🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitka za Prijedor 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Štaba 4. divizije od 14. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru oko Ripča, Prijedora i Ljubije

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Podgrmečkog NOP odreda da zatvori pravce Ljubija - Sanski Most i Prijedor - Sanski Most

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor i Ljubiju

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade za sadejstvo s jedinicama 4. NOU divizije i grupom kozarskih NOP odreda u napadu na Prijedor

Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 3. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o akcijama u avgustu u rejonima Bosanskog Novog i Prijedora

Brojno stanje ljudstva i naoružanja Podgrmečkog NOP odreda na dan 3. septembra 1944. godine

Zapovijest štaba 5. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor

Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od 7. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za nastavljanje napada na Ljubiju

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Tuzle i Rogatice

Izvještaj Štaba 4. divizije od 10. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o zauzimanju Prijedora i Ljubije

Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 10. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o napadu na Prijedor i Cikote

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Kiseljaka i Bugojna

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. septembra 1944. štabovima Kozarske grupe NOP odreda i Podgrmečkog NOP odreda da zatvore pravac koji od Bosanskog Novog izvodi ka Prijedoru

Fotografije

Povezane odrednice

Kozara u oslobodilačkom ratu Druga banjalučka operacija Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Kiseljak 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 4. krajiška divizija NOVJ 15. krajiška udarna brigada Šefket Maglajlić 11. hercegovačka udarna brigada Prijedor 5. krajiška udarna divizija NOVJ Slavko Rodić Ilija Došen Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bosanski Novi Sanski Most Politički komesari u NOR-u 11. krajiška udarna brigada 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 6. krajiška udarna brigada Tuzla 39. krajiška divizija NOVJ Banja Luka Napad NOVJ na Sanski Most 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Kozarski partizanski odred