🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bjelopoljski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 2. 1942 Po naređenju Štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda, od Bjelopoljskog bataljona formiran Bjelopoljski NOP odred od pet bataljona.

16. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Sandžak da objedini dejstva svih jedinica na području Sandžaka i likvidira četnike; da Bjelopoljski NOP odred sadejstvu je sa crnogorskim jedinicama pri napadu na Kolašin.

16. 4. 1942 Jedinice Bjelopoljskog NOP odreda koje su se nalazile na položajima prema Bijelom Polju i Beranama (sada: Ivangrad) otpočele petodnevne borbe protiv četničkih snaga u rejonu s. Maoča i s. Ravne Rijeke. Partizanske jedinice su razbile četnike i proterale ih prema Bijelom Polju, nanevši im gubitke od 37 mrtvih, 6 ranjenih i 12 zarobljenih. Partizani su imali 6 poginulih i 8 ranjenih boraca.

29. 4. 1942 Italijanski vojnici iz Bijelog Polja upali u s. Kukulje i G. Selo, vršili teror i pljačkali, i tom prilikom streljali dve žene a jednu i dete ranili. Peti udarni bataljon Bjelopoljskog NOP odreda izvršio je snažan napad na neprijatelja i odbacio ga, nunevši mu gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih (među kojima i jedan oficir).

0. 5. 1942 Od omladinaca s teritorije bjelopoljskog sreza formiran 4. udarni (omladinski) bataljon Bjelopoljskog NOP odreda.

9. 5. 1942 Jedinice Sinjajevinskog sektora i Bjelopoljskog NOP odreda, izvršile snažne napade na četnike u rejonu Gojakovića, Polja Kolašinskih, Podbišća, Štitarice i Bistrice i do 11. maja uspele da zauzmu pomenuta sela i Mojkovac i da četnike odbace prema Kolašinu. U tim borbama četnicima su naneseni gubici od oko 100 mrtvih, nešto ranjenih i 25 zarobljenih. Zaplenjeni su 1 minobacač sa 18 granata, 1 mitraljez sa preko 2000 metaka, nekoliko p. mitraljeza i veći broj pušaka. Ukupni gubici partizanskih jedinica su bili 24 poginula i 21 ranjeni borac. Pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Bjelopoljskog NOP odreda Ljubo Bakoč, narodni heroj.

16. 5. 1942 Dvanaest partizanskih udarnih bataljona, u sadejstvu s jedinicama Bjelopoljskog NOP odreda, izvršilo napad na četnike u Kolašinu. Partizanske jedinice, iscrpljene glađu i višemesečnim borbama, s malo municije, nisu bile kadre da izvrše zadatak, Pretrpevši gubitke od 15 poginulih i 15 ranjenih boraca, one su se povukle na polazne položaje. U borbama za Kolašin četnici su imali oko 30 mrtvih i više ranjenih.

28. 5. 1942 Na položajima između s. Kosanice i s. Glibaća (na putu Pljevlja - r. Tara) jedinice Bjelopoljskog NOP odreda i Mileševski partizanski bataljon vodili dvodnevne borbe protiv italijanskih i četničkih snaga iz Pljevalja.

0. 9. 1943 U Sandžaku, po naređenju GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, obnovljeni Bjelopoljski i Pljevaljski NOP odred.

13. 12. 1943 Dva bataljona (3. i 5. bataljon) 4. proleterske udarne brigade i 6. udarna crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima 3. proleterske (sandžačke) brigade, Komskog i Bjelopoljskog NOP odreda, u trodnevnim borbama u rejonu s. Pavino Polje - s. Kovren (kod Bijelog Polja) razbili delove nemačke 1. brdske divizije, četnike i muslimansku miliciju. Poginulo je oko 70 četnika i milicionera i 20 nemačkih vojnika i ranjen ih je veći broj, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka i veća količina municije i drugog ratnog materijala.

6. 3. 1944 Kod s. Žminjca (blizu Bijelog Polja), posle dvočasovne borbe, Bjelopoljski NOP odred prinudio muslimansku miliciju da se povuče na položaje Kurila, s. Stubno i s. Šipovice (kod Bijelog Polja). Neprijatelj je imao 5 mrtvih, a zaplenjeno je 12 pušaka i druga ratna oprema.

Dokumenti

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za objedinjavanje dejstava na području Sandžaka i sadejstvo Bjelopoljskog NOP odreda pri napadu na Kolašin

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Bjelopoljskog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bijelo Polje Mojkovac

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o načinu izvođenja akcija kod Pljevalja, čišćenju sela pored Lima i sadejstvovanju Bjelopoljskom NOP odredu

Izvještaj štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda

Izveštaj političkog komesara Bjelopoljskog NOP odreda od 22 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o stanju u Odredu

Prvomajska čestitka Štaba Bjelopoljskog NOP odreda Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije

Izveštaj političkog komesara Bjelopoljskog NOP odreda od 3 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o moralno-političkom stanju Odreda

Izveštaj zamenika političkog komesara Štaba bjelopoljskog NOP odreda od 3. maja 1942. o brojnom stanju partijske organizacije i SKOJ-a

Izvještaj štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 6 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o borbama oko Mojkovca

Izveštaj komandanta Bjelopoljskog NOP odreda od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o borbama protiv četnika kod Mojkovca

Izveštaj Štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 30 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Beranskom srezu i o izvršenoj mobilizaciji za NOV

Depeša Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 21 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o potrebama italijanske brigade Garibaldi i Bjelopoljskog NOP odreda

Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 7. aprila 1944. za rasformiranje Pljevaljskog i Bjelopoljskog NOP odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. brdska divizija Vermahta 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Mojkovac 2. udarni korpus NOVJ Žene u ratu Narodni heroji Jugoslavije Prvi maj u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. SKOJ Pljevlja Italijanski zločini u Jugoslaviji Omladina u ratu Bijelo Polje Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kolašin Četnici u drugom svetskom ratu Komski partizanski odred Druga neprijateljska ofanziva Vrhovni štab NOVJ Pljačka u ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Divizija Garibaldi Arso Jovanović Pljevaljski partizanski odred 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Josip Broz Tito Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom