🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Albanski partizani

Za ovaj pojam je pronađeno 99 hronoloških zapisa, 74 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

0. 9. 1941 Predstavnici partijskih grupa -Korča- i -Mladi- stigli iz Albanije u s. Vitomiricu (kod Peći) sedište Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, s molbom da im se pruži pomoć u formiranju KP Albanije.

1. 9. 1941 Po direktivi generalnog sekretara KP.J Josipa Broza Tita, Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju uputio u Tiranu svoga člana Dušana Mugošu da se upozna sa stanjem tamošnjih partijskih grupa i s mogućnošću stvaranja KP Albanije i organizovanja borbe protiv okupatora.

0. 10. 1941 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju ponovo uputio u Albaniju Dušana Mugošu da pomogne oformljenje KP Albanije.

0. 10. 1941 U s. Vitomirici (kod Peći), grupa članova Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju održala sastanak sa trojicom komunista iz Albanije. Rešavano o načinu pomoći komunističkim grupama u Albaniji, da se sjedine i formiraju Komunističku partiju Albanije.

0. 10. 1941 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju ponovo uputio svog delegata u Albaniju da pomogne stvaranje KP Albanije i da organizuje oslobođenje Miladina Popovića, sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, iz italijanskog logora u s. Pećinu (kod Elbasana u Albaniji) [Prvi put imenovani je bio u Albaniji u septembru.].

8. 11. 1941 U Tirani održana partijska konferencija na kojoj je osnovana KP Albanije i formiran privremeni CK. U pripremi i u radu konferencije učestvovali delegati CK KPJ Miladin Popović i Dušan Mugoša.

0. 12. 1941 OK KPJ za Cetinje uputio proglas albanskim vojnicima u italijanskoj službi i šiptarskom stanovništvu sreza barskog: poziva ih da otkazuju poslušnost fašistima i da pomažu partizanima u borbi za slobodu i bratstvo crnogorskog i albanskog naroda.

0. 12. 1941 Održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju na kome je pripreman izveštaj za CK KPJ o stanju u Albaniji.

26. 12. 1941 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo Okružnom komitetu za Cetinje tražeći od njega da pruži pomoć Skadarskom komitetu KP Albanije.

25. 5. 1942 Iz Tirane delegat CK KPJ Dušan Mugoša krenuo u CK KPJ i VŠ NOP i DVJ sa izveštajem o radu u Albaniji i s molbom CK KP Albanije da Kominterna odobri sazivanja 1. zemaljske konferencije i prijem KP Albanije u članstvo Kominterne.

24. 7. 1942 U Albaniji otpočeo opšti ustanak kidanjem linija u celoj zemlji i diverzantskim akcijama u Tirani, Valoni, Korči i drugim mestima.

15. 8. 1942 U Glamoč stigao iz Albanije delegat CK KPJ Dušan Mugoša i referisao generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu o pomoći albanskim drugovima na stvaranju KP Albanije.

21. 9. 1942 Kominterna preko CK KPJ, prihvatila molbu CK KP Albanije za prijem u članstvo Kominterne i za održavanje I zemaljske partijske konferencije.

22. 9. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio CK KP Albanije pismo u kome prenosi depešu Kominterne kojom se odobrava održavanje I zemaljske partijske konferencije i ističu zadaci koji stoje pred KP Albanije. CK KPJ je preneo i svoja iskustva u organizovanju i vođenju oružane borbe naroda Jugoslavije.

3. 10. 1942 Iz s. Pidriša (kod G. Vakufa), po nalogu CK KPJ, Blažo Jovanović sa grupom članova Partije, krenuo za Crnu Goru da bi pružio pomoć PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak u radu na razvijanju NOB-a. Blažo Jovanović i Dušan Mugoša imali su i poseban zadatak: da se probiju do rukovodstva KP Albanije i pruže mu pomoć u organizovanju Prve partijske konferencije KP Albanije; da prisustvuju kao delegati CK KPJ i prenesu odluke Kominterne; da rukovodstvu KP Albanije prenesu dotadašnja iskustva KPJ u organizovanju NOB-a, koja treba prilagoditi konkretnim prilikama u Albaniji, i da mu predaju pismo Centralnog komiteta KPJ od 22. septembra 1942.

15. 11. 1942 U Skadar stigao Blažo Jovanović, delegat CK KPJ za I zemaljsku partijsku konferenciju KP Albanije.

0. 2. 1943 U Đakovici italijanske vlasti razoružale veći deo svog garnizona (blizu jednog puka) zbog sumnje da, iz simpatije prema NOP-u, vodi pregovore sa Štabom NOP odreda -Emin Duraku- i Sreskim i Mesnim komitetom KPJ. Izvestan broj nižih italijanskih oficira uspeo je da pobegne. Vojnici su prebačeni u južnu Albaniju, u radnu brigadu.

10. 2. 1943 GŠ NOP odreda Makedonije naredio Bitoljsko-prespanskom NOP odredu -Damjan Gruev- da se poveže sa grčkim i albanskim partizanskim jedinicama radi saradnje, s tim da se manje zadržava u Albaniji, već da svoja dejstva više ispolji na teritoriji Prespe.

0. 3. 1943 U sedište CK KP Albanije, u s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji), stigao delegat CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo koji je u razgovoru sa članovima CK KP Albanije savetovao: formirati Vrhovni štab NOV Albanije i štabove zona, a od seoskih četa preći na stvaranje pokretnih NOP odreda i brigada.

0. 3. 1943 Na terenu Malesije u severoistočnoj Albaniji, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, formirana partizanska četa -Bajram Curi-, radi dejstva u tom kraju po predviđenom odlasku NOP odreda -Emin Duraku- u Metohiju.

15. 3. 1943 Kod s. Šumrije (blizu Kukesa, u Albaniji) NOP odred -Emin Duraku- napao iz zasede italijansku kolonu kamiona, zapalivši 2 kamiona. Poginuli su 23 italijanska vojnika i jedan Šiptar, špijun iz Peći.

17. 3. 1943 U s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji) otpočela I zemaljska konferencija KP Albanije. U pripremi i radu te konferencije učestvovali su delegati CK KPJ Blažo Jovanović, Dušan Mugoša i Miladin Popović. Konferencija je završena 22. marta.

27. 3. 1943 U blizini s. Vrela (kod Prištine) albanski žandarmi ubili iz zasede sekretara SKOJ-a i člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju Stanka Burića, narodnog heroja, i jednu omladinku.

0. 4. 1943 U Prizrenu, u prisustvu delegata CK KPJ i VŠ Svetozara Vukmanovića Tempa, GŠ NOV i PO i Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju održali sastanak na kome su razmotrili opšte stanje, mere za dalje širenje NOB-a i oblike saradnje sa NOP-om Albanije.

19. 4. 1943 Delegat CK KPJ Miladin Popović poslao CK KPJ izveštaj o tome kako CK KP Albanije sprovodi u život zadatke koje mu je postavila Kominterna. Naglašeno je da su svi članovi upoznati s novom linijom, da su izvršeni izbori novih mesnih komiteta i delegata za 1. zemaljsku konferenciju i okružne konferencije, kao i da je održana I zemaljska konferencija.

7. 5. 1943 Delegat CK KPJ Blažo Jovanović završio zadatke oko pripremanja prve konferencije KP Albanije i vratio se na oslobođenu teritoriju Crne Gore.

8. 5. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao u s. D. Kruševu (u dolini r. Pive) sastanak sa zamenikom i pomoćnikom načelnika VŠ i komandantima divizija Glavne operativne grupe (sem komandanta 7. divizije NOVJ) na kome ih je upoznao s daljim planom dejstva i postavio zadatke: da 1. i 2. proleterska udarna divizija NOVJ unište preostale neprijateljske snage u istočnom delu Crne Gore, oslobode Kolašin i Berane (sada: Ivangrad), stvore povoljnu operacijsku osnovicu za prodor u Srbiju i, prodorom preko Kosova i Metohije, pomognu oslobodilački pokret u Albaniji; da 3. udarna divizija NOVJ obezbeđuje desni bok i pozadinu 2. proleterske divizije NOVJ, a 7. divizija NOVJ obezbeđuje levi bok i pozadinu 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

24. 5. 1943 U rejonu Debra, preko kurira, uspostavljena veza između GŠ NOV i PO za Makedoniju i albanske partizanske čete (kasnije bataljona) -Hadži Lješ-, koja je pristala na saradnju s jedinicama NOVJ i zajedničku borbu protiv okupatora.

0. 6. 1943 Kod Opolja, na zapadnim padinama Šar-planine, albanska milicija prevarom zarobila oko 20 boraca Šarplaninskog NOP odreda koji su se prebacivali za Malesiju u Albaniji.

0. 7. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo stigao u s. Kucake (blizu Korče, Albanija). Na sastanku sa CK KP Albanije izneo mišljenje CK KPJ po pitanju formiranja partizanskih odreda, brigada i vojnopozadinskih organa.

0. 7. 1943 Prvi oblasni komitet KPM uputio proglas makedonskom i šiptarskom stanovništvu Pologa, Debra, Kičeva i Struge, u kome je ukazao na opasnost stupanja Šiptara u takozvanu albansku žandarmeriju i vojsku koju organizuje italijanski okupator i pozvao šiptarsku omladinu da stupa u redove NOVJ.

25. 7. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo pismom obavestio CK KP Makedonije da je sa glavnim štabovima NOV Albanije i Grčke postignuta saglasnost o koordinaciji dejstava u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

25. 7. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo obavestio Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju da je sa CK KP Albanije postigao sporazum o zajedničkim vojnim i političkim merama za podizanje šiptarskih masa Kosova i Metohije u oružanu borbu i za jačanje bratstva i jedinstva Srba, Šiptara i Crnogoraca.

8. 8. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanovic Tempo poslao CK KPJ pismeni izveštaj o stanju NOB-a na teritoriji Makedonije, jugoistočne Srbije i Kosmeta, kao i o stanju narodnooslobodilačkih pokreta u Albaniji i Grčkoj, sa posebnim osvrtom na pitanje koordinacije dejstava i saradnje sa oslobodilačkim pokretima Grčke, Albanije i Bugarske.

10. 8. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio CK KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva u Makedoniji, naglasivši da je obrazovan CK KPM, da se on, Tempo, povezao sa predstavnicima NOP-a Bugarske, Grčke i Albanije, kojima je preneo iskustva iz našeg NOR-a, i da je preduzeo mere za uzajamnu razmenu propagandnog materijala.

9. 9. 1943 Partizanska četa -Bajram Curi-, u sadejstvu sa grupom boraca iz albanske Malesije, zauzela Trepoju (u severnoj Albaniji).

10. 9. 1943 Albanski partizanski bataljon -Hadži Lješ- (nazivan i odred) i Malesijska partizanska četa NOVJ razoružali delove italijanske divizije -Firenca- u Debru i oslobodili grad, zaplenivši dosta oružja, municije i druge ratne opreme. Zaplenjena je i jedna radio-stanica velikog dometa.

14. 9. 1943 Sekretar 1. oblasnog komiteta KPM dostavio izveštaj delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanoviću Tempu o stanju u oslobođenom Debru i o nepravilnom stavu rukovodstva albanskih partizanskih jedinica u pogledu delegiranja predstavnika za NO odbore, podele zaplenjenog oružja, mobilizacije ljudstva za NOP odred i drugo.

16. 9. 1943 U s. Izvoru (kod Kičeva) formiran 1. kosovsko-metohijski (1. kosovski) partizanski bataljon -Ramiz Sadik-, od pripadnika NOP-a s Kosova i Metohije, bivših interniraca u logoru -German- kraj s. Burela (kod Tirane, Albanija), i od nasilnog mobilisanog ljudstva koje je pobeglo iz italijanskih jedinica.

20. 9. 1943 Na pl. Dajti (kod Tirane, u Albaniji) formiran 2. kosovsko-metohijski (2. kosovski) partizanski bataljon -Boro Vukmirović-, od ljudi s Kosova, iz Metohije i iz Makedonije koji su, kao pripadnici NOP-a, bili internirani u logor -Porto Romano- (kod Drača) ili zatvoreni u tiranskom zatvoru, odakle su oslobođeni po kapitulaciji Italije. Nekoliko dana kasnije bataljon se kod Debra prebacio u Makedoniju.

26. 9. 1943 Glavnina Šarplaninskog NOP odreda preduzela marš iz s. Vratnice (kod Tetova) na jugozapad, preko grebena Šar-planine, ka Ljumi i Peškopeji (u Albaniji), i dalje ka Debru, gde se, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, imala sastati s kosovskim i makedonskim partizanskim jedinicama koje su prikupljene u tom rejonu radi novih zadataka. Odred je jednu desitinu ostavio u s. Vratnici radi prihvata novih boraca sa okolnog područja, a istovremeno grupu boraca uputio ka Skopskoj Crnoj gori radi veze sa srpskim jedinicama. (Ova grupa je kasnije ušla u sastav Šarplaninskog NOP odreda.)

0. 10. 1943 U Peškopeji (Albanija) balisti opkolili u kasarni glavninu Šarplaninskog NOP odreda i jednu albansku partizansku (ljumsku) četu. Posle dvodnevnih borbi balisti su odbijeni, uz neznatne gubitke, a kasarna i grad su deblokirani. Odred se potom prebacio ka Debru.

0. 10. 1943 U Crnoj Gori izvršena smena nemačkih jedinica: 118. lovačka divizija upućena u Dalmaciju, a na njeno mesto dovedena iz Nemačke, preko Albanije, 181. pešadijska divizija.

1. 10. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio pismo u Debar, komandantu albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ-, u kome je izneo slabosti i greške rukovodstva ovog bataljona, koje su velikoalbanski elementi iskoristili za svoje ciljeve. U pismu se zatim ističe: da bi se otklonile greške i normalizovalo stanje u Debru i okolini potrebno je formirati SNO odbor i organizovati narodnu vlast na principu pune nacionalne ravnopravnosti, jačati bratstvo i jedinstvo makedonskog i šiptarskog naroda, razbiti velikoalbansku propagandu, formirati omladinski bataljon od šiptarske omladine itd.

5. 10. 1943 Oko 1000 balista, predvođenih nemačkim oficirima, ovladavši Kičevom, produžili napad ka slobodnoj teritoriji Debarca da bi stavili pod svoju kontrolu komunikacije koje vode za Strugu, Debar, i, dalje u Albaniju, Ovog i narednog dana jedinice Grupe bataljona i Kičevskog bataljona, u ogorčenim borbama kod s. Izvora, s. Malkovca, s. Popovca, s. Klenovca i s. Dušegubice, uspele su da spreče prodor balista i da ih odbace ka Kičevu. Neprijatelj je imao oko 70 mrtvih i dosta ranjenih. Gubici grupe bataljona: 20 mrtvih, među kojima i politički komesar 1, operativne zone NOV i PO Makedonije Josif Josifovski Đorče Sveštarot, narodni heroj (poginuo 6. oktobra).

25. 10. 1943 Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o situaciji u zapadnoj Makedoniji; da su neprijateljske snage u rejonu Debra i Piškopeje razbijene; da se Debar nalazio u rukama jugoslovenskih i albanskih partizana; da su Kičevo zauzele nemačke snage i albanski nacionalisti (balisti).

28. 10. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita da održava terensku vezu s centralnim komitetima komunističkih partija Bugarske i Grčke, da je privremeno prekinuta radio-veza s rukovodstvom NOP-a Albanije zbog toga što je u Albaniji propalo 11 radio-stanica i da su u Bugarskoj otpočele akcije malih partizanskih odreda.

29. 10. 1943 U nemačkoj Vrhovnoj komandi održan sastanak šefova vojnih štabova pod rukovodstvom Adolfa Hitlera, na kome je doneta odluka -o jedinstvenom vođenju borbe protiv komunizma na Jugoistoku, u prvom redu u Jugoslaviji, zatim u Grčkoj i Albaniji-.

0. 11. 1943 Šarplaninski NOP odred, u pokretu sa Šar-planine ka Ljumi (kod Kuksa u Albaniji) i Debru, vodio oštre borbe između s. Jažinca (kod Kačanika), s. G. Sela, s. G. Ljubinja i s. Manastirice (kod Prizrena) protiv poternih balističkih, bugarskih i nemačkih jedinica. Najzad, posle borbi s nadmoćnim neprijateljskim snagama na padinama Kobilice (kod Prizrena), on se, iscrpen i oslabljen, povukao u Sirinićku župu, gde je jedan deo (oko 25 boraca) ostao, a manje grupe su pošle u rejon Uroševca.

3. 11. 1943 Debarske i gostivarske balističke snage, posle četvorodnevnih uličnih borbi protiv delova NOVJ i albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ- povukle su se za Gostivar. Do povlačenja je došlo zbog velikih gubitaka (oko 70 mrtvih); zbog oslobođenja Kičeva i zbog izbijanja Grupe bataljona na pl. Bukovik, čime je Gostivar bio neposredno ugrožen.

7. 11. 1943 U s. Degi (kod Kuksa, u Albaniji) od brojno narasle partizanske čete -Bajram Curi- i pridošlog ljudstva formiran partizanski bataljon -Bajram Curi-. [Po drugom izvoru on je formiran u drugoj polovini oktobra.]

17. 11. 1943 Jake nemačke i balističke snage iz Gostivara, posle teških borbi protiv jugoslovenskih i albanskih partizanskih jedinica, ovladale Debrom, koji je od kapitulacije Italije do ovog dana bio slobodan.

6. 12. 1943 CK KPJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju i delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću Tempu direktivu u kojoj preporučuje političku saradnju i razmenu iskustava s narodnooslobodilačkim pokretima Albanije, Bugarske i Grčke.

12. 12. 1943 U rudnik hroma kod s. Kami (blizu Kukesa, u Albaniji) upala četa partizanskog bataljona -Bajram Curi- i uništila nekoliko kompresora i motora a oštetila žičanu železnicu.

31. 12. 1943 U s. Bunjaju (u albanskoj Malesiji) otpočeo trodnevni rad Prve oblasne konferencije Narodnooslobodilačkih odbora sa Kosova i Metohije. U prisustvu 51 delegata iz svih srezova Kosova i Metohije izabran je prvi Oblasni NO odbor, određeni mu zadaci i izdat je proglas narodima Kosova i Metohije da pojačaju borbu protiv fašističkog okupatora.

0. 1. 1944 Na prostoriji Malesije (u severoistočnoj Albaniji) od bataljona -Bajram Curi- NOV i POJ i bataljona -Redžep Perljati- NOV Albanije formiran Malesijski NOP odred.

26. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: predstavniku NOV i PO Albanije dati odluke II zasedanja AVNOJ-a; drugovi u Albaniji treba još više da rade na povezivanju oslobodilačke borbe albanskog naroda sa oslobodilačkom borbom naroda Jugoslavije radi stvaranja zajednice ravnopravnih naroda na Balkanu; bilo bi dobro da VŠ NOV i PO Albanije pošalje u VŠ NOV i POJ svog oficira za vezu; nepravilan je stav CK BRP(k) prema pitanju Makedonije; drugovi u Albaniji moraju ojačati KP, jer je ona garancija pravilnog razvitka događaja u Albaniji; albanski NOP mora čuvati svoju samostalnost i sprečiti pokušaj strane i domaće reakcije da ga skrenu sa prave linije i iskoriste za svoje ciljeve.

28. 1. 1944 VŠ NOV i POJ depešom poslao Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ plan veze sa VŠ NOV i PO Albanije.

14. 2. 1944 U rejonu s. Dege (kod Tropoje, u Albaniji) nadmoćne nemačke jedinice i balisti razbili Malesijski NOP odred (oko 200 boraca). Poginulo je i ranjeno 18 nemačkih vojnika. Odred je imao 11 mrtvih. Samo oko 80 boraca, uglavnom iz partizanskog bataljona -Bajram Curi-, uspelo je da se organizovano, po delovima, povuče ka Đakovici i Ljumi (u Albaniji).

14. 2. 1944 U s. Griju (u Albaniji) nemačke jedinice napale Prateću četu GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju. Pored GŠ, u selu su se nalazili Pokrajinski komitet KPJ za Kosovo i Metohiju i Oblasni NO odbor. Posle 3-4 dana borbe Prateća četa, GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju, Pokrajinski komitet i Oblasni NO odbor za Kosovo i Metohiju uspeli su da izbegnu uništenje i da se povuku u rejon s. Geg Husena (kod Tropoje, u Albaniji).

24. 2. 1944 CK KPJ uputio telegram Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u vezi sa održavanjem II omladinskog kongresa; kongres će se održati sredinom. aprila; iz Crne Gore će doći 40 delegata, iz Srbije 30, iz Makedonije 20, iz Sandžaka 15, s Kosova i Metohije 15, doći će omladinske delegacije iz Albanije, Grčke i Bugarske; sve delegacije se prikupljaju u Crnoj Gori, kod Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ; o svemu ovome obavestiti zainteresovana rukovodstva. Ujedno se ističe da politodel koji se nalazi u Južnomoravskoj NO brigadi ostaje na radu u njoj.

26. 3. 1944 Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio proglas VŠ NOV Albanije s pozivom na saradnju u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

0. 4. 1944 U dolini r. Valbone (u Albaniji) formirane tri samostalne partizanske čete NOV i POJ: jedna je imala da dejstvuje na putu Prizren-Kukes, druga u rejonu Bitiča (blizu Tropoje, u Albaniji) i treća oko s. Junika (kod Đakovice) i oko Tropoje.

3. 4. 1944 Deo partizanskog bataljona -Bajram Curi- uz pomoć mesnih partizana, posle dvodnevnih borbi protiv oko 200 nemačkih vojnika i oko 200 balista, zauzeo Peškopeju (u Albaniji). Gubici neprijateljski: 5 poginulih, 9 ranjenih i 8 zarobljenih vojnika. Bataljon je imao 3 ranjena borca.

25. 4. 1944 U zatvoru u Tirani (u Albaniji) nemačka policija streljala člana KPJ Muharema Mnkteši. narodnog heroja.

0. 5. 1944 Od tri samostalne partizanske čete NOV i POJ u albanskoj Malesiji formiran bataljon. On je, nešto kasnije, dejstvovao u rejonu Gusinja, Plava, Đakovice i Prizrena.

0. 6. 1944 Na terenu albanske Malesije, od boraca ranije razbijenog partizanskog bataljona -Bajram Curi-, partizanske čete iz Hasa i novopridošlog ljudstva s Kosova i Metohije, formiran Partizanski bataljon Kosova. [Po drugom izvoru bataljon je formiran krajem. maja, pod nazivom Kosovski bataljon, i dejstvovao je u prigraničnom pojasu Metohije i Albanije.]

0. 6. 1944 U rejonu Kukesa (u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova iz zasede napao nemačku kolonu i uništio 2 kamiona a zaplenio 20 pušaka.

0. 6. 1944 Iz rudnika hroma kod s. Kepeneka (blizu Tropoje, u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova proterao nemačku posadu.

0. 7. 1944 U rejonu Ljum-Kule (kod Kukesa, u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova napao nemačku transportnu kolonu, uništio oko 50 automobila i zarobio 28 vojnika.

0. 8. 1944 Vojna misija VŠ NOV i POJ, s pukovnikom Velimirom Stojnićem na čelu, stigla u okolinu Berata (u Albaniji), u VŠ NOV i PO Albanije. Ona je imala zadatak da obezbedi koordinaciju operacija albanskih i jugoslovenskih jedinica i da pruži pomoć u izgradnji NOV Albanije.

1. 8. 1944 Prva makedonska NOU brigada i 1. albanska partizanska brigada zauzele Debar (osim kasarni) i oslobodile političke zatvorenike. Istovremeno je na putu Deba-Struga 1. kosovsko-metohijska NOU brigada vodila oštre borbe protiv delova nemačke 297. pešadijske divizije koji su pokušavali da se iz Struge probiju za Debar, u pomoć svome garnizonu. Posle trodnevnih borbi, zbog nestanka municije, brigade NOVJ su se povukle na pl. Karaorman a albanska brigada u Albaniju. U tim borbama neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i ranjenih, dok su brigade imale 20 mrtvih i oko 60 ranjenih boraca. Uništeno je više kamiona i nekoliko tenkova.

6. 8. 1944 Partizanski bataljon Kosova napao rudnik Kami (kod Tropoje, u Albaniji) ubio 8 i zarobio 5 nemačkih vojnika i oslobodio oko 150 prisilno mobilisanih radnika (Radnici su zatim dobrovoljno stupili u partizane.)

9. 8. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio delegata u Štab 4. operativne zone NOV i PO Makedonije radi pružanja pomoći ovome štabu i radi održavanja veze sa Vrhovnim štabom NOV i PO Albanije.

21. 8. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: smatra da bi VŠ NOV i PO Albanije trebalo da jednu svoju diviziju orijentiše na odsek Đakovica - Peć - Plavsko jezero, gde bi se povezala s jedinicama GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju i ometala nemačke jedinice u mobilizaciji šiptarskog stanovništva protiv NOV i POJ; zatim bi ta albanska divizija prenela svoja dejstva ka Skadru, a tokom pokreta mogla bi izvesti niz akcija na komunikaciji Skadar-Kukes.

22. 8. 1944 Delovi 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 5. partizanske brigade odbili pokušaje balističkih grupa i manjih nemačkih jedinica da ovladaju Peškopejom (u Albaniji).

1. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu VŠ NOV i PO Albanije: predlaže mu da deo svojih snaga uputi severno od r. Drima radi saradnje s jedinicama NOV i POJ u operacijama na Kosovu i Metohiji; ističe da bi zadatak ovih jedinica bio da prihvataju nove borce, formiraju nove jedinice i razbijaju reakciju; podvlači važnost Kosova i Metohije i severne Albanije za NOV i POJ i za NOV i PO Albanije i ukazuje na ozbiljne teškoće koje bi nastale za obe strane ukoliko bi se na tim područjima konsolidovale reakcionarne snage.

2. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju direktivu: GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju preimenovan u Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju; pošto područje Kosova i Metohije postaje važno za razvoj situacije ne samo u južnim krajevima Srbije nego i u severnoj Albaniji i susednim krajevima Crne Gore, nipošto se ne sme dozvoliti da se na njemu ugnezdi reakcija; VŠ NOV i POJ obaveštava ga da je naredio Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju da Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju stavi na raspolaganje sve jedinice s Kosova i Metohije, a predložio je Vrhovnom štabu NOV i PO Albanije da izvesne snage uputi na odsek severno od r. Drima.

2. 9. 1944 Na putu Prizren-Kukes (u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova napao nemačku kolonu - oko 100 kamiona i troja oklopna kola. Poginulo je oko 80 nemačkih vojnika, zapaljeno je 70 kamiona i zaplenjeno je: 10 p. mitraljeza, 2 automata i 30 pušaka, sa dosta municije i druge ratne opreme.

16. 9. 1944 Na putu Prizren-Kukes (u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova, uz sadejstvo dve albanske partizanske čete, napao nemačku kolonu. Poginulo je 45 nemačkih vojnika i uništeno je 30 kamiona. Bataljon je imao 2 poginula i 3 ranjena borca.

22. 9. 1944 Na mestu Kaljaj Doda (u Ljumi, u Albaniji), u borbi protiv balista, poginula Dara Dragišić, borac 2. bataljona 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, narodni heroj.

23. 9. 1944 Sekretar CK KP Albanije Enver Hodža uputio pismo generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu, u kome se, pored ostalog, kaže: -Veliko interesovanje koje ste uvek pokazivali prema našoj mladoj Partiji, Vaši dragoceni saveti i neizmerna, neprekidna pomoć koju ste nam ukazivali, bili su jedan od glavnih faktora osnivanja, rašćenja i učvršćenja naše Partije, koja je u najtežim trenucima naše nacionalne istorije pokazala s pravom da je dostojan vod našem narodu Pravilna i jasna linija herojske Komunističke partije Jugoslavije nije za nas bila samo buktinja antifašizma koja osvetljava naš mučan i tegoban put, nego istovremeno čvrst oslonac u našem započetom radu... -

3. 10. 1944 U s. Kolesjanu (kod Kukesa, u Albaniji), pri pokretu iz rejona Prilepa ka Kosmetu, 1. kosovsko-metohijska NOU brigada sastala se sa Operativnim štabom NOV i PO za Kosovo i Metohiju i njegovim Pratećim bataljonom.

13. 10. 1944 U Krumi (u Albaniji), od Partizanskog bataljona Kosova, novih boraca i izvesnog broja rukovodilaca Iz 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, formirana 4. kosovsko-metohijska NO brigada.

16. 10. 1944 Prva kosovsko-metohijska NOU brigada napala i razbila oko 120 žandarma i oslobodila Tropoju (u Albaniji).

20. 10. 1944 Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 3. partizanske brigade napale na utvrđeno s. Junik (kod Đakovice). Zbog jakog otpora nemačkih i balističkih jedinica napad nije uspeo.

25. 10. 1944 Na prevoju Ćafa-san (kod Struge) 1. makedonska NOU brigada, 4. šiptarska NO brigada, 4. bataljon albanske 20. partizanske brigade i meštani iz s. Radolišta napali nemačke delove koji su bili u pokretu ka Strugi i odbacili ih na albansku teritoriju. Zarobljeno je 20 nemačkih vojnika.

25. 10. 1944 Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i dva bataljona 4. kosovsko-metohijske NOU brigade ponovo napale na utvrđeno s. Junik (kod Đakovice). Posle oštrih desetočasovnih borbi, zbog pristizanja neprijateljskih pojačanja iz Peći, napada baliste s leđa (iz s. Molića) i znatnih gubitaka, jedinice NOVJ su se povukle ka albanskoj granici.

28. 10. 1944 Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, posle oštrih borbi, oslobodile utvrđeno s. Junik (kod Đakovice). Demoralisane nemačke jedinice i balisti povukli su se ka s. Dečanima i Juničkim planinama. Neprijateljski gubici su bili osetni. Zaplenjena su 3 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 30 pušaka i dosta drugog materijala. U s. Batuši zarobljeno je 30 balista, a ostatak se probio na odseku koji je držala jedna četa iz albanske 3, partizanske brigade.

1. 11. 1944 VŠ NOV i POJ depešom naredio Velimiru Stojniću, šefu vojne misije NOV i POJ pri VŠ NOV i PO Albanije, da izveštava o akcijama albanskih partizanskih jedinica.

17. 11. 1944 Jedinice NOV i PO Albanije posle devetnaestodnevnih borbi oslobodile Tiranu glavni grad Albanije.

18. 11. 1944 Jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 5. brigade odbacile delove nemačke Borbene grupe -Skenderbeg- i baliste i oslobodile Prizren.

1. 12. 1944 U rejonu Kuča (kod Titograda) jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ uspostavile vezu sa 6. brigadom 2. divizije NOV Albanije, koja je dejstvovala od pravca Skadra.

3. 12. 1944 Na položajima istočno od Tuzi otpočele borbe između jedinica 6. divizije NOV Albanije i delova nemačke 181. pešadijske divizije. U trodnevnim borbama poginulo je 8, ranjena su 24 i zarobljena 3 nemačka vojnika.

14. 12. 1944 Delovi Zetskog NOP odreda i delovi NOV Albanije oslobodili su varošicu Tuzi i izbili na r. Cijevnu, dejstvujući prema Podgorici (sada: Titograd).

15. 1. 1945 Šesta albanska divizija očistila od četnike rejon s. Uvac - s. Rudo i produžila gonjenje četnika ka Višegradu.

15. 2. 1945 Peta udarna brigada 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ i jedinice albanske 6. divizije, posle žestoke dvadesetočasovne borbe odbacile nemačke snage na levu obalu r. Drine i zauzele Višegrad. Neprijatelju su naneseni osetni gubici u ljudstvu i materijalu.

19. 3. 1945 U rejonu s. Vokša - pl. Bogićevica albanske partizanske jedinice, uz sadejstvo 3. kosovsko-metohijske NO brigade, uništile veću grupu balista.

28. 4. 1945 Vlada DFJ donela odluku da prizna vlade Albanije, Bugarske, Sirije i Libana.

Dokumenti

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Okrug cetinjski od decembra 1941 god. albanskim vojnicima u italijanskoj službi

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 26 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Cetinjski okrug o davanju pomoći Skadarskom komitetu KP Albanije

Naređenje Glavnog štaba Makedonije od 10 februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o stvaranju baze za zimovanje i potrebi povezivanja sa grčkim i albanskim partizanima

Proglas Centralnog komiteta KP Albanije i Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od marta 1942. Albancima Kosova i Metohije za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od marta 1942 god. štabu bataljona Jovan Tomašević za pojačanje opreznosti prema narodnim izdajnicima, uspostavljanje kontakta s Albanijom i kritika štaba bataljona zbog nedovoljne brige o borcima

Izvještaj štaba bataljona Jovan Tomašević od 13 marta 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o borbama u Crmnici i političkim prilikama u graničnim albanskim selima

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od juna 1942. Albancima te oblasti za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom

Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8. avgusta 1943. god. CK KPJ o stanju u Makedoniji, na Kosmetu, Jugoistočnoj Srbiji, Albaniji i Grčkoj

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. avgusta 1943. god. štabu Hadži Lješevog bataljona za ostvarenje saradnje i prelazak jedne čete albanskih partizana na područje Prve operativne zone

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od septembra 1942. Albancima ove oblasti za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

Pismo štaba Druge operativne zone od 3. septembra 1943. god. štabu Albanskog partizanskog bataljona Mokra

Pismo sekretara Centralnog komiteta druga Tita od 22 septembra 1942 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Albanije

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 30. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone jugozapadno od Prištine

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na motorizovanu kolonu italijanske vojske kod Crnoljeva na Kosovu

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 15. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Lipljan

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 20. marta 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Gorjane - Gostivar - Kičevo

Zabeleška o razgovoru načelnika Vrhovne komande sa komandantom trupa u Grčkoj od 14. marta 1943. povodom situacije na Balkanu i potrebe da se formira jedinstvena Operativna komanda za Albaniju, Crnu Goru i Grčku

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 17. marta 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu Skadar - Prizren kod s. Sen Mrije

Depeša Više komande oružanih snaga Albanije od 27. marta 1943. Vrhovnoj komandi o atentatu na fašističkog federalnog inspektora u Peći

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije za period od 1. do 15. aprila 1943. Komandi Grupe armija Istok o situaciji u zapadnoj Makedoniji i na Kosovu

Pismo komandira Albanske partizanske čete od 24. maja 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pristanku na ponuđenu saradnju sa makedonskim jedinicama

Obaveštenje delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od juna 1943. god. CK KPM o postignutom sporazumu za saradnju sa grčkim i albanskim partizanima i načinu ostvarenja te saradnje

Pismo iz Albanije delegata CK KPJ Miladina Popovića od 7. juna 1943. Pavlu Jovićeviću, sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju

Pismo Miladina Popovića od 11. jula 1943. Pavlu Jovićeviću o situaciji u Albaniji

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju za što prisniju saradnju u prigraničnim zonama s jedinicama Vrhovnog štaba Narođnooslobodilačke vojske Albanije

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 8. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, u Grčkoj i Albaniji

Izvod iz izveštaja Generalštaba KoV od 31. avgusta 1943. Vrhovnoj komandi o borbenoj gotovosti združenih jedinica dislociranih u Jugoslaviji i u Albaniji na dan 15. avgusta 1943. godine

Saopštenje štaba Druge operativne zone od septembra 1943. god. narodu na teritoriji Debaraca da se u sastavu jedinica NOV i PO Makedonije nalaze drugovi sa Kosova i Metohije oslobođeni iz fašističkih zatvora u Albaniji

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 1. oktobra 1943. Komandantu Albanskog NOP bataljona o štetnosti širenja velikoalbanskog šovinizma u debarskom srezu i potrebi da i albanski komunisti doprinesu stvaranju bratstva i jedinstva makedonskog i albanskog stanovništva u tom kraju

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o kontaktima s delegatima narodnooslobodilačkih pokreta Bugarske, Albanije i Grčke i o prisustvu jakih nemačkih snaga u Albaniji i Grčkoj

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od novembra 1943. o dejstvima partizanskih jedinica na Kosmetu, u zapadnoj Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori

Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine

Izveštaj Nemačkog štaba za vezu pri italijanskoj Grupi armija Istok od 15. novembra 1943. o toku razoružanja italijanskih oružanih snaga od 8. do 15. septembra 1943. u Dalmaciji, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji

Pismo Centralnog komiteta KP Albanije od 10. decembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju

Pnsmo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 21. januara 1944. Glavnom štabu Albanije o sastavu Štaba Malesijskog NOP odreda i o držanju savezničke vojne misije

Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 24. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da za Drugi kongres USAOJ-a organizuje prikupljanje delegata iz istočnih krajeva Jugoslavije i delegacija iz Albanije, Grčke i Bugarske

Pismo Štaba 2. udarnog korpusa od 26. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Albanije o situaciji na teritoriji Korpusa i tješnjoj saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja

Pismo Envera Hodže od 10. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o situaciji u Albaniji

Izveštaj Mita Miljkovića, političkog komesara Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o razgovorima sa rukovodiocima NOV Albanije

Izveštaj načelnika za privredu pri Komandi 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi pozadine 2. oklopne armije o situaciji i stanju eksploatacije rudnika hroma u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji

Pismo sekretara Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu od 28. maja 1944. Oblasnom komitetu za Metohiju o raspoloženju albanske kvislinške vojske i o stanju veza na terenu

Poziv Štaba 1. makedonske brigade 48. NOU divizije od juna 1944. albanskom narodu u Makedoniji da se bori u sastavu Narodnooslobodilačke vojske

Proglas Prve makedonske udarne brigade od juna 1944. god. albanskom narodu na teritoriji Makedonije pod bivšom italijanskom okupacijom

Pismo komandira Ljumske čete od 5. jula 1944. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju o dejstvima 1. divizije NOV Albanije

Telegram Prvog antifašističkog narodnooslobodilačkog kongresa Albanije od 16. jula 1944. god. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu-Titu

Naređenje vrhovnog komandanta NOVJ i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. zastupniku NKOJ-a i komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću da se ranjenici Narodnooslobodilačke vojske Albanije prime u bolnice NOVJ uspostavljene u Italiji

Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 7. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije o planu operacije »Fric« protiv jedinica NOV Albanije i NOV i POJ u širem rejonu planine Karaorman

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti predstavnika Centralnog komiteta KPJ pri rukovodstvu NOP Albanije Miladina Popovića o upućivanju Vojne misije NOVJ s Velimirom Stojnićem na čelu pri Glavnom štabu NOV Albanije

Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se 1. divizija NOV Albanije orijentiše na sektor Đakovica - Peć - Plavsko jezero kako bi omela nemačke planove o mobilizaciji Albanaca za borbu protiv NOP-a i ostvarila bolju povezanost s kosovsko-metohijskim jedinicama NOVJ na liniji Skopska Crna gora - Podujevo

Proglas Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od septembra 1944. Albancima ove oblasti

Predlog Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za upućivanje dve brigade severno od reke Drima radi zajedničkih dejstava s jedinicama NOV i POJ na području Kosova i Metohije

Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. septembra 1944. Vrhovnom komandantu NOV Albanije na njegov pozdrav upućen početkom septembra 1944. godine

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za intervenciju kod Vrhovnog štaba NOV Albanije radi sprečavanja albanskih kvislinških jedinica za dejstva u delu Makedonije i Srbije

Pismo Centralnog komiteta KP Albanije od 23. septembra 1944. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. za preduzimanje mera bezbednosti u vezi sa iskrcavanjem savezničke vojske u Albaniji, odlaskom komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Sofiju, stavljanjem pod nadzor Augusta Košutoca funkcionera HSS-a u zemlji i održavanjem Skupštine u Srbiji

Pismo zamenika političkog komesara 5. albanske NO brigade od 22. oktobra 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet

Proglas Štaba 4. kosmetske NOU brigade od 25. oktobra 1944. Albancima lapskog i prištinskog sreza

Izveštaj Komande 34. armijskog korpusa od 2. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o osujećenju pokušaja prolaska četnika iz Srbije kroz Albaniju prema Grčkoj i njihovim sadašnjim pokretima u pravcu Čajniča

Izveštaj Štaba Albanske NO brigade Bakovičke Malesije od 10. novembra 1944. Operativnom štabu Kosmeta o situaciji u rejonu Gusinja

Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za Intervenciju kod Vrhovnog štaba NOV Albanije za angažovanje njegovih jedinica prema Skadru radi uništenja opkoljenog nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa u rejonu Podgorice

Pozdravni telegram maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. novembra 1944. Antifašističkom veću narodnog oslobođenja Albanije povodom albanskog dana nacionalne zastave

Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. decembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za sadejstvo jedinica NOV Albanije u borbi protiv nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i formiranje korpusa

Obavještenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o uspostavljanju veze sa jedinicama Druge divizije NOV Albanije i o situaciji na svome sektoru

Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za učešće dve albanske divizije u zajedničkim dejstvima i na području Sandžaka i Crne Gore u borbi protiv nemačkih jedinica

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske i Štabu Devete crnogorske NOU brigade za držanje posjednutih položaja i za sadejstvo sa Šestom albanskom divizijom

Poziv Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije da u Beograd uputi vojne i političke predstavnike radi sklapanja vojnog i privrednog ugovora između Demokratske Albanije i Demokratske Federativne Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. decembra 1944. pukovniku Velji Stojniću, šefu Vojne misije NOVJ u Albaniji, da se hitno javi u Beograd

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 decembra 1944 god. štabovima brigada Pete albanske NO divizije da smene jedinice Osme i Dvanaeste srpske brigade

Predlog Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za dalja dejstva 5. i 6. divizije NOV Albanije u dolini reke Lima i formiranje korpusa

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. januara 1945. Štabu 2. korpusa radi upućivanja jedne albanske divizije u severnu Albaniju

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. januara 1945. Štabu 2. korpusa o obustavljanju pokreta 5. i 6. divizije Narodnooslobodilačke vojske Albanije u severnu Albaniju

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 23. aprila 1945. Štabu 1. armije za prihvat 2.000 Albanaca za popunu jedinica Armije i upućivanje Slovenaca u Prekomurje

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito 1. makedonska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ USAOJ Kičevo Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Enver Hodža Partizanski odred Emin Duraku Borbe u Srbiji 1943. Blažo Jovanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Peć AVNOJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Bitka za Srbiju Debar Komunistička partija Albanije Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bratstvo i jedinstvo u ratu Šarplaninski partizanski odred Albanija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Grčka u drugom svetskom ratu Kominterna Borbe u Crnoj Gori 1943. Priština Bali Kombetar 1. kosovsko-metohijska brigada Komski partizanski odred Dušan Mugoša Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u Grčki partizani 21. brdski armijski korpus Cetinje Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Glavni štab Makedonije 9. crnogorska udarna brigada 2. oklopna armija Narodno oslobodilački odbori Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Kapitulacija Italije Završne operacije u Jugoslaviji Lovćenski partizanski odred Omladina u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Đakovica 2. udarni korpus NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji 181. pešadijska divizija Labin Prizren 1. albanska partizanska brigada Četnici u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Struga Viša komanda oružanih snaga Albanije 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Miladin Popović Bugarska u drugom svetskom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Prilep Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Makedoniji 1944. Komunistička partija Makedonije 3. udarna divizija NOVJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. Svetozar Vukmanović Tempo 4. kosovsko-metohijska udarna brigada Gostivar Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943.