🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Babički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

20. 9. 1941 Na inicijativu OK KPJ za leskovački okrug, jedna desetina Leskovačkog NOP odreda upućena je na Babičku goru sa ciljem da preraste u Babički NOP odred.

8. 10. 1941 Delovi Babičkog NOP odreda proterali četnike i spalili opštinsku arhivu u selima Lapotincu i Konjuvcu (kod Leskovca).

10. 10. 1941 U s. Drčevcu kod Vlasotinaca Babički NOP odred razoružao 15 četnika Koste Pećanca.

12. 10. 1941 Na Babičkoj gori oko 300 nemačkih vojnika, četnika i nedićevaca napalo Babički NOP odred, koji se povukao ka Babičkom Selu.

16. 10. 1941 Između ž. st. Leskovca i Pečenjevca Babički NOP odred demontirao prugu, usled čega se prevrnula jedna kompozicija.

17. 10. 1941 U s. Kosančiću (kod Leskovca) Babički NOP odred spalio opštinsku arhivu i zaplenio 5 vagona žita i 6 kamiona, pa deo žita podelio narodu a drugi deo kamionima prebacio u sela Puste reke, za potrebe NOP odreda.

20. 10. 1941 U s. Drčevcu (kod Leskovca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali 15 četnika.

7. 11. 1941 Jablanički, Toplički i deo Babičkog NOP odreda napali Lebane, Medveđu i Lece, koje su branili četnici Koste Pećanca i žandarmi. Posle kraće borbe posada se predala i ta mesta su oslobođena.

8. 11. 1941 Između ž. stanica Đorđevo i Grdelica delovi Babičkog NOP odreda oštetili prugu, usled čega je nemački transportni voz iz Skoplja iskočio iz šina.

1. 12. 1941 Između ž. stanica Leskovac i Pečenjevci Babički NOP odred porušio prugu, usled čega je nemački transportni voz iskočio iz šina.

0. 1. 1942 Kod zaseoka Manastirišta (blizu Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda onesposobili za rad električnu centralu.

0. 1. 1942 Kod s. Doljevca (blizu Prokuplja) delovi Babičkog NOP odreda srušili gvozdeni most na r. Toplici.

14. 1. 1942 U s. Čagrovcu i s. Gadžinu Hanu (kod Niša) Babički NOP odred spalio opštinske arhive i pokidao telefonske linije prema Nišu.

20. 1. 1942 U s. Svodu (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali desetak finansa, zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 i zarobili 1 četnika Koste Pećanca.

20. 1. 1942 Na r. J. Moravi, između Leskovca i Vlasotinaca, delovi Babičkog NOP odreda srušili most i zarobili dva žandarma.

0. 2. 1942 Delovi Babičkog NOP odreda upali u fabriku štofa -Jedinstvo- u Grdelici (kod Leskovca) i zarobili nekoliko nedićevaca.

0. 2. 1942 Grupa od oko 50 boraca Babičkog NOP odreda (nazivana Babičkim pođodređom) upućena u reion s. Gradišta fu blizini novoustanovljene srpsko-bugarske granice) radi dejstva i širenja NO pokreta.

4. 2. 1942 U s. Biljanici i s. Manojlovcu (kod Leskovca) Babički NOP odred napao bugarsku posadu. U Cetvoročasovnoj borbi pretrpljeni su obostrano osetni gubici. Sutradan su se bugarski vojnici vratili u Leskovac.

5. 2. 1942 U s. Jelašnici (kod Niša) delovi Babičkog i Nišavskog NOP odreda napali četničku i bugarsku posadu, ali boreći se do svanuća, nisu uspeli da je savladaju, pa su se povukli prema s. Bancarevu.

18. 2. 1942 Bugarska kaznena ekspedicija upala u s. Pečenjevce (kod Leskovca) i spalila desetak kuća boraca Babičkog NOP odreda.

21. 2. 1942 Otpočele dvodnevne borbe Babičkog i Nišavskog NOP odreda protiv 11. oružanog odreda SDS, Vlasotinačkog četničkog odreda i bugarskih jedinica. Nišavski NOP odred uspeo je da se probije i prebaci na Svrljiške pl., dok je Babički NOP odred, posle pretrpljenih gubitaka u borbi kod s. V. Krčimir, prešao u Crnu Travu.

27. 2. 1942 U s. Ravnoj Dubravi (kod Vlasotinca) Babički NOP odred napao nedićevce i proterao ih ka Vlasotincu.

0. 3. 1942 Delovi Babičkog NOP odreda koji su dejstvovali u rejonu Suve planine potpuno su uništeni posle nekoliko uzastopnih borbi protiv četnika Koste Pećanca.

2. 3. 1942 Zbog pritiska delova bugarskog 1. okupacionog korpusa, nedićevaca i četnika Štab Babičkog NOP odreda raspustio jedan broj boraca a ostatak (oko 40 boraca) podelio na 4 desetine, te ove uputio da dejstvuju odvojeno, s tim da se posle 15 dana ponovo sastanu. Neprijatelj je ove grupe razbio i uništio.

11. 3. 1942 Severno od s. Grgetega (kod Iriga) formirana Krušedolska partizanska četa. U s. Bežištu (blizu Babušnice), u borbi protiv četnika poginulo 10 boraca Babičkog NOP odreda.

9. 5. 1942 U s. Jabukoviku (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali 6 bugarskih vojnika.

0. 8. 1942 U rejonu s. Valniša (blizu Babušnice) od boraca bivšeg Babičkog NOP odreda formiran Crnotravski NOP odred.

18. 5. 1944 Kod s. Ostrozuba (blizu Vlasotinaca), od boraca Babičkog NOP odreda i Komande crnotravskog vojnog područja, formirana 12. srpska NO brigada.

Dokumenti

Izveštaj o akcijama Babičkog partizanskog odreda za mesec decembar 1941 god.

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom radu i stanju Leskovačkog, Jablaničkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Babičkog NOP odreda

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od jula 1942. Okružnom komitetu o stanju Babičkog NOP odreda i o situaciji na terenu Crne Trave

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade i Babičkog NOP odreda za pripremanje napada na Vlasotince i razbijanje četničkih snaga na teritori Zaplanja i Babičkog

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste NO brigade, Babičkom odredu i Komandi baterije divizije za napad na Vlasotince

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske brigade i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za preduzimanje položaja Dvadeset četvrte NO divizije i dalja dejstva u pravcu Niša

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za dejstva u pravcu Niša

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vlasotince Skoplje Toplički partizanski odred Borbe u Sremu 1942. Bugarski zločini u Jugoslaviji Crna Trava 22. srpska divizija NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. Niš Pusta Reka Diverzije u oslobodilačkom ratu 24. srpska divizija NOVJ 12. srpska brigada Četnici u ustanku Četnici u drugom svetskom ratu Kosta Pećanac Ni zrno žita okupatoru! Crnotravski partizanski odred Nišavski (svrljiški) partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Saradnja četnika sa okupatorom Lebane Leskovac Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Srbiji 1942. Bitka za Srbiju Kukavički (leskovački) partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu 1. bugarski okupacioni korpus Toplica u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Jablanički partizanski odred Irig Prokuplje