🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

ASNOM

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

2. 8. 1943 Kod s. Oteševa (na Prespanskom jezeru) CK KPM održao prošireni sastanak na kome je pored ostalog doneo odluke o stvaranju većih vojnih jedinica - bataljona i brigada i o pripremama za sazivanje ASNOM-a i za stvaranje viših organa narodne vlasti i NOF-a.

0. 9. 1943 U Skoplju formirani Inicijativni odbor za sazivanje ASNOM-a (Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije) i Akcioni komitet Narodnooslobodilačkog fronta Makedonije.

30. 1. 1944 Na pl. Kožufu GŠ NOV i PO za Makedoniju i Inicijativni odbor za sazivanje ASNOM-a održali savetovanje. Odlučeno je da se što pre izaberu delegati iz svih NO odbora Makedonije i da se ubrzaju pripreme za sazivanje ASNOM-a.

31. 1. 1944 Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOU brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

24. 2. 1944 Na visu Perenu (blizu Kumanova) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), u svom pokretu ka rejonu Kumanova, razbila grupu četnika koja im je pripremila zasedu a potom izbila na pl. Kozjak. Tako su deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, delegati za I zasedanje ASNOM-a i bataljoni -Stevan Naumov- i -Hristo Botev-, posle 25 dana napornog marša, prešavši 440 km po visokom snegu i mećavi, od Karadžoe (u Grčkoj) preko planinskih mesta Belasice, Ograždena, Plačkovice i Osogova, stigli na pl. Kozjak (kod Kumanova).

0. 3. 1944 Ministar pravosuđa bugarske vlade Partov došao u Makedoniju da pripremi teren za -izbor poslanika- iz Makedonije u bugarsko Sobranje, kao protivtežu pripremama za sazivanje ASNOM-a. Ova misija nije uspela zbog sve jačeg razvoja NOP-a u Makedoniji i Partov se vratio u Sofiju.

14. 3. 1944 Inicijativni odbor ASNOM-a uputio pismo NO odborima u Makedoniji: iznosi odluku II zasedanja AVNOJ-a kojom je Makedonija priznata za ravnopravnu federalnu jedinicu; objašnjava postupak pri biranju legalnih i ilegalnih opštinskih, sreskih i okružnih NO odbora i delegata za I zasedanje ASNOM-a.

14. 3. 1944 CK KPM uputio direktivu oblasnim komitetima KPM. iznosi podelu Makedonije na 12 okruga i dostavlja ključ za izbor delegata za I zasedanje ASNOM-a.

2. 4. 1944 CK KPM uputio pismo oblasnim komitetima KPM: traži da se za ASNOM izabrani delegati upute na slobodnu teritoriju u rejonu Kumanova.

0. 5. 1944 U Skoplju bugarska policija pohapsila nekoliko stotina pripadnika NOP-a da bi otkrila veze između grada i slobodne teritorije na kumanovskom području. Preko Skoplja je na pomenutu teritoriju bio upućen veći broj delegata za I zasedanje ASNOM-a i priličan broj novih boraca.

16. 7. 1944 U NKOJ stigla delegacija Inicijativnog odbora za sazivanje ASNOM-a, da bi proučila sva važna međsmarođna i unutrašnja politička pitanja u vezi s tim sazivanjem.

2. 8. 1944 U manastiru Sv. Prohor Pčinjski (kod Kumanova), u prisustvu 122 predstavnika-delegata makedonskog naroda, održano I zasedanje Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM-a). Na zasedanju je, u skladu sa odlukama II zasedanja AVNOJ-a potvrđen državnopravni položaj Makedonije kao ravnopravne federalne jedinice u okviru federativne Jugoslavije; doneta je odluka o najvišim organima vlasti, i ASNOM se konstituisao u najviši predstavnički, zakonodavni i izvršni organ vlasti makedonskog naroda; makedonski jezik je uveden kao službeni jezik u Makedoniji.

4. 8. 1944 CK KP Makedonije uputio proglas makedonskom narodu: poziva ga da pojača borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, te na taj način potpomogne da se što skorije sprovedu u život odluke i rezolucije I zasedanja ASNOM-a.

21. 9. 1944 Prezidijum ASNOM-a uputio NO odborima pismeno uputstvo o rasporedu službeničkog kadra, organizovanju ekonomskog života i platežnom sredstvu u Makedoniji.

23. 9. 1944 U Pehčevu, u duhu instrukcije VŠ NOV i POJ, održan sastanak između delegata VŠ NOV i POJ u Makedoniji Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta i političkog komesara GŠ NOV i PO za Makedoniju i novopostavljenog komandanta bugarske 5. armije generala Keckarova. Pošto su analizirali stanje bugarske 5. armije i vojnu situaciju u Makedoniji, oni su potpisali ovaj sporazum: da se od VŠ NOV i POJ traži odobrenje za zajednička dejstva jedinica NOVJ i bugarskih snaga i za razmenu vojnih delegacija; da se od bugarske vlade traži da definiše svoj stav prema odlukama I zasedanja ASNOM-a; da se preduzmu mere za izvlačenje delova bugarske 15. pešadijske (okupacione) divizije iz Makedonije; i da se od Makedonaca sa teritorije Jugoslavije, koji se nalaze u Bugarskoj, formira makedonska NO brigada -Goce Delčev- i uputi u Makedoniju.

30. 9. 1944 Izašao prvi broj lista -Naša hronika-, organa ASNOM-a.

8. 10. 1944 Prezidijum ASNOM-a pismenim putem zahtevao od GŠ NOV i PO za Makedoniju da traženi prosvetni kadar otpusti iz vojske i stavi na raspolaganje narodnooslobodilačkim odborima.

19. 10. 1944 Da bi se otežalo snabdevanje nemačkog okupatora i da se ne bi remetilo ekonomsko stanje u Makedoniji, Prezidijum ASNOM-a uputio oblasnim NO odborima odluku o zabrani iznošenja robe (stoke, žita, vune i drugih proizvoda) sa slobodne teritorije na okupiranu teritoriju.

20. 10. 1944 Prezidijum ASNOM-a doneo uputstvo o organizaciji NO odbora u Makedoniji.

21. 10. 1944 Prezidijum ASNOM-a dostavio oblasnim NO odborima uputstvo o koriščenju i zaštiti šume, planinske paše, rasadnika i lova i ribolova.

21. 11. 1944 Prezidijum ASNOM-a izdao uputstvo o čuvanju i iskorištavanju šuma.

28. 12. 1944 Predsedništvo AVNOJ-a uputilo II zasedanju ASNOM-a pozravni telegram.

28. 12. 1944 U Skoplju otpočelo sa trodnevnim radom II vanredno zasedanje ASNOM-a, kome je prisustvovao potpredsednik NKOJ-a Edvard Kardelj. Izabrano je novo predsedništvo ASNOM-a.

22. 2. 1945 ASNOM doneo odluku da se u Makedoniji raspišu izbori za seoske, gradske, rejonske i sreske NO odbore.

16. 4. 1945 U Skoplju, na zasedanju ASNOM-a, izabrano novo predsedništvo Narodnog sobranja Makedonije. Ono je imenovalo prvu vladu federalne Makedonije. Na istom zasedanju je izabran Federalni sud Makedonije.

Fotografije

Povezane odrednice

Kumanovo Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Štampa u ratu Politički komesari u NOR-u Narodno oslobodilački odbori Borbe u Makedoniji 1944. 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pehčevo Ni zrno žita okupatoru! Skoplje Završne operacije u Jugoslaviji 2. makedonska udarna brigada Borbe u Makedoniji 1943. Februarski pohod Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Četnici u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu AVNOJ Grčka u drugom svetskom ratu Glavni štab Srbije Svetozar Vukmanović Tempo Zasede u oslobodilačkom ratu 5. bugarska armija Ilegala u ratu Komunistička partija Makedonije