🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bilogorski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

29. 6. 1943 U s. Gakovu (kod Grubišnog Polja), po naređenju Štaba 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formiran Bilogorski NOP odred.

15. 8. 1943 Jedinice Bilogorskog NOP odreda zapalile ž. st. Virje (kod Koprivnice).

13. 9. 1943 Delovi Bilogorskog NOP odreda zapalili ž. st. Đurđevac (na pruzi Koprivnica-Virovitica).

7. 10. 1943 Kod tunela u blizini s. Katalene 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda minirao prugu Bjelovar-Kloštar i posle kraće borbe zapalio lokomotivu i oko 20 vagona. Zarobljeno je 18 vojnika iz nemačkog 135. puka i 25 domobrana, ustaša i žandarma.

15. 10. 1943 Kod ž. st. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica - s. Kloštar) Bilogorski NOP odred uništio lokomotivu i 42 vagona teretnog voza. Poginulo je 10 uemačkih vojnika i domobrana.

20. 10. 1943 Kod ž. st. Paulovac (na pruzi Bjelovar - s. Kloštar) jedinice Bilogorskog NOP odreda uništile neprijateljski voz. Poginulo je 18 i zarobljeno 26 ustaša, domobrana i nemačkih vojnika. Odred je imao 2 ranjena.

18. 11. 1943 Kod ž. st. Kokinac jedan bataljon Bilogorskog NOP odreda porušio prugu Daruvar-Bjelovar i napao voz. Poginulo je 8, ranjeno 14, a zarobljeno 29 žandarma, domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Odred je imao 3 ranjena.

12. 12. 1943 Kod s. Kokinca (na pruzi Bjelovar - s. V. Pisanica) Bilogorski NOP odred napao grupu od 70 nemačkih policajaca koji su obezbeđivali prugu, te ubio 8 i ranio 14 policajaca.

20. 1. 1944 Jedinice Bilogorskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačko uporište u s. Trojstvu (kod Bjelovara), jačine 150 vojnika. [Po drugim podacima napad je izvršen 19/20. januara.]

22. 1. 1944 Kod s. Kokinca, iz zasede, delovi Bilogorskog NOP odreda napali domobranski transportni voz. Posle kraće borbe transport je vraćen prema Bjelovaru.

10. 2. 1944 Kod s. Vukosavljevice (blizu Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale nemačku kolonu jačine 500 vojnika i prinudile je na povlačenje u pravcu s. Špišić-Bukovice.

15. 3. 1944 Kod s. Špišić-Bukovice (blizu Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 vojnika. U borbi je izbačeno iz stroja oko 60 nemačkih vojnika, a oštećeni su 1 tenk, 1 oklopni i 1 putnički automobil.

6. 4. 1944 U blizini s. Rezovca (kod Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale iz zasede na 400 nemačkih vojnika i ustaša, ali su posle šestočasovne borbe prisiljene da se povuku.

10. 4. 1944 Prvi bataljon Bilogorskog NOP odreda upao u Viroviticu i razoružao posade triju bunkera, zarobivši 18 domobrana, a zatim se povukao.

12. 4. 1944 U s. Suhopoljsko Borovo (kod Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali 150 ustaša i posle kraće borbe odbacili ih u Viroviticu, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i zaplenivši 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 7 pušaka i 3 automata.

25. 4. 1944 U s. Pčeliću (kod Virovitice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda napao na oko 200 nemačkih vojnika i ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Virovitice.

20. 6. 1944 Između s. V. Grđevca i Bjelovara jedinice Bilogorskog NOP odreda porušile 7 km pruge.

5. 7. 1944 Kod s. Lukača i s. Kolca nemačke, ustaške i mađarske snage (jačine 620 vojnika) iz Virovitice i Barča napale jedinice Bilogorskog NOP odreda. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

21. 7. 1944 Između Virovitice i s. Suhopolja delovi Bilogorskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušili most i na 75 mesta porušili prugu.

29. 7. 1944 Jedinice Bilogorskog NOP odreda porušile 4 km železničke pruge Barč-Virovitica i 2 mosta.

7. 8. 1944 Kod s. Korija (između Virovitice i s. Špišić-Bukovice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda iz zasede napao kolonu jačine 600 nemačkih vojnika i ustaša, ali se povukao zbog dolaska pojačanja iz s. Pitomače.

24. 8. 1944 Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

Dokumenti

Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i komandama područja o formiranju Diljskog, Požeškog, Daruvarskog i Bilogorskog NOP odreda

Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. o formiranju Diljskog, Požeškog, Daruvarskog i Bilogorskog NOPOdreda

Izvještaj štaba Bilogorskog NOP odreda štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu, akcijama i vojno-političkom stanju Odreda

Izvještaj partijskog sekretara Bilogorskog NOP odreda o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, te o političkom radu u jedinicama i na terenu

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o akcijama i stanju Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog NOP odreda krajem oktobra 1943. godine

Izvještaj Velike župe Bilo Gora od 2 listopada 1943 god. o napadu dijelova Bilogorskog NOP odreda na željezničku prugu kod Virja

Izvještaj Velike župe Bilo Gora od 12 listopada 1943 god. o napadu Bilogorskog NOP odreda na rudnik uglja Mirna u Glogovcu

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 14 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o napadu Bilogorskog odreda na vlak na pruzi Kloštar - Bjelovar

Izvještaj Kotarske oblasti u Bjelovaru od 20 listopada 1943 god. o napadu Bilogorskog NOP odreda na Gudovac i Jelavu

Izvještaj Štaba Bilogorskog odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Zapadne grupe NOP odreda Slavonije o borbama od 7. do 16. prosinca

Izvještaj Štaba Bilogorskog NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o izvedenim akcijama, vojnoj obuci boraca i razmještaju svojih jedinica

Spisak brojnog stanja i naoružanja te socijalnog i nacionalnog sastava Bilogorskog NOP odreda

Izvještaj partijskog sekretara Bilogorskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju ... o političkom stanju na terenu i u jedinicama, brojnom stanju članova KP i SKOJ-a, političkom i kulturno-prosvjetnom radu u Odredu i među narodom te vojnoj osposobljenosti boraca i rukovodilaca

Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Viroviticu od 2. juna 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u Daruvarskom i Bilogorskom odredu

Uputstvo političkog komesara Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 6. juna 1944. političkim komesarima Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog odreda o organizaciji kulturno-prosvetnog rada

Fotografije

Povezane odrednice

Mađarska u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Omladina u ratu Borbe u Slavoniji 1944. 6. slavonski korpus NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ Đurđevac Borbe u Hrvatskoj 1944. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Virovitica Grubišno Polje Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1943. SKOJ Daruvar Glavni štab Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Koprivnica Virovitička udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bjelovar