🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Arso Jovanović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 262 dokumenata i 5 fotografija.

Dokumenti

Telegrami razmenjeni između jugoslovensko-britanske misije i centara britanske Uprave za specijalne operacije u Kairu od kraja septembra do 19. oktobra 1941. godine

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Operativnom štabu kombinovanih bataljona Durmitorskog NOP odreda za oslobođenje Goražda i rušenje puteva koji vode ka Goraždu i Foči

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Štabu Durmitorskog odreda za uništenje četničkih snaga na teritoriji odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovicima i rad pozadinskih delova brigade

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u duhu naređenja datog Šumadiskom bataljonu

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 15 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za raspored bataljona i politički rad na terenu

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za ofanzivno dejstvo Šumadiskog bataljona sa sektora Dragoradi

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 januara 1942 god. intendanturi Vrhovnog štaba da redovno podnosi izveštaj o količini i vrsti hrane i raspoloživim transportnim sredstvima

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 januara 1942 god. o formiranju Jahorinskog NOP odreda i njegovim zadacima

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Kalinovickog NOP odreda za blokadu Kalinovika

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda da se stavi pod komandu Kraljevačkog bataljona i preduzme dejstva ka Vrhprači

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade u Foču radi odmora ljudstva i lečenja promrzlih i ranjenih i obaveštenje o situaciji na prostoru Foča - Goražđe - Čajniče

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Kosti Nađu za organizaciju blokade i zauzimanje Kalinovika

Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u dolini reke Prače i ka Palama i obaveštenje o situaciji

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 januara 1942 god. štabovima bataljona Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo o načinu rasporeda i taktici dejstva pri sprečavanju neprijateljskog prodora ka Goraždu

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 januara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za stvaranje novih dobrovoljačkih jedinica i za povezivanje s bataljonima Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 februara 1942 god. Komandi mesta u Foči za pripremu prostorija radi smeštaja stotinu bolesnih partizana

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Prvog (Crnogorskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na Ulog

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za učestvovanje u napadu na Kalinovik

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 februara 1942 god. Štabu Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade o radu bataljona

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za efikasno čišćenje sandžačke teritorije od četnika

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Operativnom štabu Istočne Bosne za raspored partizanskih jedinica i suzbijanje četničkog uticaja

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim merama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. proleterskim brigadama za sprečavanje širenja pegavca

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade za napad na Praču, Podgrab i Sjetlinu i za rad sa novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izveštaja

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za pojačanje akcija na komunikacijama i čišćenje teritorije od četnika Draže Mihailovića

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica i svakodnevno izvođenje akcija

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 februara 1942 god. komandantu Pljevaljskog bataljona o radu na teritoriji čajničkog i Pljevaljskog sreza i o mobilizaciji ljudstva za NOP i DV Jugoslavije

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 februara 1942 god. komandiru partizanske baze Sćepan Polje za učestvovanje u opštem napadu na Čelebić

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 februara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona Prve proleterske brigade za likvidaciju četničkih bandi u Čelebiću i okolini

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda o pripremanju aerodroma u okolini Žabljaka radi spuštanja sovjetskih aviona sa materijalom

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona o vojnopolitičkom radu u selima Čelebićke opštine

Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 februara 1942 god. komandiru Jošaničke dobrovoljačke čete

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine za izradu plana pokreta Druge proleterske brigade prema Glasincu

Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Štabu Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 februara 1942 god. komandiru Zakmurske čete za presecanje otstupnice ustašama i povezivanje sa ostalim partizanskim snagama

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za hitno upućivanje Dovanija Bave u centralnu bolnicu u Žabljaku

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade o rukovođenju novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu da dostavlja izveštaje o stanju potčinjenih jedinica i vojno-političkoj situaciji na svom području

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije

Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona i obaveštenje o borbi za Ulog

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o prodiranju četnika Draže Mihailovića u Kolašin i naređenje za njihovo uništenje

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stvaranje omladinskih četa i čišćenje pozadine od četničkih i kolebljivih elemenata

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. štabu Kalinovačkog NOP odreda o teritorijalnoj granici Odreda i uputstva o najvažnijim zadacima Odreda

Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. za rad štaba Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade za dejstva u predelu Glasinca radi likvidacije četnika Draže Mihailovića

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba u kojem se predlaže način uspostavljanja saobraćaja preko reke Pive i spajanje telefonskom vezom Kosanice sa Čelebićem

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 marta 1942 god. štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvršenje pokreta ka Gučevu radi ulaska u sastav Operativne proleterske udarne grupe

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Nevesinjskog NOP odreda da vrši pripreme za napad na Borač i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda da dostavi podatke o neprijateljskom uporištu Borač i o oružanim snagama koje Odred može odvojiti za napad na Borač

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Fočanskog NOP i dobrovoljačkog odreda da izvrši pripreme za sadejstvo Operativnom štabu za Hercegovinu i Kalinovičkom NOP odredu pri napadu na Borač -

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 9 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o pokretima domobranske vojske i ustaša i razbijanju Olovskog NOP bataljona na Pjenovcu

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 11 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o povlačenju četničke grupe Dragoslava Račića u Gornji Zalukovik i pomeranju Donjozalukovičkog četničkog bataljona u Kraljevo Polje

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 marta 1942 god. Rogatičkom operativnom sektoru o odluci Vrhovnog štaba da formira Rogatički NOP i dobrovoljački odred i o zadacima koji se postavljaju pred novoformirani Odred

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za objedinjavanje dejstava na području Sandžaka i sadejstvo Bjelopoljskog NOP odreda pri napadu na Kolašin

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Nevesinjskom NOP odredu o jačini ustaških snaga u Borču i rasporedu njihovog automatskog naoružanja

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o načinu izvođenja akcija na pruzi Sarajevo - Renovica

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. Kalinovičkom NOP odredu za vršenje demonstrativnog napada u pravcu Pala i formiranje jednog udarnog bataljona

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NOP odreda za efikasniju blokadu Rogatice

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o organizacionom učvršćenju jedinica i izvođenju akcija na neprijatelja

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica, vršenje prepada na Rogaticu i dostavljanje redovnih izveštaja

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za izviđanje neprijatelja, postavljanje zaseda na putu Mokro - Podromanija i stvaranje udarnih jedinica

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vršenje prepada na Rogaticu i formiranje omladinskih četa

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za dalji rad i formiranje novih bataljona koji će ući u sastav Romaniskog odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za vršenje akcija i podnošenje izveštaja o stanju u jedinicama Jahorinskog odreda

Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o ponovnom obećanju sovjetske pomoći, opštoj situaciji u zemlji i potrebi stvaranja mobilnih udarnih jedinica

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade za dejstvo prema Rogatici i za dostavljanje desetodnevnih političkih izveštaja o stanju u Brigadi

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o načinu izvođenja akcija kod Pljevalja, čišćenju sela pored Lima i sadejstvovanju Bjelopoljskom NOP odredu

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Drinskog NO dobrovoljačkog odreda za iznuravanje neprijateljske posade u Rogatici, ispitivanje mogućnosti zaplene baterije na Lunju i zarobljavanje posade na Limskom mostu

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Glasinačkog NOP bataljona za sprečavanje snabdevanja ustaško-domobranske vojske komunikacijom preko Romanije i održavanje veze sa delovima proleterskih brigada u rejonu Rogatice

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za otpočinjanje akcija na komunikacijama Mokro - Podromanija i Sokolac - Han Pijesak

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Pračanskog NOP bataljona o načinu izvođenja partizanskih akcija i naređenje za sadejstvo Kraljevačkom bataljonu i Romaniskom NOP odredu u pretstojećim akcijama

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o dolasku partizanske straže u Čelebić i partizanske čete iz Sandžaka za Durmitorski odred i o materijalnim sredstvima stavljenim na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku za preduzimanje potrebnih mera u cilju likvidacije četnika Draže Mihailovića i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji

Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. Moši Pijade kojim mu se prenose uputstva druga Tita za vođenje borbi na Kolašinskom sektoru i obaveštenje da Sovjetski Savez neće poslati obećanu pomoć

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o uključivanju Cajničkog sreza u njegovo područje i naređenje za što uspešniju njegovu zaštitu i ekonomsko korišćenje

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu da se noćnim napadom ovlada uporištima iznad Boračkih sela, pravilno organizuje upotreba plena i nastavi čišćenje doline Neretve do Konjica

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Radu Hamoviću o upućivanju Trećeg bataljona Druge proleterske NOU brigade kao pojačanja Severne napadne grupe i uputstvo o njegovoj upotrebi pri napadu na Borač

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 aprila 1942 god. štabu Jahorinskog NOP odreda o bekstvu engleske misije i Ljuba Novakovića iz Foče

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 aprila 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rukovođenje svim jedinicama na svome sektoru i obaveštenje o nemačkim snagama prikupljenim oko Pala i načinu dejstva protiv njih

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o ofanzivnim dejstvima italijanskih snaga od Pljevalja ka Čajniču i Goraždu i potrebi što hitnijeg čišćenja doline Neretve do Konjica

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o početku italijanskih ofanzivnih dejstava prema Čajniču, Goraždu i Foči i uputstvo o načinu dejstva za slučaj uspešnog razvitka okupatorskog pothvata

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za efikasnije dejstvo na italijansku diviziju Pusteriju i najtešnju saradnju sa Drugom proleterskom NOU brigadom i Drinskim NOP odredom

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade o opštoj situaciji posle italijanskog zauzimanja čajniča i naređenje za sistematsko dejstvo na pravcima kretanja divizije Pusterija

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o toku neprijateljske ofanzive na Istočnu Bosnu

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od maja 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za stvaranje pravaca uz dolinu Drine i uznemiravanje Italijana u Foči

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za puno angažovanje jedinica u napadu na italijanske snage u predelu Goražda i na desnoj obali Drine

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Radu Hamoviću da pripremi plan i objedini dejstvo Konjičkog bataljona, Kalinovičkog i Severnohercegovačkog NOP odreda pri čišćenju desne obale gornjeg toka Neretve od ustaških uporišta

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade o toku neprijateljske ofanzive i naređenje o načiniu daljeg dejstva brigade

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku pri napadu na Kolašinski sektor i uputstvo o načinu daljeg dejstva u toku neprijateljske ofanzive

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da energičnije dejstvuje protiv neprijateljskih snaga i bolje organizuje veze sa svojim jedinicama i Vrhovnim štabom

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o opštoj situaciji u Istočnoj Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori posle prvih jačih bojeva u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi i uputstva o načinu dejstva u novonastaloj situaciji

Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o rasporedu i borbama proleterskih brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama posle ulaska Italijana u Foču

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za svestrano izviđanje neprijatelja i način dejstva na Italijane posle njihovog zauzimanja Foče

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1943. Jajce Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Kupres Omladina u ratu Aleksandar Ranković Bolnice u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss Operacija Foča Borbe za Livno 1942. Centralna bolnica NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Moša Pijade Pljevlja 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1942. Glavni štab Hrvatske Jahorinski partizanski odred Bosansko Grahovo Operacija Trio 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Pale Livno Kalinovik Koča Popović Pavle Ilić 1. proleterski korpus NOVJ Duvno Četnici u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Durmitorski partizanski odred Josip Broz Tito 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Romanijski partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Bitka za Kupres 1942. Kalinovički partizanski odred Partizanska avijacija Bugojno 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Dinara Borbe u Crnoj Gori 1942. Kragujevački partizanski odred Kraljevački partizanski odred 4. krajiška udarna brigada Borbe za Jajce 1942. Glamoč Ranjenici u ratu Glavni štab Crne Gore Gornji Vakuf Kolašin Borbe u Hercegovini 1942. Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Diverzije u oslobodilačkom ratu Foča Goražde Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 8. dalmatinski korpus NOVJ Sarajevo 1. proleterska udarna brigada Travnik SSSR i Jugoslavija Mrkonjić Grad 2. proleterska udarna brigada Donji Vakuf Bitka na Neretvi Operacija Schwarz