🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Aleksandar Ranković

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 154 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

27. 7. 1941 U Beogradu, na uglu Južnog bulevara i Đerdapske ulice prilikom pripremanja akcija za rušenje radio-stanice, uhapšen član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković Marko. U Gestapou zverski mučen i istog dana uveče prebačen u bolnicu u Vidinskoj ulici.

29. 7. 1941 Partizani Beograda oslobodili Aleksandra Rankovića Marka, člana Politbiroa CK KPJ, iz pritvoreničkog odeljenja Očne klinike u Vidinskoj ulici. Po direktivi generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, spasavanje organizovali članovi PK KPJ za Srbiju Đuro Strugar i Cana Babović. Plan o rasporedu u bolnici dao Laza Grujić, student tehnike.

1. 8. 1941 GŠ NOP odreda za Srbiju izdao građanima Beograda saopštenje o spasavanju člana Politbiroa KPJ Aleksandra Rankovića Marka.

8. 9. 1941 U Beogradu predstavnici NOP-a i izaslanici četničke organizacije Draže Mihailovića vodili pregovore o mogućnostima zajedničke borbe protiv okupatora. Četnici su nastojali da partizane odvrate od akcije. Sporazum nije postignut i pregovori su prekinuti, s tim da se nastave na terenu.

18. 9. 1941 Članovi Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković i Ivan Milutinović i sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar napustili Beograd i stigli na slobodnu teritoriju.

18. 11. 1941 U Čačku održan sastanak između delegacije VŠ NOP odreda Jugoslavije i delegacije komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića u cilju likvidiranja nesporazuma i sukoba između četničkih i NOP odreda. Član VŠ NOP odreda Jugoslavije Aleksandar Ranković je izneo predlog za sporazum. Pošto predstavnici Draže Mihailovića nisu imali ovlašćenje za potpisivanje sporazuma, delegacije su se razišle.

25. 12. 1941 U Rogatici vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito održao sastanak sa Edvardom Kardeljom, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijade, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Rodoljubom Colakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kome je razmotrena situacija u istočnoj Bosni i konkretizovan plan za dalja dejstva.

27. 1. 1942 Član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome nalaže: neodložno uspostaviti vezu između okružnih komiteta u istočnoj Srbijii PK KPJ za Makedoniju; raditi na učvršćivanju i proširivanju NOP odreda u istočnoj Srbiji: povezati se sa bugarskim vojnicima i pozvati ih da prestanu biti oružje u rukama reakcionarne bugarske vlade i da stupe u partizane; pojačati i politički osamostaliti Povereništvo PK KPJ za istočnu Srbiju.

26. 5. 1942 Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković uputio vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i o potrebi za daljim radom na učvršćivanju NOP odreda i partijskih organizacija na tom području, kao osloncu za prodiranje u Srbiju.

3. 6. 1942 Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković naredio komandantu mesta Čelebić da mobilise potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture VŠ sa Rudina i da suzbija nepravilne rekvizicije pojedinih partizanskih jedinica i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najnužnijih potreba NOP jedinica.

5. 6. 1942 U rejonu s. Šćepan-Polja, po odluci vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, a pod neposrednim rukovodstvom člana VŠ Aleksandra Rankovića, formirana 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada od 1. zlatarskog, 2. i 5. pljevaljskog, 3. bjelopoljsko-mileševskog i 4. bjelopoljskog bataljona.

5. 6. 1942 Član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković uputio pismo Okružnom komitetu KPJ za Foču: nalaže mu da se što hitnije prebaci na zakmursku teritoriju i na njoj organizuje politički rad.

15. 8. 1942 Iz Livna Aleksandar Ranković, član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, uputio pismo vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu: izveštava o problemu odnosa Srba, Hrvata i muslimana livanjskog područja i o merama za sređivanje političkih prilika posle oslobođenja Livna; ukazuje na sektaške greške drugova iz PK KPJ za Dalmaciju prema predstavnicima građanskih partija i izveštava o preduzetim merama za suzbijanje grešaka prema narodu.

10. 9. 1942 Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković uputio Štabu 2. proleterske NOU brigade uputstvo o organizaciji političke i kulturno-prosvetne nastave na omladinskom vojno-političkom kursu pri Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu.

0. 12. 1942 Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar uputio članu Politbiroa CK KPJ Aleksandru Rankoviću pismo o potrebi da se SKOJ u vojsci reorganizuje.

12. 5. 1944 Načelnik personalnog odeljenja VŠ NOV i POJ general-lajtnant Aleksandar Ranković uputio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku uput o formiranju personalnih odeljenja i odseka i uput za ispunjavanje personalnih upitnika sa kraćim objašnjenjem.

4. 10. 1944 Član VŠ NOV i POJ Aleksandar Ranković uputio direktivu Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju: VŠ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Makedoniju da sve kadrove i jedinice sa Kosova i Metohije stave na raspolaganje Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju, treba poslati izveštaj o organizaciji Operativnog štaba i uspostaviti radio-vezu sa VŠ NOV i POJ; upućuje se odgovorni drug za uspostavljanje Ozne na Kosovu i Metohiji.

7. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio članu VŠ NOV i POJ Aleksandru Rankoviću direktivu za razgovore o prelasku kraljevske mornarice pod komandu Vrhovnog štaba: -Pod kakvim uslovima primamo ratnu mornaricu ugovoreno je sa Šubašićem, a to je: mornarica ulazi pod neposrednu našu operativnu komandu, iako je Vrhovna komanda u Sredozemlju zadržala svoje pravo da ostane vrhovna komanda nad svim jedinicama koje operišu u Sredozemlju i Jadranu, pa i nad našim, koje smo dobili. To ima više administrativni karakter i zato će biti u štabu sredozemne flote jedan naš mornarički oficir, da rukovodi administracijom, jer snabdevanje naše mornarice ide tim putem . Nikakvih novih uslova ne primati-.

Dokumenti

Saopštenje Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Srbiju od 1 VIII 1941 god. o spasavanju druga Aleksandra Rankovića iz beogradske bolnice

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića

Izveštaj Ive Ribara-Lole, Aleksandra Rankovića i Milovana Đilasa od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o reorganizaciji i sređivanju srpskih partizanskih jedinica prispelih u Radojinju

Izveštaj komandanta mesta Radojna od 9 decembra 1941 god. drugu Aleksandru Rankoviću o neprijateljskoj propagandi četničkih vođa Draže Mihailovića

Izveštaj Aleksandra Rankovića i Ive Ribara-Lole od 10 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o stanju partizanskih četa koje su iz Srbije došle u Sandžak i predlog za njihov povratak na teritoriju Srbije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 13 januara 1942 god. Aleksandru Rankoviću o znacima pripremanja nove neprijateljske ofanzive

Pismo Aleksandra Rankovića od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju povodom okupacije Južne Srbije od bugarskih fašističkih trupa

Obaveštenje sekretara CK KPJ druga Tita i Aleksandra Rankovića od 8 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovanu Đilasu o upućivanju Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole u Zagreb i uputstvo za dalji rad

Iz pisma Aleksandra Rankovića od maja 1942 godine

Pismo Milovana Đilasa od 3 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću, Ivi Ribaru i načelniku Vrhovnog štaba o zadacima koji će se postaviti Prvoj i Drugoj proleterskoj NOU brigadi i naređenje da načelnik Vrhovnog štaba odmah pođe da ispita situaciju na Kolašinskorn sektoru i što pre podnese usmeni izveštaj

Obaveštenje Aleksandra Rankovića i Ive Ribara-Lole od 17 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o smeštaju i političkom radu u Nedajnu i Pišču

Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Ivi Ribaru-Loli kojim se pozivaju na sastanak u Vrhovni štab i obaveštavaju o zadacima koji su postavljeni Prvoj i Drugoj proleterskoj NOU brigadi

Pismo Aleksandra Rankovića od 18 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu

Upozorenje Aleksandra Rankovića od 22 maja 1942 god. rukovodiocu stočne farme pri Glavnoj intendanturi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije na nemarni odnos prema partizanskoj i narodnoj imovini i nedovoljnu brigu prema čobanima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Pavlu Iliću za snabdevanje partizanskih jedinica prispelih u Nedajno, prebacivanje prikupljenog žita i stoke iz Sandžaka u Pivu i prenošenje novih zadataka Četvrtom (Kraljevačkom) bataljonu Prve proleterske i Štabu Druge proleterske NOU brigade

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 24 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stvaranju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona, uzrocima raspadanja ranijeg Dragočavskog dobrovoljačkog bataljona i glavnim organizatorima prevrata u Zakmurskom bataljonu

Poziv Aleksandra Rankovića od 24 maja 1942 god. upućen Bunovijanima i Dragočavcima da odbace četničku propagandu i ponovo se vrate u svoje čete Dobrovoljačke vojske

Poziv koji je 24 maja 1942 god. u ime Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, Aleksandar Ranković uputio odbeglim borcima Bunovske i Dragočavske dobrovoljačke čete da se povrate u svoje jedinice

Obaveštenje Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 25 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o prebacivanju italijanskog bataljona preko Čeotihe

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću da Druga proleterska NOU brigada sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv italijanskih snaga koje su prodrle preko Ćeotine

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću za dalji rad

Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 26 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i ulasku Italijana u Meljak

Pismo Aleksandra Rankovića od 26 maja 1942 god. devetorici odbeglih boraca Celebićke dobrovoljačke čete kojim se pozivaju da ne nasedaju četničkoj propagandi, već da se vrate u svoju četu i nastave borbu protiv okupatora i njegovih slugu

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o radu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona, situaciji u Sandžaku i akciji protiv Bodiroginih četnika

Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv Talijana i utvrdi jačinu neprijateljskih snaga na području Foča - Čajniče - Pljevlja

Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak da dostavlja izveštaje o opštoj situaciji na frontu i organizuje sadejstvo sa Drugom proleterskom NOU brigadom, i obaveštenje o polasku jednog italijanskog puka iz Foče za Pljevlja

Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o nepovoljnoj situaciji u Crnoj Gori i Sandžaku i uputstvo o načinu daljeg dejstva i izviđanja neprijateljskih snaga u Foči

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o prodoru Italijana i četnika do Pive i o pripremi protivnapada

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću da se Druga proleterska NOU brigada prebaci u Pivu a njene položaje preuzmu jedinice Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak

Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Zakmuru i užurbanom pokretu okupatorskih snaga pravcem Miljevina - Kalinovik

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o dovršenom formiranju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona i otpočinjanju fortifikaciskih radova za odbranu prelaza kod Sćepan Polja i Uzlupa

Direktive Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Dragoslavu Bogavcu i Milanu Vukoviću o daljem radu na području Celebića, stvaranju i učvršćivanju narodne vlasti i upućivanju Bogavca na novu dužnost

Obavještenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 maja 1942 god. drugu Aleksandru Rankoviću o prodoru Italijana i četnika do Pive i o pripremi protivnapada

Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za zatvaranje prilaza ka Kruševu i Tjentištu, uspostavljanje veze sa Severnohercegovačkim NOP odredom i izviđanje u pravcu Foče

Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV za Sandžak da prebaci sandžačke jedinice na prostoriju zapadno od linije Brvenica - Glibaći, zatvori pravce koji izvode ka Čelebiću i Pivi i formira manje partizanske grupe za dejstvo u pozadini neprijatelja

Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade ka Pišču radi preuzimanja protivnapada u slučaju neprijateljskog prodora ka Pivi

Dopunsko naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za način kretanja i snabdevanja bataljona u toku izvođenja pokreta

Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak za napuštanje frontalnih borbi i hitno prebacivanje sandžačkih jedinica na položaje zapadno od linije Glibaći - Brvenica

Uputstvo Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona o učešću na seoskim konferencijama koje se pripremaju u Čelebiću i Miličima

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o svojoj odluci da se formiraju proleterske udarne brigade od partizanskih snaga iz Crne Gore i Sandžaka i da se neprijatelju pruži odlučan otpor na teritoriji Pive

Uputstvo Aleksandra Rankovića od 31 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o daljem radu na području Zakmura i obaveštenje o situaciji u Sandžaku

Obavještenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o odluci za formiranje udarnih brigada u Crnoj Gori i Sandžaku i davanje odlučnog otpora na teritoriji Pive

Obaveštenje Moše Pijade od juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju ranjenika i Glavne intendanture

Naređenje Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade za kontrolisanje Zakmurskog područja i obezbeđenje ishrane izbeglica iz Sandžaka

Naređenje Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona za prebacivanje bataljona na prostoriju Zlatni Bor-Toholj, kontroliranje desne obale Drine i zatvaranje pravca ka Uzlupu i Šćepan Polju

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i stanju sandžačkih jedinica, i obaveštenje o nadiranju Talijana i četnika ka Ljubišnji

Naređenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. komandantu mesta Celebić da mobiliše potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture Vrhovnog štaba, suzbija nepravilne rekvizicije i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najosnovnijih potreba

Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o povlačenju jedinica Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak, njihovom novom rasporedu i načinu dalje borbe

Uputstvo Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. Lenki Maestro o organizovanju smeštaja, ishrane i rada kod izbeglica iz Sandžaka i u radnoj koloni, o političko-partiskom radu među njima i zakmurskim seljacima i o prihvatu delova Glavne intendanture

Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o zatišju na položajima, o problemu ishrane i o brojnom stanju i naoružanju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o dejstvima proleterskih brigada i situaciji u Pivi i Hercegovini

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o najnovijim odlukama i namerama Vrhovnog štaba

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 4 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji na čelebićkoj prostoriji i mogućnostima odbrane prelaza kod Šćepan Polja i Uzlupa

Pismo Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Puniši Peroviću kojim se nalaže što hitnije prebacivanje Okružnog komiteta KPJ - Foča na zakmursku teritoriju i organizovanje političkog rada na njoj

Dopunsko naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandi Mileševske čete o izmeni pravca evakuacije ranjenika

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o radu na formiranju Treće proleterske NOU brigade

Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak za predislokaciju bataljona i dovršavanje formiranja Treće proleterske NOU brigade

Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bajtaljona da prikupi ljudstvo bataljona i izvrši pokret ka Šćepan Polju radi izvršenja novih zadataka

Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandantu mesta Čelebić da izvrši sve pripreme za povlačenje ka Pivi i podnese izveštaj o preduzetim merama za pomoć pri prebacivanju delova Glavne intendanture iz Rudina

Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade da požuri sa reorganizacijom svojih jedinica i mobilizacijom konja

Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade da pripremi bataljon za pokret i pošalje sredstva za evakuaciju bolnice i delova Glavne intendanture iz Rudina

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o razlozima zbog kojih je tražio hitno prebacivanje sandžačkih snaga sa čelebićkog područja

Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o formiranju Treće (Sandžačke) NOU brigade, o razlogu napuštanja područja Pive i o područjima dejstava ostalih dveju brigada

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću za način rasporeda bataljona Treće proleterske NOU brigade, njihovim zadacima i obaveštenje o situaciji u Hercegovini i Pivi

Pismo Moše Pijade od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture sa Rudina i o situaciji na planinopivskoj prostoriji

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 7 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o završenom formiranju Treće proleterske NOU brigade, dislokaciji i zadacima njenih bataljona i situaciji nastaloj po napuštanju čelebićke prostorije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću da uputi dovoljno jake snage iz Treće proleterske NOU brigade koje će u sadejstvu sa crnogorskim jedinicama uništiti četnički odred koji je kod Nedajna prešao na teritoriju Pive

Naređenje Aleksandra Rankovića od 8 juna 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Treće proleterske NOU brigade da posedne položaje pogodne za odbranu prelaza na Tari kod Uzlupa i Šćepan Polja, da ih utvrdi i spreči neprijatelju prodor u Pivu

Naređenje Aleksandra Rankovića od 8 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade da se u vezi s novonastalom situacijom pripremi za sadejstvo Prvoj i Drugoj proleterskoj brigadi pri čišćenju severne Hercegovine od neprijateljskih snaga

Izveštaj političkog komesara kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona i njegovog zamenika od 8. juna 1942. Aleksandru Rankoviću o formiranju i radu partijske organizacije u bataljonu

Zapovest Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 10 juna 1942 god. Prvom, Drugom i Trećem bataljonu Treće proleterske NOU brigade za okruženje i uništenje četničke grupe na prostoru Nikovići - Nedajno

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 10 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o preduzetim merama za izvođenje akcije protiv četnika u Pivi

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita cd 11 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću da se sve partizanske snage prebace na levu obalu Pive, onemogući neprijatelju prelaz preko Pive i Drine i očisti područje do Obija i Uloga od četničkih grupica

Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 14 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neplanskom izvlačenju iz borbe posle neuspelog napada na četničke snage koje su prodrle u Pivu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Žujoviću da se spreče nepravilni postupci intendantskih organa pri nabavci hrane od stanovništva

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 jula 1942 god. Aleksandru Rankoviću o pravcu kretanja Vrhovnog štaba i potrebi upućivanja pionirskog voda na raspoloženje Trećoj proleterskoj brigadi

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o oslobođenju Konjica i nepravilnim postupcima jedinica Konjičkog bataljona pri oslobođenju Ostrošca

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 22 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o teškoćama pri stvaranju pozadinskih vojnih ustanova na oslobođenoj prostoriji Prozor - Šćit

Uputstvo Aleksandra Rankovića od 4 avgusta 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za moralno-političko učvršćenje Trećeg i Četvrtog bataljona

Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 5 avgusta 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o borbama za Livno -

Pismo Milovana Đilasa od 10 avgusta 1942 god. kojim prenosi Aleksandru Rankoviću direktive druga Tita za postupak sa zarobljenicima u Livnu

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Livnu i na livanjskom području

Uputstvo Aleksandra Rankovića od 10 septembra 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade o načinu organizacije političke i kulturno-prosvetne nastave za omladinu koja će popuniti Drugu i Četvrtu proletersku brigadu

Izveštaj Aleksandra Rankovića od oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stanju na Glamočkom sektoru

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o borbenom rasporedu proleterskih i udarnih brigada na oslobođenoj teritoriji u centralnoj i zapadnoj Bosni

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o mogućnosti i talijanskog ofanzivnog dejstva na pravcu Bosansko Grahovo - Drvar

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 9 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na Glamočkom sektoru

Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o formiranju udarne grupe radi obezbjeđenja pravca Kupres - Glamoč i o rasporedu jedinica

Pismo Aleksandra Rankovića od 11 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Dalmaciji

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na sektoru Glamoč - Livno

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 13 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o italijansko-četničkim zverstvima u Prozoru i neuspelim ustaškim ispadima iz Duvna i Kupresa

Pismo Moše Pijade od 14 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o aktivnosti neprijateljskih grupica na širem području Mliništa i preduzetim merama protiv njih

Naređenje Aleksandra Rankovića od 15 oktobra 1942 god. Štabu Pete (crnogorske) NOU brigade da u zajednici sa Desetom (hercegovačkom) NOU brigadom dejstvuje na neprijateljska uporišta i komunikacije u dolinama gornjih tokova Lašve i Vrbasa

Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 16 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o neuspelom pokušaju uspostavljanja veze sa Petom (crnogorskom) i Desetom (hercegovačkom) NOU brigadom i o upućenom im naređenju za dalja borbena dejstva

Naređenje Aleksandra Rankovića od 23 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o blagovremenom doturu municije jedinicama za napad na Bosansko Grahovo

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 25 novembra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za odlazak u Makedoniju

Pismo Ive Ribara Lole od decembra 1942. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Zujoviću o potrebi reogranizacije SKOJ-a u vojsci

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. SSSR i Jugoslavija 2. udarni korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Makedoniji 1942. Borbe na Jadranu 1944. Ivo Lola Ribar Četnici u ustanku Glamoč Josip Broz Tito Edvard Kardelj Bitka za Prozor 1943. Operacija Foča Borbe u Dalmaciji 1942. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Kragujevački partizanski odred Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1943. Prateći bataljon Vrhovnog štaba Vrhovni štab NOVJ 2. proleterska udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Borbe za Livno 1942. Moša Pijade Desant na Drvar 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Ustanak u Srbiji 1941. 9. dalmatinska divizija NOVJ Foča Bugarska u drugom svetskom ratu Gacko Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Hrvatskoj 1942. Bosansko Grahovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Britanija i Jugoslavija Italija u drugom svetskom ratu Pavle Ilić Glavna operativna grupa NOVJ Arso Jovanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Dalmaciji 1944. Ranjenici u ratu Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Livno Saradnja partizana i četnika 1941. Kalinovik Borbe u Hercegovini 1942. Centralni komitet KPJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Prozor Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Zarobljenici u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Pljevlja SKOJ Sreten Žujović Operacija Weiss Milovan Đilas Centralna bolnica NOVJ Henry Maitland Wilson Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hrvatskoj 1944. Kupres Beograd