🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Banja Luka u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 56 hronoloških zapisa, 124 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

0. 6. 1941 U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

24. 10. 1941 Kod s. Lipca (na pruzi Banja Luka - Kotor-Varoš) 3. krajiški NOP odred uništio jedan voz.

30. 10. 1941 Delovi nemačkog 738. i 10. domobranskog pešadijskog puka iz Banje Luke izveli akciju čišćenja protiv delova 1. partizanske čete na desnoj obali r. Vrbanje u rejonu Crnog vrha. Pod pritiskom nadmoćnih snaga partizani su se povukli. Neprijatelj je popalio logore i pobio oko 20 seljaka.

18. 1. 1942 Delovi 2. krajiškog NOP odreda zauzeli i zapalili ž. st. Kozarac (na pruzi Banja Luka - Prijedor) i razoružali vod domobrana.

12. 2. 1942 Delovi 3. čete 2. krajiškog NOP odreda zauzeli ž. st. Piskavicu (na pruzi Banja Luka - Prijedor), razoružali 15 domobrana i uništili sve stanične instalacije i državne zgrade u selu.

17. 2. 1942 Nemačka 718. pešadijska divizija (bez dva bataljona), ojačana manjim delovima drugih jedinica, otpočela desetodnevne borbe protiv tri bataljona 2. krajiškog NOP odreda, probila se iz Bos. Dubice u Prijedor i obezbedila saobraćaj iz Prijedora prema Bos. Dubici, Banjoj Luci i Bos. Novom.

31. 3. 1942 Napadom na Štab 4. krajiškog NOP odreda i njegovu bolnicu u s. Jošavki otpočeo četnički puč u 4. krajiškom NOP odredu. Četnici su u bolnici pobili sve bolesne i ranjene partizane, među kojima i načelnika Operativnog štaba NOP odreda za Bos. krajinu dr Mladena Stojanovića, sekretara OK KPJ za Banju Luku Milana Ličinu i člana PK SKOJ-a za BiH Rajka Bosnića, narodne heroje.

0. 4. 1942 Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, domobranske Banjalučke brigade i četnici odbacili delove 4. krajiškog NOP odreda i Proleterski bataljon Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu sa Crnog vrha i iz Banje Luke prodrli u Kotor-Varoš.

1. 5. 1942 Kod s. Bunareva (na putu Mrkonjić-Grad - Banja Luka) delovi četničkog puka -Manjača- iz zasede ubili grupu od 8 partijskih i političkih radnika, među kojima i sekretara OK KPJ za Banju Luku Kasima Hadžića i sekretara OK SKOJ-a za Banju Luku Draga Langa, narodne heroje.

15. 5. 1942 U Banjoj Luci četnički puk -Manjača- potpisao ugovor sa ustašama o zajedničkoj saradnji u borbi protiv NOP-a, o priznanju ustaške vlasti i o uključivanju u oružane formacije NDH.

9. 6. 1942 U Banjoj Luci između Štaba četničkog odreda -Borja- i predstavnika NDH potpisan sporazum o saradnji u borbi protiv NOP-a.

10. 6. 1942 Delovi nemačke oklopne borbene grupe -Vedel- (dva bataljona motorizovane pešadije, bataljon tenkova i jedan artiljerijski divizion) prodrli iz Banje Luke i zauzeli Prijedor. Iznenađena Komanda mesta, sa zaštitnom četom, velikim brojem građana i pozadinskim rukovodstvima, probila se pod borbom na Kozaru.

14. 6. 1942 Kod s. Slavića (blizu Banje Luke) delovi 1. krajiške NOU brigade razbili domobranski 1. jurišni bataljon i time jedinice Zapadnog odseka odbrane Banje Luke (oko tri bataljona domobrana i nešto četnika) odbacili na polazne položaje.

25. 8. 1942 Kod s. Bunareva (na putu Banja Luka - Mrkonjić-Grad) dva bataljona 2. krajiške NOU brigade u susretnoj borbi zaustavila nemačku motorizovanu borbenu grupu -Putlic- nemačke 714. pešadijske divizije (3. bataljon 721. puka sa vodom oklopnih automobila) koja je podržana eskadrilom lovaca nastupala iz Banje Luke. U borbi su uništeni 1 avion, 1 oklopni automobil i 3 motorna vozila a oštećena 2 aviona i 2 oklopna automobila.

18. 9. 1942 Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu, 1. i 2. krajiškom i 2. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade i 6. krajiškog NOP odreda, otpočeo protivudar (na Manjači) na nemačku pukovsku borbenu grupu -Vedel-. Prodorom 3. krajiške NOU brigade od Ključa prema Bronzanom Majdanu borbena grupa -Vedel- se povukla na prilaze Banje Luke kod s. Han-Kola.

28. 9. 1942 Glavnine nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, ojačane bataljonom -Ludvig fon Baden-, ustaškim 21. bataljonom, delovima domobranskog 2. i 3. korpusa i sa pet odreda Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda, koncentričnim dejstvom iz rejona San. Most - Banja Luka i D. Vakuf - Travnik, otpočele prvu jajačku operaciju (-Jajce I-) deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Do 6. oktobra su ovladale Ključem, Mrkonjić-Gradom i Jajcem. Iznenađeni Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu, sa šest brigada i dva odreda na tome sektoru, zbog slabih veza nije mogao pružiti jači otpor, ali je jedinice izvukao ispod udara nadmoćnih neprijateljskih snaga.

0. 12. 1942 Po direktivi VŠ NOV i POJ, 1. proleterska i 3. udarna divizija NOVJ, posle napuštanja Jajca, prodrle u srednju Bosnu, razbile brojne četničke jedinice, presekle komunikacije između Banje Luke i Doboja, ugrozile Banju Luku i železničke pruge u dolini r. Bosne i r. Lašve i stvorile uslove za razmah oslobodilačke borbe u tom kraju.

14. 12. 1942 Kod Banje Luke 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ u susretnoj borbi razbila ojačanu 3. četu 1. bataljona 741. puka nemačke 714. pešadijske divizije i četnički bataljon -Petar Mrkonjić- i zauzela s. Jošavku.

15. 12. 1942 Prva proleterska udarna divizija NOVJ (bez 3. krajiške NOU brigade) u četvorodnevnim borbama protiv delova četničkog odreda -Borje-, ojačanih manjim nemačkim jedinicama, oslobodila sela u rejonu Prnjavor - Kotor-Varoš - Banja Luka i odbacila ih u s. Čelinac i s. Klašnice (kod Banje Luke).

22. 12. 1942 Ojačani 1. bataljon nemačkog 741, pešadijskog puka zauzeo s. Čelinac kod Banje Luke potisnuvši delove 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. U borbi je poginuo pomoćnik političkog komesara čete Vojnih Maslovarić, narodni heroj.

28. 12. 1942 Kod s. Devetine (na putu Banja Luka - Prnjavor) dva bataljona 1. proleterske NOU brigade razbila nemačko-četničku kolonu (350 nemačkih vojnika i 150 četnika sa 2 tenka, 4 minobacača, 2 haubice) i proterala je u s. Klašnice.

2. 1. 1943 Na prostoriji s. Lišnja -- s. Dubrava - s. Crni Vrh - s. Devetina nemačke jedinice, ustaše i četnici iz Banje Luke i Prnjavora napali delove 1. proleterske udarne i 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle četvorodnevnih borbi, u kojima je imao 11 mrtvih i 27 ranjenih, neprijatelj je obustavio napad i povukao se u polazne garnizone, pošto je opljačkao i opustošio više sela. 

21. 1. 1943 Na putu Banja Luka - Bos. Gradiška jedinice 2. i 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale domobrane i žandarme u s. Klašnicama i drugim uporištima, te zauzele s. Krnete i s. Klašnice, a u ovom selu zapalile zgradu opštine i žand. stanicu.

23. 1. 1943 Štab 1. proleterske udarne divizije NOVJ naredio 1. proleterskoj NOU brigadi da vrši pritisak prema Banjoj Luci zbog početka tzv. četvrte neprijateljske ofanzive prema oslobođenoj teritoriji Banije, Korduna, Like i Bos. krajine.

24. 1. 1943 Kod s. Boškovića jedinice 1. proleterske NOU brigade razbile četničke snage, zauzele s. Slatinu Ilidže i napale domobranske i četničke snage u s. Klašnicama (kod Banje Luke), ali se, posle petočasovne borbe, morale povući kada su iz Banje Luke došli neprijateljski delovi ojačani tenkovima.

16. 5. 1943 Četnički Borjanski odred i delovi četničkog Trebavskog odreda, ojačani nemačkim bataljonom i dvema četama domobrana, protivnapadom iz Teslića, Banje Luke i Prnjavora odbacili glavninu 5 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ iz doline r. M. i V, Ukrine na pl. Uzlomac.

14. 6. 1943 Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

0. 8. 1943 Podelom OK KPJ za centralnu Bosnu formiram OK KPJ za Banju Luku i OK KPJ za Prnjavor (centralnu Bosnu).

27. 8. 1943 U s. Lamovitoj (na putu Banja Luka - Prijedor) Kozarskom NOP odredu predala se 6. četa 2. bataljona domobranskog 7. lovačkog puka s kompletnim naoružanjem.

7. 12. 1943 U s. Verićima i s. Lamovitoj (na putu Banja Luka - Prijedor) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala iz zasede 1. bataljon 384. puka nemačke 373. legionarske divizije i posle osmo časovne borbe odbacila ga ka s. Omarskoj, sprečivši mu prodor ka Prijedoru. Poginuo je i ranjen velik broj nemačkih vojnika, dok je 11. krajiška NOU brigada imala 3 mrtva i 7 ranjenih.

3. 1. 1944 S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

12. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ obaveštavajući ga o iskustvima stečenim tokom zimskih operacija 1943!944. godine. U depeši se, pored ostalog, ističe: napad jedinica NOVJ na Banju Luku poremetio je neprijateljske operacije; taktika samostalnih operativnih grupa, dubinski raspoređenih, pokazala se pravilnom; izbegnuti su kruti frontovi i omogućeno je da se jedinice NOVJ zabace neprijatelju iza leđa i da mu nanose gubitke; operacije još traju, ali je neprijatelj nemoćan.

22. 1. 1944 Na pruzi Banja Luka - Prijedor, između s. Omarske i s. Piskavice, delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništile neprijateljski voz od 5 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 18 mrtvih i 34 zarobljena vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

20. 4. 1944 Nemačka motorizovana kolona iz Banje Luke zauzela Kotor-Varoš, potisnuvši slabije delove 14. srednjobosanske udarne brigade. 11. udarne divizije 5. korpusa NOVJ.

25. 5. 1944 Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

20. 6. 1944 Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile napad neprijatelja iz Banje Luke i Kotor-Varoši i nanele mu gubitke od 18 mrtvih i 8 ranjenih.

22. 6. 1944 Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ posle oštre borbe odbacile u polazne garnizone dve neprijateljske kolone (iz Banje Luke 150 vojnika i 2 tenka i od s. Klašnica 350 vojnika i 2 tenka) i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 10 ranjenih.

6. 7. 1944 Na komunikaciji Banja Luka - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali domobransku kolonu jačine puka i posle tročasovne borbe naneli joj gubitke od oko 70 mrtvih vojnika.

15. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 5. udarnog korpusa: ispitati jačinu neprijateljskih snaga u Travniku i, ako su ove slabe, zauzeti grad; na Banju Luku ne vršiti napad ako Štab korpusa nije siguran u uspeh; orijentisati izvesne snage prema Sarajevu, da bi one, s jedinicama 3. udarnog korpusa, eventualno zauzele taj grad i, na taj način, sprečile da u njemu uzmu vlast, posle povlačenja nemačkih snaga, četnici, ustaše ili drugi kontrarevolucionari; rasporediti domobranske jedinice koje su prešle na stranu NOVJ.

18. 9. 1944 Otpočela druga banjolučka operacija 5. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga (ukupne jačine oko 15.000 vojnika) s ciljem da se zauzme prostorija Banja Luka - Bos. Gradiška - Kotor Varoš. Posle trodnevnih borbi zauzeta je skoro cela Banja Luka, izuzev utvrđenja Kaštel. Međutim, neprijatelju je stiglo pojačanje, pa grad nije potpuno zauzet, a operacija se završila tek 27. septembra. Gubici neprijatelja: velik broj mrtvih; a predalo se ili je zarobljeno 3.366 vojnika. Zaplenjene su velike količine naoružanja i druge ratne opreme. Gubici 5. udarnog korpusa NOVJ: 154 poginula, među kojima i zamenik komandanta 13. krajiške udarne brigade Nikola Bokan, narodni heroj.

18. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ slomile spoljnu odbranu Banje Luke i okružile neprijatelja u dve odvojene grupe: u centru grada i u Kaštelu.

18. 9. 1944 Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Trapiste i most na Vrbasu kod ušća r. Vrbanje i očistila deo Banje Luke do Vojne bolnice.

19. 9. 1944 Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ zauzela predgrađe Lauš, prodrla u Banju Luku i uništila neprijatelja u zgradama žandarmerijskog puka i železničke stanice.

20. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ likvidirale čvor neprijateljske odbrane u centru Banje Luke (izuzev Kaštel).

20. 9. 1944 Trinaesta krajiška udarna brigada (bez jednog bataljona) 39, divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog bataljona 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ, zauzela aerodrom Zalužane (kod Banje Luke). U tom rejonu su zarobljeni nemački general fon Devic i zapovednik ustaške policije u Banjoj Luci Gutić.

28. 9. 1944 U rejonu s. Klašnica spojile se nemačke borbene grupe -Panvic- i -Rudno-, zatim produžile dejstva ka Banjoj Luci i deblokirale posadu. Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ povukle su se s linije Banja Luka - Bos. Gradiška na istočne padine pl. Kozare i u okolini Banje Luke.

6. 10. 1944 Glavnina 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Banje Luke ka s. Saračici i nanela im gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih, a sama imala 1 mrtvog, 2 ranjena i 1 nestalog borca.

8. 10. 1944 Šesnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala kolonu od 700 ustaša, koja se iz Banje Luke kretala ka s. Pavlovcu i s. D. Motikama, i nanela joj gubitke od 55 mrtvih i 43 ranjena. Brigada je imala 3 mrtva, 12 ranjenih i 10 nestalih boraca.

0. 11. 1944 Na teritoriji OK KPJ za Banju Luku izabran Okružni odbor AFŽ-a.

7. 11. 1944 Delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, posle četrnaestočasovne borbe, odbili ispad tri čete ustaša iz Banje Luke ka Saračici. Poginulo 19 a ranjeno 15 ustaša. Gubici delova 15. brigade: 1 mrtav i 5 ranjenih boraca.

1. 1. 1945 Delovi 39. divizije 5, udarnog korpusa NOVJ odbili ispad pet četa ustaša i jednog četničkog bataljona iz Banje Luke ka s. Motikama, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 10 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog.

4. 1. 1945 Kod s. Dubrave (na putu Banja Luka - Bos. Gradiška) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede kolonu od 200 milicionera i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 10 ranjenih i 14 zarobljenih.

17. 2. 1945 Kod Banje Luke delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće oštre borbe, odbili ispad ustaša i domobrana (jačine bataljona) ka s. Orlovcu i naneli im gubitke od oko 70 mrtvih, ranjenih i zarobljenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 4 ranjena.

13. 3. 1945 U rejonu s. Motike - s. Vučelovići - s. Staninkovići 15. krajiška udarna brigada 39. divizije JA odbila napad ustaških i četničkih snaga iz Banje Luke nanevši im velike gubitke. Gubici 15. krajiške udarne brigade JA: 4 mrtva i 14 ranjenih.

0. 4. 1945 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA prisilili nemačke jedinice da se povuku prema Banjoj Luci i oslobodili Kotor-Varoš.

5. 4. 1945 Jedinice 2. armije JA prešle u opšti napad protiv nemačkih i ustaških jedinica opštim pravcem Doboj - Banja Luka - Bos. Novi. (Koordinirajući dejstva sa 1. armijom JA duž desne obale r. Save, one su do 2. maja oslobodile teritoriju severoistočne i severozapadne Bosne.)

Dokumenti

Spisak Jevreja predatih iz zatvora Crna kuća u Banjaluci za transportovanje u logor

Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja u Banjaluci od 19. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o situaciji na području Drvara i bekstvu srpskog življa zbog ustaških zločina

Telegram kraljevskog italijanskog vicekonzula u Banjaluci od 9. jula 1941. Kraljevskom poslanstvu Zagreb o merama hrvatskih vlasti za proterivanje Srba sa teritorije bivše vrbaske banovine

Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata Banjaluka od 12. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su svi pravoslavci zatvoreni, što čeka u Jevreje

Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata iz Banjaluke od 13. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su zatvoreni pravoslavci upućeni u Požegu

Izveštaj italijanskog vicekonzula u Banjaluci od 26. jula 1941. Italijanskom poslanstvu u Zagrebu o proterivanju Srba i Jevreja sa teritorije bivše Vrbaske banovine

Izveštaj Italijanskog konzulata u Banjaluci od 26. jula 1941. Italijanskom poslanstvu u Zagrebu o položaju Crnogoraca na području bivše Vrbaske banovine

Spisak Jevreja koji je ustaško redarstvo Banjaluka dostavilo 29. jula 1941. Redarstvenom ravnateljstvu Banjaluka radi transportovanja u koncentracioni logor

Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Sanski Most od 3. avgusta 1941. Zapovjedništvu 3. hrvatske oružničke pukovnije Banjaluka o situaciji na području voda i streljanju 700 pravoslavaca-talaca od strane ustaša

Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od 12 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o borbama u Bosanskoj Krajini i o stanju partiske organizacije u Banjoj Luci i drugim gradovima

Optužba ustaškog redarstva od 19. avgusta 1941. Prijekom sudu Zagreb protiv 36 seljaka iz okoline Banjaluke okrivljenih zbog podizanja ustanka

Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 25 avgusta 1941 god. o akcijama partizana na putu Banja Luka - Jajce

Spisak lica u ustaškom zatvoru Banjaluka od 27. avgusta 1941. koja se stavljaju pod preki sud

Depeša Italijanskog vicekonzulata Banjaluka od 28. avgusta 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb o iseljavanju i pokrštavanju Srba sa teritorije Vrbaske banovine sa brojčanim podacima

Izveštaj Josipa Turkalja od 31. avgusta 1941. Ustaškom redarstvenom ravnateljstvu Banjaluka o pljački imovine pobijenih i proteranih Srba iz Bosanske krajine radi naseljavanja slovenačkog i hrvatskog stanovništva

Izveštaj komandanta bosanskih četničkih odreda od 31. avgusta 1941. Glavnom štabu o situaciji u rejonu Banjaluke i planu učešća četničkih snaga u akciji nemačkih i domobranskih jedinica protiv partizana

Dnevni izveštaj Obaveštajnog ' odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i okolini Banje Luke i o protivmerama

Izveštaj Kotarske oblasti Bosanska Gradiška od 3. novembra 1941. Ustaškom redarstvu Banjaluka o otpremljenim licima u koncentracioni logor

Depeša Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 6. novembra 1941. povjereniku ustaške nadzorne službe Banjaluka za hapšenje pravoslavaca kod Maslovara i Karanovca i o merama odmazde

Predstavka grupe muslimana iz Banjaluke ministrima u vladi NDH dr Džaferu Kulenoviću i inž. Hilmiji Bešlagiću od 12. novembra 1941. o zločinima ustaša prema hrišćanima i muslimanima sa predlogom mera da se to dalje ne dešava

Pismo grupe muslimana iz Banje Luke od 22 novembra 1941 god. muslimanima-ministrima u ustaškoj vladi

Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva u Banjoj Luci od 24 novembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku stanicu u Hrvaćanima

Izveštaj agenta UNS-e od 6. decembra 1941. povjereniku Ustaške nadzorne službe Banjaluka o vojnoj situaciji na Kozari, ubistvu 160 osoba u selu Lovljani od strane ustaša i bekstvu stanovništva u šumu

Naređenje Ravnateljstva ustaškog redarstva od 16. decembra 1941. povjereništvu ustaške nadzorne službe Banjaluka za otpremanje pravoslavaca i jevreja u logor Jasenovac

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Banjoj Luci od 17 decembra 1941 god. o diverzijama oko Banje Luke

Zabeleška tajnika Povjereništa ustaške nadzorne službe Banjaluka od 29. decembra 1941. o razgovoru sa Mirkom Vutucom, zamenikom upravitelja Ustaškog redarstva u Zagrebu, o transportu Srba i Jevreja u jasenovački logor

Službena zabeleška tajnika UNS Banjaluka od 29. decembra 1941. o postupku sa taocima iz Sitnice, Sanice i Maglajana

Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva u Banjoj Luci o borbama na teritoriji Bosanske Krajine u vremenu od 5 do 25 januara 1942 godine

Pismo sekretara Gradskog komiteta KPJ u Banjoj Luci od 15 aprila 1942 god. komandantu Drugog krajiškog NOP odreda o potrebi uspostavljanja međusobne veze i o situaciji u Banjoj Luci

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu o načinu dejstva u pravcu Banje Luke i o ubrzanju napada na Jajce

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 15 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv njemačko-domobranskih snaga na putu Banja Luka - Mrkonjić Grad

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o uništenju jedne domobranske bojne na putu Banja Luka - Mrkonjić Grad

Pismo načelnika štaba Druge proleterske brigade od 18 septembra 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba o zapažanjima u vezi sa borbama proleterskih i krajiških brigada na sektoru Banja Luka - Mrkonjić Grad

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Banja Luke poslije uspješnih borbi na tom sektoru i o pripremama za napad na Jajce

Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 20 novembra 1942 god. štabu Četvrtog bataljona za rušenje puta Banja Luka - Sitnica i dostavljanje izvještaja o toku borbe u Sitnici

Izvještaj štaba Četvrte krajiške brigade od 8 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pokretima četnika prema Banjoj Luci i o rasporedu njemačkih i domobranskih jedinica na položajima kod Han Kola

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 decembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije za angažovanje divizije na prostoru Banja Luka - Prnjavor - izvorni deo reke Vrbanje, s težištem dejstva na presecanju komunikacija i ugrožavanju Banje Luke

Izvještaj zamjenika komandanta Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na putu Banja Luka - Prnjavor i o rasporedu i zadacima jedinica

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve i Druge brigade za napad prema Banjoj Luci i okolnim neprijateljskim uporištima

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Treće brigade o povlačenju Nijemaca ka Banja Luci i o potrebi čišćenja terena od četnika

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Štabu Pete divizije za rušenje komunikacija Banja Luka - Sitnica, Jajce - Mrkonjić Grad i Sanski Most - Ključ

Dopis komande bosanskih četničkih odreda od 17 januara 1943 god. njemačkom komandantu u Banjoj Luci o zajedničkoj saradnji u borbi protiv jedinica NOV kod Prnjavora, Vršana i Branešaca

Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 19 januara 1943 god. štabovima Druge i Pete krajiške brigade za odlazak na teren Karana i Kozare i za rušenje komunikacija Banja Luka - Prijedor, Bosanski Novi - Volinja i Banja Luka - Bosanska Gradiška

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije za presecanje komunikacije Banja Luka - Bosanska Gradiška i vezivanje neprijateljskih snaga za Banju Luku

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 januara 1943 god. štabovima Prve proleterske i Treće NOU divizije za napad Prve divizije na Banju Luku i Treće divizije na komunikaciju Travnik - Turbe - Donji Vakuf

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 23 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za vršenje pritiska prema Banjoj Luci zbog neprijateljske ofanzive prema oslobođenoj teritoriji

Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 januara 1943 god. štabovima Drugog, Trećeg i Šestog bataljona za napad na Klašnicu i Trapiste i rušenje druma Banja Luka - Bosanska Gradiška

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o borbi Treće brigade u blizini Teslića i o pripremi napada Druge brigade prema Banjoj Luci i Karanovcu

Izvještaj Kotarske oblasti u Banjoj Luci od 25 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na selo Klašnice

Izvještaj Štaba Prve brigade od 29 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji kod neprijatelja u Banjoj Luci i na komunikaciji Banja Luka - Gradiška

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 16 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o akciji izvedenoj na komunikaciji Banja Luka - Kotor Varoš

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Banjoj Luci od 12 septembra 1943 god. o rasporedu snaga NOV na području Župe

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Kotor Varoš

Zapovijest Štaba Petog korpusa NOVJ od decembra 1943 god. za napad na Banju Luku i Bos. Gradišku

Izvještaj Štaba 4. divizije od 4. decembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ o akcijama na prostoriji Banja Luka – Prijedor – Otoka i o zločinima okupatora kod Bosanskog Novog

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše razmještaj radi akcija na komunikacijama Kotor Varoš - Banja Luka i Derventa - Doboj

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da likvidiraju spoljnu odbranu Banje Luke na desnoj obali Vrbasa

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica o likvidaciji spoljne odbrane Banje Luke na desnoj obali Vrbasa

Zapovijest Štaba Četvrte divizije - Prve grupe od 29 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku i aerodrom Ljeskovac kod Zalužana

Obavještajni izvještaj štaba 4. NOU divizije od 30. decembra 1943. o neprijatelju na širem području Banja Luka – Prijedor

Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 2 januara 1944 potćinjenim jedinicama za povlačenje iz Banje Luke na polazne položaje

Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Valdrauš« na pravcu Banja Luka — Kotor-Varoš

Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 8 januara 1944 o akcijama na području Banje Luke i u dolini rijeke Bosne

Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 10 januara 1944 o akcijama na području Banje Luke i u srednjoj Bosni

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji između rijeka Bosne i Vrbasa i komunikacija Jajce - Travnik - Zenica i Banja Luka - Teslić - Doboj

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama za Banju Luku i u srednjoj Bosni u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o povlačenju jedinica iz Banje Luke u pravcu Kotor Varoša i o borbama za odbranu ranjenika u vremenu od 2 do 16 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 16 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Mrkonjić Grad

Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na Banju Luku i o akcijama na želj. pruzi Omarska - Piskavica u vremenu od 25 decembra 1943 do 10 januara 1944 godine

Izvještaj Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Bos. Novi i o napadima na Bosan. Gradišku u vremenu od 26 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica u vremenu od 28 decembra 1943 do 13 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica - Mrkonjić Grad - Jajce u vremenu od 31 decembra 1943 do 11 januara 1944 godine

Izvještaj velikog župana Zupe Sana i Luka o borbama u Banjoj Luci od 31 decembra 1943 do 3 januara 1944 godine

Obavještenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 18. februara 1944. Štabu Desete NOU divizije o zadržavanju Trinaeste krajiške brigade radi zatvaranja pravca Banja Luka — Mrkonjić-Grad

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Banje Luke i Brčko - Bijeljina

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 12. aprila 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Udarnog i Zmijanjskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostoru Donji Pervan - Borkovići - Slavička, Gornje Slivno - Lušići, Pavići - Pejakovići i za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 16. aprila 1944. štabovima 12. i 14. brigade i Prnjavorskom NOP odredu za vršenje pritiska na istočni dio Banje Luke i demonstrativni napad na Klašnice

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. aprila 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Prijedor i o borbama na području Banje Luke i Jajca

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da dva bataljona prebaci u Kadinu Vodu za zatranje pravca od Banje Luke ka Sitnici

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima 15. krajiške brigade, 1. bataljona 13. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Banje Luke i u istočnoj Bosni

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 19. maja 1944. Štabu 15. krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Sanski Most i za utvrđivanje položaja prema Banjoj Luci 

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 25. maja 1944. štabovima 15. i 16. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravaca od Prijedora i Banje Luke ka Sanskom Mostu i za odbranu Sokolova i Kozica od četnika

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. juna 1944. Štabu 39. divizije za aktiviziranje snaga na sektoru Banja Luka - Mrkonjić-Grad

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. avgusta 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda da se njihove jedinice prebace na sektor Han-Kola i zatvore komunikaciju Banja Luka - Sitnica

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Banja Luka - Han-Kola

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. septembra 1944. o napadu, na saobraćaj na komunikaciji Vlasinje - Banja Luka - Bosanska Gradiška

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za dejstva prema Travniku, Banjaluci i Sarajevu

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 16. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za napad na Banju Luku i Bosansku Gradišku

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke i Travnika

Izvještaj komandanta Operativne grupe od 25. septembra 1944. štabu 5. korpusa NOVJ o borbama u zahvatu komunikacije Banja Luka - Bosanska Gradiška

Izvještaj komandanta Operativne grupe od 26. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na pravcu Banja Luka Bosanska Gradiška

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da se sačuva Banjaluka i da se sav materijal evakuiše na sigurna mesta

Predlog komandanta Jugoistoka od 29. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta u vezi obezbeđenja Banje Luke posle njenog ponovnog zauzimanja od nemačkih jedinica 28. septembra 1944. godine

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Štabu 39. divizije za dejstva na sektoru Banje Luke i Bosanskog Novog

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

15. brdski armijski korpus Holokaust u Jugoslaviji Teslić Zarobljenici u ratu Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada Partizanska avijacija Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Livno Zenica Diverzije u oslobodilačkom ratu Derventa 1. proleterska divizija NOVJ Doboj 15. krajiška udarna brigada 12. krajiška udarna brgada Mrkonjić Grad Zasede u oslobodilačkom ratu Travnik 11. krajiška divizija NOVJ 11. krajiška udarna brigada Bosanska Gradiška Vrhovni štab NOVJ Slavonski Brod 39. krajiška divizija NOVJ Ustaški zločini 1941. 1. krajiška udarna brigada 13. krajiška udarna brigada Ključ Borbe u Hrvatskoj 1944. Prijedor 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 373. legionarska divizija Tiger 53. srednjobosanska divizija NOVJ Operacija Weiss Bosanski Novi Kozara u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe za Jajce 1942. Sanski Most Koča Popović Italija u drugom svetskom ratu 3. krajiška proleterska udarna brigada Genocid u NDH Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Prnjavor Saradnja četnika sa NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 714. pešadijska divizija Ustanak u NDH Narodni heroji Jugoslavije 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 16. krajiška udarna brigada Jajce Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 7. krajiška udarna brigada Zagreb 1. lovačka eskadrila NOVJ 6. krajiška udarna brigada 2. krajiški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Prva banjalučka operacija 4. krajiška divizija NOVJ Josip Broz Tito Druga banjalučka operacija 12. slavonska divizija NOVJ Bihać Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 14. srednjobosanska udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred