🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitka na Kadinjači

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

28. 11. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Radničkom bataljonu Užičkog NOP odreda, koji je ojačao sa dve čete Užičkog i dve čete Posavskog NOP odreda (ukupne jačine 400-450 boraca) i jednim topom 75 mm, da na Kadinjači zatvori pravac Bajina Bašta - Užice (sada: Titovo Užice), uspori napredovanje desne kolone nemačke 342. pešadijske divizije i time stvori vreme za izvlačenje glavnine partizanskih jedinica.

29. 11. 1941 Na Kadinjači (kod Titovog Užica) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije, oko 8 časova napali ojačani Radnički bataljon Užičkog NOP odreda. U borbi vodenoj do popodneva branioci Kadinjače nisu dozvolili neprijatelju da prodre u Užice. Tek kada je izginuo čitav Radnički bataljon, sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovičem, političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem narodnim herojima i komandantom Radničkog bataljona, nemačke jedinice su uspele da pređu preko Kadinjače i istog dana uveče uđu u Užice.

11. 11. 1944 Jedan puk 233. pešadijske divizije Crvene armije i tri bataljona 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije NOVJ forsirali r. Dunav, zauzeli s. Batinu (u Baranji) i uspostavili uži mostobran na desnoj obali Dunava.

11. 11. 1944 Jedinice 12. vojvođanske NOU brigade proširile mostobran kod s. Batine (u Baranji), potisnuvši neprijatelja ka s. Zmajevcu. Odbile su više protivnapada, podržanih tenkovima i artiljerijom. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih. Zarobljeno je 36 nemačkih vojnika. Brigada je imala osetne gubitke.

Fotografije

Povezane odrednice

Užice Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Batinska bitka Ustanak u Srbiji 1941. 12. vojvođanska udarna brigada Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" 342. pešadijska divizija Borbe u Srbiji 1944. Luftwaffe u Jugoslaviji Vermaht u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Operacija Užice Franz Böhme 51. makedonska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Crvena armija