🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitka na Zelengori

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Obavještajni izvještaj Štaba 1. bosanske brigade NO od 5. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o ustaško-domobranskim i četničkim ostacima i jedinicama u srednjoj i zapadnoj Bosni

Obaveštenje načelnika štaba Vrhovne komande od 6. aprila 1945.komandantu zapadne Bosne o stanju četničkih jedinica i daljim planovima njihove upotrebe

Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 14. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o borbama protiv četnika na prostoru Kozluk-Sapna

Odgovor Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. na pitanje o pravima i statusu domobranskih oficira po stupanju u četničke redove

Obavještajni izvještaj Birčansko-kladanjskog NOP odreda od 17. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o ustaškim i četničkim ostacima na prostoru Olovo-Kladanj

Naređenje Generalštaba JA od 21. aprila 1945. Štabu 3. korpusa za čišćenje istočne Bosne od preostalih četnika

Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 24. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima protiv četničkih i ustaških ostataka na području Romanije, Olova i Vareša

Zapovijest Štaba 18. srednjobosanske udarne brigade JA od 25. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za razbijanje četničkih snaga na prostoru Očauš-Mladikovina

Naređenje Štaba 2. armije JA od 27. aprila 1945. Štabu 53. divizije za gonjenje i uništavanje četnika i za obezbjeđenje saobraćaja na teritoriji srednje Bosne i Bosanske krajine

Memorandum delegacije četničkog Nacionalnog komiteta od ;27. aprila 1945. Vladku Mačeku, predsedniku Hrvatske-:seljačke stranke p potrebi ujedinjavanja svih snaga radi borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta

Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 28. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o borbama protiv četnika kod Brgula i na prostoru Jabuka-Han-Pijesak

Naređenje ministra Narodne odbrane i Vrhovnog komandanta JA od 30. aprila 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Operativnom štabu Kosova i Metohije i Štabu 3. korpusa za čišćenje oslobođene teritorije od preostalih četničkih, balističkih i ustaških bandi

Izvještaj Štaba 37. udarne divizije od 4. maja 1945. Generalštabu JA o dejstvima u drugoj polovini aprila protiv četničkih i ustaških ostataka na prostoru Rudo-Višegrad-Srebrenica- Vlasenica-Zvornik

Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 5. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo protiv četnika na lijevoj i desnoj obali Drine od Višegrada do Foče

Zapovijest Operativnog štaba Grupe brigada JA od 8. maja 1945. za napad i gonjenje glavne četničke grupacije na prostoru Cuhovići-Umoljani-Rakitnica

Zapovijest Štaba 38. udarne divizije JA od 11. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica da na sektoru Ljubina-Vrbnica -Tjentište presijeku put glavnim četničkim snagama i da ih odbace ka Sutjesci

Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 12. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o sopstvenim i četničkim gubicima

Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 15. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica da očiste prostor Zakmur-Sutjeska- Drina od četnika

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. maja 1945. Generalštabu JA o borbama protiv četnika Draže Mihailovića u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 26. maja 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o borbama u maju protiv četnika na prostoru Gluha Bukovica-Fojnica-Bradina-Umoljani-Jahorina

Izvještaj Štaba 37. udarne divizije od 28. maja 1945. Štabu 5. armije JA o borbama protiv četnika na prostoru Kalinovik- Foča-Drina-Sutjeska

Relacija štaba 18. hrvatske brigade o borbama protiv četnika Draže Mihailovića na sektoru Zamršten-Kozo-Vrbnica u maju dostavljena Štabu 38. udarne divizije JA 31. maja 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu 38. istočnobosanska divizija NOVJ Vrbnica Partizanska avijacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 53. srednjobosanska divizija NOVJ Majevički partizanski odred Kalinovik Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Srebrenica 37. sandžačka divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Makedonije Bali Kombetar 3. udarna divizija NOVJ Glavni štab Srbije Glavni štab Kosova i Metohije 18. srednjobosanska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Han Pjesak Četnička golgota Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Srbiji 1945. Vladko Maček Zvornik Borbe u Hrvatskoj 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Olovo