🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

AFŽ

Za ovaj pojam je pronađeno 96 hronoloških zapisa, 136 dokumenata i 27 fotografija.

Događaji

0. 12. 1941 Formiran Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za Liku.

3. 12. 1941 U Mostaru, pod rukovodstvom AFŽ-a, nekoliko stotina žena demonstriralo protiv gladi i skupoće. Demonstrantkinje su na gradskoj pijaci pobacale svu repu sa tezgi. Pošto su sreskom načelniku predale zahteve za poboljšanje snabdevanja, one su nastavile demonstracije kroz grad.

6. 12. 1941 CK KPH izdao okružnicu br. 4 svim partijskim organizacijama, komitetima i jedinicama: o stvaranju NOF-a, o karakteru, funkcijama i zadacima NO odbora i o zadacima AFŽ-a.

10. 12. 1941 Obrazovan je Inicijativni odbor AFŽ-a za Kordun.

8. 1. 1942 U Brčkom ustaška policija provalila mesnu partijsku organizaciju. Pored MK i nekih ćelija KPJ provaljeni su i odbori AFŽ-a i NO fonda i veze s domobranima. Do 5. februara uhapšeno je preko 60 komunista i rodoljuba.

26. 1. 1942 Formiran Okružni odbor AFŽ-a za Kordun.

6. 2. 1942 OK KPJ za Nikšić uputio direktivu Mesnom komitetu KPJ za Herceg-Novi: skreće pažnju na što intenzivnije uzdizanje kadrova i na političko delovanje u narodu; podvlači potrebu za uspostavljanjem što čvršće veze sa drugim delom Boke Kotorske; navodi dužnosti i zadatke koje treba postaviti na zakazanom savetovanju delegata AFŽ-a: odobrava preduzete mere protiv delovanja pete kolone; skreće pažnju na budnost i na proveravanje prijema novih partizana; stavlja primedbu na stvaranje velikog broja vojnih podsektora; traži da se akcije na terenu Boke izvode i koordiniraju sa jedinicama Lovćenskog i Nikšićkog NOP odreda.

8. 3. 1942 U Lici izašao prvi broj lista -Žena u borbi-, organa Okružnog odbora AFŽ za Liku. U Vojniću održan veliki zbor žena sreza Vojnić, na kome je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

22. 3. 1942 U Mrkoplju formiran opštinski odbor AFŽ-a.

0. 4. 1942 Formiran odbor AFŽ-a za Sušak.

24. 5. 1942 U Korenici (sada: Titova Korenica) održana konferencija AFŽ-a na kojoj je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

0. 6. 1942 Formiran Sreski odbor AFŽ-a za Drežnicu.

14. 7. 1942 Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

0. 8. 1942 U Kordunu izašao prvi broj lista -Riječ žene-, organa karlovačkog Okružnog odbora AFŽ-a.

9. 8. 1942 U s. Grčaniku (kod Graca) održana konferencija AFŽ-a za južnu Dalmaciju, na kojoj su donete odluke da se formiraju odbori AFŽ-a u mestima gde do tada nisu postojali i da se intenzivnije radi na političkom uzdizanju žena.

12. 8. 1942 Održana prva konferencija AFŽ-a za srez Veljun.

25. 8. 1942 U s. G. Budački (kod Vojnića) održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac: analiziran je rad organizacija AFŽ-a po srezovima i date su smernice za budući rad.

15. 9. 1942 U s. Šalamuniću (kod Titove Korenice) održana okružna konferencija AFŽ-a za Liku na kojoj je izabran novi Okružni odbor AFŽ-a.

30. 9. 1942 Održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac, na kojoj je izabran okružni odbor AFŽ-a.

20. 10. 1942 U Giamoču otpočela okružna konferencija KPJ za okrug Jajce. U toku dvodnevnog rada iscpno je raspravljano o organizacionom stanju o Partiji i SKOJ-u, o sprovođenju izbora za NO odbore i o radu u vojsci, omladinskoj organizaciji i AFŽ-u.

0. 11. 1942 U Dolenjskoj izašao prvi broj lista -Našim ženama-, organa AFŽ-a Slovenije.

21. 11. 1942 Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio direktivu okružnim komitetima KPJ: poboljšati rad AFŽ-a i punije obuhvatiti žene u organizaciju; pružiti veću podršku u osamostaljivanju AFŽ-a, u stvaranju sreskih i okružnih odbora i u pripremama za oblasnu i zemaljsku konferenciju AFŽ-a.

0. 12. 1942 U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Žena danas-, organa AFŽ-a Jugoslavije.

0. 12. 1942 U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Primorka-, organa AFŽ-a za Hrvatsko primorje.

0. 12. 1942 Na o. Hvaru održana prva konferencija AFŽ-a.

0. 12. 1942 U s. Pražnici (na o. Braču) održana sreska konferencija AFŽ-a, na kojoj je izabran sreski odbor AFŽ-a.

6. 12. 1942 U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

9. 12. 1942 U s. Novim Karlovcima (kod Inđije), u prisustvu delegata CK KPH, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje OK KPJ za Srem, na kome je razmotrena aktivnost KPJ, SKOJ-a, NO odbora, NO fronta, AFŽ-a i partizanskih odreda u toku 1942. godine i doneseni su zaključci o njihovom daljem radu. Odlučeno je da se nastavi oružana borba protiv okupatora i njegovih slugu i formira Okružni odbor AFŽ-a. Sa savetovanja je upućen pozdrav borcima 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog Vrhovnog štaba NOV i POJ da se formira 1. vojvođanska brigada.

27. 12. 1942 U oslobođenom Bihaću, uz prisustvo 365 delegata iz svih krajeva Jugoslavije i iz NOV i POJ, otpočeo I kongres antifašističke omladine Jugoslavije, Na tom kongresu, koji je trajao tri dana, govorili su vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito i predstavnici CK KPJ, AVNOJ-a, AFŽ-a i NOV i PO Jugoslavije. Podneseni su sledeći referati: -Omladina u borbi protiv fašističkih istrebljivača naroda-, -Omladina i sutrašnjica naše domovine-, -Bratstvo omladine svih jugoslovenskih naroda i oružano bratstvo sa omladinom Sovjetskog Saveza - zaloga pobede-, -Stvorimo jedinstvenu antifašističku organizaciju-. Kongres je usvojio Organizacionu rezolociju, kojom se osniva Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ), sa zadatkom da ujedini i organizuje sve snage mlade generacije naše zemlje u službi oslobodilačkog rata i pobede nad fašističkim okupatorom i njegovim sarađnicima. Izabran je Zemaljski odbor od 30 članova i upućen proglas pod naslovom -Omladini svih naroda Jugoslavije-.

27. 12. 1942 Održano savetovanje sa predsednicima seoskih odbora AFŽ-a za opštinu Vrgorac.

29. 12. 1942 Centralni odbor AFŽ-a Jugoslavije uputio svim organizacijama AFŽ-a pismo o akciji na prikupljanju dobrovoljnih priloga u korist NOB-a.

0. 3. 1943 U s. Bruvnu (kod Gračaca), u borbi protiv četničkih jedinica, poginula član SK KPH za Gračac i Okružnog odbora AFŽ-a za Liku Smilja Pokrajac, narodni heroj.

0. 4. 1943 Formiran Inicijativni odbor AFŽ-a za okrug Pokuplje.

0. 4. 1943 Obrazovan odbor AFŽ-a za srez zemunski.

0. 4. 1943 U Zemunu, mesto dotadašnjeg pokrajinskog povereništva, formiran Gradski komitet KPJ; ponovo formiran Mesni komitet SKOJ-a,od 5 članova i prvi Mesni odbor AFŽ-a od 7 članova.

31. 5. 1943 Održana okružna konferencija AFŽ-a na kojoj je izabran Okružni odbor AFŽ-a za istočni Srem.

11. 6. 1943 U Otočcu otpočela Prva zemaljska konferencija delegata AFŽ-a Hrvatske. Dalji rad je nastavljen u s. Prozoru, gde je 13. juna izabran Glavni odbor AFŽ-a.

23. 6. 1943 Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio svim organizacijama direktivno pismo u vezi sa organizacijom žetve. (Da bi se žetva obavila što potpunije i u što kraćem roku, formirane su omladinske radne čete, bataljoni i brigade, angažovani su svi organi vojne i narodne vlasti, organizacije KPJ, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i pionira i jedinice 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

0. 9. 1943 U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju, na kojoj je, u prisustvu 320 delegatkinja iz čitave Slavonije, izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

0. 9. 1943 U s. Maloj Remeti (kod Iriga) održan politički kurs za 15 članica sreskih odbora AFŽ-a iz više srezova Srema.

1. 9. 1943 U Sremu organizacije AFŽ-a otpočele desetodnevno prikupljanje priloga za potrebe NOV i PO. Prikupljena je znatna količina materijalnih i novčanih sredstava.

5. 9. 1943 Otpočeo dvodnevni rad Oblasne konferencije AFŽ-a za Bos. krajinu, na kojoj je izabran Oblasni odbor AFŽ-a.

26. 9. 1943 Izabran Okružni odbor AFŽ-a za Kozaru.

0. 10. 1943 Održana konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac.

25. 10. 1943 Član Politbiroa CK KP Makedonije Kuzman Josifovski Pitu uputio MK KPM u Prilepu direktivu o načinu organizovanja obaveštajne službe u pozadini, radu i zadacima NO odbora, NOF-a, AFŽ-a i omladinskih organizacija, koriščenju i rasturanju partijske štampe, čuvanju prikupljene hrane i podeli te hrane žrtvama fašističkog terora itd.

0. 11. 1943 U s. Jamnici (kod Pisarovine). na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Pokuplje, izabran Okružni odbor AFŽ-a.

17. 11. 1943 OK KPJ za Kragujevac završio trodnevno savetovanje na kome je pretresao organizaciono pitanje Partije, političko-prosvetni rad, rad Partije na vojnoj liniji, stanje NO odbora, organizacije SKOJ-a i USAOJ-a, rad AFŽ-a, te odredio nove zadatke.

18. 11. 1943 Na o. Braču otpočelo Prvo oblasno savetovanje AFŽ-a za Dalmaciju, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo 114 delegatkinja.

0. 12. 1943 U s. Crkvicama (kod Gacka), na inicijativu Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, formiran Oblasni odbor AFŽ-a za Hercegovinu.

0. 12. 1943 Odlukom OK KPJ formiran Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za okrug Prozor-Konjic.

5. 12. 1943 U Kolašinu, u prisustvu 400 delegata, otpočeo I kongres AFŽ-a Crne Gore i Boke. Posle dvodnevnog rada doneta je rezolucija u kojoj je istaknuto da je cilj AFŽ-a da organizaciono poveže što veći broj žena, učvrsti jedinstvo među ženama, organizuje sistematsku pomoć jedinicama NOVJ, aktivira žene u izgradnji narodne vlasti i dr. Sa kongresa je upućen proglas ženama Crne Gore i Boke s pozivom da se svim snagama bore protiv nemačkih okupatora i domaćih izdajnika.

0. 1. 1944 Oblasni odbor AFŽ-a za Hercegovinu formirao okružne odbore AFŽ-a za južnu i severnu Hercegovinu.

0. 1. 1944 Izašao prvi broj lista -Vojvođanka u borbi-, organa AFŽ-a za Vojvodinu.

2. 1. 1944 CK KPJ uputio direktivno pismo svim partijskim rukovodstvima: iznosi greške u načinu rada AFŽ-a i postavlja zadatke u vezi sa otklanjanjem tih grešaka i jačanjem AFŽ-a.

2. 2. 1944 Održana okružna konferencija USAOJ-a za istočni Srem. Prisustvovala su 52 delegata iz vojske i pozadine (delegati OK i PK KPJ, ONO odbora, SKOJ-a i AFŽ-a), Posle diskusije o rezultatima rada i o problemima organizacije donete su odgovarajuće rezolucije, poslati su pozdravi Zemaljskom odboru USAOJ-a i izabran je novi Okružni odbor USAOJ-a za istočni Srem.

9. 2. 1944 U Bijeljini, u prisustvu oko 400 delegata, otpočelo I oblasno partijsko savetovanje za istočnu Bosnu. Podneti su referati: o vojno-političkoj situaciji, o organizacionim pitanjima, o zadacima partijske organizacije u vojsci, o NO odborima, SKOJ-u i AFŽ-u. Savetovanje je završeno 2. marta.

15. 2. 1944 Izašao prvi broj lista -Zene kroz borbu-, organa AFŽ-a za istočnu Bosnu.

0. 4. 1944 U Novom Sadu formiran mesni NO odbor, kao i mesni odbori USAOJ-a i AFŽ-a.

0. 5. 1944 U s. Vratima (blizu Rijeke) održana prva okružna konferencija AFŽ-a Hrvatskog primorja, na kojoj je izabran Okružni odbor AFŽ-a.

0. 7. 1944 U Istri izišao prvi broj lista -Istranka- (izdavao ga Oblasni odbor AFŽ-a za Istru).

23. 7. 1944 Na oslobođenoj teritoriji Istre otpočela I oblasna konferencija AFŽ-a za Istru. Konferenciji je prisustvovalo 1500 žena iz čitave Istre, zatim delegati iz Slovenije, Trsta i Hrvatskog primorja, kao i predstavnici Glavnog odbora AFŽ-a za Hrvatsku. Konfenercija je završena 25. jula.

0. 8. 1944 Održana II oblasna konferencija AFŽ-a za Bosansku krajinu. Govoreno je o dotadašnjem radu i smernicama za budući rad.

0. 9. 1944 Na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Glamoč-Livno izabran Okružni odbor AFŽ-a.

0. 9. 1944 U s. Pisarovini (kod Karlovca) održana okružna konferencija AFŽ-a za Pokuplje, kojoj je prisustvovalo 1200 žena iz Posavine, Turopolja, Pokuplja i Žumberka. Izabran je Okružni odbor AFŽ-a za Pokuplje.

2. 9. 1944 CK KPJ uputio CK KPH pismo u vezi sa stanjem u partijskoj organizaciji Dalmacije: kaže da su delegati CK KPH izrekli preoštre kritike, uz prejake formulacije i nepravilna uopštavanja, ali i tačna zapažanja nedostataka u radu partijske organizacije Dalmacije; ocenjuje stanje u Dalmaciji i obaveštava da će sekretar Oblasnog komiteta stići u CK KPH radi pretresanja svih ovih slabosti; ističe potrebu da Oblasni komitet učvrsti partijske komitete, podigne nove kadrove, ojača duh partijnosti i discipline i najozbiljnije se pozabavi pravilnim vaspitanjem i uzdizanjem kadrova, radom NO odbora, omladine, AFŽ-a, propagandom i drugim problemima.

3. 9. 1944 U Slav. Požegi otpočela II oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju. Ona je trajala dva dana i na njoj je izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

10. 9. 1944 U Vlasenici, na okružnoj i gradskoj konferenciji AFŽ-a. izabrani Okružni i Gradski odbor AFŽ-a.

18. 9. 1944 U Strumici, od drugova izašlih iz bugarskog zatvora, formiran SK KPM za Strumicu, sa osnovnim zadatkom: formirati partijske i skojevske organizacije tamo gde su ranije bile razbijene i organizovati odbore AFŽ-a, NOF-a i NO odbore tamo gde još nisu formirani.

21. 9. 1944 U s. Čitluku (kod Sokobanje) održano partijsko savetovanje. Prisustvovali su članovi OK KPJ i OK SKOJ-a za zaječarski okrug i članovi sreskih komiteta KPJ za srezove timočki, zaječarski, boljevački i borski. Doneti su zaključci o tekućim zadacima Partijo i SKOJ-a, o reorganizaciji komiteta, o izboru i organizaciji NO odbora, o radu AFŽ-a, USAOS-a i dr. Izabran je novi OK KPJ za zaječarski okrug i određen je Inicijativni okružni NO odbor.

0. 10. 1944 Održana I konferencija AFŽ-a za okrug Knin.

22. 10. 1944 U s. Rujiški (kod Bos. Novog) održana I konferencija AFŽ-a za srez Bos. Novi.

26. 10. 1944 U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) održana I okružna konferencija AFŽ-a za severni Banat: razmotren dotadašnji rad, određeni novi zadaci i izabran nov Okružni odbor AFŽ-a za severni Banat.

29. 10. 1944 Održana III konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac.

29. 10. 1944 U okviru III konferencije AFŽ-a za okrug Karlovac otvorena izložba ručnih radova i drugih darova koje su žene Korduna namenile vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu i prvoborcima ustanka na Kordunu.

0. 11. 1944 Na teritoriji OK KPJ za Banju Luku izabran Okružni odbor AFŽ-a.

0. 11. 1944 Održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Jajce-Travnik.

0. 11. 1944 U Trebinju izašao prvi broj mesečnog lista -Hercegovka-, organa AFŽ-a Hercegovine.

0. 11. 1944 U Šibeniku održana I konferencija AFŽ-a. Izabran je Gradski odbor AFŽ-a.

0. 11. 1944 Izašao prvi broj časopisa -Makedonka-, organa AFŽ-a Makedonije. Časopis je izlazio mesečno.

11. 11. 1944 U Glini otpočeo dvodnevni rad III okružne konferencije AFŽ-a Banije.

0. 12. 1944 U Travniku održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Jajce.

0. 12. 1944 U Travniku održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug jajačko-travnički. Analiziran je dotadašnji rad.

0. 12. 1944 Odlukom Pedsedništva ZAVNOH-a obrazovan Zemaljski fiskultumi odbor u Hrvatskoj, u koji su ušli predstavnici NOVJ, USAOH-a, Odeljenja narodne prosvete ZAVNOH-a i AFŽ-a.

0. 12. 1944 U Sinju održana II okružna konferencija AFŽ-a za okrug Sinj.

0. 12. 1944 U Dubrovniku, na okružnoj konferenciji AFŽ-a, izabran Odbor AFŽ-a za okrug Dubrovnik.

2. 12. 1944 U Skoplju održana prva gradska konferencija AFŽ-a.

4. 12. 1944 Održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Split.

7. 12. 1944 Održana prva sreska konferencija AFŽ-a za Rogaticu.

15. 12. 1944 U Skoplju održana prva konferencija AFŽ-a za Makedoniju.

17. 12. 1944 Centralni odbor AFŽ-a Jugoslavije uputio pozdravni telegram I kongresu AFŽ-a Makedonije.

17. 12. 1944 Na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Bihać izabran Okružni odbor AFŽ-a.

1. 1. 1945 U Novom Sadu, u prisustvu 650 delegata, otpočela Prva pokrajinska konferencija AFŽ-a Vojvodine. U toku četvorodnevnog rada izabran je Pokrajinski odbor AFŽ-a i postavljeni su zadaci za budući rad.

29. 1. 1945 U Beogradu završen dvodnevni miting žena Srbije na kome je izabran Glavni odbor AFŽ-a Srbije.

0. 2. 1945 U Jajcu izašao prvi broj lista AFŽ-a Bosne i Hercegovine -Nova žena-.

15. 2. 1945 U Birču izašao prvi broj lista AFŽ-a istočne Bosne -Žene kroz borbu-.

25. 4. 1945 U Cetinju počela dvodnevna skupština žena Crne Gore i Boke na kojoj je izabran Glavni odbor AFŽ-a Crne Gore i Boke.

Dokumenti

Pismo Okružnog komiteta KPH Makarska od 22. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Dubrovnik u vezi održavanja konferencije AFŽ-a za južnu Dalmaciju

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o brojnom stanju članova Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području pisarovinskog kotara

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ i NOO te reorganizaciji u vojsci

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ, i NOO

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KPH o radu u rujnu, o stanju organizacija KPH, NOO, SKOJ-a i AFŽ na kotarima okruga te o raspoloženju naroda

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te radu organizacije KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ i NOO na području velikogoričkoga kotara

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o radu i stanju organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području bjelovarskoga, đurđevačkoga i koprivničkog kotara

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na kotaru

Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o sjednici Okružnoga komiteta KPH Bjelovar od 5. veljače 1943. godine na kojoj se raspravljalo o političkoj situaciji u okrugu, o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, te o radu tehnike

Obavještenje Inicijativnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju od 23. veljače 1943. Mjesnom odboru AFŽ-a Split o održavanju pokrajinske konferencije AFŽ-a za Dalmaciju

Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci; o razvoju i radu NOO-a i AFŽ; o radu Agitpropa i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske Inicijativnom odboru AFŽ za Slavoniju i Srijem kojim traži propagandni materijal za proslavu Dana žena

Dopis Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojim obavještava sve informativne i obavještajne oficire i referente saniteta o sastanku, borce o oficirskom kursu i žene borce o kursu pri Inicijativnom odboru AFŽ Slavonije

Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kojim se naređuje svim kotarskim komitetima da prouče uputstvo »O udarnim grupama«, obavijeste narod o danu izbora za NOO-e i pruže pomoć AFŽ u organiziranju proslave Dana žena

Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci, o radu NOO-a, AFŽ-a i Agitpropa Oblasnog komiteta

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji na terenu i radu organizacija KPH i SKOJ-a, te masovnih antifašističkih organizacija NOO, AFŽ i USAOH

Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju mjesne partijske organizacije nakon provale, o radu SKOJ-a, AFŽ i stanju u tvornicama u ožujku 1943. godine

Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci, o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu je razmatrana politička situacija, organizacijsko stanje i rad organa KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području samoborskoga kotara

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima KPH o pružanju pomoći organizaciji AFŽ prilikom provađanja izbora za seoske, općinske, kotarske i okružne antifašističke odbore žena

Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i reakcionarnom radu HSS-a, naročito na području OK KPH Virovitica, o pojačanom teroru, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u okružnim komitetima KPH, operativnim jedinicama, partizanskim odredima i vojnopozadinskim ustanovama, o provođenju izbora za NOO-e, formiranju Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju i o radu AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Osijek Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o provali u kotarskim komitetima KPH Osijek i Vukovar, formiranju novih komiteta, provođenju izbora za NOO-e, sazivu plenuma Okružnog NOO-a Osijek, radu Agitpropa i o stanju organizacije AFŽ na okrugu

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Komiteta

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, USAOJ-a, AFŽ i Agitpropa Okružnog komiteta

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkom i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH te njihovom radu u svibnju 1943. godine

Dopis Inicijativnoga odbora AFŽ Hrvatske Mjesnom odboru AFŽ Zagreb u kojemu se javlja da će se u lipnju održati konferencija AFŽ Hrvatske

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije i SKOJ-a te masovnih organizacija NOO, AFŽ i USAOH u Zagrebu i na području zagrebačkoga, čazmanskoga, bjelovarskoga i krapinskog okruga

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, AFŽ, NOO-a d agitpropa u oslobođenim i neoslobođenim selima toga područja

Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju okružnim komitetima KPH... o radu i nedostacima organizacije AFŽ. Upozorava se na potrebu intenzivnijeg političkog djelovanja među ženama i traži od političkih organa da pruže pomoć u omasovljavanju i radu AFŽ

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju te radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a u svibnju 1943. godine

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a i Agitpropa u svibnju 1943. godine

Referat Anke Berus »O političkim zadacima AFŽ u Hrvatskoj«, održan na Prvoj konferenciji AFŽ Hrvatske, 12. lipnja 1943. godine

Pismo Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske okružnim odborima AFŽ Hrvatske s organizacijskim planom, strukturom, načinom stvaranja i biranja, te radom organizacije i odbora

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, o stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, o namjeri formiranja obavještajne službe, te o vezama

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a

Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Slavoniji u vrijeme julske ofanzive, teroru okupatora i kvislinga nad narodom, raspoloženju narodnih manjina prema NOB-u, organizacionom stanju KP po okruzima i NOV i PO, te radu i stanju SKOJ-a i AFŽ. U izvještaju se kritikuje rad nižih organa i organizacija, ali se ističu i vlastite slabosti koje su uvjetovale postojeće stanje

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, radu Agitpropa, mobilizaciji i političkoj situaciji na području kotara te o ekonomskom stanju, teroru prema članovima KP i narodu, kao i o šteti koja je učinjena za vrijeme julske ofanzive

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o agitaciono-propagandnom radu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ, SKOJ-a i USAOH-a na području Komiteta

Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine

Okružnica Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske okružnim odborima o izborima za odbore AFŽ

Izještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te druga pitanja

Izvještaj Inicijativnoga odbora AFŽ — za okrug Pokuplje Glavnome odboru AFŽ Hrvatske o radu kotarskih i općinskih odbora AFŽ

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pokušaju prelaska neprijatelja preko oslobođenog područja Žumberka, o radu kotarskih komiteta, te o radu SKOJ-a, AFŽ i NOO na području okruga

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ i USAOH-a na području Kotarskoga komiteta

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP i SKOJ-a, NOO-ima, AFŽ-u, Agit-propu i mobilizaciji na području KK Virovitica

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu

Pozdravni telegram s osnivačke konferencije Okružnoga odbora AFŽ Čazma vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i aktivnosti Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te o djelovanju udarnih grupa u okrugu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH te o drugim pitanjima

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, NOO, AFŽ po općinama kotara

Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o potrebi jačanja partijske organizacije u Zagrebu, o pojednostavljenju organizacijske strukture NOO, AFŽ i SKOJ-a, te o potrebi pojačane mobilizacije i formiranja vojnih komiteta

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje s partijskoga savjetovanja na kojemu je raspravljano o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ u kotaru

Izvještaj sa sastanka i kursa Inicijativnoga okružnoga odbora AFŽ Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb na kojemu je formiran Inicijativni odbor, razmotreno političko stanje i organiziranost žena u okrugu te utvrđeni zadaci

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sastanka komiteta na kojemu je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH

Izvještaj Franje Črnile Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji te radu Partije, NOO, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ

Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske za mjesec kolovoz 1943. godine u kome izvještava o političkoj situaciji u Zagrebu radu i organizacijskom stanju partijskih i skojevskih organizacija, AFŽ i NOO

Tabelarni pregled Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske za organizacije Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a za područje Povjerenstva

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju i socijalnom sastavu organizacija KP, SKOJ-a, NOO, AFŽ-a i USAOH-a

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKJ-a, NOO-a, AFŽ-a, o agitaciji i propagandi, uspješnoj mobilizaciji i o formiranju Kotarskog odbora AFŽ-a

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o izborima za NOO, o njihovu radu, formiranju Okružnoga NOO Pokuplje, suradnji s pristašama HSS, nepravilnostima u radu rukovodstva AFŽ i SKOJ-a, kadrovskim problemima pri osnivanju Turopoljsko-posavskoga odreda, te o ratnom materijalu zaplijenjenom od talijanske vojske nakon kapitulacije Italije

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFZ na području okruga

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina sa sastanka komiteta na kojem je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, NOO, AFŽ te aktivnost i ponašanje udarnih grupa

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organiza cijskom stanju Partije SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a te o akcijama izvedenim na području kotara

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkom stanju na kotaru, organizacionom pitanju KP, SKOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o organiziranju proslave dvogodišnjice ustanka u tom kraju

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, NOO-a i AFŽ-a, o brojnom stanju KP u vojsci i u komandama područja, te o radu s domobranima

Uputstvo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju partijskim organizacijama na koji način treba da se pomogne AFŽ-u da bi se otklonili nedostaci u radu i tako stvorila masovna i jaka antifašistička organizacija žena u Slavoniji

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj i ekonomskoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te radu Agitpropa i mobilizaciji za oktobar 1943. godine

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama na području KK, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te o mobilizaciji i radu s narodom na terenu u oktobru 1943. godine

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a, NOO-a i o radu s vojskom i vojnom pozadinom na području ovog OK

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu na učvršćivanju NOO-a, aktiviranju naroda, uspostavljanju veza s HSS-ovcima koji prelaze na stranu NOB-a, radu AFŽ-a, agitaciji i propagandi, radu obavještajne službe te o sakupljanju hra-ne za vojsku

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim prilikama na terenu, organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, NOO i AFŽ

Pismo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1943 god. političkim komesarima Druge proleterske i Treće udarne divizije o dužnosti partisko-političkih radnika da pruže pomoć organizacijama AFŽ na terenu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju KP, SKOJ-a, NOO i AFŽ

Zapisnik s Prvog oblasnog savjetovanja AFŽ-a za Dalmaciju održanog 18. i 19. studenog 1943. u Bolu na otoku Braču

Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Zagrebačku oblast Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partije u jedinicama NOV, o NOO-u, SKOJ-u i AFŽ

Izvještaj Inicijativnoga okružnog odbora AFŽ Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkom i organizacijskom stanju te o radu sa ženama u okrugu

Izvještaj Marice Zastavniković, člana Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske, Glavnome odboru o raspoloženju naroda prema NOP-u i aktivnosti žena u bjelovarskom okrugu

Direktiva Centralnog komiteta KP Jugoslavije od siječnja 1944. centralnim, pokrajinskim i oblasnim komitetima KPJ za budući rad rukovodstva AFŽ-a

Izvještaj rukovodioca kursa za aktivistkinje AFŽ-a Oblasnom odboru AFZ-a za Slavoniju, u kojem se govori o obrađenim temama i uspjehu kursistkinja

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Našice Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkim prilikama na okrugu, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, djelovanju neprijateljske propagande i poduzetim mjerama da se otklone nedostaci i unaprijedi politički rad u narodu i vlastitim redovima

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje s redovne sjednice na kojoj je razmotreno organizacijsko stanje i rad članova Partije, SKOJ-a, N00, AFŽ u općinama Pokupsko, Pisarovina Kupinec, Kupčina i Rečica.

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 4. siječnja Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ-a i NO odbora

Izvještaj Milana Miškovića Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a u Zagrebu, radu Mjesnoga komiteta, stanju u N00, AFŽ-u i SKOJ-u.

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za južnu Dalmaciju od 13. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji u okrugu, organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ-a i NO odbora

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju partije, SKOJ-a, NOO AFŽ, te o vojsci i agitpropu.

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partije, SKOJ-a USAOH-a, NOO, AFŽ za siječanj 1944. godine.

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFZ te o vojsci, akcijama i agitpropu.

Zapisnik s Prve konferencije AFZ općine Plavšinec

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 3. veljače 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFZ u kotarima, u Komandi područja i u Kalničkome partizanskom odredu.

Izvještaj Milke Katalenić, člana Kotarskog odbora AFŽ Krapina, Kotarskome komitetu KPH Krapina o radu od 28. siječnja do 10. veljače 1944. godine.

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partijskih i skojevskih organizacija, AFŽ, N00, o mobilizaciji i Agitpropu .

Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 24. II 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o reorganizaciji AFŽ-a i proslavi na Visu prigodom 26-godišnjice Crvene armije

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH, NOO, AFZ, o vojsci, Agitpropu te zaključcima plenuma Okružnoga komiteta.

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Novi Sad SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Slavoniji 1944. Hvar Pakrac Travnik Bitka za Srbiju USAOH Borbe u Dalmaciji 1944. USAOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1942. Grubišno Polje Dubrovnik Čazma Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Crnoj Gori 1943. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Kata Pejnović Prozor Borbe u Makedoniji 1943. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Lici 1943. Krapina Josip Broz Tito Narodno oslobodilački odbori Narodni heroji Jugoslavije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Donji Miholjac Štampa u ratu Slavonska Požega Cetinje Bihać Korenica Đurđevac Nova Gradiška Samobor Ivanec Donja Stubica Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Hrvatska seljačka stranka Borbe u Makedoniji 1944. Bjelovar Prizren Brač Borbe u Istri 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Centralni komitet KPJ Omladina u ratu Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zemun Žene u ratu Borbe u Sremu 1943. Varaždin Karlovac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Virovitica Velika Gorica Podravska Slatina Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Križevci Kalnički partizanski odred Bosanski Petrovac Zagreb Borbe u Srbiji 1943. Beograd