🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitka za Našice 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. novembra 1944. o borbama kod Knina, Lovinca, Donjeg Miholjca, Našica i Kostajnice

Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Našice, Velimirovac i Klokočevac

Dopunsko naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice

Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i Našice i o borbama na liniji Sunja - Kostajnica, kod Dugog Sela, Varaždina, Karlovca i Drežnik-Grada

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Našice i o borbama kod sela Sveti Ivan Zelina

Izvještaj Štaba 18. brigade od 25. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama za Našice

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Našice, Peščenicu, Lekenik i Lupoglav i o borbama kod Knina, Slavonske Požege i Gospića

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu i Lošinju, kod Knina, Našica, Bjelovara, Ogulina i Gračaca

Izvještaj Štaba 12. divizije od 27. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske posade u Našicama, Markovcu i Klokočevcima

Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 27. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o učešću u napadu na Našice

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu, kod Knina, Našica, Podravske Slatine, Josipdola i Gračaca

Izvještaj Štaba 40. divizije od 28. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Našice

Fotografije

Povezane odrednice

Bjelovar Osijek 12. slavonska divizija NOVJ Knin Donji Miholjac Mali Lošinj Gračac Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1944. Slavonska Požega Karlovac Ogulin Zasede u oslobodilačkom ratu Gospić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Varaždin Borbe u Slavoniji 1944. Našice 6. slavonski korpus NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ Dugo Selo Sveti Ivan Zelina Osječka udarna brigada Podravska Slatina Kninska operacija 18. slavonska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu