🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bijeljina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 74 hronoloških zapisa, 98 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

15. 7. 1941 Na proširenom sastanku Oblasnog komiteta KPJ za tuzlansku oblast, održanom na Bajramovcu (kod Tuzle), preneta direktiva CK KPJ za dizanje ustanka, formiran Oblasni vojni štab, imenovani podštabovi (sreski štabovi) za Majevicu, Bijeljinu, Ozren i Birač, razrađen plan prvih oružanih akcija i odlaska komunista na teren.

7. 8. 1941 U Bogutovom Selu (kod Bijeljine) održan prvi sastanak Podštaba za Majevicu. [Sreski štab (nazvan i Štabom sektora Majevica).] Konačno je oformljen Podštab, podeljene su dužnosti, dati su zadaci partizanskim odredima (grupama) i određen je početak akcije: noću 10/11. avgusta 1941.

14. 8. 1941 Delovi Bijeljinskog NOP odreda izvršili neuspeo napad na žand. st. Dragaljevac (kod Bijeljine).

30. 8. 1941 U rejonu s. Crnjelova (kod Bijeljine) jače ustaško-domobranske snage napale Bijeijinski NOP odred Podštaba Majevica. Odred se manjim delom održao u šumama uza Savu, dok se njegova glavnina 1. septembra prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav Valjevskog NOP odreda (pod nazivom: Bijeljinska četa).

30. 8. 1941 Kod s. Rastošnice (na putu Lopare-Zvornik) Majevički NOP odred Podštaba za Majevicu, posle višečasovne borbe, odbio napad čete domobrana iz Bijeljine. ojačane ustašama i milicionerima (ukupno 270, sa 2 topa i 4 mitraljeza). Ustaše su u s. Rastošnici ubile 35 a uhapsile 60 ljudi.

0. 10. 1941 Bijeljinska partizanska četa, koja se 29. avgusta prebacila u Srbiju i borila u sastavu Mačvanskog NOP odreda, vratila se u sastav Majevičkog NOP odreda kao prekaljena udarna jedinica.

0. 10. 1941 U Bijeljini uhapšena 82 aktivista NOP-a zbog diverzija izvršenih u gradu za vreme demonstrativnog napada delova Majevičkog NOP odreda.

0. 10. 1941 U Bijeljini partijska organizacija formirala ilegalni Gradski odbor Narodnooslobodilačkog fonda.

25. 10. 1941 Delovi Majevičkog NOP odreda demolirali ž. st. Suhopolje (na pruzi Bijeljina - rudnik Mezgraja), uništili jednu železničku kompoziciju i prekinuli prugu. U vezi s tim izvršen demonstrativni napad na ž st. Jabanušu i Bijeljinu.

0. 11. 1941 U s. Korenitoj (kod Bijeljine) od Bijeljinske i Brčanske partizanske čete formiran Bijeljinsko-brčanski bataljon Majevičkog NOP odreda.

0. 11. 1941 OK SKOJ-a za Majevicu obnovio SK SKOJ-.a za Bijeljinu, ja sedištem u s. Korenitoj.

30. 12. 1941 Kod Brezovog Polja na Savi Bijeljinska četa Bijeljinsko-brčanskog bataljona Majevičkog NOP odreda zarobila i potopila veliki rečni brod -Pančevo-.

30. 12. 1941 Na pruzi Rača-Bijeljina delovi Majevičkog NOP odreda srušili voz.

7. 1. 1942 Delovi Majevičkog NOP odreda zauzeli ž. st. Modran (na pruzi Bijeljina-Ugljevik) i zarobili vod domobrana.

16. 2. 1942 U Loparama, u prisustvu 70 delegata sa oslobođene teritorije severnog dola istočne Bosne i iz okupiranih gradova [Delegati iz Brčkog su naišli na neprijateljsku zasedu i pohvatani, a sekretar MK je poginuo.], održana okružna konferencija SKOJ-a za Majevicu. Rešeno je da se pristupi organizaciji NOSOBiH i raskrinkavanju četnika kao kvislinga i da se, pored SK SKOJ-a za Tuzlu i Bijeljinu, formira SK SKOJ-a za Brčko.

20. 2. 1942 Grupa od 30 partizana iz sastava Majevičkog NOP odreda, u domobranskim uniformama, upala u Bijeljinu i u Sreskom načelstvu razoružala stražu i oslobodila jednu zatvorenicu.

11. 11. 1942 U s. D. i G. Pilići (kod Bijeljine) 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske razbili dva bataljona Majevičke četničke brigade. Zarobljeno je oko 100 četnika sa puškama i nekoliko puškomitraljeza.

8. 1. 1943 Kod s. Vučijaka (blizu Bijeljine) delovi Majevičkog NOP odreda napali iz zasede delove domobranskog 6. pešadijskog puka i naneli im gubitke od 2 mrtva, 6 ranjenih i 6 zarobljenih.

18. 2. 1943 Na putu Bijeljina - s. Dragaljevac jedinice Majevičkog NOP odreda napale iz zasede 23. četu domobranskog 6. pešadijskog puka i žandarme, te posle kraće borbe zarobile 2 oficira, 100 domobrana i 7 žandarma i zaplenile 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, puške i celokupnu opremu i municiju te čete.

5. 4. 1943 U s. Suhom Polju (kod Bijeljine) Grupa vojvođanskih udarnih bataljona i delovi Majevičkog NOP odreda u zasedi razbili ojačani 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka. Poginulo je 11, ranjeno 33 i zarobljeno 185 domobrana, a zaplenjeno 2 topa, 2 minobacača, 5 mitraljeza, 11 p. mitraljeza i 58 pušaka i automata.

16. 4. 1943 Kod Janje (na putu Zvornik-Bijeljina) 1. vojvođanska NOU brigada razbila nepotpun 3. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka, zarobivši 165, ubivši 10 i ranivši 3 domobrana, a zaplenivši: 180 pušaka, 9 automata, 5 p. mitraljeza i 5 mitraljeza.

25. 4. 1943 Između s. Bos. Rače i Bijeljine delovi 2. vojvođanske NOU brigade minirali prugu i uništili lokomotivu i 7 vagona putničkog voza. Zbog toga je saobraćaj bio obustavljen 12 dana.

3. 5. 1943 U Semberiji delovi domobranske 3. pešadijske divizije iz s. Bos. Rače, s. Čelića i s. Branjeva i četnici sa pl. Jelice napali 1. i 2. vojvođansku NOU brigadu i Majevički NOP odred. Odbacivši četnike prema Jelici, jedinice NOVJ su se posle manjih sudara povukle u Ravan (Posavina), a neprijatelj je do 9. maja deblokirao Bijeljinu i osposobio prugu za rudnik Ugljevik.

7. 5. 1943 Kod s. Zabrđa (blizu Bijeljine) Majevički NOP odred, ojačan dvema četama 2. vojvođanske NOU brigade, napao tri domobranska bataljona i, u oštroj borbi, naneo im gubitke od preko 70 izbačenih iz stroja.

11. 6. 1943 Kod s. Dragaljevca (na putu Brčko-Bijeljina) Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom. 2. vojvođanske NOU brigade, zarobio domobranski 3. pešadijski puk (bez 2. bataljona): 1256 vojnika i oficira s kompletnim naoružanjem (3 topa, 1.000 pušaka, 16 mitraljeza, 40 p. mitraljeza).

16. 6. 1943 Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom 2. vojvođanske NOU brigade, zauzeo i porušio rudnik Ugljevik (kod Bijeljine). Razoružani su četa vojnika domobranskog 6. pešadijskog puka i 230 mesnih milicionera.

0. 8. 1943 Odlukom PK KPJ za BiH izdvojen deo boraca - muslimana iz 6. istočnobosanske i Majevičke NOU brigade i u sastavu 17. udarne divizije NOVJ u s. G. Dragaljevcu (kod Bijeljine) formiran samostalni Muslimanski bataljon, kao jezgro buduće 16. muslimanske brigade.

0. 8. 1943 U širem rejonu Bijeljine, u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, formiran Podrinjsko-semberijski NOP odred.

7. 8. 1943 Prva vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzela Janju (kod Bijeljine), gde je razoružala oko 200 žandarma, domobrana i milicionera.

9. 8. 1943 Delovi 16. udarne divizije NOVJ zauzeli Bijeljinu, sem vojnih kasarni, u koje se sklonila posada od oko 500 vojnika čije je jezgro sačinjavala nemačka policijska četa. Ostatak posade (uglavnom nemačka četa) 13. avgusta se probio prema Srem. Rači. Deo domobranske posade je zarobljen ili se razbežao kućama.

16. 8. 1943 Delovi domobranske 3. brdske brigade zauzeli Bijeljinu, iz koje su se povukli delovi 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda, prethodno uništivši državne zgrade i vojne objekte.

30. 8. 1943 U s. Trnavi (kod Bijeljine) počeo izlaziti list -Oslobođenje-, organ Zemaljskog odbora NOP-a (kasnije NOF-a) Bosne i Hercegovine.

0. 9. 1943 U s. Trnavi (kod Bijeljine) izašao prvi broj -Naše borbe-, organa UŠAO BiH za istočnu Bosnu.

16. 9. 1943 U s. Bos. Raču (kod Bijeljine) ušli delovi 16. udarne divizije NOVJ, pošto se 7. četa 2. bataljona 8. puka domobranske 3. lovačke brigade povukla preko reke Save u Vinkovce.

24. 9. 1943 Jedinice 16. udarne divizije NOVJ i Majevički NOP odred, posle teške dvodnevne borbe protiv delova domobranskog 8. lovačkog puka, nemačkih delova i ustaša, zauzeli Bijeljinu, Poginulo je 78 a zarobljeno 278 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio preko r. Drine u s. Bađovince (kod Bogatića). Zaplenjeno je 9 minobacača, 6 mitraljeza, 13 p. mitraljeza, velika količina municije, druge ratne opreme i hrane.

7. 11. 1943 Delovi nemačke 187. rezervne divizije sa domobranskim 5. i 8. lovačkim pukom (ukupno oko 6000 vojnika) otpočeli napad iz Brčkog u cilju prodora u Gračanicu, Tuzlu i Bijeljinu. Jedinice 16. udarne divizije NOVJ, u ogorčenim odbranbenim borbama do 15. novembra, sprečile su prodor neprijatelja i prinudile ga da se povuče u pravcu Brčkog. Izbačeno je iz stroja oko 500 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 16. udarne divizije NOVJ imale 17 mrtvih i 48 ranjenih.

22. 11. 1943 U s. Čengiću (kod Bijeljine) održana prva okružna konferencija USAOJ-a za okrug Majevicu. Izabran okružni odbor USAOJ-a.

20. 12. 1943 Nemačke snage jačine dve divizije otpočele nastupanje s linije Zvornik-Bijeljina, Zvornik-Tuzla i Tuzla-Brčko da unište jedinice 16. udarne divizije NOVJ i partizanske odrede na Majevici i u Semberiji. Posle teških trodnevnih borbi na prostoriji s. Sapna - s. Rastošnica - pl. Jelica 2. i 4. brigada su se probile preko puta Tuzla-Zvornik, na odseku s. Babina Luka - s. Kikači, i uputile u rejon Šekovića. Poginulo je 60 nemačkih vojnika, 73 zeleno-kadrovca i 32 četnika. Gubici jedinica 16. udarne divizije NOVJ: 12 mrtvih, 17 ranjenih i 50 zarobljenih.

30. 1. 1944 Na putu Čelić-Bijeljina 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ otpočela trodnevne borbe protiv nemačke motorizovane kolone (jačine 82 vozila).

7. 2. 1944 Kod Bijeljine, naredbom Štaba 18. udarne divizije NOVJ, od Mačvanske partizanske čete formiran Mačvanski NOP odred.

9. 2. 1944 U Bijeljini, u prisustvu oko 400 delegata, otpočelo I oblasno partijsko savetovanje za istočnu Bosnu. Podneti su referati: o vojno-političkoj situaciji, o organizacionim pitanjima, o zadacima partijske organizacije u vojsci, o NO odborima, SKOJ-u i AFŽ-u. Savetovanje je završeno 2. marta.

0. 3. 1944 U selima Dragaljevcu, Čađavici i Zabrđu (kod Bijeljine) jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar- zaklale oko 300 osoba, većinom žena i dece.

6. 3. 1944 U s. Brđanima (kod Bijeljine), odlukom VŠ NOV i POJ, od 17. majevičke i 18. hrvatske brigade, Majevičkog, Tuzlanskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda formirana 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ. [Po drugim podacima ta je divizija formirana 10. marta.]

17. 3. 1944 Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar- zauzele Bijeljinu i Jan ju. odakle se povukle jedinice 16. i 36. udarne divizije NOVJ.

18. 3. 1944 Po forsiranju r. Save, nemačka 13. SS divizija -Handžar- obrazovala mostobran na liniji Bijeljina - s. Koraj - s. Čelić - Brčko. Ovde su je 16. i 36. udarna divizija NOVJ zadržavale do 12. aprila.

18. 3. 1944 U rejonu s. Zabrđa (na putu Bijeljina-Čelić) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv delova nemačke 13. SS divizije -Handžar- iz s. Koraja i Bijeljine i onemogućila im međusobno spajanje. Neprijatelju su naneti gubici od oko 120 mrtvih. Brigada je takođe imala velike gubitke.

0. 4. 1944 U Drinskom polju (kod Bijeljine), u borbi protiv četnika, poginuo komandant 17. majevičke NOU brigade Veljko Lukić, narodni heroj.

1. 4. 1944 Sa prostorije Čelić-Koraj-Bijeljina otpočela ofanzivna dejstva nemačke 13. SS divizije -Handžar-, četnika i zelenokadrovaea protiv 36. divizije NOVJ u cilju proboja na pl. Majevicu i ovladavanja komunikacijom Tuzla-Brčko. Te borbe su trajale do 8. aprila. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 170 izbačenih vojnika iz stroja, a 36. divizija je imala 35 poginulih i 55 ranjenih boraca.

11. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da ispita mogućnost iznenadnog prodora dve divizije iz istočne Bosne u Srbiju, negde na odseku Bijeljina-Zvornik i Ljubovija-Višegrad.

5. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 11. udarna divizija NOVJ što pre prebaci na pl. Cer i obavestio ga da je, prema izveštaju GŠ NOV i PO za Vojvodinu, u rejonu Bijeljine, broj neprijateljskih snaga mali, i da četnici vrše teror.

25. 10. 1944 Na liniji s. Bogutovo Selo - s. Ugljevik - s Zabrđe (kod Bijeljine) 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila četničku brigadu i odbacila je prema Semberiji, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 12 ranjenih (a čama imala 2 njena borca).

31. 10. 1944 Posle petnaestodnevnih borbi na odseku s. Srebrenik - Gradačac jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ primorale delove 13. SS divizije -Handžar- da napuste ova uporišta i da se povuku na liniju Brčko - s. Čelić - s. Koraj - Bijeljina - Janja - Zvornik. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja i oko 45 zarobljenih vojnika.

0. 11. 1944 Iz Srema u istočnu Bosnu upućeni kao pojačanje, reorganizovana nemačka 1. brdska divizija i jedan puk RZK. Tako ojačan, neprijatelj je prodro iz Bijeljine u Zvornik i tu ovladao levom obalom Drine, da bi obezbeđio mostobran jedinicama koje su se povlačile iz Srbije.

29. 11. 1944 U rejonu Bijeljine glavnina 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ posle oštrih borbi razbila oko 700 četnika, nanevši im gubitke od oko 50 četnika izbačenih iz stroja.

15. 12. 1944 Kod s. Badovinaca i s. Balatuna (između Bijeljine i Bogatića) 17. udarna divizija i 17. udarna brigada 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ otpočele prebacivanje preko r. Drine u istočnu Bosnu (a završile do 17. decembra).

16. 12. 1944 Šesta proleterska (istočnobosanska) udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ izvršila napad na s. Popove, s. Petrovo Polje i s. Dvorove (kod Bijeljine), u kojima se branilo oko 550 nemačkih vojnika i ustaša i oko 700 četnika. Neprijatelj je razbijen; pretrpeo je osetne gubitke.

17. 12. 1944 Šesta proleterska (istočnobosanska) udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala Bijeljinu, u kojoj su se branile nemačke jedinice. Borba je trajala celu noć (vršena su tri juriša), ali zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

18. 12. 1944 Jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, jačine preko 3000 vojnika, nakon jednodnevne oštre borbe odbacile delove 28. udarne divizije i 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ, probile se od s. Branjeva u Janji: i noću produžile probijanje ka Bijeljini. Gubici neprijatelja: 134 poginula vojnika. Zaplenjena su 3 protivavionska topa i 1 protivavionski mitraljez a uništena su 2 tenka i 7 kamiona. Gubici jedinica NOVJ: 21 poginuo i 33 ranjena borca.

18. 12. 1944 Nemačke jedinice pokušale da se iz Bijeljine probiju ka Brčkom, ali su posle oštre jednodnevne borbe protiv jedinica 17. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ zadržane na liniji s. Obarska - s. Suhopolje.

20. 12. 1944 Na liniji s. Obarska - s. G. Čađavica - s. Suhopolje (kod Bijeljine), u cilju prodora prema Brčkom, jake nemačke snage napale na jedinice 17. i 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ. Neprijatelj je odbijen uz gubitke od preko 400 poginulih vojnika.

20. 12. 1944 Šesta proleterska (istočnobosanska) udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala Bijeljinu, u kojoj su se branile nemačke jedinice. Napad nije uspeo, jer je neprijatelj dobio pojačanje (oko 1000 vojnika) sa pravca Janje. U borbi je poginulo 25 a ranjeno 40 nemačkih vojnika. Brigada je imala 19 poginulih i 37 ranjenih boraca.

21. 12. 1944 Nastupajući iz Bijeljine, nemačke jedinice jačine oko 3000 vojnika, posle jednodnevne borbe, odbacile 15. majevičku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ iz rejona s. Obarska i probile se ka Brčkom.

21. 12. 1944 Pod pritiskom jakih nemačkih snaga od s. Branjeva, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ napustila Janju i povukla se prema Bijeljini.

22. 12. 1944 Jače nemačke snage napale položaje 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, koja je, na liniji s. Dvorovi - s. Leskovača osiguravala mostobran na r. Drini. Nemačke jedinice su ovladale komunikacijom Bijeljina - s. Dvorovi - s. Balatun.

23. 12. 1944 Oko 3.000 nemačkih vojnika napalo delove 17. udarne i 45. divizije NOVJ na položajima s. Dvorovi - s. Popovi (kod Bijeljine) i odbacili ih ka r. Drini, ugrozivši mostobran kod s. Badovinaca. Posle dvodnevne borbe delovi 17. i 45. divizije Južne operativne grupe NOVJ (6. proleterska i 23. brigada) prebacili su se na desnu obalu r. Drine, jer nisu mogli da održe mostobran na levoj obali.

1. 1. 1945 Nemačka 963. tvrđavska brigada upućena iz Sarajeva, preko Vlasenice i Zvornika, u Bijeljinu sa zadatkom da sa snagama nemačkog 34. armijskog korpusa potisne jedinice 2. armije NOVJ s te prostorije i stvori uslove za nesmetano povlačenje jedinica nemačke grupe armija -E-.

2. 1. 1945 Jedinice 28. udarne divizije 2. armije NOVJ odbile ispad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Bijeljine, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih, 80 ranjenih i 3 zarobljena. Divizija je imala 31 mrtvog i 45 ranjenih.

27. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. i 28. udarna divizija 2. armije NOVJ napale nemačke i ustaško-domobranske snage u Bijeljini. Napad je nekoliko puta obnavljan, ali grad nije zauzet zbog jakog otpora neprijatelja i zbog pogoršane situacije u rejonu Zvornika, pa je Štab 2. armije NOVJ, 3. februara, obustavio napad i težište borbi preneo na komunikaciju s. Drinjača-Zvornik, radi napada na delove nemačke 22. pešadijske divizije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i preko 200 ranjenih, a jedinice 2. armije NOVJ imale su 260 mrtvih i 570 ranjenih.

19. 2. 1945 Delovi 3. udarnog korpusa NOVJ zauzeli Zvornik, a jedinice nemačke 22. pešadijske divizije nastavile probijanje ka Janji i Bijeljini.

0. 3. 1945 Generalštab JA izdao naredbu o formiranju Južne operativne grupe divizija (2. proleterska udarna, 5. i 17. udarna divizija) 1. armije JA, sa zadatkom: da razbije nemačke snage na desnoj obali r. Save u rejonu Bijeljina - Brčko - Bos. Šamac i stvori uslove za forsiranje r. Save i za prodor u rejon Vinkovaca.

8. 3. 1945 Jedinice 17. udarne divizije 2. armije JA posle jednodnevne borbe sprečile proboj delova nemačke 22. pešadijske divizije ka Bijeljini i prinudile ih da se vrate u Janju. Poginuo je i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 17. udarne divizije JA imale 42 mrtva i 70 ranjenih.

16. 3. 1945 Delovi 17. i 28. udarne divizije 2. armije JA, oslobodile Janju iz koje su se jedinice nemačke 22. pešadijske divizije probile prema Bijeljini.

18. 3. 1945 Na putu Bijeljina - s. Brezovo Polje jedinice 17. udarne divizije JA vodile jednodnevnu borbu protiv jedinica nemačke 22. pešadijske divizije i nanele im gubitke od 20 mrtvih i oko 100 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 21 ranjenog.

2. 4. 1945 Sedamnaesta udarna divizija 2. armije JA, uz sadejstvo delova 2. proleterske udarne divizije 1. armije JA, oslobodila Bijeljinu iz koje se 65. puk nemačke 22. pešadijske divizije povukao prema Brekom.

Dokumenti

Naređenje Vodnog zapovjedništva Bijeljina od 2. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Tuzla o merama za iseljavanje Srba sa teritorije Slavonije i Srema za Srbiju

Izveštaj Oružničke postaje Koraj od 27. juna 1941. zapovjedniku Oružničkog voda Bijeljina o teškim ustaškim zlodelima nad pravoslavnim življem

Izveštaj Kotarskog ureda u Bijeljini od 1. jula 1941. velikoj župi Posavje o vršenju rekvizicije, hapšenju komunista i slanju u koncentracione logore

Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Bijeljina od 14. avgusta 1941. o situaciji na području Kotara, hapšenju i streljanju Srba u krugu kasarne u Bijeljini od strane ustaša

Telegram Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva da se pošalje spisak od 50 komunista i četnika iz Bijeljine koje će otpremiti u sabirni logor Jasenovac

Izveštaj Stožera Drinskog zdruga od 19. decembra 1941. Zapovjedništvu Oružničkog voda Bijeljina o rezultatima odmazde prema stanovništvu zbog napada ustanika na selo Koraj

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 12 septembra 1942 god. o borbama u oblasti Bijeljina

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 20 septembra 1942 god. o situaciji u okolini Bijeljine

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 14 avgusta 1943 god. o borbama i akcijama jedinica NOV na sektoru Majevica - Bijeljina

Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 30 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Bijeljinu, Bosansku Rača i Janju

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za izviđanje prema cestama Zvornik - Bijeljina i Zvornik - Lopare

Obavještenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 23. februara 1944. Štabu Šesnaeste divizije o pokretu četnika prema Majevici i Bijeljini

Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10. marta 1944. potčinjenim jedinicama za sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Brčko - Bijeljina

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za napad na neprijateljske snage na prostoru Zabrđe - Bijeljina

Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 30. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o rasporedu, jačini i kretanju neprijateljskih snaga na cesti Koraj - Bijeljina - Brezovo Polje

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Banje Luke i Brčko - Bijeljina

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Kostajnice, Jajca, Livna i Brčko - Bijeljina

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajca, Trnova i Brčko - Bijeljina

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Novog, Dervente, Brčko - Bijeljina i o zauzimanju Umčana

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bosanske Krupe, Dervente, Bijeljine i Šabanaca

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da ispita mogućnost iznenadnog prodora dveju divizija na sektoru Bijeljina - Zvornik ili sektoru Ljubovija - Višegrad

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. aprila 1944 o borbama na području Tuzla-Bijeljina - Brčko

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. oktobra 1944. o borbama kod Banje Luke, Bijeljine i Travnika

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. oktobra 1944. o borbama oko Banje Luke, Travnika, Tuzle i Bijeljine

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 1. decembra 1944. Štabu Majevičkog NOP odreda za dejstva u rejonu Bijeljine

Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv Nijemaca i četnika u drugoj polovini novembra na području Tuzla - Zvornik - Bijeljina

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. decembra 1944. o dejstvima kod Bijeljine, Bosanskog Novog i Mostara

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. decembra 1944. o ulasku partizana u Bijeljinu

Izvještaj štaba 17. slavonske brigade od 7. decembra 1944. štabu 28. NOU divizije o borbama oko Bijeljine

Izvještaj Štaba 17. NOU divizije od 17. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima na prostoru Bijeljina - Brezovo Polje - Brčko

Obavještajni izvještaj Štaba 17. divizije od 18. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o neprijatelju na odsjeku Bijeljina - Janja

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. decembra 1944. o rasporedu i dejstvima jedinica NOV i POJ na prostoru Banje Luke i Bijeljine

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Bijeljina Janja - Koraj - Brčko

Izvještaj štaba 17. NOU divizije od 22. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ odejstvima na sektoru Bijeljina - Crnjelovo - Čelić

Obavještajni izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 23. decembra 1944. o neprijatelju na odsjeku Janja - Bijeljina

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Janja - Brčko - Bijeljina

Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 28. NOU divizije o dejstvima protiv Nijemaca i četnika na prostoriji Bijeljina - Janja

Izvještaj Štaba 17. divizije od 29. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o neprijatelju na sektoru Bijeljina - Brčko - Čelić

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Janja - Bijeljina od 28. novembra do 29. decembra 1944. godine

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 4. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Bijeljina - Brčko - Celić

Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da sprečavaju prodor neprijatelja od Vlasenice ka Bijeljini i Tuzli i da zatvaraju sve pravce sa sjevera i zapada ka Tuzli

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga na sektoru Bijeljine

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da zatvore pravce Brčko - Tuzla i Bijeljina - Zvornik

Izvještaj Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o forsiranju rijeke Drine i dejstvima u decembru 1944. na prostoru Kozluk - Bijeljina - Koraj

Relacija Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. dostavljena Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u drugoj polovini decembra 1944. na prostoru Janja - Bijeljina - Koraj

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 7 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o situaciji na sektoru Bijeljina - Jamena - Sremska Rača

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brčko - Celić dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 15. januara 1945. godine

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na prostoru Bijeljina - Koraj, dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 15. januara 1945. godine

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 18. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu, Brčko i komunikaciju Sokolac - Vlasenica

Zapovijest Štaba 28. NOU divizije od 18. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 2. armije za zauzimanje Bijeljine i dejstva u pravcu Brčkog radi smanjenja neprijateljevog pritiska na sremskom frontu

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Štabu 2. armije za dejstva prema Bijeljini i Vlasenici

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 22. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih snaga iz Vlasenice ka Bijeljini i od Brčkog ka Tuzli

Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 25. januara 1945. štabovima 17. i 28. divizije za napad na Bijeljinu

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 25. januara 1945. Štabu teškog artiljerijskog diviziona 2. artiljerijske brigade 23. NOU divizije za napad na Bijeljinu

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 25. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu

Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 25. januara 1945. štabovima 7. i 9. brigade za izviđanje prema Bijeljini, Brčkom i Gradačcu

Zapovijest Štaba 28. NOU divizije od 26. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu

Zapovijest Štaba 1. artiljerijske brigade 17. NOU divizije od 26. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 26. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage u rejonu Bijeljina-Lovaš-Brčko

Izvještaj Štaba 1. artiljerijske brigade od 27. januara 1945. Štabu 17. NOU divizije o potpomaganju pješadije za vrijeme napada na Bijeljinu

Izvještaj načelnika Štaba 2. armije NOVJ od 28. januara 1945. Štabu 2. armije o napadu na Bijeljinu

Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 28. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu

Izvještaj štaba 1. artiljerijske brigade od 29. januara 1945. Štabu 17. NOU divizije o dejstvu artiljerije na sektoru Bijeljine

Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 30. januara 1945. Štabovima 17. i 28. divizije za ponovni napad na Bijeljinu

Zapovijest Štaba 28. NOU divizije od 31. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 31. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadu Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage na komunikaciji Nova Kasaba - Bijeljina

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brčko dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 1. februara 1945. godine

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brezovo Polje dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 1. februara 1945. godine

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 1. artiljerijske brigade o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brčko dostavljen Štabu 17. NOU divizije 1. februara 1945. godine

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Bijeljine i o izviđanju komunikacija u taktičkoj dubini neprijatelja na sremskom frontu

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 4. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Bijeljine i Opatovca i o izviđanju komunikacija na sremskom frontu i u rejonu Bijeljine

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog Štaba NOV i POJ o izviđanju i napadu Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Bijeljina-Opatovac-Našice-Brod-Brčko

Izvještaj štaba 28. divizije od 7. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o napadu na Bijeljinu

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brezovo Polje dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 7. februara 1945. godine

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije o dejstvima na prostoru Bijeljina - Zvornik dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 16. februara 1945. godine

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplonih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Bijeljine, Brčkog i na komunikacijama Zvornik-Jardan i Janja - Bijeljina - Brezovo Polje

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne. divizije od 17. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Brčkog, Bijeljine, Janje i na komunikaciji Janja-Bijeljina-Brčko

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod , Zvornika, Janje, Bijeljine i Brčkog

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Janje, Bijeljine i Brčkog

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Zvornika, Janje, Bijeljine i Brčkog

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 21. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Janje, Bijeljine, Brčkog, Vinkovaca, Striživojne i na komunikaciji Janja-Bijeljina-Brčko

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 22. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Janje, Bijeljine, Brčkog i na komunikaciji Zvornik-Bijeljina-Brčko

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 29. divizije o dejstvima na prostoru Janja - Bijeljina - Brčko dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 27. februara 1945. godine

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 28. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Bijeljine, Gunje, Otoka, Tovarnika, Lovaša, Sotina, Vukovara i Vinkovaca

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Bijeljina - Ilača - Vukovar

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Bijeljina - Tovarnik - Vinkovci - Osijek

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina-Brčko dostavljen Štabu 2. armije JA 4. marta 1945. godine

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Bijeljina - Brčko - Sotin - Donji Miholjac

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Bijeljina-Zvornik dostavljen štabu 2. armije JA 9. marta 1945. godine

Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 12. marta 1945. štabu 3. korpusa JA o dejstvima na prostoru Bijeljina-Priboj

Naređenje Štaba 17. divizije JA od 13. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad južno od Bijeljine

Kritički osvrt Štaba 17. divizije JA od 26. marta 1945. na borbena dejstva potčinjenih jedinica u rejonu Zvornik-Bijeljina

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 30 marta 1945 god. štabovima Druge proleterske i Pete NOU divizije za koncentraciju snaga na rejonu Zvornik - Bijeljina

Izvještaj Štaba 23. divizije od 31. marta 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima na prostoru Bijeljina-Brčko

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu na prostoriji Bijeljina - Brčko - Gračanica

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu na pravcu Bijeljina - Brčko - Modriča

Naređenje Generalštaba JA od 4 aprila 1945. Štabu 2. armije za dostavljanje izveštaja o dejstvima na komunikaciji Brčko-Bijeljina

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Diverzije u oslobodilačkom ratu Zvornik Borbe u Srbiji 1945. 718. pešadijska divizija Narodno oslobodilački odbori Majevički partizanski odred Sremski front 17. majevička udarna brigada Mustafa Mulalić Gradačac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 15. majevička udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Bosanski Novi 1. vojvođanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Slavoniji 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 23. srpska udarna divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Žene u ratu 21. slavonska udarna brigada Borbe u Sremu 1943. 22. pešadijska divizija Partizanska avijacija Travnik Ustaški zločini 1941. Vrhovni štab NOVJ Ustanak u NDH 2. proleterska divizija NOVJ Vukovar Janja 16. vojvođanska divizija NOVJ SAD i Jugoslavija 17. slavonska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Ilegala u ratu Završne operacije u Jugoslaviji 28. slavonska divizija NOVJ Derventa Banja Luka Sarajevo Vinkovci Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Operacija Weiss Aćim Grulović 17. istočnobosanska divizija NOVJ Lopare Brčko Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Genocid u NDH Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Mačvanski partizanski odred 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 13. SS divizija Handžar Tuzla Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnička golgota 181. pešadijska divizija 16. muslimanska udarna brigada Napad NOVJ na Travnik 1944. Borbe u Sremu 1945. Dragoljub Draža Mihailović Saradnja četnika sa okupatorom 2. vojvođanska udarna brigada 18. slovenska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vlasenica Jajce