🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Aleksinac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

9. 4. 1941 Nemačka 11. oklopna divizija probila slabo organizovanu odbranu na Ploči i zauzela Niš, Aleksinac, Ražanj i Prokuplje.

0. 7. 1941 OK KPJ za Niš formirao Sresko partijsko povereništvo za srez aleksinački.

26. 7. 1941 Kod s. Ljubeša (bizu Aleksinca) održan sastanak komunista niskog okruga i članova OK KPJ za Niš, na kome je doneta odluka o formiranju NOP odreda.

2. 8. 1941 Kod s. Lipovice (blizu Aleksinca) OK KPJ za Niš formirao Ozrenski NOP odred. Odred je istog dana u s. Bovnu (kod Aleksinca) razoružao 10 žandarma.

0. 1. 1942 Na Obloj glavi (iznad Aleksinca) štab Ozrenskog NOP odreda rasformirao svoj odred i podelio ga u tri grupe (ođ kojih je jednu neprijatelj ubrzo razbio).

4. 1. 1942 Na pl. Beljevini (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred razbio jedan četnički odred Koste Pećanca i žandarme i naneo im gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

16. 2. 1942 U s. Vrelima (kod Aleksinca) delovi Ozrenskog NOP odreda razoružali oko 30 seoskih stražara.

19. 2. 1942 U s. Bovanu (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred izvršio neuspeo napad na žand. stanicu.

1. 10. 1942 Otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. hrvatske NOU brigade na ustaške posade u selima Klancu, Kaluđerovcu, Podastraniji i Aleksinici (kod Gospića). Mesta su zauzeta, ali je neprijatelj uspeo da glavne srnage izvuče, uz gubitke od 33 poginula. Brigade su imale 3 mrtva i 14 ranjenih.

3. 2. 1943 U s. Subotincu (kod Aleksinca) odred SDS iz Aleksinca opkolio jednu desetinu Ozrenskog NOP odreda. U borbi je poginulo 10 boraca, a samo 2 borca su se spasla. Među poginulim bio je i Momčilo Popović Ozren, narodni heroj.

1. 5. 1943 Drugi bataljon i okružni odred SDS iz Niša i sreski odredi SDS iz Prokuplja i Aleksinca napali 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda na pl. M. Jastrepcu. Bataljon je kod s. Devče razbio neprijatelja i prisilio ga na povlačenje ka Prokuplju, nanevši mu gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 20 pušaka, mitraljez i veću količinu municije.

9. 6. 1943 U rudniku uglja kod Aleksinca jedna četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, sa desetinom boraca bivšeg Ozrenskog NOP odreda, uz pomoć rudara, porušila 3 rudarska okna, električnu centralu i sve zgrade sa postrojenjima, tako da je proizvodnja obustavljena skoro pola godine.

13. 12. 1943 Na brdu Krstaču (kod Aleksinca) Ozrenski partizanski bataljon odbio napad odreda SDS iz Aleksinca.

29. 1. 1944 Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

27. 4. 1944 Na Obloj glavi (kod Aleksinca) Niški NOP odred razbio jednu četničku brigadu.

15. 5. 1944 Kod s. Kormana (blizu Aleksinca) 5. srpska NO brigada napala bugarski transportni voz i zarobila 16 bugarskih vojnika.

20. 6. 1944 Kod s. Ljubeša (blizu Aleksinca), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, 23. divizija NOVJ prešla na desnu obalu J. Morave, prethodno odbacivši sa obale slabije bugarske snage. Iste noći je u s. Mozgovu, s. Crnom Kalu i s. Rujištu napala četnički Krajiški korpus i proterala ga ka pl. Bukoviku. Poginulo je 40, ranjeno oko 50 i zarobljeno 70 četnika, među kojima i štab četničke Zviške brigade.

13. 7. 1944 U s. Čukurovcu (kod Aleksinca) poginuo sekretar SK KPJ za moravski srez Ratomir Jović Duško, narodni heroj.

21. 8. 1944 U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Niskog i Timočkog NOP odreda i novodošlih boraca iz okoline Aleksinca, Svrljiga i Sokobanje, formirana 20. srpska brigada. Ona je privremeno stavljena pod komandu 23. udarne divizije NOVJ, a početkom septembra ušla je u sastav 45. divizije NOVJ.

31. 8. 1944 Kod s. Draževca (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala kolonu nemačkih vojnika, te u šestočasovnoj borbi ubila 38 i ranila veći broj nemačkih vojnika i zaplenila 4 kamiona i dvoja putnička kola. Gubici 14. brigade 7 ranjenih i 7 kontuzovanih boraca.

1. 9. 1944 U s. Toponici i s. Draževcu (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 nemačkih vojnika i, u petočasovnoj noćnoj borbi, ubila ih 45 i ranila veći broj. Brigada je imala 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

9. 9. 1944 U s. Žitkovcu, s. Kormanu i s. Đunisu (kod Aleksinca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala grupe nemačkih vojnika i pripadnika SDS, ali, zbog pristiglog pojačanja u tenkovima, nije uspela da ih razoruža.

12. 10. 1944 Delovi 223. pešadijske divizije Crvene armije i 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ oslobodili Aleksinac i uspostavili vezu sa 2. proleterskom udarnom divizijom NOVJ u dolini r. Južne Morave. Time je nemačkim snagama u r&jonu Niša presečena odstupnica ka severu.

Dokumenti

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim borbama i akcijama u okolini Soko Banje i Aleksinca

Izveštaj Komande niške oblasti SDS od 30. juna 1942. ministru unutrašnjih poslova o rezultatima bugarske ofanzive na Jastrepcu i na prostoru Knjaževac, Aleksinac i Bela Palanka

Bilten br. 31 Obaveštajnog otseka SDS od 4 februara 1943 god. o borbi sa jednom partizanskom desetinom u s. Subotincu kod Aleksinca

Izvod iz izveštaja Nedeljka Karaičića od 2 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Timočkog NO bataljona i rušenju aleksinačkog rudnika

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Devete srpske NOU brigade za izvlačenje ranjenika iz Mozgova i Deligrada i onesposobljavanje komunikacije Aleksinac - Sokobanja u Bovanskoj Klisuri

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za zatvaranje pravaca ka Boljevcu, Zaječaru, Knjaževcu i Aleksincu i izviđanje četničkih snaga u pravcu Boljevca

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za obezbeđenje u pravcu Krivog Vira, Ražnja i Aleksinca

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju G. Krupac - Vrelo - Popšica i zatvaranje pravaca prema Nišu, Knjaževcu i Aleksincu

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačku posadu u G. Toponici i postavljanje zasede na drumu Niš - Aleksinac kod sela Draževca

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru

Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Crvene armije na prostoriji Aleksinac - Niš

Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Dvadesete, Dvadeset treće i Dvadeset četvrte srpske brigade za čišćenje terena na prostoriji Aleksinac-Paraćin-Jagodina-Kruševac, uspostavljanje narodne vlasti i mobilizaciju ljudstva

Fotografije

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu 24. srpska brigada Crvena armija 25. srpska divizija NOVJ 23. srpska udarna divizija NOVJ Jagodina Aprilski rat Zasede u oslobodilačkom ratu 19. srpska brigada Zaječar 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Niški partizanski odred 3. srpska udarna brigada 9. srpska brigada (ozrenska) Četnici u drugom svetskom ratu 20. srpska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Partizanke Sveštenici u ratu Borbe u Srbiji 1944. Zaječarsko-timočki partizanski odred Borbe u Srbiji 1943. Paraćin 2. proleterska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Knjaževac 5. krajiška udarna divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada 11. oklopna divizija Vermahta Žene u ratu Ranjenici u ratu Narodni heroji Jugoslavije Srpska državna straža (nedićevci) Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Ustanak u Srbiji 1941. Borbe za Kruševac 1944. 14. srpska udarna brigada 45. srpska divizija NOVJ Ozrenski partizanski odred (Srbija) Niš Prokuplje Borbe u Srbiji 1942. Gospić Kosta Pećanac Bitka za Srbiju Jastrebački partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Kruševac Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. južnomoravski partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1942.