🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Benito Mussolini

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

20. 1. 1941 U Berthtesgadenu (u Nemačkoj) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler, na sastanku sa predsednikom vlade Kraljevine Italije Benitom Musolinijem, saopštio odluku da pojača nemačke snage u Rumuniji, uđe u Bugarsku i napadne Grčku.

5. 2. 1941 U Rim stigao tajni izaslanik kneza-namesnika Pavla Karađorđevića dr Stakić, koji je predsedniku vlade Kraljevine Italije Benitu Musoliniju saopštio da je knez Pavle spreman da zauzme pozitivan stav prema zahtevima Osovine.

28. 3. 1941 U Rimu predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini primio vođu ustaškog pokreta Antu Pavelića i ponovio mu odluku da vlast u Hrvatskoj preda ustašama. Pavelić potvrdio svoje obaveze prema Italiji, pored ostalog i predaju Dalmacije.

0. 5. 1941 Naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija, za visokog civilnog komesara Crne Gore postavljen dotadašnji civilni komesar opunomoćeni ministar, Serafino Macolini.

4. 5. 1941 Ljubljanski katolički biskup Rožman i grupa vođa slovenačkih buržoaskih partija uputila predsedniku vlade Kraljevine Italije Benitu Musoliniju zahvalnost povodom aneksije dela Slovenije od Italije.

8. 5. 1941 U Tržiču održan tajni sastanak između predsednika italijanske vlade Benita Musolinija i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome je utvrđeno razgraničenje kvislinške NDH i Italije.

11. 5. 1941 U Cetinju, pri komandi italijanskih okupacionih trupa, naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija obrazovan Ratni vojni sud za područje okupirane Crne Gore.

27. 5. 1941 Od vrhova slovenačke reakcionarne buržoazije, Musolinijevim dekretom, naimenovan Savet (-Konzulta-), koji je radio protiv Osvobodilne fronte.

24. 7. 1941 Naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija ukinut civilni komesarijat za Crnu Goru i smenjen civilni komesar Serafino Macolini a sva civilna vlast predata u ruke generalu Pirciju Biroliju, komandantu italijanske 9. armije.

0. 8. 1941 Predsednik italijanske vlade Benito Musolini obavestio poglavnika ustaške NDH Antu Pavelića o odluci italijanske vlade da, zbog širenja ustanka, italijanske trupe ponovo okupiraju demilitarizovanu zonu.

19. 8. 1941 Poglavnik ustaške NDH Ante Pavelić obavestio predsednika italijanske vlade Benita Musolinija da prihvata okupaciju demilitarizovane zone u NDH od italijanskih trupa.

29. 12. 1941 Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini uputio pismo vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru u kome ističe potrebu da se pre proleća, po zajedničkom planu, uz angažovanje nemačkih i italijanskih snaga likvidiraju žarišta ustanka u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori.

19. 1. 1942 Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini izdao dekret o regulisanju odnosa između vojnih i civilnih vlasti na anektiranom području Jugoslavije, kojim se -odbrana javnog reda- poverava vojnim vlastima.

19. 1. 1942 Musolini potpisao dekret kojim je staranje o javnom poretku u Ljubljanskoj pokrajini povereno vojnim vlastima. Dekret je stupio na snagu već sledećeg dana.

18. 7. 1942 Guverner Dalmacije izvestio Predsednika italijanske vlade Benita Musolinija o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji, a zatim tražio još jednu diviziju za borbu protiv NOP odreda.

31. 7. 1942 U Gorici predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini održao sastanak s načelnikom Glavnog generalštaba, načelnikom Generalštaba vojske, komandantom, načelnikom štaba i komandantom vazduhoplovstva Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) i komandantima italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa, na kome su razmotreni vojno-politička situacija i tok operacija protiv NOP odreda u Sloveniji i susednim područjima. Musolini je odobrio preduzete mere i naredio da se ubrza tempo operacija i još oštrijim merama (-gvožđem i vatrom-) uspostavi mir. Odobrena je saradnja sa četnicima Draže Mihailovića.

23. 11. 1942 U Rimu održan sastanak predsednika fašističke vlade kraljevine Italije Benita Musolinija i vrhovnog komandanta vazduhoplovstva Trećeg Rajha Hermana Geringa: iazmatrana je situacija u Sredozemlju i istaknuta je potreba da se razbije ustanak na Balkanu.

21. 2. 1943 Ministar spoljnih poslova Nemačke Joakim fon Ribentrop saopštio italijanskom ambasadoru u Nemačkoj: da je zabrinut zbog držanja italijanske vojske u NDH; da zbog mogućnosti engleskog iskrcavanja na Balkan treba likvidirati -bande- i uništiti muškarce, žene i decu; da će on o svim tim i drugim pitanjima razgovarati sa predsednikom italijanske vlade Benitom Musolinijem tokom skore posete Italiji.

22. 5. 1943 Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini naredio guverneru Crne Gore Pirciju Biroliju da italijanske divizije uzmu učešća u operaciji -Švarc- (tzv. petoj neprijateljskoj ofanzivi), naglasivši da Italija ne može trpeti iza svojih leđa ustaničko područje u vreme kada se očekuje iskrcavanje anglo-američkih trupa u Grčkoj.

24. 7. 1943 U Rimu održana sednica Velikog fašističkog saveta na kojoj je izglasano nepoverenje predsedniku italijanske vlade Benitu Musoliniju.

8. 1. 1944 U Veroni (u Italiji) otpočeo trodnevni proces protiv članova bivšeg fašističkog -Velikog saveta-, koji su, 24. jula 1943. godine, glasali protiv Musolinija. Proces su organizovale nemačke vojne vlasti. Između ostalih na smrt su osuđeni grof Galeaco Ćano i maršal de Bono.

28. 4. 1945 Italijanski partizani izvršili smrtnu kaznu nad bivšim predsednikom vlade Italije Benitom Musolinijem.

Dokumenti

Budimpešta, 3. april 1941. Pismo Milklósa Horthyja Benitu Mussoliniju o samoubistvu Pála Telekija i o uticaju promene Jugoslovenske vlade na Mađarsku

Obaveštenje italijanske Vrhovne komande od 5 aprila 1941 god. Generalštabu kraljevske vojske da je Benito Musolini naredio streljanje svih pripadnika italijanske vojske koji napuste svoje položaje kad počne napad na Jugoslaviju

Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije da je Musolini ovlastio vojnog atašea u Beogradu za pregovore o bezuslovnoj kapitulaciji Jugoslavije

Naredba Musolinija od 6. maja 1941. o nadležnosti imenovanja van- rednih komesara kod brodarskih društava na okupiranoj teritoriji Jugoslavije

Proglas Musolinija od 17. maja 1941. o upravnom i sudskom ustrojstvu na teritoriji Jugoslavije od strane oružanih snaga fašističke Italije

Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH

Brzojav Mussolinija od 11. lipnja 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identificiranje Dalmatinaca talijanskog porijekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije radi jačanja talijanskog elementa

Depeša Musolinija od 11. juna 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identifikovanje Dalmatinaca italijanskog porekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije u cilju jačanja italijanskog elementa

Naredba Mussolini ja od 22. srpnja 1941. o promjenama u uređenju i postupku vojnih ratnih sudova

Naredba Musolinija od 22. jula 1941. o promenama u uređenju i postupku vojnih ratnih sudova

Obaveštenje Vrhovne komande od 25. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o telegramu Musolinija glavnom komandantu oružanih snaga u Albaniji da preduzme civilnu i vojnu vlast na teritoriji Crne Gore

Molba srpskog pravoslavnog stanovništva Korenice od 25. jula 1941. Benitu Musliniju da njihove krajeve uzme ponovo pod svoju vlast i time spase pravoslavni živalj od ustaških zločina

Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 8. kolovoza 1941. Prefektu Splita kojim ga upoznaje s odlukom Mussolinija da se 200—300 Židova prebaci iz Splita u Albaniju

Depeša Musolinija od 21. avgusta 1941. Paveliću u vezi sa okupacijom demilitarizovane zone

Krivične odredbe za područja anektiranih Kraljevini Italiji izdane 3. listopada 1941. od strane Mussolinija

Musolinijeva naredba od 3. oktobra 1941. o osnivanju Guvernatorata za okupiranu teritoriju Crne Gore

Musolinijeva naredba od 3. oktobra 1941. o krivičnim odredbama za područja pripojena fašističkoj Italiji

Krivične odredbe za područja anektirana Kraljevini Italiji izdane 24. listopada 1941. od strane Mussolinija

Musolinijeva naredba od 24. oktobra 1941. o krivičnim odredbama koje će se primenjivati na područjima pripojenim fašističkoj Italiji

Naredjenje Musolinija od 7 novembra 1941 god. za formiranje odeljka vojnog suda Druge armije u Ljubljani

Musolinijeva depeša od 11. studenog 1941. Guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije »Cacciatori delle Alpi« treba smatrati taocima

Musolinijeva depeša od 11. novembra 1941. guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije „Kačatori dele Alpi treba smatrati taocima

Izvještaj Guvernera Dalmacije od 15. siječnja 1942. Mussoliniju o ubojstvu splitskog fašističkog funkcionera Antonija Hoffmana

Naređenje Mussolinija od 19. siječnja 1942. o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti o pitanju javne sigurnosti i poretka u provincijama Zadar, Split, Kotor i Ljubljana

Dekret Benita Musolinija od 19 januara 1942 god. o preuzimanju nadzora nad javnim redom od strane vojnih vlasti

Brzojav Guvernera Dalmacije od 19. svibnja 1942. Mussoliniju o izrečenim smrtnim kaznama devetorici rodoljuba od Specijalnog suda za Dalmaciju

Izvještaj guvernera Dalmacije Bastianinija od 21. svibnja 1942. Mussoliniju o osudama talijanskog Specijalnog suda

Izvještaj guvernera Dalmacije od 27. svibnja 1942. Mussoliniju o potrebi organiziranja obrane granice Dalmacije zbog sve jače aktivnosti partizana

Izvještaj guvernera Bastianinija od 9. lipnja 1942. Mussoliniju o situaciji na području sjeverne Dalmacije

Izvještaj guvernera Bastianinija od 21. lipnja 1942. Mussoliniju u vezi naredbe od 7. lipnja

Izvještaj guvernera Bastianinija od 18. srpnja 1942. Mussoliniju o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Zapisnik na sastanku italijanskih viših rukovodilaca sa Musolinijem u Gorici 31 jula 1942 godine

Zabilješke komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija sa sastanka održanog 3 i 4 marta 1943 god. u italijanskoj Vrhovnoj komandi i kod Mussolinia u vezi s pitanjem razoružanja četnika i daljeg vođenja operacije Weiss protiv jedinica NOV

Dopis njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 26 maja 1943 god. o Mussolinijevoj zapovijesti za učestvovanje italijanskih jedinica u operaciji Schwarz

Izveštaj guvernera Crne Gore generala Pircija Birolija od 26. juna 1943. Musoliniju o dvogodišnjoj delatnosti jedinica, komandi civilnih funkcionera

Obaveštenje Komande 2. armije od 27. jula 1943. potčinjenim komandama o naređenju predsednika vlade da vojne vlasti preuzmu staranje o javnom poretku na svima anektiranim teritorijama u nadležnosti 2. armije

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od avgusta 1943. povodom pada Musolinija

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe na Kosovu i Metohiji Italijanski zločini u Jugoslaviji Rumunija u drugom svetskom ratu Osvobodilna fronta Vermaht u Jugoslaviji Nova Gorica Beograd Split Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u NDH Pirzio Biroli Operacija Schwarz Korčula Borbe u Sloveniji 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 5. italijanski armijski korpus Streljanja u oslobodilačkom ratu Pavle Karađorđević Gregorij Rožman SAD i Jugoslavija Hermann Göring Albanija u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu Žene u ratu Zadar Borbe u Crnoj Gori 1943. Vrhovna komanda Vermahta Korenica Joachim von Ribbentrop Borbe u Dalmaciji 1942. Vojni puč 27. marta Saradnja četnika sa okupatorom 11. italijanski armijski korpus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bitka na Sutjesci Završne operacije u Jugoslaviji Aprilski rat Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ante Pavelić Ustanak u Dalmaciji 1941. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Marko Natlačen Mikloš Horti Ustaški zločini 1941. Ustanak u Sloveniji 1941. Italijanski partizani 2. italijanska armija 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Mađarska u drugom svetskom ratu Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Operacija Weiss Genocid u NDH Galeazzo Ciano Bugarska u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Grčka u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Adolf Hitler Holokaust u Jugoslaviji