🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Beograd u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 265 hronoloških zapisa, 138 dokumenata i 274 fotografija.

Događaji

24. 1. 1941 U Beogradu vođeni dvodnevni razgovori između ličnog izaslanika predsednika SAD, pukovnika Vilijema Donovana i Artura Blis-Lejna, poslanika SAD, s jedne strane, i predstavnika Krunskog saveta i vlade Kraljevine Jugoslavije: kneza-namesnika Pavla Karađorđevića, Dragiše Cvetkovića i Vladimira Mačeka, s druge strane. Predstavnici SAD tražili da vlada Kraljevine Jugoslavije ne pristupi Trojnom paktu.

0. 2. 1941 U Beogradu (na Čukarici) održano Pokrajinsko partijsko savetovanje za Srbiju, kome su prisustvovali generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, svi članovi CK KPJ koji su se nalazili u Beogradu, članovi PK KPJ za Srbiju, sekretari OK KPJ u Srbiji i članovi MK KPJ za Beograd. Na savetovanju su konkretizovane odluke V zemaljske konferencije za teritoriju Srbije i naglašena je potreba da se pojača politički rad u masama i formiraju partijske organizacije u mestima gde ih do tada nije bilo.

16. 2. 1941 U Beogradu knez-namesnik Pavle Karađorđević upoznao ministra vojske Petra Pešića sa zahtevom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera da vlada Kraljevine Jugoslavije pristupi Trojnom paktu. Pešić je izjavio: -To je najbolje. To nam je jedini spas-.

20. 2. 1941 U Beogradu britanski poslanik Ronald Kembel saopštio knezu-namesniku Pavlu Karađordeviću da vlada V. Britanije želi da se vlade Jugoslavije, Grčke i Turske sporazumeju o zajedničkoj odbrani od nemačke agresije. On smatra da bi ta odbrana bila uspešna, a V. Britanija će sve učiniti da im pruži svaku pomoć.

4. 3. 1941 Poslanik V. Britanije Ronald Kembel doputovao iz Atine u Beograd sa poverljivim pismom ministra inostranih poslova V. Britanije Antoni Idna knezu-namesniku Pavlu Karađorđeviću, u kome se vlada Kraljevine Jugoslavije poziva na odbrambeni savez.

5. 3. 1941 U Beogradu održana sednica Krunskog saveta na kojoj je rešeno da Kraljevina Jugoslavija pristupi Trojnom paktu, s tim da vlade Nemačke i Italije daju obećanje da neće povrediti teritoriju Kraljevine Jugoslavije.

6. 3. 1941 Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković predao nemačkom poslaniku u Beogradu fon Herenu notu u kojoj se ističe da će vlada Kraljevine Jugoslavije pristupiti Trojnom paktu, uz izvesna ograničenja.

20. 3. 1941 U Beogradu održana sednica Krunskog saveta (knez-namesnik Pavle Karađorđević, dr Radenko Stanković, dr Ivan Perovič, dr Vladimir Maček, dr Aleksandar Cincar-Marković, dr Fran Kulović, ministar vojske general Petar Pešić i ministar dvora Milan Antić), na kojoj je jednoglasno odlučeno da Kraljevina Jugoslavija pristupi Trojnom paktu.

20. 3. 1941 U Beogradu, na sednici vlade Kraljevine Jugoslavije, razmotrena odluka Krunskog saveta o pristupanju Trojnom paktu. Protiv odluke glasalo svega 3 ministra, koji su, zatim, podneli ostavku i tako odgodili sprovođenje odluke Krunskog saveta.

23. 3. 1941 U Beogradu održana sednica Krunskog saveta na kojoj je potvrđena ranija odluka da Kraljevina Jugoslavija pristupi Trojnom paktu.

25. 3. 1941 U Beogradu, Ljubljani, Skoplju, Kragujevcu, Splitu, Nišu, Cetinju, Podgorici (sada Titograd), Leskovcu i drugim gradovima održane masovne demonstracije (koje su se nastavile i sledećih dana, obuhvatajući celu zemlju). Pod parolom -Bolje rat nego pakt-, -Bolje grob nego rob-, narodi Jugoslavije su odlučno i nedvosmisleno osudili pristupanje Trojnom paktu kao nacionalnu izdaju.

26. 3. 1941 U Beogradu, Splitu, Kragujevcu, Čačku, Nisu i drugim mestima nastavljene masovne demonstracije protiv potpisivanja Trojnog pakta.

27. 3. 1941 Talas demonstracija i manifestacija zahvatio celu zemlju. U Beogradu narodne mase ističu zahteve koje je postavila KPJ: raskid sa Trojnim paktom, demokratska prava i slobode, naslon na SSSR, hitno preduzimanje mera za odbranu zemlje.

27. 3. 1941 U Berlinu, u nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile, održano savetovanje o situaciji u Jugoslaviji, na kome je vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler saopštio svoju odluku da što pre napadne Jugoslaviju i razbije je i vojnički i kao državu. Udar je trebalo izvršiti s nemilosrdnom žestinom i munjevitom brzinom. Avijacija je, pored ostalog, imala zadatak da razori Beograd. Vojnu pomoć tražiti od vlada Italije, Mađarske i Bugarske, kojima staviti u izgled pripajanje pojedinih delova Jugoslavije, dok bi glavni zadatak Rumunije bio zaštita od eventualne intervencije SSSR-a. Zbog napada na Jugoslaviju, napad na SSSR odložio bi se za četiri nedelje.

28. 3. 1941 Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dušan Simović izjavio da je do promene vlade u Beogradu došlo pod pritiskom javnog mnenja i da njegova vlada hoće da živi u miru i prijateljstvu sa susedima.

29. 3. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito stigao avionom iz Zagreba u Beograd i na Čukarici održao partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi CK KPJ (koji su se nalazili u Beograd), članovi PK KPJ za Srbiju i članovi MK za Beograd. Ocenjeni su. martovski događaji i doneti su zaključci i smernice za dalji rad.

30. 3. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile izdala direktivu o izvršenju strategijskog razvoja za napad na Jugoslaviju (-Poduhvat 25-) i dopunsko uputstvo o napadu na Grčku (-Marita-), Predviđena je koncentrična operacija sa prostora Celovec-Grac i iz okoline Nove Kanjiže (2. armija) i sa prostora oko Sofije (12. armija) opštim pravcem ka Beogradu. Određeni su opšti zadaci italijanskih, rumunskih, bugarskih i mađarskih snaga.

1. 4. 1941 U Beogradu otpočeli dvodnevni pregovori između šefa britanskog Generalštaba feldmaršala Džona Dila i predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije Dušana Simovića radi sklapanja vojnog saveza. Nisu postignuti nikakvi rezultati.

1. 4. 1941 Otpravnik poslova SSSR-a u Beogradu Viktor Lebedjev predao predsedniku vlade Kraljevine Jugoslavije Dušanu Simoviću poruku da so u SSSR uputi delegacija radi sklapanja ugovora o uzajamnoj pomoći. To je bio odgovor na ponudu koju je Dušan Simović učinio Lebedjevu ranije.

6. 4. 1941 Nemačka avijacija otpočela vazdušne napade na Beograd, koji je još 3. aprila proglašen otvorenim gradom. Prvi napad, u tri talasa, uz učešće 234 bombardera i 120 lovaca, trajao je od 6,30 do 8 časova. Tokom dana su izvedena još tri napada. Tučeni su objekti: ž. st. električna centrala, bolnice, stambene četvrti i skloništa u parkovima. Do 8. aprila je od bombardovanja poginulo oko 12.000 lica. Porušene su 672 zgrade, jako je oštećena 1601 zgrada a delimično je oštećeno 6.829 zgrada.

7. 4. 1941 Jugoslovenski 6. lovački puk, braneći Beograd od napada nemačke avijacije, izgubio 13 aviona.

10. 4. 1941 U Zagrebu Politbiro CK KPJ održao sednicu na kojoj je analizirao situaciju stvorenu rasulom vojske i proglašenjem kvislinške NDH, Odlučeno da se nastavi otpor agresoru, a ako to postane nemoguće, usled sloma koji se nazirao, treba odlučno prići pripremi, organizaciji i vođenju oružanog ustanka protiv okupatora. Sedište Politbiroa CK KPJ premešta se u Beograd. Formiran Vojni komitet sa Josipom Brozom Titom na čelu. Ukazano je na značaj čuvanja organizacionog jedinstva KPJ. Postavljeni su zadaci: preduzeti sve mere da se izbegne hapšenje članova KPJ i sakupljati oružje. Veći deo članova CK poslat u Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Sloveniju da prenese te odluke.

12. 4. 1941 U Beograd ušlo izviđačko odeljenje iz nemačkog 41. motorizovanog korpusa sa pravca Pančeva. Tokom noći i jutra u grad ušli delovi 8, oklopne divizije sa pravca Zemuna i 11. oklopne divizije sa pravca Topole.

17. 4. 1941 U Beogradu, u Štabu nemačke 2. armije, potpisana bezuslovna kapitulacija jugoslovenske vojske (a stupila na snagu 18. aprila u 12,00 časova). Ovaj akt su potpisali predstavnici jugoslovenske oružane sile Aleksandar Cincar-Marković i general Radivoje Janković, predstavnik vrhovnog komandanta nemačke vojske armijski general fon Vajks i italijanski kraljevski izaslanik u Beogradu pukovnik Bonofati.

0. 5. 1941 Napredna omladina Beograda uputila proglas omladini da ne odlazi na rad u Nemačku. Proglas rasturen po ulicama Beograda.

0. 5. 1941 U svim rejonima Beograda formirana rejonska rukovodstva SKOJ-a.

0. 5. 1941 U Beogradu, u Kašikovićevoj ulici br. 19 obrazovana mesna partijska tehnika, koja svakodnevno izdaje vesti o stanju na frontu i o političkoj situaciji.

0. 5. 1941 U Beogradu, na Sajmištu (na levoj obali Save), nemačke okupacione vlasti obrazovale logor, u kome su kasnije ubile preko 40.000 Srba i Jevreja.

1. 5. 1941 U Beogradu obrazovan kvisiinški Savet komesara potčinjen nemačkom zapovedniku Srbije.

24. 5. 1941 U Beogradu nemačka Krajskomandantura objavila saop.štenje stanovništvu da će zbog nepokazivanja pažnje i poštovanja prema nemačkim oficirima i vojnicima ubuduće postupati sa svom strogošću.

30. 5. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uselio se u vilu porodice Nenadović na Dedinju (u Beogradu) odakle je borbom naroda Jugoslavije i KPJ rukovodio do 16. septembra, kada je otišao na slobodnu teritoriju zapadne Srbije.

0. 6. 1941 U Zemunu održano skojevsko savetovanje, kome su prisustvovali predstavnici CK SKOJ-a, PK SKOJ-a za Srbiju, MK SKOJ-a za Beograd i SK KPJ za Zemun. SKOJ u Zemunu je dobio zadatke u vezi sa pripremama za ustanak.

22. 6. 1941 U Beogradu, u Molerovoj ulici, održana sednica Politbiroa CK KPJ na kojoj su, povodom napada Nemačke na SSSR, razmatrane mere koje Partija mora preduzeti Rešeno je da CK KPJ i ostali centralni i pokrajinski komitet objave proglase sa pozivom na sveopšti narodni ustanak. Sednicom je rukovodio generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito.

22. 6. 1941 Nemački vojni zapovednik Srbije naredio komesarskom ministru unutrašnjih poslova Milanu Aćimoviću da, prema ranijem sporazumu, u toku noći 22/23. juna pohapsi poznate komuniste Beograda, kao i sve učesnike španskog građanskog rata. Skrenuta je naročita pažnja i na gradove: Niš, Kragujevac, Užice, Čačak i rudnike Rtanj, Trepču i Bor.

23. 6. 1941 Lazar Koliševski član PK KPJ za Makedoniju, đo-šao u Beograd i Centralnom komitetu KPJ podneo izveštaj o stanju u Makedoniji i o oportunističkim i kontrarevolucionarnim stavovima sekretara PK KPJ za Makedoniju Metodija Šatorova Šarla i njegovih jednomišljenika.

23. 6. 1941 U Beogradu održan sastanak PK KPJ za Srbiju na kome su razrađeni konkretni zadaci oko organizovanja oružane borbe u Srbiji. Članovi PK i instruktori upućeni u razne krajeve Srbije da direktno prenesu odluke PK i na licu mesta preduzmu odgovarajuće mere.

23. 6. 1941 Formiran IV antikomunistički odsek Specijalne policije Uprave grada Beograda.

27. 6. 1941 U Beogradu održana sednica CK KPJ na kojoj je obrazovan GŠ NOP odreda Jugoslavije. Za komandanta GŠ je određen Josip Broz Tito.

0. 7. 1941 U Beogradu CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije izradili plan za stvaranje veće slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji, kao baze za uspešnije rukovođenje celokupnom oružanom borbom u Jugoslaviji.

0. 7. 1941 U Beogradu u Vršačkoj ulici (sada: ulica Đure Đakovića) br. 14, održan sastanak PK SKOJ-a za Srbiju na kome je raspravljano o učvršćivanju organizacija. Posle sastanka članovi otputovali u unutrašnjost.

1. 7. 1941 U Beogradu CK SKOJ-a održao sastanak na kome je, u vezi sa odlukom CK KPJ od 22. i 27. juna, rešio da omladini Jugoslavije uputi poziv na ortižanu borbu.

4. 7. 1941 U Beogradu (u vili na Dedinju) održana istorijska sednica Politbiroa CK KPJ pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, na kojoj je odlučeno: da se od sabotaže i diverzije pređe na opšti ustanak; da partizanski rat bude osnovna forma razvijanja ustanka; da ranije organizovane udarne grupe i veći broj komunista izađu na teren, obrazuju NOP odrede i otpočnu dejstva; da se u NOP odrede postave politički komesari kao predstavnici Partije i naroda; da se u pojedine pokrajine upute članovi CK KPJ sa izvanrednim ovlašćenjima u vezi sa organizacijom ustanka; da se pokrene organ GŠ NOP odreda Jugoslavije i narodima Jugoslavije uputi poziv na ustanak. Na sednici su razrađeni plan razvitka partizanskih operacija u Srbiji i plan stvaranja slobodne teritorije u njenom zapadnom delu. [Taj dan se praznuje kao Dan borca.]

4. 7. 1941 U Beogradu, na sastanku Politbiroa CK KPJ, formiran GŠ NOP odreda za Srbiju. Time je prestao rad dotadašnjeg Vojnog komiteta.

5. 7. 1941 U Beogradu, zbog sabotaža, nemačke vlasti streljale 13 funkcionera NOP-a i Jevreja.

5. 7. 1941 U Beogradu formiran zloglasni logor na Banjici.

8. 7. 1941 U Beogradu nemačke vlasti streljale 10 pripadnika NOP-a i 3 Jevrejina zbog pronađenog eksploziva.

14. 7. 1941 Između ž. st. Ripanj i Ralja (kod Beograda) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda prekinuli tt vezu.

16. 7. 1941 Delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žandarme u s. Stepojevcu (kod Lazarevca) i prekinuli tt veze sa Beogradom.

16. 7. 1941 Grupe ilegalaca zapalile nemačke garaže u Mileševskoj i Grobljanskoj ulici u Beogradu.

17. 7. 1941 U Beogradu nemačke vlasti streljale 16 lica zbog presecanja međugradskog telegrafskog kabla na teritoriji grada Beograda.

18. 7. 1941 U Beogradu, zbog sabotaže, nemačke vlasti streljale 28 članova KPJ i simpatizera NOP-a.

23. 7. 1941 U Beogradu uhapšeno 198 komunista i simpatizera NOP-a.

25. 7. 1941 Članovi udarnih grupa iz Beograda minirali železnički propust u Belom Potoku i zapalili pet nemačkih automobila u Beogradu.

27. 7. 1941 U Beogradu, na uglu Južnog bulevara i Đerdapske ulice prilikom pripremanja akcija za rušenje radio-stanice, uhapšen član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković Marko. U Gestapou zverski mučen i istog dana uveče prebačen u bolnicu u Vidinskoj ulici.

27. 7. 1941 U Beogradu, u Masarikovoj ulici br. 3, grupa aktivista zapalila nemačku radionicu za opravke, skladišta rezervnih delova i garažu nemačkog automobilskog parka 533. Uništeno (osim zalihe materijala, guma i goriva) 19 vojnih teretnih i putničkih automobila, a jako oštećeno 10 autobusa.

28. 7. 1941 Na putu Beograd-Smederevo skojevska udarna grupa iz Beograda pokidala tt linije.

28. 7. 1941 U Beogrdu nemačke vlasti streljale 122 pripadnika NOP-a i Jevreja kao odmazdu zbog paljenja nemačkih garaža u Beogradu.

29. 7. 1941 Partizani Beograda oslobodili Aleksandra Rankovića Marka, člana Politbiroa CK KPJ, iz pritvoreničkog odeljenja Očne klinike u Vidinskoj ulici. Po direktivi generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, spasavanje organizovali članovi PK KPJ za Srbiju Đuro Strugar i Cana Babović. Plan o rasporedu u bolnici dao Laza Grujić, student tehnike.

30. 7. 1941 Komandant okupirane Srbije naredio da grad Beograd plati 10 miliona dinara kao odmazdu zbog sabotaža i diverzija izvršenih u toku poslednjih dana.

1. 8. 1941 U Beogradu počeo rad nove štamparije CK KPJ, smeštene u kući na Banjičkom vencu br. 16.

1. 8. 1941 GŠ NOP odreda za Srbiju izdao građanima Beograda saopštenje o spasavanju člana Politbiroa KPJ Aleksandra Rankovića Marka.

3. 8. 1941 Grupa ilegalaca presekla tt linije u Beogradu i između Beograda i Makiša.

4. 8. 1941 Grupa ilegalaca iz Beograda presekla tt veze kod s. Mirijeva (blizu Beograda).

5. 8. 1941 Beogradski ilegalci razbacali po ulicama u Beogradu i drumovina u okolini, trokrake, 7 cm dugačke eksere za bušenje guma na vozilima.

7. 8. 1941 Na putu Beograd-Lazarevac delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede uništili jedan nemački automobil sa posadom.

8. 8. 1941 U Beogradu, u Zvečanskoj ulici, grupa ilegalaca zapalila vojnu kasarnu.

10. 8. 1941 GŠ NOP odreda Jugoslavije, čije je sedište bilo u Beogradu, izdao prvi broj Biltena. Bilten je štampan u štampariji CK KPJ na Banjičkom vencu br. 16.

17. 8. 1941 U Beogradu na Terazijama nemački vojnici obesili o električne stubove pet pripadnika NOP-a za odmazdu zbog napada na nemačka vojna lica i zbog sabotaže.

25. 8. 1941 Po ulicama Beograda rasturen proglas Rodoljubive omladine povodom vešanja pet rodoljuba na Terazijama. U proglasu se poziva omladina da još žešće i bespoštednije nastavi borbu protiv okupatora.

25. 8. 1941 U Beogradu streljan član rejonskog komiteta KPJ Nenad Parenta, narodni heroj.

29. 8. 1941 U Beogradu nemačke vlasti obrazovale vladu generala Milana Nedića sa zadatkom da, pod nadzorom Upravnog štaba vojnog zapovednika Srbije i Gestapoa, organizuje oružane snage i sa nemačkim jedinicama uguše ustanak u Srbiji.

31. 8. 1941 Politbiro CK KPJ, neobavešten o odluci Kominterne, na svojoj sednici u Beogradu doneo sledeće zaključke: da se CK BRP(k) uputi pismo povodom stanja u PK KPJ za Makedoniju; da se članovima KPJ u Makedoniji uputi otvoreno pismo sa pozivom na akcije; da se o stanju u Makedoniji obavesti Kominterna; da se u Makedoniju ponovo uputi poverenik CK KPJ Dragan Pavlović sa zadatkom da sprovede pomenuta pisma i da organizuje NOP odrede u Makedoniji. Osim toga je rešeno: da se sazove savetovanje GŠ NOP odreda Jugoslavije sa rukovodstvima iz svih pokrajina i da se istovremeno održi proširena sednica CK; da se obnovi izdavanje -Proletera- i preduzme niz mera u vezi s radom omladine i NO fronta.

3. 9. 1941 Udarna grupa, koja je dejstvovala oko -Cvetkove mehane- u Beogradu, ubila nemačkog vojnika. Za odmazdu, nemačke vlasti odmah streljale 50 komunista - talaca.

5. 9. 1941 U Beogradu, na sastanku između Milana Nedića i predstavnika Draže Mihailovića zaključen sporazum o zajedničkoj akciji radi uništenja partizana i -uspostavljanje reda i mira u zemlji-, o pomaganju stvaranja četničkih jedinica u Bosni i Crnoj Gori, o obostranoj izmeni predstavnika Nedićeve i Mihailovićeve komande, kao i o potrebi da se o tome sporazumu obavesti nemački zapovednik, kako ne bi dolazilo do sukoba između njih i četnika.

8. 9. 1941 U Beogradu predstavnici NOP-a i izaslanici četničke organizacije Draže Mihailovića vodili pregovore o mogućnostima zajedničke borbe protiv okupatora. Četnici su nastojali da partizane odvrate od akcije. Sporazum nije postignut i pregovori su prekinuti, s tim da se nastave na terenu.

8. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda napali ž. st. Bagrdan, uništili saobraćajna postrojenja i iz jedne kompozicije zaplenili robu koja je transportovana za Nemačku, a zatim praznu kompoziciju pustili ka Beogradu, usled čega je došlo do sudara sa kompozicijom koja je išla iz Beograda. Tom prilikom su nastradala dva vagona sa nemačkim vojnicima i veći broj Šiptara koji se nalazio u službi okupatora.

8. 9. 1941 Na ž. st. M. Ivanca (na pruzi Beograd-Požarevac) delovi Kosmajskog NOP odreda demolirali uređaje.

13. 9. 1941 Prugu Beograd-Obrenovac na nekoliko mesta porušili delovi Posavskog NOP odreda.

16. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ i komandant GŠ NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito, CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije otišli iz Beograda na oslobođenu teritoriju zapadne Srbije da neposredno rukovode ustankom.

18. 9. 1941 Komandant GŠ NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito stigao iz Beograda u s. Robaje (kod Valjeva), na slobodnu teritoriju zapadne Srbije.

18. 9. 1941 Članovi Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković i Ivan Milutinović i sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar napustili Beograd i stigli na slobodnu teritoriju.

19. 9. 1941 U Beograd, radi ugušenja ustanka u Srbiji, iz Grčke prebačen Štab 18. armijskog korpusa, sa generalom Bemeom na čelu, na koga je preneta sva izvršna vlast u Srbiji. Pod komandu 18. korpusa stavljena i Viša komanda za naročitu upotrebu 65. General Berne dobio naziv -opunomoćeni komandujući general u Srbiji-.

2. 10. 1941 Između Beograda i Obrenovca jedinice Posavskog NOP odreda napale delove nemačkog armijskog puka za vezu i ubile 21 vojnika. Za odmazdu, nemački vojni zapoveđnik u Srbiji naredio da se strelja 2100 zatvorenika iz koncentracionog logora u Šapcu i Beogradu.

3. 10. 1941 Kod D. Kapije (na putu Lazarevac-Beograd) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali nemački poterni odred (40-50 vojnika), 3 ubili, a ostali se razbežali. Za odmazdu, istog dana, Nemci zapalili 9 kuća.

3. 10. 1941 U Beogradu, posle zverskog mučenja, streljan sekretar MK KPJ i kandidat za člana CK KPJ Miloš Matijević Mrša.

5. 10. 1941 Delovi 2. bataljona Posavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. Rušnju (kod Beograda) i na četiri mesta prekopali drum Železnik-Sremčica-Ripanj.

5. 10. 1941 Kod ž. stanica M. Ivanča, Ripanj i Resnik (kod Beograda) delovi Kosmajskog odreda oštetili prugu. 

6. 10. 1941 Između Železnika i Ostružnice (blizu Beograda) delovi Posavskog NOP odreda porušili železničku prugu u dužini 380 m, zbog čega se srušile 3 lokomotive i 9 putničkih i teretnih vagona.

11. 10. 1941 U okolini Beograda za odmazdu zbog pretpljenih gubitaka 2. oktobra na putu Beograd-Obrenovac, nemački vojnici završili trodnevno streljanje 449 ljudi.

13. 10. 1941 U rejonu Železnika (blizu Beograda) Posavski NOP odred porušio prugu, zbog čega se srušio nemački oklopni voz koji je dolazio iz Beograda.

17. 10. 1941 U Beogradu nemačke vlasti streljale 200 komunista i Jevreja zbog ubistva dva pripadnika nemačke oružane sile na ulicama Beograda.

19. 10. 1941 Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju pismo u kome ukazuje na potrebu da se PK prebaci na oslobođenu teritoriju, bliže nekom NOP odredu, a da u Beogradu ostanu samo Mesni komiteti i Mesni odbor NOP-a; da se formira povereništvo PK za neoslobođenu teritoriju u jugoistočnoj Srbiji i da se na oslobođenoj teritoriji obrazuje agitprop-komisija.

0. 11. 1941 U Beogradu u zatvoru umorena Nadežda Purić, narodni heroj.

5. 11. 1941 U Beogradu nemačka policija i specijalna policija uhapsili oko 300 intelektualaca, pod izgovorom da su komunisti, masoni i anglofili, i kao taoce ih zatvorili u logor na Banjici.

0. 12. 1941 CK KPJ uputio pismo članovima PK KPJ za Srbiju, koji su se nalazili u Beogradu, upoznavši ih sa popunom PK, cn im nalaže: da u Beogradu stvore jak tehnički punkt za održavanje veze sa partijskim organizacijama i rukovodstvima u svim krajevima Jugoslavije; da iz Beograda šalju što više radnika u NOP odrede, a uz svaku grupu po 1-2 člana KPJ; da što više ojača i partijsku organizaciju u Beogradu.

0. 12. 1941 Između Beograda i aerodroma u Zemunu zemunski diverzanti pokidali tt linije.

17. 12. 1941 U Beogradu policija umorila člana PK KPJ za Srbiju i kandidata za člana CK KPJ Miloša Matijevića Mršu, narodnog heroja.

21. 12. 1941 U Rudom, odlukom CK KPJ i naredbom VŠ NOP odreda Jugoslavije, formirana 1. proleterska NOU brigada, u čiji sastav su ušli: po jedan partizanski bataljon Kragujevačkog, Kraljevačkog i Šumadijskog NOP odreda, Beogradski partizanski bataljon Posavskog NOP odreda, 1. crnogorski (lovćenski) i 2. crnogorski partizanski bataljon.

22. 12. 1941 Srpsko-sandžački, Čačanski i Beogradski partizanski bataljon izvršili neuspeo napad na neprijatelja u Sjenici i pretrpeli gubitke od preko 100 mrtvih, ranjenih i nestalih boraca.

0. 1. 1942 U Beogradu, u Požarevačkoj, Niskoj, Sredačkoj i Sinđelićevoj ulici, ilegalci izlepili proglas VŠ NOP odreda Jugoslavije.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Beograd, 12. decembar 1940. Ugovor o večnom prijateljstvu između Kraljevine Mađarske i Kraljevine Jugoslavije

Beograd, 29. mart 1941. Izveštaj mađarskog poslanika Györgya Bakach-Bessenyeija u Ministarstvu inostranih poslova o razgovorima koje je vodio sa Momčilom Ninčićem, jugoslovenskim ministrom inostranih poslova o mađarsko-jugoslovenskim i nemačko-jugoslovenskim odnosima

Proglas komandanta nemačkih trupa u Beogradu od aprila 1941.kojim se određuju mere za normalizaciju života i rada naokupiranoj teritoriji

Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije da je Musolini ovlastio vojnog atašea u Beogradu za pregovore o bezuslovnoj kapitulaciji Jugoslavije

Naredba feldkomandanta i komandanta Beograda od 23. aprila 1941. o merama u slučaju napada na pripadnike Vermahta

Izveštaj savetnika nemačkog poslanstva u Beogradu od 27. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o nameri vojnoupravnog komandanta u Srbiji da uspostavi srpsku administraciju i postavi Savet komesara pod njegovu komandu

Poziv napredne omladine Beograda od maja 1941 god. omladini Beograda da ne odlazi u Nemačku

Beograd, 14. maj 1941. Mađarski oficir za vezu pri Komandi 2. nemačke armije javlja načelniku mađarskog Generalštaba da Nemci zahtevaju obustavu ilegalnog prebacivanja srpskog stanovništva iz Bačke u Srbiju

Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 16. maja 1941. Milanu Aćimoviću, komesaru unutrašnjih poslova, da civilnim stanovništvom obezbedi od diverzanata kablovske linije na teritoriji Beograda i Zemuna

Saopštenje Krajskomandanture u Beogradu od 24 maja 1941 god. o odnosu stanovništva prema nemačkim oficirima i vojnicima

Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 12 jula 1941 god.

Zapisnik s nemačko-italijanskih pregovora u Beogradu 18. jula 1941. o razgraničenju na području Rudo—Priboj—Prijepolje —Duga Poljana

Naredba komande Beograda od 28 jula 1941 god. o uvođenju policiskog časa

Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 31. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o raspoloženju stanovništva u Beogradu

Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 8. avgusta 1941. o razvoju ustanka u Jugoslaviji početkom avgusta 1941. godine

Iz izvještaja komande Abvera u Beogradu o razvoju ustanka u Jugoslaviji početkom kolovoza 1941. godine

Saopštenje agencije DNB od 3 septembra 1941 god. o ubistvu nemačkog vojnika u Beogradu i o streljanju 50 lica za odmazdu

Zapisnik sa savetovanja održanog pod rukovodstvom komandanta oružanih snaga na Jugoistoku 16. septembra 1941, kod komandanta Srbiji u Beogradu povodom razvoja ustanka u cilju njegovog ugušivanja na teritoriji Srbije

Izveštaj komandanta Felđkomandanture 599 od 18. septembra 1941. komandantu Srbije o vojnoipolitičkoj situaciji u Beogradu od 9. do 18. septembra 1941. godine

Pismo druga Tita Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 19. oktobra 1941. o preseljavanju PK i SKOJ-a i o izvlačenju partijskih radnika iz Beograda na oslobođenu teritoriju

Izveštaj Upravnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 9. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o organizaciji vojne uprave u Mačvi, hapšenju intelektualaca u Beogradu i angažovanju kvislinških formacija protiv partizana u Srbiji

Izveštaj Obaveštajnog centra Vermahta u Beogradu od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta u odnosu četnika Draže Mihailovića prema NOP-u, o pregovorima predstavnika Vermahta i Draže Mihailovića i o vojnepolitičkoj situaciji u Srbiji

Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 26. novembra 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o načinu upućivanja ljudi iz Beograda u Kosmajski partizanski odred

Izveštaj Ajnzac-grupe Policije bezbednosti i službe bezbednosti u Beogradu od 13. decembra 1941. Glavnoj upravi bezbednosti Rajha o rezultatima dejstava izvedenih u novembru i o planovima za dalje suzbijanje narodnooslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji

Izveštaj Novog vremena od 14 decembra 1941 god. o dostavljanju sanitetskog materijala iz Beograda na slobodnu teritoriju

Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 17. decembra 1941. o stanju narodnooslobodilačkog pokreta i o četničkim jedinicama Draže Mihailovića od 7. do 17. decembra 1941. u pojedinim delovima Jugoslavije

Zabeleska sa savetovanja nemačkih i.ustaških vojnih i civilnih predstavnika u Beogradu od 8. januara 1942. kod opunomoćenog komandanta u Srbiji o preduzimanju operacije protiv partizana i organizaciji ustaške uprave u istočnoj Bosni

Izveštaj 704. pešadijske divizije od 26. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o aktivnosti partizana, i o zadacima, iskustvima i nameri ove divizije na području Beograda i istočne Srbije

Pismo rukovodstva Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve od 22 februara 1942 god. pretstavniku PK KPJ za Srbiju u Beogradu o ishodu Druge neprijateljske ofanzive, situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji i načinu održavanja ilegalne veze sa Organizacionim sekretarijatom

Iz pisma članova tzv. Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve sekretaru PK KPJ za Srbiju u Beogradu o prilikama u Hrvatskoj i načinu održavanja veza s organizacionim sekretarijatom

Sopštenje general-lajtnanta policije Majsnera od 7 marta 1942 god. o streljanju 150 lica iz Beograda i Pančeva

Zabeleška o razgovoru komandujućeg generala i komandanta u Srbiji s Kostom Pećancem 18. marta 1942. u Beogradu o međusobnoj saradnji u borbi protiv partizanskih jedinica u Srbiji i Crnoj Gori

Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 16 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o prebacivanju drugova iz Beograda u Kosmajski NOP odred

Dopis Vrhovne komande oružanih snaga od 8. juna 1942. Ministarstvu inostranih poslova o kontaktima italijanskog vojnog izaslanika u Beogradu sa generalom Milanom Nedićem

Zapovest komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 17. jula 1942. Borbenoj grupi Zapadna Bosna za produženje operacija protiv partizana u zapadnoj Bosni i zaštitu železničke pruge Beograd - Zagreb

Naređenje komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 20. jula 1942. potčinjenim jedinicama za obezbeđenje železničke pruge Beograd - Zagreb od partizanskih diverzija

Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 avgusta 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o prebacivanju drugova iz Beograda u Prvi šumadiski NOP odred

Izveštaj Okružnog partijskog poverenstva za Mladenovac od 20. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o sprovođenju direktive za zaštitu letine i o prihvatanju drugova iz Beograda za partizanske odrede

Zapisnik s konferencije u Beogradu kod generalnog opunomoćenika za privredu Franca Nojhauzena od 24. avgusta 1942. s nemačkim vojnoupravnim predstavnicima iz Srbije o eksploataciji rudnika i prikupljanju žita

Zapisnik sa sastanka komandanta oružanih snaga na Jugoistoku general^pukovnika Aleksandera Lera i Milana Nedića u Beogradu 29. avgusta 1942. povodom vojno-političke situacije u Srbiji

Zahtev komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. septembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za povećanje snaga u cilju obezbeđenja pruge Beograd - Zagreb

Saopštenje Feldkomandanture u Nišu od 9 januara 1943 god. o izvršenju odmazde zbog diverzije na pruzi Beograd - Niš kod s. Lužana

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na komunikaciju Beograd - Zagreb

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 22 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Rajić i komunikaciju Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 23 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o toku napada na Okučane i komunikaciju Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 siječnja 1943 god. Štabu četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 23 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o toku borbe na komunikaciji Beograd - Zagreb

Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 23 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb

Dnevni izvještaj opunomoćenog njemačkog generala u Hrvatskoj od 23 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Slavonije i o napadu na prugu Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 24 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb

Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. sekretaru CK KPH o rezultatima napada na komunikaciju Beograd - Zagreb

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za rušenje komunikacije Beograd - Zagreb

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 26 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na komunikaciju Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 31 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima napada na komunikaciju Beograd - Zagreb

Zabilješke komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija- Dalmacija o razgovorima vođenim 8 februara 1943 god. na sastanku u Beogradu sa Vrhovnim zapovjednikom Jugoistoka

Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 16 februara 1943 god. višem komandantu SS i policije za streljanje 400 talaca u Beogradu zbog ubistva 4 Nemca

Saopštenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 19 februara 1943 god. o streljanju 400 ljudi u Beogradu kao odmazda za ubijena 4 Nemca u s. Toponici, Srez požarevački

Izveštaj načelnika kosmajskog sreza od 4. marta 1943. Šefu SDB u Beogradu o aktivnosti partizana i situaciji u srezu

Izvještaj italijanskog vojnog izaslanika iz Beograda od 13 aprila 1943 god. o opkoljavanju italijanskog bataljona kod Foče od strane jedinica NOV

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za jače angažovanje jedinica Treće operativne zone na komunikaciji Beograd - Zagreb

Saopštenje feldkomandanta iz Beograda od 26 maja 1943 god. o streljanju 125 ljudi zbog 2 ubijena i 1 ranjenog Nemca kod s. Dražanj

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikacije Beograd - Zagreb i Lipik - Banova Jaruga

Izveštaj komandanta Beograda od 28. avgusta 1943. delegatu Draže Mihailovića za Srbiju o stanju četničke organizacije u Beogradu

Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Bili Brig i rušenju komunikacije Beograd - Zagreb

Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. o diverzijama na komunikaciji Zagreb - Beograd vršenim od 18 lipnja do 2 rujna

Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica NDH Ministarstvu prometa u Zagrebu o nesigurnosti i ometanju saobraćaja na glavnoj željezničkoj pruzi Zagreb—Beograd zbog akcija jedinica NOV i traži se oružana pomoć za osiguranje i vršenje popravaka na pruzi

Izvještaj Vojnoinformativnog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ o akcijama na glavne komunikacije Zagreb—Beograd i o uništenju protivavionske baterije u Slavonskom Brodu

Izvještaj Štaba XII divizije NOV i POH Štabu VI korpusa NOV i POJ o rezultatima diverzije koju su izvršile jedinice Divizije na glavnoj željezničkoj pruzi Zagreb—Beograd između Nove Gradiške i Kapele Batrine

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 6 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o napadu na Gromačnik i diverziji na pruzi Beograd - Zagreb

Zapovijest Štaba Drugog korpusa NOV Hrvatske od 8 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda za napad na željezničke komunikacije Đurđenovac - Našice - Osijek i Beograd - Zagreb

Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV Jugoslavije od 9 listopada 1943 god. Štabu Prvog diverzantskog bataljona da sa jedinicama Istočne grupe odreda ruši komunikaciju Beograd - Zagreb

Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 17 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda da izvrši diverzije na željezničkim komunikacijama Beograd - Zagreb i Zagreb - Osijek

Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 listopada 1943 god. Glavnom štabu o izvršenim diverzijama na prugama Beograd - Zagreb i Bjelovar - Kloštar

Telegram predstavnika opunomoćenika Ministarstva spoljn;h poslova Rajha Nojbahera od 15. decembra 1943. poslaniku u Beogradu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Okučane, Bogićevce i Breganu i na komunikacije Beograd- Zagreb i Zagreb-Karlovac

Izveštaj Štaba 2. južnomoravske NO brigade od 19. januara 1914. Glavnom štabu Srbije o diverziji na pruzi Niš - Beograd u blizini s. Kočana

Izvještaj Štaba Dvadeset osme-udarne divizije od 21 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb i o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 februara 1944 god. o borbama kod Zlatara, Jastrebarskog, Perušića i o rušenju željezničkih pruga: Beograd - Zagreb, Zagreb - Karlovac i Križevci - Bjelovar

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 11 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama da izvrše diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb kod St. Petrovog Sela i Vrbove

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 14 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 16 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 18 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku prugu Beograd - Zagreb i o borbama kod Otočca, Globočeca i Kalnika

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade Dvadeset osme NOU divizije od 25 februara 1944 god. potčinjenim bataljonima za diverziju na željezničkim prugama Beograd - Zagreb i Banova Jaruga - Pakrac

Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama Beograd - Zagreb, Banova Jaruga - Pakrac i Virovitica - Našice

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na komunikaciji Beograd - Zagreb

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 26 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju pruge Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 30 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenoj diverziji na komunikaciji Beograd - Zagreb

Obaveštenje Komande SDS iz Beograda od 11. aprila 1944. komandantu Niškog graničnog okruga o događajima.u Srbiji

Obaveštenje Komande SDS iz Beograda od 5. maja 1944. komandantu Niškog okružnog graničnog odreda o događajima u Srbiji

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da za politički i kulturno-prosvetni rad na slobodnoj teritoriji izvuče iz okupiranog Beograda Miloša Jankovića i Tomu Rosandića, kao i sve ostale pripadnike NOP-a i rodoljube

Naređenje komandanta Jugoistoka od 31. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije za pružanje pomoći policijskim snagama u Banatu i na području Beograda u borbi protiv jedinica NOV i POJ

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje i komunikaciju Zagreb - Beograd i o borbama na području Bjelovara, Karlovca, Splita, Šibenika i u Lici

Naređenje komandanta Jugoistoka od 23. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje jedinica u rejon Beograda, Niša i Skoplja u vezi razvoja situacije u Rumuniji

Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti od koga potiče preporuka za orijentaciju jačih snaga NOVJ ka Beogradu i Dunavu

Beograd, 27. avgust 1944. Izveštaj mađarskog generalnog konzula u Beogradu Bola Lajoša ministru spoljnih poslova o isporuci oružja Draži Mihailoviću i Nedićevoj vladi

Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. avgusta 1944. Peku Dapčeviću za grupisanje snaga radi ovladavanja strategijskim planinskim lancem južne Srbije, razbijanja osnovnih četničko-nedićevskih snaga i uspešnog nastupanja ka Šumadiji, Beogradu i Savi

Naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da iz saobraćaja izbace željezničke pruge Beograd - Zagreb, Vrpolje - Osijek i Našice - Osijek

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 septembra 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije za prebacivanje na prostoriju V. Šiljegovac - Stalać - Žitkovac - Grejač i dejstvo na pruzi Beograd - Niš

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Ivan Šubašić Borbe u Srbiji 1944. Omladina u ratu Sremski front Milan Nedić 1. proleterska udarna brigada 12. vojvođanski korpus NOVJ Žene u ratu Paul Bader Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Srbiji 1942. Četnici u drugom svetskom ratu SAD i Jugoslavija Saradnja četnika sa okupatorom Posleratna suđenja u Jugoslaviji Dragoljub Draža Mihailović Luftwaffe u Jugoslaviji Britanija i Jugoslavija Josip Broz Tito Mladenovac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bombardovanje Beograda 1941. Kosmajski partizanski odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije SSSR i Jugoslavija Maximilian von Weichs Borbe u Hrvatskoj 1943. Bitka za Srbiju Politički komesari u NOR-u Obrenovac Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Aprilski rat Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Vešanje ustanika na Terazijama 1941. SKOJ Harold Alexander Narodni heroji Jugoslavije Crvena armija Beogradska operacija Štampa u ratu Borbe u Sremu 1943. Borbe u Srbiji 1945. Ilegala u ratu Vojni puč 27. marta Vermaht u Jugoslaviji 1. šumadijski partizanski odred Mađarska u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 6. lička proleterska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Holokaust u Jugoslaviji Nemački zločini u Srbiji 1941. Zemun AVNOJ Grčka u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Niš Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Streljanja u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Završne operacije u Jugoslaviji USAOJ Logor Banjica Ustanak u Srbiji 1941. Zagreb