🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bihaćka operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

0. 10. 1942 U s. Golubiću (kod Bihaća) 4. krajiška NOU brigada razbila posadu od 150 milicionera, domobrana i ustaša.

18. 10. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu da izvrši sve pripreme za izvođenje bihaćke operacije.

27. 10. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito, zajedno s komandantom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, razradio plan za bihaćku operaciju. Početak operacije predviđen je za 2. novembar.

29. 10. 1942 Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade napale ustaška i domobranska uporišta u selima Rakovici, Jelovu Klancu, Čatrnji, Bliznici, Oštarskim stanovima, Luketić-Selu i Poljanku i na brdu Lisini. Pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 28 ranjenih, one su se morale povući zbog dolaska ustaških i domobranskih ojačanja iz Bihaća, Slunja i Cazina.

0. 11. 1942 U Bihaću formiran SNO odbor za Bihać.

2. 11. 1942 Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

3. 11. 1942 Druga hrvatska NOU brigada zauzela Ličko Petrovo Selo (kod Bihaća) i uništila 31. bataljon ustaške 4. brigade.

3. 11. 1942 Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, ojačani domobranima i ustašama, svega deset bataljona, formiranih u borbene grupe: -Hofman-, -Gerc-, -Dauter- i -Klajnenberg-, s linije Bos. Novi - Ljubija - San. Most otpočeli nastupanje u Podgrmeč u cilju uspostavljanja odbrambenog pojasa -Jugozapad- za obezbeđenje rudnika Ljubije. Shvativši to nastupanje kao intervenciju prema Bihaću, 5. i 6. krajiška NOU brigada, do 8. novembra, sprečile su njegovo posedanje i razbile dve napadne kolone.

4. 11. 1942 Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

6. 11. 1942 Za uspešno izvedene borbe pri zauzimanju Bihaća i okolnih sela, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU brigadu i 8. hrvatsku NO brigadu.

18. 11. 1942 VŠ NOV i POJ, iz svojih vojnih sredstava, dodelio: 2,500.000 kuna stanovništvu D. i G, Vukovskog, Janja, Podgorja, Pljeve i drugih, koja su popaljena i opljačkana od ustaša, nemačkih vojnika i četnika; 500.000 kuna NO odboru Bihaća, za gradsku sirotinju; 200.000 kuna za Drvar i okolna mesta.

28. 11. 1942 Naredbom Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ formirano Bihaćko vojno područje, sa sedištem u Bihaću.

Dokumenti

Obavještajni izvještaj od 20 septembra 1942 god. o rasporedu neprijateljskih uporišta oko Bihaća

Prijedlog Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od oktobra 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba o rasporedu jedinica za napad na Bihać

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za zatvaranje pravca Bihać - Vrtoče i za vršenje akcija na manje neprijateljske posade oko Bihaća i Bosanske Krupe

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO z? Bosansku Krajinu da se izvrši priprema za bihaćku operaciju

Odluka Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 oktobra 1942 god. za napad na Bihać i naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku u vezi s tim

Operativni štab NOP i DV za Bosansku Krajinu od 19 oktobra 1942 god. dostavlja Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije plan napada na Bihać

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o obezbeđenju pravca Mrkonjić Grad - Ključ - Bosanski Petrovac i pripremama za napad na Bihać

Prijedlog Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica za napad na Bihać

Primedbe i uputstva Vrhovnog štaba NOP i DV Juugoslavije od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu u vezi s predloženim planom bihaćke operacije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o upućivanju Koste Nada u Vrhovni štab radi dopune plana bihaćke operacije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 oktobra 1942 god. Štabu Osme hrvatske NOU brigade da se prikupi u rejonu sela Mali i Veliki Radić i sačeka naređenje za napad na Bihać

Depeša Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u bihaćkom garnizonu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 oktobra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku o upućivanju i načinu upotrebe hrvatskih brigade u bihaćkoj operaciji

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 oktobra 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba za pomieranje Treće krajiške NOU brigade u blizinu Bihaća

Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 oktobra 1942 god. za napad na Bihać

Izvještaj obavještajnih saradnika iz Bihaća od 31 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u Bihaću i okolnim neprijateljskim uporištima

Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 1 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu neprijateljskih snaga u Bihaću i okolnim uporištima

Zapovijest štaba Osme NO brigade Hrvatske od 1 studenog 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Bihać

Naređenje Operativnog štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 1. novembra 1942. Štabu 4. NO brigade Hrvatske za pokret u pravcu Plitvička jezera - Prijeboj u vezi napada na neprijateljski garnizon u Bihaću

Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 novembra 1942 god. štabovima Osme hrvatske i Druge krajiške NOU brigade o rasporedu i snazi neprijateljskih uporišta oko Bihaća

Izvještaj komandanta Prve operativne zone Hrvatske od 2 studenog 1942 god. operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu hrvatskih jedinica za napad na Bihać

Zapovijest štaba Četvrte NOU brigade Hrvatske od 2 studenog 1942 god. za napad na Bihać

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o toku borbe u Bihaću i okolnim neprijateljskim uporištima

Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Operativnom štabu o uličnim borbama Prve i Treće krajiške brigade u Bihaću

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o gubicima neprijatelja u borbama za Bihać i o rasporedu i zadacima jedinica poslije oslobođenja Bihaća

Dnevno izvješće Zapovjedništva ustaške vojnice od 4 novembra 1942 god. o borbi u Bihaću

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 6 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju novih neprijateljskih uporišta poslije oslobođenja Bihaća

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 novembra 1942 god. za učvršćenje uspeha postignutog bihaćkom operacijom

Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 novembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama posle oslobođenja Bihaća

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima brigada koje su oslobodile Bihać

Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 novembra 1942 god. povodom oslobođenja Bihaća

Izvještaj štaba Osme NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o uspješno izvršenim zadacima prilikom borbe za oslobođenje Bihaća

Izvještaj 2. pješačke divizije od 7. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju bihaćke posade poslije pada Bihaća

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba da evakuiše ratni plen iz Bihaća u Bosanski Petrovac

Izvještaj oficira za vezu kod njemačke Sedam stotina četrnaeste divizije od 8 studenog 1942 god. o borbama kod Otoka, Pastuše i o povlačenju ustaško-domobranskih snaga iz Bihaća

Izvještaj štaba Osme NO brigade od 16 studenog 1942 god. o učešću brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja

Izvadak iz dnevnika Više komande oružnnih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 studenog 1942 god. o preuzimanju komande nad ustaško-domobranskim jedinicama na području Karlovca, o situaciji na području Bihaća, napada na Sv. Janu. borbama u Dalmaciji i razgovorima za preduzimanje Četvrte neprijateljske ofanzive

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za protivnapad u slučaju neprijateljskog prodora ka Bihaću

Fotografije

Povezane odrednice

Vermaht u Jugoslaviji Sanski Most Žene u ratu 2. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 1. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom 714. pešadijska divizija Kazalište narodnog oslobođenja Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Josip Broz Tito Bosanski Novi 6. krajiška udarna brigada Operacija Weiss Karlovac Omladina u ratu Vjekoslav Afrić Borbe u Hrvatskoj 1942. Drvar Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe u Lici 1942. Italija u drugom svetskom ratu 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Partizanke Genocid u NDH Hrvatsko domobranstvo Beograd Cazin Glavni štab Hrvatske Bihać Streljanja u oslobodilačkom ratu 2. lička proleterska udarna brigada Pljevlja 2. krajiška udarna brigada Boško Buha Velika Kladuša 8. banijska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Žorž Skrigin Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 4. krajiška udarna brigada 3. krajiška proleterska udarna brigada Pavle Savić Ključ USAOJ Narodno oslobodilački odbori Mrkonjić Grad 2. pješačka divizija (NDH) Bosanski Petrovac Deca u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Slunj Ustaški zločini 1941.