🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitka za Tuzlu decembra 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

0. 11. 1944 Tuzlanski NOP odred ovladao dolinom r. Spreče zapadno od Tuzle i razbio sve neprijateljske grupe na toj prostoriji.

6. 11. 1944 Iz s. Čelića neprijatelj izvršio napad prema položajima 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ na liniji s. Jablanica - s. Mačkovac (kod Tuzle), ali je posle oštre borbe odbačen u polazni garnizon, uz gubitke od 20 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 10 pušaka i 2000 metaka.

9. 11. 1944 Na odseku s. Snagovo - s. Križevići 17. majevička udarna brigada 38. udarne divivizije NOVJ odbacila delove nemačke 1. brdske divizije i četnike (jačine oko 2000 vojnika) koji su pokušali da se probiju u Tuzlu. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i oko 40 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih, 18 ranjenih i 20 nestalih boraca.

15. 11. 1944 U Tuzli otpočeo rad Vojne škole 3. udarnog korpusa NOVJ - za oficire svih rodova vojske i struka. Vreme trajanja artiljerijskog kursa: 7 nedelja, a ostalih kurseva: 3 do 4 nedelje.

18. 11. 1944 Jače snage četnika i muslimanske milicije napale s. Puračić (kod Tuzle). Bataljon 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ, koji je branio Puračić, povukao se prema Lukavcu. Brigada je zatim odbacila neprijatelja, nanevši mu gubitke od 50 izbačenih iz stroja. Ona je imala 4 mrtva i 2 ranjena borca; pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Ragib Džindo, narodni heroj.

21. 11. 1944 U rejonu s. Humaka (kod Tuzle) oko 2000 četnika napalo 18. istočnobosansku (hrvatsku) brigadu 38. udarne divizije NOVJ. Posle žestoke borbe četnici su razbijeni. Oko 100 četnika izbačeno je iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

10. 12. 1944 Glavnina 17. majevičke udarne brigade i Tuzlanski NOP odred 38. uđaine divizije NOVJ zauzeli Puračić. Poginulo je 30, ranjeno 25 i zarobljeno 8 ustaša. Zaplenjeno je 50 pušaka. Gubici jedinica 38. divizije: 1 ranjen borac.

10. 12. 1944 U Tuzli izabran GNO odbor za grad Tuzlu.

11. 12. 1944 Glavnina 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Požarnici (kod Tuzle) i nanela im gubitke od 27 mrtvih, 15 ranjenih i 6 zarobljenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

11. 12. 1944 Oko 300 četnika napalo G. Tuzlu, koju su branili delovi 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Četnici su razbijeni i odbačeni prema s. Busiji uz gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

21. 12. 1944 Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

25. 12. 1944 Sa pravca Zvornika, iz pozadine, 23. udarna divizija Južne operativne grupe NOVJ napala četničke snage. Posle dvodnevne borbe ona je znatno doprinela razbijanju četničke grupacije istočno od Tuzle, koju su potpuno razbile jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ.

26. 12. 1944 Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ odbacila četnike s položaja s. Kovačevići - s. Tojšići (na putu Tuzla-Zvornik).

27. 12. 1944 U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

Dokumenti

Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 21. istočnobosanske brigade od 15. novembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u širem rejonu Tuzle

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 21. istočnobosanske brigade od 15. novembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u širem rejonu Tuzle

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku

Izvještaj Tuzlanskog NOP odreda od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Dobošnica - Puračić - Lukavac

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku

Izvještaj Tuzlanskog NOP odreda od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Dobošnica - Puračić - Lukavac

Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv Nijemaca i četnika u drugoj polovini novembra na području Tuzla - Zvornik - Bijeljina

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 15. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o dejstvima na prostoru Puračić - Tuzla - Požarnica

Izvod iz operacijskog dnevnika 21. istočnobosanske brigade od 16. decembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na komunikacijama Zvornik - Tuzla i Zvornik - Drinjača

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. decembra 1944. štabovima Tuzlanskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za dejstva na prostoru Zivinice - Puračić i Brčko

Zapovest štaba Vrhovne komande JVUO od 26. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu

Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 27. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u pravcu Tuzle i u dolini Drine

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje i uništenje četnika na prostoriji Tuzla - Kladanj

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 28. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o četničkim gubicima i o plijenu za vrijeme proteklih borbi kod Tuzle

Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika istočno od Tuzle

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

Relacija štaba 14. korpusa od 4. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Zvornik - Tuzla

Izvještaj štaba 38. divizije od 10. januara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju četnika na sektoru Tuzla - Zvornik

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 17. januara 1945. štabovima 38. divizije i Tuzlanskog NOP odreda za razbijanje četničkih jedinica na Ozrenu i za kontrolisanje prostora Kladanj - Tuzla

Izvod iz knjige primljenih depeša štaba četničke vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 26. februara 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Gojko Borota Toplički korpus JVuO Dragutin Keserović Križevci Lukavac Avalski korpus JVuO Druga tuzlanska operacija NOVJ Javorski korpus JVuO Timočki korpus JVuO Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Bijeljina 38. istočnobosanska divizija NOVJ 23. srpska udarna divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ 14. srpski korpus NOVJ Ismet Mujezinović Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Saradnja četnika sa okupatorom Narodno oslobodilački odbori Dragoslav Račić Zarobljenici u ratu Jablanički korpus JVuO Miroslav Trifunović Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zvornik 17. majevička udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnička golgota 27. istočnobosanska divizija NOVJ 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Brčko Tuzla 16. muslimanska udarna brigada 1. brdska divizija Vermahta Ivan Šubašić Gračanica Mlavski korpus JVuO Nikola Kalabić Četnici u drugom svetskom ratu Južnomoravski korpus JVuO