🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bataljon Starac Vujadin

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 9. 1941 Od gerilskih odreda Gornjeg Livanjskog polja, Štab Drvarske brigade formirao bataljon -Starac Vujadin- (nazivan i Livanjskim i Sajkovićkim bataljonom).

8. 4. 1942 U s. Zasioku (kod Sinja) jake italijansko-ustaške snage napale logor Dinarske partizanske čete i 1. čete bataljona -Starac Vujadin-. U borbi, koja je trajala od ujutru do kasno u noć, italijanske jedinice su imale preko 25 mrtvih. Između ostalih, zarobljen je komandant 97. jurišnog bataljona crnih košulja.

27. 5. 1942 U selima Peulje, Crni Lug i Grkovci (kod Bos. Grahova) Udarni bataljon 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Starac Vujadin- 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uništili jaču četničku grupu, ubivši preko 40 četnika. Time je uspostavljena čvršća veza krajiških i dalmatinskih partizana.

11. 7. 1942 Jedan bataljon italijanske divizije -Sasari-, ojačan četom tenkova i artiljerijom, i oko 250 četnika iz Bos. Grahova, uz podršku jedne eskadrile aviona, izvršili napad na partizanski bataljon -Starac Vujadin- Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda u donjem Livanjskom polju. Do 13. jula neprijatelj je prodro do s. Sajkovića, ali je protivnapadom partizanskog bataljona -Starac Vujadin- i 2. dalmatinskog udarnog partizanskog bataljona odbačen u Bos. Grahovo. Između ostalih, zarobljeno je 38 italijanskih vojnika, dok ih se jedan deo podavio u blatu Ždralovac.

20. 8. 1942 Bataljoni -Starac Vujadin- i -Budućnost-, do tada u sastavu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, uključeni u sastav 5. krajiškog NOP odreda.

1. 9. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao Štabu 5. krajiškog NOP odreda uputstvo o formiranju 4. krajiške NOU brigade (od bataljona -Gavrilo Princip-, -Starac Vujadin- i -Budućnost-) i Komande područja u Drvaru.

Dokumenti

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za sprečavanje nadiranja neprijatelja ka Livnu, reorganizaciju odreda i održavanje kontakta s dalmatinskim partizanima

Naređenje Štaba Drvarske brngade od 12 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za učvršćenje veza sa dalmatinskim odredima i sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođenu teritoriju

Naređenje Štaba Drvarske brngade od 17 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za primjenu partizanske taktike u borbi protiv italijanskih okupatora

Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 22 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za organizovanj partizanskih odreda i obavještenje o borbama oko Jajca i Mrkonjića Grada

Izvještaj Makse Baće od 30. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sastanku predstavnika partizanskog odreda iz Bitelića i Štaba bataljona Starac Vujadin

Izvještaj Maksa Baće od 30. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sastanku predstavnika partizanskog odreda iz Bitelića i Štaba bataljona »Starac Vujadin«

Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 20. lipnja 1942. Štabu 2. odreda o formiranju novog odreda u koji su ušli bataljoni »Starac Vujadin«, »Vojin Zirojević« i »Budućnost«

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. srpnja 1942. Štabu bataljona »Starac Vujadin« za napad na neprijatelja kod Peulja

Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 14. srpnja 1942. komandantu Štaba zone o upućivanju bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju u pomoć bataljonu »Starac Vujadin«

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o načinu dejstva njenih odreda i obaveštenje o pripajanju bataljona Starac Vujadin i Gavrilo Princip Petom krajiškom NOP odredu

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o načinu dejstva njenih odreda i obavještenje o pripajanju bataljona »Starac Vujadin« i »Gavrilo Princip« Petom krajiškom NOP odredu

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 21. avgusta 1942. štabovima bataljona »Starac Vujadin« i »Gavrilo Princip« i 5. krajiškog odreda o pretpotčinjavanju bataljona i o akcijama prema Bosanskom Grahovu

Fotografije

Povezane odrednice

Sinj Srednjodalmatinski partizanski odred Partizanska taktika Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u NDH 12. pešadijska divizija Sassari Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Maks Baće Jajce Vicko Krstulović Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1942. Livno Drvarska brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dinarsko-dalmatinski partizanski odred Livanjski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Bosansko Grahovo Vojin Zirojević Josip Broz Tito Mrkonjić Grad 4. krajiška udarna brigada Komunistička partija Hrvatske Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bataljon Vojin Zirojević