protiv jakih nemačkih snaga oslobodile Trst, Goricu i Tržič.

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. decembra 1943, Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za formiranje 9. korpusa NOVJ

Izveštaj zamenika političkog komesara 9. korpusa NOVJ od 1. januara 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije

Uputstvo zamenika političkog komesara 9. korpusa NOVJ od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama o odnosima između vojske i partijskih foruma

Direktive Štaba Devetog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Štabu Sedme udarne brigade France Prešern o izučavanju taktike nemačkih jedinica u napadnim i odbrambenim dejstvima radi uspešnijeg suprotstavljanja i razbijanja neprijateljskih ofanziva

Naređenje Štaba Devetog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije za prelaz Osamnaeste slovenačke NO brigade preko Soče radi akcija u Beneškoj Sloveniji

Izveštaj Propagandnog odseka Devetog korpusa NOVJ od 13. januara 1944. Informativnom odseku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o izvedenim akcijama na sektoru Korpusa od 1. do 13. januara 1944. godine

Petnaestodnevni izveštaj Operativnog odseka Devetog korpusa NOVJ od 15. januara 1944. Operativnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu i borbenim dejstvima jedinica na sektoru Korpusa

Naređenje Štaba Devetog korpusa NOVJ od 16. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije da izvrši pokret i posedne položaje na liniji Trnovo-Voglarji-Gornji, Dolnji i Srednji Lokovec i onemogući ispade belogardista iz Gorice

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18. januara 1944. Štabu Devetog korpusa NOVJ o preduzimanju širih ofanzivnih dejstava i mobilizaciji novih boraca na sektoru Korpusa

Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 7. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o reorganizaciji Odreda

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. marta 1944. Štabu Idrijsko-tolminskog NOP odreda za osiguranje napada na neprijateljska uporišta Hotedršica-Godovič iz pravca Predrneja-Col

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. marta 1944. Štabu Dolomitskog NOP odreda za posedanje položaja oko sela Rovte

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. marta 1944. Štabu Južno-primorskog NOP odreda za rušenje železničke pruge Postojna-Pivka

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 13. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta Hotedršicu i Godovič

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 14. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o moralno-političkom stanju u potčinjenim jedinicama

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 15. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski aerodrom Belvedere kod Videma

Direktiva Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. marta 1944. potčinjenim štabovima o taktičkom izvođenju akcije na Hotedršicu i uklanjanje uočenih nedostataka

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 19. marta 1944. podređenim jedinicama za ponovan napad na Hotedršicu

Dopunska zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 21. marta potčinjenim jedinicama za napad na Hotedršicu

Naredba Štaba 9. korpusa NOVJ od 21. marta 1944. Štabu Idrijsko-tolminskog NOP odreda za demonstrativni napad na Ajdovščinu

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 22. marta 1944. za izmenu zapovesti Štaba 31. divizije u vezi s napadom na Hotedršicu

Obaveštenje Štaba 31. divizije od 22. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o sprovođenju naređenih izmena u vezi s blokadom Idrije

Obaveštenje Odseka za pozadinu Štaba 9. korpusa NOVJ od 23. marta 1944. Okružnom komitetu KPS za Slovenačko primorje o formiranju vojnopozadinskih organa

Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o aktivnosti jednica 9. korpusa NOVJ na sektoru Gorenjske od 27. februara do 4. marta 1944. godine

Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 28. marta 1944. Štabu 14. divizije da ofanzivnim akcijama sadejstvuje 9. korpusu NOVJ

Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o aktivnosti jedinica 9. korpusa NOVJ na sektoru Gorenjske od 28. februara do 3. marta 1944. godine

Direktive Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za blokadu Idrije

Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. aprila 1944. Štabu Dolomitskog NOP odreda za dalji rad

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. aprila 1944. štabovima divizija o blokadi Idrije i daljim zadacima

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 12 aprila 1944. počinjenim jedinicama da sve pripadnike italijanske narodnosti i upute u novoformiranu italijansku udarnu brigadu Triestino d'Assalto Garibaldi

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 15. aprila 1944. štabovima 30. i 31. divizije za rušenje komunikacija i komunikacijskih objekata na sektoru Logatec-Trst i napadanje manjih uporišta na sektoru Logatec-Divača

Zapovest Štaba 31. divizije 9. korpusa NOVJ od 16. aprila 1944. štabovima brigada za napad na železničku prugu Ljubljana-Trst

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 25. aprila 1944. za manevarsko dejstvo 16. brigade Janko Premrl Vojko na sektoru Cerkno-Gorenjsko i 7. udarne brigade Franc Prešern na sektoru Cepovan

Ratni dopis Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 29. aprila 1944. Propagandnom odseku Štaba 9. korpusa NOVJ o miniranju železničke pruge kod Kanala

Politički izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 1. maja 1944. glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i radu u potči njenim jedinicama

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Gorenjskog NOP odreda za uništenje transformatorske stanice u Crnučama i postavljanje protivtenkovskih prepreka na putu Železniki-Podbrdo

Izveštaj Štaba 30. divizije od 12. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvima potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba 31. divizije od 21. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o pripremi za napad na plavogardističke grupe na sektoru Gorenjske

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 21. maja 1944. potčinjenim jedinicama za pojačanje ofanzivnih dejstava protiv neprijatelja

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 22. maja 1944. Štabu Južno-primorskog NOP odreda za prelaz jednog bataljona u sastav jedinica 30. divizije

Izveštaj Štaba 31. divizije od 24. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik na neprijateljsko uporište u Nomenju i o borbi kod Goreljeka

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 26. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja na sektor goriških Brda

Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOVJ od 30. maja 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu u drugoj polovini maja 1944.

Izveštaj Štaba 31. divizije od 31. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o zauzimanju nemačkih uporišta u Zgornjim Gorjama i Radovni

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 31. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o boravku 2. bataljona na teritoriji Beneške Slovenije

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Slovenačkom primorju i o aktivnosti potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 1. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica u toku maja

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 1. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o prepadu na kasarnu u Fojdi i akcijama u Nimisu i Atimisu

Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 2. juna 1944. Štabu Istarskog NOP odreda da pruži pomoć pri organizovanju italijanskih partizanskih jedinica

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. juna 1944. potčinjenim odredima za pojačanu diverzantsku aktivnosti na komunikacijama

Izveštaj Štaba 31. divizije od 3. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica

Izvešatj Štaba Južnoprimorskog NOP odreda od 3. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 5. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o rušenju železničkog mosta na pruzi Gorica-Videm

Izveštaj štaba Gorenjskog NOP odreda od 5. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 6. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama potčinjenih jedinica

Izveštaj štaba Briško-beneškog NOP odreda od 6. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o okupatorsko-kvislinškoj ofanzivi na području Brda i Beneške Slovenije

Izveštaj Štaba 31. divizije od 7. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica u drugoj polovini maja u Gorenjskoj

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 9. juna 1944. Glavnom štabu Slovenije o napadima Južnoprimorskog NOP odreda na neprijateljske kolone na drumu Senožeče-Storje i o napadu 30. divizije na nemačko domobransko uporište Razdrto

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 9. juna 1944. štabu 30. divizije za napad na neprijateljska uporišta, železničku prugu i objekte u dolini reke Soče

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 10 juna 1944. Štabu 31. divizije da savlada neprijateljeve posade koje čuvaju tunel i železnički most preko Save kod Globokog i poruši te objekte

Izveštaj Štaba 31. divizije od 10. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u rejonu sela Reke i Spodnjih Šebrelja

Izveštaj Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 10. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Južnoprimorskog NOP odreda od 10. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o diverzantskoj akciji na železničkoj pruzi Tržič-Cervinjan

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 31. divizije u rejonu Šebrelje

Izveštaj Štaba 31. divizije od 13. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Šebrelje-Jagršče-Pšenkar

Izvešta i Štaba Gorenjskog NOP odreda od 13. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 14. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi Odreda protiv neprijateljskih kolona u rejonu Krna

Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOVJ od 14. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o radu i organizaciji propagande u korpusu i potčinjenim jedinicama

Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 17. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu jedinica 30. divizije na neprijateljska uporišta Kanal i Avče i o rušenju železničke pruge i objekata u dolini reke Soče

Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 17. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica

Obaveštenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. juna 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda o upućivanju ljudstva radi podsticanja ustanka u Koruškoj

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 18. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o proboju 2. i 4. bataljona iz okruženja

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 19. juna 1944. Štabu 30. divizije za napad na uporišta Vipavu i Ajdovščinu

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 20. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna

Izveštaj Štaba 30. divizije od 23. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica sredinom juna

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 27. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta u dolini reke Bače

lzveštaj štaba Gorenjskog NOP odreda od 28. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o izvedenim akcijama i stanju potčinjenih jedinica

Zapovest Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 28. juna 1944. potčinjenim jedinicama da obezbede dejstva 9. korpusa NOVJ u dolini reke Bače sa pravca Tolmina

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda ud 30. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o razbijanju kolone na drumu Gorica-Plave

Izveštaj Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 30. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Tolmina

Izveštaj Štaba 31. divizije od 1 jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljskog uporišta Koritnica

Izveštaj Vojne oblasti 9. korpusa NOVJ od 3. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju vojnog područja i o radu potčinjenih vojno-teritorijalnih komandi i njihovih ustanova

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica krajem juna i početkom jula

Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 6. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Šentviška Gora - Ponikve

Izveštaj Štaba 31. divizije od 6. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica krajem juna i početkom jula

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. Glavnom štabu NOV PO Slovenije o političkom radu i stanju u potčinjenim jedinicama

Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 15. iula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Hotavlje

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Br'ško-beneškog NOP odreda od 20. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Odreda

Naređenje Štaba Koruške grupe odreda od 22. jula 1944. Mencin Antonu da ode u Štab 9. korpusa NOVJ radi formiranja Ziljske čete

Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu i stanju u potčinjenim jedinicama

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o mobilizaciji i blagovremenom koriščenju povoljne situacije

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 24. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba 30. NG divizije od 29. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi na Oblakovom vrhu

Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 29. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvu prilikom obezbeđenja napada na uporište Deskle

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ za formiranje Skofjeloškog i Kokrškog NOP odreda

Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 4. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

9. slovenska brigada Josip Broz Tito Divizija Garibaldi Natisone 20. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Divizija Garibaldi Desant na Drvar Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. Livno Sanitet u ratu Drvar Cerkno Trst 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Bolnice u oslobodilačkom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Divizija Brandenburg Avijacija u oslobodilačkom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Kokrški partizanski odred 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Dolomitski partizanski odred 118. lovačka divizija 369. legionarska divizija (vražja) Brigada Triestina d'Assalto Bled Ranjenici u ratu 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Italija u drugom svetskom ratu Prateći bataljon Vrhovnog štaba Mornarica NOVJ 14. SS divizija Galizia Istra u oslobodilačkom ratu Škofja Loka Slovensko domobranstvo Pljačka u ratu Rijeka Đuro Vučinić Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1945. 9. dalmatinska divizija NOVJ 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Borbe u Istri 1945. 71. pešadijska divizija Istrski partizanski odred Goriška divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu 31. slovenska divizija NOVJ Jesenice Kranj Glavni štab Slovenije Operacija Početak proleća 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 188. brdska divizija 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Borbe u Sloveniji 1944. 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Politički komesari u NOR-u Ilirska Bistrica Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Partizanska taktika Gorenjski partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bela garda Nova Gorica Završne operacije u Jugoslaviji Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Italijanski partizani Briško-beneški partizanski odred Zapadnokoruški partizanski odred