🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

20. 7. 1941 Na pl. Sozini Gluhodolsko-spičanski gerilski odred i grupa gerilaca iz s. Limljana napali bataljon iz 208. puka italijanske divizije -Taro-, koji je nastupao iz Bara i Sutomora s ciljem da obezbedi put Bar-Petrovac. U oštroj i neravnoj borbi, koja je trajala ceo dan, neprijatelj je razbijen. Njegovi gubici: 43 poginula i oko 100 zarobljenih. Zaplenjeno: 2 topa, oko 50 pušaka, oko 75.000 metaka i druga ratna oprema. Gerilci su imali 8 mrtvih i 16 ranjenih.

10. 9. 1941 U s. Građanima (kod Virpazara), uz prisustvo delegata PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak Baja Sekulića, održana sreska partijska konferencija, izneta situacija na području sreza Bar; preduzete mere za formiranje gerilskih odreda, za politički rad u narodu, za raskrinkavanje neprijatelja i njegovih agenata, za rad među omladinom i ženama; izabrano novo sresko rukovodstvo.

0. 11. 1941 U Baru obrazovan ilegalni opštinski NO odbor.

29. 12. 1941 U planini Sozini, između Bara i Crmnice, italijanski vojnici predvođeni špijunima, opkolili jednu kolibu u kojoj je bila grupa partizana sa područja Bara (9 partizana) i pobili celu grupu.

8. 3. 1942 Kod s. Limljana delovi bataljona -Jovan Tomašević- Lovćenskog NOP odreda napali na oko bataljon italijanskih vojnika i četnika, koji su se tek posle petočasovne borbe probili iz Bara u s. Limljane. Istog dana oko 60 italijanskih vojnika iz Virpazara pokušalo je da se probije u s. Limljane, kao pomoć koloni iz Bara, ali su u borbi kod s. Boljevića odbačeni u Virpazar. U tim borbama neprijatelj je imao 12 mrtvih i više ranjenih, dok su partizani imali 2 ranjena borca. Sutradan se neprijatelj, uz podršku artiljerije i minobacačke vatre, probio u Virpazar.

0. 9. 1943 Posle kapitulacije Italije primorski partizani zauzeli Bar, Ulcinj i Petrovac na moru.

6. 7. 1944 U Baru nemačke vlasti streljale 6 omladinaca

24. 11. 1944 Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Petrovac na moru i Bar, te u Petrovcu zarobile su 80 četnika a u Baru 140 četnika i 12 italijanskih fašista. One su imale samo 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

Fotografije

Povezane odrednice

Omladina u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ulcinj 2. udarni korpus NOVJ Zarobljenici u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ilegala u ratu Italija u drugom svetskom ratu Kapitulacija Italije Budva Lovćenski partizanski odred 48. pešadijska divizija Taro Italijanski zločini u Jugoslaviji Bajo Sekulić Borbe u Crnoj Gori 1944. Žene u ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. SKOJ 151. pešadijska divizija Perugia Narodno oslobodilački odbori 1. bokeljska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Četnički zločini Komski partizanski odred