🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Birčanski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

14. 9. 1941 Birčanski NOP odredi i četnički Planinski puk izvršili neuspeo napad na Kladanj.

0. 10. 1941 Reorganizacijom malih NOP odreda (četa) Sreskog štaba za Birač formiran Birčanski NOP odred.

4. 10. 1941 Ustaško-dornobranske borbene grupe -Krumenaker- i -Grum- potisnule delove Birčanskog NOP odreda i zauzele s. Caparde (kod Zvornika).

6. 10. 1941 Tri čete Birčanskog NOP odreda zauzele s. Caparde i potisnule ustaško-domobransku borbenu grupu -Simić- prema Zvorniku.

11. 10. 1941 Na brdu Rudniku (kod s. Capardi) Birčanski NOP odred razbio glavninu neprijateljske borbene grupe -Krumenaker- (domobrane, ustaše, miliciju, delove jednog nemačkog landesšicen bataljona i dva nemačka tenka).

0. 11. 1941 Objedinjavanjem Šekovićke, Brainačke i Tupanarske partizanske čete formiran 1 (Šekovićki) bataljon Birčanskog NOP odreda.

0. 11. 1941 Prerastanjem Sprečanske čete formiran 2 (Sprečanski) bataljon Birčanskog NOP odreda.

1. 11. 1941 Drugi bataljon domobranskog 8. pešadijskog puka iz Kladnja zauzeo s. Stupare (na putu Tuzla-Kladanj) potisnuvši đelove Birčanskog NOP odreda.

0. 12. 1941 Formiran 3. stuparski bataljon Birčanskog NOP odreda. Krajem decembra prišao četnicima.

16. 1. 1942 U s. Petrovićima (kod Šekovića) Birčanski NOP odred iznenadio i uništio ojačanu 24. četu 3. bataljona domobranskog 3. pešadijskog puka i zaplenio 120 pušaka, 13 p, mitraljeza, 2 mitraljeza i 2 minobacača 81 mm.

20. 1. 1942 Nastupajući od Vlasenice, ojačani 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije zauzeo Han-Pijesak, slomivši prethodnog dana odbranu 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade i delove Birčanskog NOP odreda.

6. 2. 1942 Posle sedmodnevnih upornih borbi Birčanski NOP odred prisilio domobransku posadu da, sa znatnim gubicima, uz pomoć snaga spolja, napusti selo Papraću (blizu Vlasenice).

0. 3. 1942 U s. Tišći (kod Šekovića), u duhu naređenja GŠ NOP i DV za BiH, od omladinaca Birča, formiran Omladinski udarni bataljon Birčanskog NOP odreda.

4. 3. 1942 VŠ NOV i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu da delom svojih snaga raspoređenih levo od puta Podromanija - Han-Pijesak i Birčanskim NOP odredom, kod Šekovića, sadejstvuje 2. proleterskoj NOU brigadi, koja će od 5. marta prodirati preko Glasinca ka Vlasenici u dve kolone, i da njoj uputi odeljenja i vodiče iz mesnih partizanskih jedinica. U naređenju se iznose taktički postupci 2. proleterske NOU brigade tokom prodora i daju obaveštenja o vremenskim terminima za sadejstvo.

25. 3. 1942 U s. Drinjači (kod Zvornika), od delova Majevičkog i Birčanskog NOP odreda, komandant GŠ NOP i DV za BiH formirao 2. istočnobosanski udarni bataljon.

31. 3. 1942 Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

0. 5. 1942 U Sekovićima (u Birču) GŠ NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu izvršio reorganizaciju Grupe istočno-bosanskih udarnih bataljona: formirao Štab grupe, bataljone popunio (uključene su 1. i 2. proleterska četa Birčanskog NOP odreda), formirao komoru, bolnicu itd.

0. 6. 1942 Kod Vlasenice se rasuo Zalukovički dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP i DO koji se do tada održavao kao poslednja jedinica NO dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni. Deo boraca je prešao u partizanske bataljone Birčanskog NOP odreda a ostali su otišli u četnike.

25. 8. 1942 U Birču jedinice nemačke 718, pešadijske divizije, sa delovima domobranske 3. i 5. pešadijske divizije, ustaške 1. brigade i mesnim milicijskim i četničkim bataljonima (ukupno 7-8.000), okružile 6. istočnobosansku NOU brigadu i Birčanski NOP odred i otpočele koncentričan napad (operaciju -S-) s ciljem da ih unište. Veštim manevrima, partizanske snage su izbegle udare, tako da je neprijatelj 9. septembra obustavio dejstva ne postigavši nikakav uspeh.

4. 12. 1942 Tri brigade četničkog Romanijskog korpusa otpočele napad na Birčanski NOP odred. U sedmodnevnim borbama četnici su taj odred potisli iz Šekoviča, opljačkali partizanska sela Birča i spalili veći broj kuća.

18. 12. 1942 Osetivši dolazak 6. istočnobosanske NOU brigade i 3. odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, delovi četničkog Romanijskog korpusa otpočeli povlačenje iz Birča. Birčanski NOP odred i ubrzo pristigla 6. istočnobosanska NOU brigada razbili su deo četnika, dok su ostali četnici pobegli prema Romaniji.

16. 1. 1943 U s. Capardima (kod Zvornika) jedinice 6 istočnobosanske NOU brigade i Majevičkog i Birčanskog NOP odreda i tri bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka i četničke snage. Posle četvoročasovne borbe jedinice NOV su se zbog jakog otpora, povukle prema s. Podborogovu, uz gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Poginulo je 16, ranjeno 4 i zarobljeno 35 četnika i domobrana.

29. 5. 1943 Kod s. Neđelišta (blizu Vlasenice) Birčanski NOP odred odbio napad ustaških delova iz Vlasenice i Han-Pijeska i naneo im gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

17. 6. 1943 Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ (1. i 2. proleterska udarna i 7. divizija NOVJ), prodirući divergentno s Jahorine, u snažnom naletu razbila delove domobranskog 3. korpusa i nemačke 369. legionarske divizije i ovladala većim delom istočne Bosne (između reka Prače i Spreče), gde su je prihvatile 1. i 2. vojvođanska NOU brigada i Birčanski NOP odred. Grupa je do 7. jula izbila na r. Drinu kod Zvornika i na r. Bosnu kod Doboja, gde je odmorila i popunila svoje iscrpene jedinice.

18. 6. 1943 U rejonu Rudište - s. Crkvine (kod Šekovića) delovi 1. i 2. vojvođanske NOU brigade i Birčanski NOP odred razbili polubataljon domobranskog 15. pešadijskog puka i zarobili 140 domobrana sa naoružanjem i opremom.

0. 9. 1943 U rejonu Han-Pijeska (kod Vlasenice) Planinski NOP odred uključen u Birčanski NOP odred.

10. 5. 1944 Odlukom Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Birčanski NOP odred, a ljudstvom popunjena 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

718. pešadijska divizija Pljačka u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Operacija Schwarz Hrvatsko domobranstvo Zvornik 5. pješačka divizija (NDH) Bolnice u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss 19. birčanska udarna brigada 2. vojvođanska udarna brigada Četnici u ustanku 2. proleterska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vlasenica Ustanak u NDH Doboj Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Srebrenica Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 369. legionarska divizija (vražja) Han Pjesak Partizanski odred Zvijezda Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Bosne i Hercegovine Saradnja partizana i četnika 1941. Glavna operativna grupa NOVJ Napad NOVJ na Zvornik 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Crna legija Druga neprijateljska ofanziva Partizanska taktika 342. pešadijska divizija 27. istočnobosanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Trio Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 7. banijska divizija NOVJ Romanijski korpus JVuO 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Omladina u ratu