🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitka na Jelovoj gori

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 9. 1944 Kod Čajetine obnovljen Užički NOP odred.

1. 9. 1944 Kod s. Rupaljeva, s. Visibabe i s. Rasne (blizu Požege) 1. i 5. bataljon 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četničke 2. požeške brigade i jedne čete SDK i odbacili ih prema Požegi, koju su zauzeli oko 24 časa. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 14 ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Istovremeno su 2. i 4. bataljon te proleterske brigade razbili četnike na Gradini i u s. Sevojnu (kod Titovog Užica), nanevši im gubitke od 10 poginulih, 10 ranjenih i 9 zarobljenih.

3. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: ispitati mogućnost da se oslobodi Užice (sada: Titovo Užice), imajući u vidu da bi eventualni neuspeh bio politički nezgodan; nastaviti mobilizaciju novih boraca i zauzimati i braniti gradove, a kada se snage NOVJ rašire po celoj zapadnoj Srbiji, manji garnizoni će lako padati; ne srne se četnicima dozvoliti da iza jedinica NOVJ krstare i terorišu narod.

3. 9. 1944 Kod s. Karana (blizu Titovog Užica) dva bataljona 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog 4. jurišnog korpusa, ubivši 10, ranivši 10 i zarobivši 4 četnika.

5. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: da, ukoliko je dobio topove, hitno pripremi napad i zauzme Užice (sada: Titovo Užice), kako bi se olakšala odbrana Požege i obezbedilo zaleđe za prodor jedinica NOVJ ka Valjevu; da 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- pojača svoje snage prema Čačku i spreči prodiranje neprijatelja ka Požegi; da prihvati 11. udarnu diviziju NOVJ, kojoj je naređeno da se iz istočne Bosne prebaci na pl. Cer i docnije uđe u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da Operativna grupa divizija NOVJ krene na odsek Užice-Čačak-Kraljevo.

5. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio 37. udarnoj diviziji NOVJ da poruši prugu Vardište-Užice (sada: Titovo Užice) i time olakša dejstva jedinica 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ u zapadnoj Srbiji.

5. 9. 1944 Kod s. Ribaševine (blizu Titovog Užica) 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog 4. jurišnog korpusa. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 10 ranjenih i 5 zarobljenih, a 3. brigada 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

6. 9. 1944 U s. Mokroj Gori (kod Titovog Užica) 4. bataljon 8. crnogorske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbio napad nemačkih vojnika i naneo im gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih. Bataljon je imao 1 poginulog i 3 ranjena borca.

6. 9. 1944 Kod s. Rupeljeva (blizu Požege) četnički 1. i 5. jurišni korpus napali 3. proletrsku (ličku) udarnu brigadu 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Brigada se uveče povukla u s. Kačer (zaselak Zarići, kod Titovog Užica). Ona je imala samo 1 poginulog borca. Neprijatelj je imao oko 130 mrtvih i ranjenih.

8. 9. 1944 Na pl. Jelovoj gori (kod Titovog Užica) 1. proleterska udarna divizija i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- odbile napad četničke 4. grupe jurisnih korpusa, Zlatiborskog korpusa, Cerskog korpusa i Korpusa Gorske garde.

9. 9. 1944 Na liniji Jelova gora - s. Karan - Kosjerići - s. Varda - Crni vrh jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ počele opšti napad na Užički, Čačanski, Požeški, Šumadijski, Smederevski i Valjevski četnički korpus. U žestokim borbama četnici su razbijeni i prisiljeni da se u neredu povuku prema pl. Suvoboru i pl. Maljenu.

9. 9. 1944 U s. Mokroj Gori (kod Titovog Užica) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ napala na oko 350 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i po izvršenom zadatku se povukla na položaj M. Viogor - Osojnica - Hajdučki bor. Brigada je imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

11. 9. 1944 Na položaju ž. st. Jatare - Brezovica - Šišatovac (kod Titovog Užica) 2, 3. i 4, bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, u borbi do kasno u noć, odbili napad oko 2.000 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacili ih prema s. Mokroj Gori. Neprijatelj je imao oko 120 mrtvih i ranjenih, a 3. brigada 2 mrtva i 5 ranjenih boraca. Zaplenjeno je nekoliko hiljada metaka i 15 mazgi natovarenih materijalom.

13. 9. 1944 Kod s. Gorjana (blizu Titovog Užica) bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ srušio železničku prugu i odbio napad nemačkog blindiranog voza, zarobivši 6 neprijateljskih vojnika.

13. 9. 1944 Na neprijateljski garnizon u Užicu (sada: Titovo Užice) 5. udarna divizija NOVJ izvršila demonstrativan napad.

14. 9. 1944 Na položaju Brezovica-Jatare-Lokva (kod Titovog Užica) oko 3.000 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- napalo 3. proletersku (sandžačku) udarnu brigadu 37. udarne divizije NOVJ, uspevši da se od s. Mokre Gore probiju prema s. Kremnima. Brigada je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

Dokumenti

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Burađa - Negbina - Dobroselica i izviđanje u pravcu Jelove Gore i Tornika

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Prve, Treće i Trinaeste proleterske brigade za posedanje položaja na prostoriji oko Užica i dejstvovanje protiv četnika i nedićevaca

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za pojačana dejstva na komunikaciji Nova Varoš - Priboj i Kokin Brod - Užice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ispitivanje mogućnosti zauzimanja Užica i ulaska italijanskih partizanskih bataljona ponovo u sastav 1. proleterske divizije NOVJ

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za posedanje položaja Jablanica - Semegnjevo - Šargan i napad na prugu Višegrad - Užice

Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 4. septembra 1944. komandantima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa i Šumadijske brigade za napad na jedinice 1. proleterskog korpusa NOVJ u rejonu Užičke Požege

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva na odseku Užička Požega - Užice, prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ i vršenje mobilizacije

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za razbijanje četnika na sektoru Užička Požega - Užice

Izvještaj Štaba 3. proleterske krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Priboj - Užice

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Ljuto Polje - Miloševac i obezbeđenje prema komunikaciji Višegrad - Užice

Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. septembra 1944. komandantima 1, 3, 5. i 6. jurišnog korpusa za napad na 1. proleterski korpus NOVJ na prostoriji Užička Požega — Užice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dostavljanje izveštaja o gubitku Užičke Požege

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za zatvaranje pravaca od Užica, Priboja i Ljubiša

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užice

Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užičku Požegu

Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 14 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Užičku Požegu

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da ovlada Ovčarsko-Kablarskom Klisurom radi obezbeđenja prelaza preko komunikacije Čačak - Užice

Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

Izvešgaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Negbina - Ljubiš - Gostilje - Rožanstvo - Mačkat - i za dejstva u pravcu Ivanjice, Arilja, Požege, Užica i Nove Varoši

Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 21 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Kosjeriće i rušenje komunikacije Užice - Čačak

Fotografije

Povezane odrednice

4. grupa jurišnih korpusa JVuO Valjevo Četnici u drugom svetskom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Smederevo Užice 10. krajiška udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Sjenica 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Valjevski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. Smederevski korpus JVuO Užička Požega 5. krajiška udarna divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Čačak Italijanski partizani 2. krajiška udarna brigada 4. vojvođanska udarna brigada Zlatiborski korpus JVuO Ivanjica Korpus Gorske garde 1. proleterski korpus NOVJ 8. crnogorska udarna brigada 21. srpska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen 4. krajiška udarna brigada Nova Varoš Diverzije u oslobodilačkom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu 4. sandžačka udarna brigada 5. sandžačka udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Priboj Cerski korpus JVuO Pljevlja Saradnja četnika sa okupatorom 12. vojvođanski korpus NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) Operativna grupa divizija Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Josip Broz Tito 13. proleterska udarna brigada Rade Končar