🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitka za Koprivnicu 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca

Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. Štabu 33. divizije u vezi sa napadom na Koprivnicu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

Izvještaj Štaba 40. divizije od 16. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

Izvještaj Štaba 18. brigade od. 16. oktobra 1944. Štabu 40. divizije o učešću u napadu na neprijateljski garnizon u Koprivnici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Koprivnicu, Zažinu, Varaždinske Toplice, Ravno i o borbama kod Novske, Široke Kule i Splita

Izvještaj Štaba 7. divizije od 18. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Koprivnicu

Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. oktobra .1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. oktobra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Slavonskog Broda, Koprivnice, u Gorskom kotaru i o napuštanju Poljane i Međuriča

Izvještaj Štaba 33. divizije od 20. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Virje i Podravski Novi Grad i o obezbjeđenju napada na Koprivnicu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na cestu Lovke - Delnice, na Duvno, Ston, o borbama na području Bjelovara, kod Neuma, o povlačenju iz Cavtata, Omiša i Splita i o gubicima ustaša u Koprivnici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. oktobra 1944. o napuštanju Dubrovnika, Stona, Sinja i Makarske i o borbama sa jedinicama NOVJ na području Bjelovar - Koprivnica, kod Duvna, Aržana i Imotskog

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve

Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim slabostima i greškama prilikom napada na Koprivnicu

Fotografije

Povezane odrednice

Omiš Podravska Slatina Križevci Novi Marof 32. zagorska divizija NOVJ Benkovac Koprivnica 7. banijska divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica Varaždin Udarna brigada Braća Radić Đurđevac Sinj Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Makarska Novska Borbe u Slavoniji 1944. Virovitica Bjelovar 5. ustaška brigada 40. slavonska divizija NOVJ Samobor Trilj Borbe u Hrvatskoj 1944. 18. slavonska udarna brigada Slavonski Brod 6. slavonski korpus NOVJ Dubrovnik Pavelićeva gardijska brigada Petrinja 10. zagrebački korpus NOVJ Delnice Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 33. hrvatska divizija NOVJ Kozarska Dubica Duvno Drniš Split Varaždinske Toplice Imotski 4. korpus NOVJ (1. hrvatski)