🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bitoljski partizanski odred "Goce Delčev"

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

22. 5. 1943 U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj) formiran Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- od ljudstva bitoljskog kraja, koje je izdvojeno iz NOP odreda -Damjan Gruev-. Dotadašnji Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- je dobio ime Prespansko-ohriđski NOP odred -Damjan Gruev-.

22. 5. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- odvojio se, u rejonu Kostura, od Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev- i grčkog partizanskog odreda -Vičo- radi odlaska za Prespu.

23. 5. 1943 U s. Bapčoru (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali seosku kontračetu i održali vrlo uspeo politički zbor.

29. 5. 1943 U s. Višcnima (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali kontračetu i zaplenili 12 pušaka i 1 puškomitraljez, a potom održali vrlo uspeo politički zbor.

31. 5. 1943 U s. Crnovenima (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Dolčev- razoružao seosku kontračetu i održao politički zbor.

1. 6. 1943 U s. Crnovištu (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali seosku kontračetu i održali miting sa seljacima, a potom se povukli na pl. Vičo.

11. 6. 1943 Bitoljski NOP odred -Goce Delčev-, po direktivi GŠ NOV i PO za Makedoniju, prešao iz Egejske Makedonije, gde je dotada dejstvovao, na našu teritoriju u rejonu s. Graešnice (kod Bitolja).

23. 6. 1943 U s. Lavci (kod Bitolja) bugarska vojska i policija opkolile grupu od 13 partizana Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev-. Posle kraće borbe poginuli su vršilac dužnosti komandanta 2. operativne zone NOV i PO Makedonije i jedan borac, dok su se ostali borci probili i kasnije priključili svojem odredu.

28. 6. 1943 U s. Rakovu (kod Lerina, u Grčkoj) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- i Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- razoružali 8 policajaca, zapalili opštinsku arhivu i održali uspeo miting.

2. 8. 1943 U s. Rajcima (na Prespanskom jezeru) oko 50 italijanskih karabinijera napalo Bitoljski NOP odred -Goce Delčev-, koji se posle kraće borbe povukao ka Kurbinskoj planini.

7. 8. 1943 Na pl. Babi (između Bitolja i Resna) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- napao bugarski granični pododsek i u kratkoj borbi naneo neprijatelju gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena.

8. 8. 1943 Na Slivničkoj planini (kod Prespanskog jezera) oko 200 karabinijera napalo Bitoljski NOP odred -Goce Delčev-. Odred se pred nadmoćnim neprijateljem povukao za Brajčinsku planinu.

0. 9. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju glavnina Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev- krenula iz Prespe za Tikveš (3. operativna zona NOV i PO Makedonije), gde je 24. septembra ušla u sastav bataljona -Strašo Pindžur-.

10. 9. 1943 Kod s. Oteševa (na Prespanskom jezeru) deo Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev- napao grupu od 60 italijanskih vojnika i zaplenio nešto opreme, odeće i obuće.

12. 9. 1943 Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- upali u s. Ljubojno (na Prespanskom jezeru) i razoružali oko 200-250 italijanskih vojnika. Iskoristivši slabo obezbeđenje, u selo su upale nemačke snage, podržane tenkovima, pa su se odredi, posle tročasovne borbe, povukli u pravcu Brajčinske reke. Poginula su 3 i ranjena su 3 borca, dok su nemačke jedinice imale 3-5 ranjenih. Od zaplenjenog italijanskog naoružanja i opreme izvučeno je: 13 mitraljeza, 4 kola municije i 13 tovarnih grla sa sanitetskim materijalom i dr. Odredima je prišlo 25 italijanskih vojnika, od kojih je kasnije formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi-.

24. 9. 1943 U Tikvešu, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Makedoniju, formiran 1. bataljon 3. operativne zone NOV i PO Makedonije -Strašo Pindžur-, od NOP odreda -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- i glavnine Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev-.

11. 11. 1943 GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu da se u Prespi, od bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev-, Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-, formira partizanski bataljon -Stevan Naumov-.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Sanitet u ratu Ohrid Bitola Italija u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Grčka u drugom svetskom ratu Grčki partizani Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Partizanski odred "Damjan Gruev" Glavni štab Makedonije Italijanski partizani