🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bataljon Vojin Zirojević

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

6. 6. 1942 Odlukom Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske Livanjski NOP odred reorganizovan u bataljon -Vojin Zirojević-.

6. 6. 1942 Kod Livna, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Livanjske i Rilićke čete formiran partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

14. 6. 1942 U s. Vidimlijama (kod Glamoča) četnici iznenadili partizanski bataljon -Vojin Zirojević-. Pri probijanju poginuli su komesar bataljona Mustafa Latifić, narodni heroj, i još 9 partizana, a ranjeno je i zarobljeno 6 boraca.

24. 7. 1942 Delovi 3. proleterske NOU brigade i partizanski bataljon -Vojin Zirojević- posle kraće borbe zauzeli Šujicu.

28. 7. 1942 Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

1. 8. 1942 U noćnom napadu uoči ovog dana 2. proleterska NOU brigada, jedan bataljon 3. proleterske NOU brigade i delovi 3, krajiškog NOP odreda i bataljona -Vojin Zirojević- zauzeli s. Zlosela i visove oko Kupresa a zatim upali u Kupres, ali ga zbog snažnog otpora ustaške i milicijske posade i slabog sadejstva, nisu zauzeli.

4. 8. 1942 Delovi 1. i 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade i 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Vojin Zirojević- (svega 10 bataljona), pod neposrednim rukovodstvom VŠ NOP i DV Jugoslavije, u noćnom napadu zauzeli Livno. Posada oko dva bataljona (900) domobrana i ustaša - uglavnom je zarobljena i delom uništena. Poslednja grupe čije su jezgro sačinjavali naoružani službenici nemačkog preduzeća -Lajhtmetal- i 2. četa 20. ustaškog bataljona, uništena je tek 7. avgusta. Pri njenom uništenju je poginuo komandant 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Momir Pucarević, narodni heroj.

4. 9. 1942 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Vojin Zirojević-, Duvanjskog bataljona i delova bataljona -Jozo Jurčević- formiran 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske.

24. 9. 1942 Kod s. Kovača (na putu Duvno-Posušje) delovi 1. bataljona -Vojin Zirojević- 3. NOP odreda 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske napali ustašku kolonu i posle kraće ali žestoke borbe razbile je. Ujutru su naše jedinice napale i ustaška pojačanja upućena iz Imotskog, te posle šestočasovne borbe razbile ih i prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

12. 11. 1942 Livanjski partizanski bataljon -Vojin Zirojević- i Duvanjski partizanski bataljon -Mihovil Tomić- rasformiranog 3. odreda 4, operativne zone NOV i PO Hrvatske ušli u sastav 10. hercegovačke NOU brigade kao njen 5. bataljon.

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Vrhovni štab NOVJ Glamoč Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1942. Duvno Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Livno Josip Broz Tito Borbe u Hercegovini 1942. 1. proleterska udarna brigada Crna legija Bataljon Starac Vujadin Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Pavle Ilić 2. proleterska udarna brigada Livanjski partizanski odred Operacija Beta Malovan Bitka za Kupres 1942. Imotski Operacija Dinara Borbe za Livno 1942. 3. krajiški partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Kupres 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu 10. hercegovačka udarna brigada