🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Beogradska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 69 dokumenata i 115 fotografija.

Događaji

0. 10. 1944 Povodom oslobođenja Beograda, predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil uputio predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu telegram u kome, pored ostalog, kaže: -Oslobođenje Beograda znači kraj nacističkom teroru u Jugoslaviji koja je čitave četiri godine podnosila teške patnje. Vaša velika borba se približuje svom vrhuncu-.

5. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da preduzme mere za ovlađivanje Obrenovcem i da bude spreman za napad na Beograd.

6. 10. 1944 Nemački vojnoupravni komandant Jugoistoka general Felber razrešio dužnosti vladu Milana Nedića a Srbiju proglasio nemačkom ratnom zonom. Vlada Milana Nedića i jedinice SDK napustile Beograd i povukle se u Austriju.

8. 10. 1944 U Mladenovac upao jedan bataljon 5. udarne divizije NOVJ, ali nije uspeo da likvidira posadu (oko 200 nemačkih vojnika), jer joj je stigla pomoć iz Beograda i Smed. Palanke. Bataljon se povukao. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih, a bataljon 1 poginulog i 10 ranjenih boraca.

9. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe: da 12. udarni korpus NOVJ, ostavivši manje snage za blokadu Obrenovca, nadire desnom obalom Save ka Beogradu; da, po mogućstvu, manja odeljenja toga korpusa prodru u Beograd.

9. 10. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale na delove nemačkog 5. SS policijskog puka, na delove SDS i četu tenkova u Obrenovcu i okolnim uporištima, ali nisu uspele da zauzmu grad, jer je nemačkim jedinicama pristigla pomoć iz Beograda. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih, a uništena su 4 kamiona. Jedinice 11. divizije imale su 12 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

9. 10. 1944 Jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ ponovo izvršila napad na oko 3.000 nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS u Obrenovcu i uspele da ovladaju spoljnom odbranom grada. Međutim, pošto su imale zadatak da što pre krenu ka Beogradu, one su prekinule napad. Neprijatelj je imao velike gubitke. Zaplenjena je izvesna količina oružja, municije i drugog materijala, a uništena su 2 tenka i 4 kamiona. Jedinice 12. korpusa imale su 40 mrtvih i 76 ranjenih boraca.

10. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da deo svojih snaga hitno uputi u dolinu r. Velike Morave (u rejon Palanka - Velika Plana - Rača), gde će se spojiti sa trupama 3. ukrajinskog fronta Crvene armije i odakle će zajedno sa njima krenuti na Beograd.

10. 10. 1944 Iz rejona Obrenovca počelo nastupanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ prema Beogradu.

10. 10. 1944 Jedinice 36. udarne divizije 12. korpusa NOVJ napale nemačke snage u Obrenovcu, ali bez uspeha, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Beograda. One su zatim držale grad u blokadi. Divizija je imala 17 mrtvih i 36 ranjenih. Neprijatelj je imao dosta gubitaka u ljudstvu i materijalu.

10. 10. 1944 Putem Bor-Petrovac, delovi 68. korpusa Crvene armije izbili u rejon V. Plane i obrazovali mostobran. Istovremeno je, komunikacijom Zaječar-Bor-Petrovac, 5. motostreljačka brigada Crvene armije izbila u V. Planu, gde je uspostavila vezu s jedinicama 1. armijske grupe NOVJ. Time su bile presečene komunikacije koje dolinom V. Morave vode ka Beogradu.

11. 10. 1944 Savlađujući žilav otpor nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS, jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ i delovi 2. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ ovladali linijom Jasenak - s. Moštanica - s. Sremčica i nastavili prodiranje ka Beogradu. U s. Sremčici je poginulo 15 i zarobljeno 10 nemačkih vojnika. Zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 2 automata i 1 pištolj.

12. 10. 1944 Kod s. Ripnja (blizu Beograda) 2. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- vodila borbu protiv nemačkih snaga, zauzela ž. st. Klenje, ubila 7 neprijateljskih vojnika, porušila železničku prugu Ripanj-Resnik i oštetila 3 železničke kompozicije. Brigada je imala 2 ranjena borca.

12. 10. 1944 Jedinice 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv nemačkih snaga, oslobodile Umku i s. Ostružnicu (kod Beograda). Zaplenjeno je 12 pušaka, 2 pištolja i manja količina municije.

13. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio da se 23. udarna divizija NOVJ prebaci sa desne na levu obalu Velike Morave i uputi u rejon s. Vrčina (kod Beograda), da bi štitila desni bok i pozadinu 1. armijske grupe NOVJ i 4. mehanizovanog korpusa Crvene armije.

13. 10. 1944 Iz rejona s. Mirijeva (kod Beograda) vraćeni na levu obalu r. Dunava 1. i 2. bataljon 12. vojvođanske NOU biigađe, da bi cela ta brigada bila upućena na front na r. Tisi.

13. 10. 1944 Delovi 1. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ i 14. motostreljačka brigada 3. ukrajinskog fronta Crvene armije slomili jak otpor nemačkih snaga i zauzeli Avalu (kod Beograda).

14. 10. 1944 U s. Jajincima (kod Beograda) komandant 1. armijske grupe NOVJ izdao zapovest za napad na Beograd. Planom je predviđeno da se glavni udar nanese pravcem: Banjica - Slavija (sada Trg Dimitrija Tucovića) - Savski most, a pomoćnim pravcima: Čukarica-Mostar i Topčidersko brdo - Mostar i Cvetkova mehana - Vukov spomenik - Pančevački most.

14. 10. 1944 Posle oštre borbe protiv nemačkih jedinica 2. i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- oslobodile sela Resnik, Kijevo, Kneževac, Rakovicu i ž. st. Topčider, odbacivši neprijatelja u Beograd. Brigade su imale 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

15. 10. 1944 Posle dvanaest časova oštre borbe protiv nemačkih jedinica 5. krajiška (kozarska) udarna brigada i jedan bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ oslobodili s. Žarkovo (kod Beograda). Neprijatelj je imao 30 mrtvih, 40 ranjenih i 55 zarobljenih. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova, 2 protivavionska mitraljeza, 2 vagona artiljerijske municije, 60 pušaka i dosta drugog materijala. Peta brigada je imala 24 poginula i 32 ranjena borca.

16. 10. 1944 Jedinice 75. korpusa Crvene armije oslobodile Smederevo, a nemačku 1. brdsku diviziju odbacile ka Beogradu.

17. 10. 1944 U Beogradu počeo rad Komande grada Beograda. Ona je uputila proglas građanima, pozivajući ih da svim snagama pomognu NOB.

18. 10. 1944 U Beogradu PK KPJ za Srbiju formirao novi MK KPJ za Beograd.

18. 10. 1944 U oslobođenom delu Beograda, kod Auto-komande, održan veliki miting omladine i građana Beograda.

20. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, komandire, komandante i političke komesare 1. proleterske udarne, 5. udarne, 6. proleterske -Nikola Tesla-, 21. udarne, 28. udarne, 16. udarne, 36. udarne i 11. udarne divizije NOVJ zbog vanrednog. junaštva i upornosti u borbi za oslobođenje Beograda.

20. 10. 1944 Posle oslobođenja Beograda, jedinice 73. gardijske streljačke divizije i 13. gardijske motorizovane brigade Crvene armije i 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, ojačana 13. proleterskom brigadom 1. proleterske udarne divizije, prešle r. Savu i otpočele borbu za oslobođenje Zemuna.

20. 10. 1944 Posle sedmodnevnih borbi, lomeći uporan otpor delova nemačke armijske grupe -Felber-, 1. armijska grupa NOVJ (1. proleterski i 12. udarni korpus) i jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodili Beograd, glavni grad Jugoslavije. Hiljade Beograđana uzele su učešća u borbama za oslobođenje svoga grada. Neprijatelju su naneti veliki gubici u ljudstvu i materijalu. Poginulo je oko 15.000 a zarobljeno oko 9.000 nemačkih vojnika i oficira. Jedinice Crvene armije imale su oko 1.000 poginulih a jedinice NOVJ 2.952 poginula, među kojima politički komesar 5. krajiške (kozarske) NOU brigade Mahmud Ibrahimović Mašo, komandant bataljona u 1. proleterskoj NOU brigadi Dušan Milutinović, politički komesar bataljona u 1. proleterskoj NOU brigadi Blažo Popivoda i komandant bataljona u 8, crnogorskoj NOU brigadi Milisav Đurović, narodni heroji.

20. 10. 1944 Kod s. Skele (blizu Obrenovca) jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo artiljerijskih jedinica Crvene armije, izvršili napad na oko 700 vojnika nemačke 1. brdske divizije koji su se probili od Beograda. Posle oštre borbe neprijatelj je razbijen i nateran da se delom povuče preko r. Save u Srem a delom ka Šapcu.

20. 10. 1944 Učitelj Miladin Zarić, samoinicijativno presekavši kablove, onemogućio da nemački vojnici razore jedini most na r. Savi, između Beograda i Zemuna.

20. 10. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

21. 10. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ naređenje povodom oslobođenja Beograda: ovu pobedu treba najsvečanije proslaviti i vatre na brdima paliti tri dana. (Depeše slične sađržine upućene su i drugim potčinjenim štabovima.)

22. 10. 1944 Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

23. 10. 1944 Povodom oslobođenja Beograda GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio pozdravni telegram vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu.

23. 10. 1944 Prebacujući se preko r. Dunava u tek oslobođeni Beograd, poginuo član VŠ NOV i POJ i član Politbiroa CK KPJ Ivan Milutinović, narodni heroj.

27. 10. 1944 U Beograd stigao vrhovni komandant NOV i POJ i predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i na Banjici izvršio smotru jednog dela jedinica NOVJ koje su učestvovale u oslobođenju Beograda.

27. 10. 1944 U Beogradu održana gradska konferencija JNOF-a i izabran Gradski odbor JNOF-a za Beograd.

27. 10. 1944 U Beogradu, posle četvorogodišnjeg prekida, ponovo otpočeo da izlazi dnevni list -Politika-.

28. 10. 1944 U Beogradu, od italijanskih bataljona -Garibaldi- 1. proleterske udarne brigade i -Mateoti- 3. proleterske (krajiške) udarne brigade, formirana italijanska brigada -Italija-. Ona je ušla u sastav 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

29. 10. 1944 U Travniku, na gradskoj omladinskoj konferenciji, izabran je Gradski odbor USAOBiH za Travnik.

15. 11. 1944 Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 1. proletersku udarnu brigadu, 3. proletersku (krajišku) udarnu brigadu i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

15. 11. 1944 Predsedništvo AVNOJ-a, na predlag vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja 1. i 2. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije i 3. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

15. 11. 1944 Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 5. krajišku udarnu brigadu 11. udarne divizije i 6. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Zabeleška oficira Abvera iz Obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 21. septembra 1944. o namerama 1, 2, 12. i 14 korpusa NOVJ da zauzmu Beograd i uspostave vezu sa Crvenom armijom

Dopuna direktive komandanta Jugoistoka od 30. septembra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka za odbranu Beograda

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda

Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o preduzetim merama i situaciji na širem području Beograda, te namerama i pokretima jedinica NOV i POJ na tome sektoru

Direktiva komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka i Feldkomandanturi 599 za sprovođenje mera oko evakuacije civilnih i vojnih ustanova iz Beograda

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike i nedićevce na prostoriji Aranđelovac - Kosmaj, Beograd - Smederevo

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o učešću divizije u Beogradskoj operaciji

Naređenje Komande korpusa »Šnekenburger« od 7. oktobra 1944. komandantu odbrane »tvrđave Beograd« za organizaciju odbrane mostobrana »Beograd—Sever«

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. štabu 1. armijske grupe NOVJ za usmeravanje svojih jedinica za napad na Beograd

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Obrenovac i nastupanje u pravcu Beograda

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i za marš u pravcu Beograda

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu Beograda

Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. o borbama za oslobođenje Obrenovca i Beograda

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije da izbije kod Umke na komunikaciju Obrenovac - Beograd

Dvadeset treća NOU divizija prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da onemogući neprijatelju povlačenje u pravcu Beograda

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Beograda

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 12 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i dalje nastupanje u pravcu Beograda

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima Prve krajiške brigade i artiljeriskog diviziona za oslobođenje sela Umčari na pruzi Beograd - Požarevac

Naređenje Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 13 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Beograd pravcem: Dedinje - Železnička stanica - Savski most - Savsko pristanište

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za nastupanje u pravcu Beograda

Zapovest Štaba Šeste proleterske divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Beograd pravcem Ripanj - Pinosava - Rakovica - Topčider

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za izdavanje zapovesti za napad na Beograd

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama jedinica NOVJ i Crvene armije na prilazima Beograda

Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Beograda

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Beograda

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Beograda

Zapovest Štaba Šeste proleterske divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Beograda

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama Narodnooslobodilaoke vojske Jugoslavije i Crvene armije na ulicama Beograda

Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Prve proleterske divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima batanjona za prodor ka centru Beograda

Naređenje Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade Jedanaeste NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Beograd pravcem Žarkovo - Donji Grad

Naređenje Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Grocka - Beograd

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ da svi trofeji i svi magacini u Beogradu ostaju na raspolaganju NOVJ

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o uličnim borbama u Beogradu

Radiogramski izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama u Beogradu

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste, Dvadeset osme i Trideset šeste NOU divizije za likvidaciju nemačkih uporišta na Čukarici i u rejonu ž. stanice u Beogradu, kao i za smeštaj na prostorijama Žarkovo-Kneževac i Obrenovac-Umka

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima divizija za sprečavanje prodora Nemaca od Mladenovca ka Beogradu i za likvidaciju neprijateljskih uporišta u rejonu Čukarice i železničke stanice

Pismo Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o probijanju jedne nemačke kolone kod Malog Mokrog Luga u pravcu Beograda

Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama s Nemcima kod Malog Mokrog Luga i u Beogradu

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih snaga od Mladenovca ka Beogradu na liniji Avala-Ripanj

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Četvrte srpske brigade za presecanje nemačke kolone koja nadire od Grocke ka Beogradu

Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o toku borbe u Beogradu

Naređenje Komande Armijske grupe »Srbija« od 16. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane na liniji Drina — Sava — Dunav — Tisa i prihvat jedinica koje se bore u rejonu Beograda

Naređenje Štaba Osme crnogorske brigade od 17 oktobra 1944 god štabovima bataljona za sadejstvo na neprijatelja u Beogradu pravcem Terazije-Kalemegdan

Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o toku borbe u Beogradu

Naređenje Armijske grupe »Srbija« od 17. oktobra 1944. za proboj 1. brdske divizije prema Beogradu

Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 18 oktobra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama sa Nemcima kod Topole i u Beogradu

Izveštaj Štaba Dvadeset prve srpske brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe za Beograd

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Smederevo od 18 oktobra 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Beogradski okrug o oslobođenju Smedereva i formiranju vojnoteritorijalnih komandi

Izveštaj Štaba Desete krajiške brigade Pete NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe sa Nemcima od 11 do 18 oktobra (od Topole do Beograda)

Radiogramsko obaveštenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 19 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o završetku borbe za Beograd

Obaveštenje načelnika inžinjerije Armijske grupe »Sribija« od 19. oktobra 1944. načelniku inžinjerije komandanta odbrane Beograda o pripremama desantnih sredstava za prebacivanje trupa i materijala u slučaju onesposobljavanja savskog mosta

Depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa od 20 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Beograda

Naređenje Štaba Osme crnogorske brigade Prve proleterske divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za razmeštaj u Beogradu i vršenje garnizone službe

Obaveštenje Komande Grupe armija »F« od 20. oktobra 1944. Grupi armija »E« o situaciji posle napuštanja Beograda

Naredba Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 21: oktobra 1944. povodom oslobođenja Beograda

Govor kralja Jugoslavije Petra II od 21. oktobra 1944. povodom oslobođenja Beograda

Izveštaj Štaba Dvadeset prve brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama u Beogradu od 15 do 19 oktobra

Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade Prve proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 14 do 20 oktobra

Izveštaj Štaba Treće ličke brigade Šeste proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 17 do 20 oktobra

Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Beograda od 14 do 20 oktobra

Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za oslobođenje Beograda

Pozdravni telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 23. oktobra 1944. god. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije maršalu Titu povodom oslobođenja Beograda

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ o dolasku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije, koji će ih obavestiti o prebacivanju Vrhovnog štaba u Beograd

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnika

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbi za oslobođenje Beograda

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

Predlog Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1 novembra 1944 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ za pohvalu Pete kozaračke, Prve i Šeste vojvođanske brigade radi postignutih uspeha u borbama za oslobođenje Beograda

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Savo Drljević Bataljon Garibaldi 2. udarni korpus NOVJ Streljanja u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 1. brdska divizija Vermahta 1. proleterski korpus NOVJ Komandant Jugoistoka 11. krajiška divizija NOVJ Bitka za Srbiju Travnik Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Srbiji 1944. Beograd 2. vojvođanska udarna brigada Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Napad NOVJ na Travnik 1944. 3. ukrajinski front Crvene armije 2. proleterska udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Zemun Obrenovac Partizanke Borbe u Makedoniji 1944. Mladenovac Zarobljenici u ratu Umka Velika Plana Politički komesari u NOR-u 1. proleterska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Fitzroy MacLean Borbe u Sremu 1943. Smederevo Vaso Jovanović Crvena armija 28. slavonska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Radio Slobodna Jugoslavija Vermaht u Jugoslaviji Deca u ratu Žene u ratu Walter Stettner Omladina u ratu Blažo Popivoda 6. vojvođanska udarna brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 4. krajiška divizija NOVJ AVNOJ Maximilian von Weichs Diverzije u oslobodilačkom ratu Resnik 1. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Josip Broz Tito Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Sanitet u ratu SSSR i Jugoslavija Narodni heroji Jugoslavije 23. srpska udarna divizija NOVJ Milan Nedić 36. vojvođanska divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu 14. srpski korpus NOVJ Armijski odred Srbija Britanija i Jugoslavija Ripanj 16. vojvođanska divizija NOVJ 21. srpska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ 8. crnogorska udarna brigada