🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Belokranjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Pismo štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 4 septembra 1942 god. štabu Belokranjskog odreda o stanju bataljona

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa za formiranje Belokranjskog i Dolenjskog odreda

Izveštaj Štaba Belokranjskog odreda od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju odreda

Zapovest Štaba Belokranjskog NOP odreda od 1. januara 1944. Štabu Prvog bataljona za obezbeđenje napada iz pravca Ozlja pri napadu jedinica Operativnog štaba na Netretić i Donje Stative

Izveštaj Štaba Belokranjskog odreda od 5. januara 1944. o stanju i radu Odreda

Uputstvo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 25. juna 1944. političkom komisaru 8, 34, 15. i 13. divizije, Belokranjskog i Karlovačkog odreda o političkoj pripremi jedinica za predstojeće zadatke

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. za rasformiranje Kočevskog NOP odreda, uključenje njegovog ljudstva u sastav Belokranjskog NOP odreda i o zadacima tako pojačanog Belokranjskog NOP odreda

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 3. septembra 1944. Štabu Belokranjskog NOP odreda za novi raspored snaga u cilju što uspešnije odbrane slobodne teritorije Bele krajine i formiranje 4. bataljona

Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 21. oktobra 1944. štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište u Kočevju

Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 24. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Žakanja

Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 24. marta 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbama u rejonu Reštovo – Bubnjarci – Sela Žakanjska

Izveštaj Belokranjskog NOP odreda od 23. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbenoj aktivnosti krajem marta i u aprilu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u Kočevski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Sloveniji 1942. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. Karlovac Borbe u Sloveniji 1944. Notranjski partizanski odred 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 7. slovenski korpus NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Kočevje Glavni štab Slovenije Dolenjski partizanski odred Slovenska udarna brigada Matija Gubec Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 3. udarna divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu