🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bjelovar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 106 hronoloških zapisa, 235 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

28. 4. 1941 Na sajmištu u Gudovcu (kod Bjelovara) ustaše pobile 300 srpskih žena, dece i staraca.

5. 6. 1941 Na Kalniku otpočela trodnevna partijska konferencija OK KPH za Bjelovar: izabrano je okružno partijsko rukovodstvo i partijskim organizacijama su postavljeni zadaci u vezi sa pripremom ustanka.

0. 7. 1941 U s. Javorovcu (kod Bjelovara) formirana Bjelovarska partizanska grupa.

0. 8. 1941 Kod s. Garešnice (kod Bjelovara) formirana Garešnička partizanska grupa.

0. 8. 1941 Uz pomoć CK KPH ponovo formiran OK KPH za Bjelovar, pošto je večina ranijih članova OK u toku. jula i. avgusta pala u ruke neprijatelja.

5. 9. 1941 Partizani onesposobili ž. st. Trojstvo (kod Bjelovara.)

28. 11. 1941 Delovi Bjelovarskog NOP odreda izvršili napad na Novigrad Podravski (kod Koprivnice) i zaplenili 16 pušaka.

12. 12. 1941 Kod s. Reškovaca (blizu Bjelovara) Bjelovarska partizanska grupa sukobila se sa oko 80 žandarma i nanela im gubitke od 3 mrtva.

17. 12. 1941 U školi s. Vodičeva 3. partizanska četa 2. krajiškog NOP odreda uništila domobransku 5. četu Bjelovarskog dopunskog bataljona i uništila uređaje žičare rudnika Lješljani.

19. 12. 1941 U Bjelovaru ustaški pokretni preki sud osudio na streljanje oko 90 ljudi.

4. 2. 1942 U s. Kokočaku (kod Podrav. Slatine) ustaše ubile sekretara OK KPH za Bjelovar Vasu Vostrela, narodnog heroja.

24. 3. 1942 Kod s. Vodičeva, na pruzi Bos. Novi - Kostajnica, delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobili 59 domobrana iz 7. čete Bjelovarskog dopunskog bataljona.

18. 7. 1942 Kod s. V. Mlinske (blizu Bjelovara) partizanska četa -Kasim Ćehajić- posle kraće borbe razoružala domobransku stražu. Neprijatelj je imao 3 mrtva, 6 ranjenih i 5 zarobljenih vojnika.

25. 7. 1942 Partizanska četa -Kasim Čehajić- i 2. četa 8. bataljona Banijskog NOP odreda zapalile i uništile postrojenja Nihagove pilane u s. Brestovcu (kod Bjelovara), zaplenile pun magacin hrane (koju su većim delom podelile radnicima pilane), uništile su 2 šumske lokomotive i zapalile ž. st. Brestovac.

10. 9. 1942 Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište u s. Mlinsku (kod Bjelovara). U toku borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika, a zaplenjeno je 30 pušaka i druga oprema.

11. 9. 1942 Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

15. 10. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Bačkovici (kod Bjelovara) i posadi naneli gubitke od 14 mrtvih i 9 zarobljenih. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 kamion i druga oprema.

16. 10. 1942 U šumi više s. Ribnjačke (kod Bjelovara) 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao i zarobio-57 domobrana, od kojih, je25 ostalo u partizanima. Zaplenjena su 54 para vojničkog odela i 54 para cipela...

18. 10. 1942 Jedinice Kalničkog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. M. Trojstvo (kod Bjelovara) i prinudile njegovu posadu da se povuče u s. V. Trojstvo.

24. 10. 1942 Moslavački NOP odred i 1. bataljon 1. slavonske NOU brigade napali domobrane i žandarme u s. V. Grdevcu (kod Bjelovara), ali se zbog jačine neprijateljskih snaga i njihove utvrđenosti morali povući, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 3 ranjena.

30. 11. 1942 U Ivanskoj i Novoj Rači (kod Bjelovara) jedinice Moslavačkog NOP odreda zauzele žand. st. Zaplenjeno je 18 pušaka, 3 pištolja, 3000 metaka i druga oprema. Jedan deo posade je zarobljen, a drugi je pobegao u pravcu Bjelovara.

2. 12. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. V. Trojstvo (kod Bjelovara) i zapalili opštinu, ž. st. Mišulinovac, magacine i jednu kompoziciju voza. Ustaše su pobegle u pravcu Bjelovara.

4. 12. 1942 Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda -;auzele s. Bulinac (kod Bjelovara), zarobile 180 domobrana i zaplenile mnogo oružja i druge ratne spreme.

15. 12. 1942 Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda razoružale domobransku posadu u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara).

18. 12. 1942 Kod s. M. Trojstva (blizu Bjelovara) delovi Kalničkog NOP odreda napali i zarobili 25 domobrana.

19. 2. 1943 U s. Velikoj Pisanici (kod Bjelovara) jedinice 12. i 17. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale domobransku posadu i uništile ž. st., ali, zbog pristiglih pojačanja, selo nisu zauzele. Poginulo je 11, ranjeno 17 i nestalo 17 domobrana, dok su jedinice 4. divizije imale 4 mrtva i 24 ranjena.

13. 4. 1943 Kod tunela Paulovac (u blizini Bjelovara) 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao putnički voz. Deo kompozicije je izgoreo, a poginulo je 7, ranjeno 2 i zarobljeno 57 domobrana, ustaša i legionara. Bataljon je imao 3 ranjena.

30. 4. 1943 Delovi nemačke 187. rezervne divizije spalili s. Bačkovicu i s. Čađavac (kod Bjelovara) a stanovništvo iselili u s. V. Pisanicu.

5. 5. 1943 Jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu s. Kapele (kod Bjelovara). Poginulo je i ranjeno 7, a zarobljeni Su 31 domobran i 4 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

0. 7. 1943 U s. Zrinskoj (kod Bjelovara) delovi nemačke 187. rezervne divizije napali dva bataljona 18. brigade 12. divizije NOVJ. Posle dvočasovne borbe neprijatelj je odbačen u s. V. Pisanicu i s. V. Grđevac uz gubitke od 12 mrtvih i 28 ranjenih. Brigada je imala 14 mrtvih i 33 ranjena.

6. 7. 1943 Ojačani 54. puk nemačke 100. lovačke divizije, dva bataljona za obuku iz Bjelovara i SI. Broda, nekoliko ustaško-domobranskih bataljona i nemačke i ustaške policijske jedinice otpočeli čišćenje Bilo-gore. Pva borba je vođena 9. jula između 18. brigade 12. divizije NOVJ i delova nemačkog 54. puka u rejonu s. Gornjeg Križa (kod Koprivnice), a sutradan i kod s. Bačkovice, kada je 18. brigada izvršila pokret preko Bilo-gore u Slavoniju. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, a 18. brigada je imala 12 mrtvih i 37 ranjenih.

9. 8. 1943 U s. Bulincu (kod Bjelovara) 11. četa 3. bataljona domobranskog pešadijskog 2. puka prešla na stranu NOVJ.

0. 9. 1943 Izabran Okružni NO odbor za Bjelovar.

14. 9. 1943 U s. Ivanskoj (kod Bjelovara) jedinice 21. brigade 10. divizije NOVJ razorile žand. st. i uništile posadu od 28 žandarma (5 žandarma je zarobljeno). Brigada je imala 1 ranjenog.

25. 9. 1943 Na pl. Bilo-gori, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Bjelovarski NOP odred.

7. 10. 1943 Kod tunela u blizini s. Katalene 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda minirao prugu Bjelovar-Kloštar i posle kraće borbe zapalio lokomotivu i oko 20 vagona. Zarobljeno je 18 vojnika iz nemačkog 135. puka i 25 domobrana, ustaša i žandarma.

8. 10. 1943 U s. Narti (kod Bjelovara) 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napala nemačko-domobransku posadu. Napad nije uspeo, jer je u selu neposredno pre početka borbe pristiglo oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 8 ranjenih, a 2. brigada 4 mrtva, 17 ranjenih i 39 nestalih.

20. 10. 1943 U s. Gudovcu (kod Bjelovara) 3. bataljon Bjelovarskog NOP odreda napao posadu i zarobio 32 domobrana.

20. 10. 1943 Kod ž. st. Paulovac (na pruzi Bjelovar - s. Kloštar) jedinice Bilogorskog NOP odreda uništile neprijateljski voz. Poginulo je 18 i zarobljeno 26 ustaša, domobrana i nemačkih vojnika. Odred je imao 2 ranjena.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

18. 11. 1943 Kod ž. st. Kokinac jedan bataljon Bilogorskog NOP odreda porušio prugu Daruvar-Bjelovar i napao voz. Poginulo je 8, ranjeno 14, a zarobljeno 29 žandarma, domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Odred je imao 3 ranjena.

29. 11. 1943 Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

12. 12. 1943 Kod s. Kokinca (na pruzi Bjelovar - s. V. Pisanica) Bilogorski NOP odred napao grupu od 70 nemačkih policajaca koji su obezbeđivali prugu, te ubio 8 i ranio 14 policajaca.

31. 12. 1943 U Đurđevac ušao Bjelovarski NOP odred, pošto se žandarmerijska posada, zbog približavanja naših jedinica, povukla na teritoriju Mađarske.

5. 1. 1944 Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda Bjelovarskog vojnog područja.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

20. 1. 1944 Jedinice Bilogorskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačko uporište u s. Trojstvu (kod Bjelovara), jačine 150 vojnika. [Po drugim podacima napad je izvršen 19/20. januara.]

22. 1. 1944 Kod s. Kokinca, iz zasede, delovi Bilogorskog NOP odreda napali domobranski transportni voz. Posle kraće borbe transport je vraćen prema Bjelovaru.

31. 1. 1944 Između s. Žabljaka i s. Sv. Ivana Žabna (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ, sa 2. bataljonom 1. brigade, porušila prugu u dužini od 10 km, telefonske stubove na celoj relaciji i 3 mosta.

31. 1. 1944 Kod s. Rovišća (blizu Bjelovara) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

31. 1. 1944 Kod s. Rovišća jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

1. 2. 1944 Kod s. Žabljaka (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ porušile 4,5 km pruge.

28. 2. 1944 Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

2. 3. 1944 Kod ž. st. Hercegovac (na pruzi Bjelovar-Garešnica) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 5 vagona.

4. 3. 1944 Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

14. 3. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

14. 3. 1944 Između s. Hercegovca i s. Ladislava (kod Bjelovara) jedinice 3. bataljona 1. brigade 33. divizije NOVJ napale iz zasede 9. četu domobranskog 1. brdskog puka. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u s. Hercegovac. Poginulo je 9, ranjeno 16 a zarobljeno 7 domobranskih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 32 puške i 5 pištolja.

7. 5. 1944 Treći bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao neprijateljsko uporište u s. Rovišću (kod Bjelovara) ali se posle četvoročasovne borbe morao povući.

25. 5. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara). Posle petočasovne borbe ona se, pod pritiskom ustaša, domobrana i žandarma, povukla. Brigada je imala 13 mrtvih, 47 ranjenih i 11 nestalih boraca.

25. 5. 1944 Prva brigada 33. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. Narti (kod Bjelovara) koje je branilo 230 domobrana, 100 žandarma i 50 nemačkih vojnika. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je uspeo da odbije napad. Brigada je imala 9 mrtvih, 39 ranjenih i 30 nestalih boraca.

14. 6. 1944 Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište u s. V. Grđevcu (kod Bjelovara) koje je branilo 400 domobrana (domobranske 4. brdske brigade) i žandarma. Neprijatelj je imao 55 mrtvih i ranjenih i 60 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 80 pušaka, 12 automata, 10 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga ratna oprema.

15. 6. 1944 Posle šestočasovne borbe delovi 28. udarne divizije NOVJ zauzeli neprijateljsko uporište u s. V. Pisanici i s. Severinu (kod Bjelovara) koja su branili domobrani i ustaše. Zaplenjeno je: mitraljez, 9 p. mitraljeza, 120 pušaka, 150.000 metaka, 5 kamiona i drugi ratni materijal. Neprijatelj je imao 92 mrtva i 100 zarobljenih vojnika.

15. 6. 1944 U blizini s. Ladislava (kod Bjelovara) nemački vojnici, ustaše i domobrani iz s. Hercegovca, nadirući u dve kolone, napali 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbačeni.

17. 6. 1944 Iz s. Bulinca delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ustaše i domobrani, potpomognuti tenkovima, napali 32. diviziju NOVJ na položajima kod s. St. Rače, s. Dautana, s. Severina, s. Orovca i, uz velike gubitke, prodrli u pravcu Bjelovara.

20. 6. 1944 Između s. V. Grđevca i Bjelovara jedinice Bilogorskog NOP odreda porušile 7 km pruge.

7. 7. 1944 Između s. Hrsova i s. Crkvene (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu na 52 mesta i most.

13. 7. 1944 U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

16. 7. 1944 Kod s. Stare Rače, s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage iz Bjelovara napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu, ali su ih ove jedinice, u sadejstvu sa Brodskom brigadom 28. udarne divizije NOVJ, odbacile u pravcu Bjelovara.

16. 7. 1944 Kod s. Sv. Ivana Žabno 1. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu Križevci-Bjelovar na 86 mesta.

0. 8. 1944 Na Kalniku, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran 2. srpski bataljon, u sastavu Bjelovarskog NOP odreda.

3. 8. 1944 Kod s. Prespe delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu (jačine oko 240 vojnika) i posle kratke borbe prinudili je na povlačenje u pravcu Bjelovara.

6. 8. 1944 Jedinice Moslavačkog NOP odreda izvršile neuspeo napad na s. Gudovac (kod Bjelovara) u kome se branilo 300 ustaša i domobrana.

10. 8. 1944 Kod s. Crkvine delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Križevci-Bjelovar.

16. 8. 1944 Kod s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage, nadirući iz s. Hercegovca, napale 2. brigadu -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i probile se prema Bjelovaru.

17. 8. 1944 Kod s. M. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 250 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su proterane u polazni garnizon.

18. 8. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić-, 32. divizije NOVJ napala s. Pitomaču (kod Bjelovara). Selo je branio 37. ustaški bataljon. Brigada se posle petočasovne borbe povukla, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 24 ranjena. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih.

23. 8. 1944 Kod s. Ivanske 1. brigada 33. divizije NOVJ napala dve nemačke i jednu žandarmerijsku četu i odbacila ih prema Bjelovaru.

29. 8. 1944 Kod s. Zvonika (blizu Bjelovara) nemačka kolona napala 2. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle kraće borbe bila je odbačena.

4. 9. 1944 Kod s. Čepelovca i s. Budrovca (blizu Bjelovara) ustaše iz s. Đurđevca napale Podravski NOP odred 10. korpusa, ali su posle kraće borbe odbačene.

9. 9. 1944 Delovi 7. udarne divizije NOVJ i 1. brigada 33. divizije NOVJ zauzeli ustaškodomobranska uporišta u s. Vrbovcu i s. Repincu (na pruzi Zagreb-Križevci), oštetili železničke pruge Križevci-Bjelovar i Križevci-Zagreb na 123 mesta i porušili 5 mostova, dve železničke stanice, 12 bunkera i 8 km tt linije.

25. 9. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

26. 9. 1944 Kod s. V. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 400 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle uzastopnih napada i protivnapada, neprijatelj je sutradan bio prinuđen da se povuče u polazni garnizon.

0. 10. 1944 Na konferenciji NOF-a za srez Bjelovar izabran Sreski odbor NOF-a za taj srez.

6. 11. 1944 Kod s. Sv. Ivana Žabno oko 600 ustaša iz Križevaca i Bjelovara napalo na delove 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednočasovne borbe, zbog nadmoćnosti neprijatelja u ljudstvu i naoružanju, delovi 1. brigade su se povukli.

19. 11. 1944 U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

22. 11. 1944 Kod s. Hrsova (blizu Križevaca) 3, bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao iz zasede na oko 200 ustaša i odbacio ih u Bjelovar.

29. 11. 1944 U rejonu s. Sv. Ivan Žabno - Križevci 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ na 200 mesta porušila železničku prugu Bjelovar-Križevci i srušila 1 most.

2. 12. 1944 Jedinice 33. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade zauzele s. D. Gudovac i s. V. Korenovo (kod Bjelovara). Veći deo posade u s. V. Korenovu se predao, a posada u s. D. Gudovcu bila je uglavnom uništena. Zaplenjeno je: 170 pušaka, 3 automata, 15 p. mitraljeza, 5 mitraljeza. 1 minobacač, 11.000 metaka i drugi ratni materijal. [Po drugim podacima ta uporušta su zauzeta 1. decembra 1944.]

25. 12. 1944 U rejonu s. Kloštra i s. Prugovca (kod Koprivnice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaše napali 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigada se, posle nekoliko napada i protivnapada, povukla u Grabrovnicu (blizu Bjelovara).

11. 1. 1945 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

24. 1. 1945 Kod s. Bubna i s. M. Grđevca (blizu Bjelovara) 33. divizija NOVJ i 1. zagorska NO brigada, posle sedmočasovne borbe, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 21. pešadijskog puka iz Vel. Pisanice i Vel. Grđevca. Neprijatelj je imao 75 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 44 ranjena.

25. 1. 1945 U blizini s. Hercegovca, s. Pavlovca i s. Dražice (kod Bjelovara) delovi Moslavačkog NOP odreda i 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili 5 mostova.

31. 1. 1945 Pod pritiskom jedinica 33. i 40. divizije NOVJ, nemačke i ustaško-domobranske snage napustile s. Končanicu, s. Brestovac, s. V. i M. Zdence i s. Pavlovac (kod Bjelovara) i povukle se u s. Garešnicu i s. V. Grđevac.

1. 2. 1945 Jedinice 40. udarne divizije NOVJ i 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-nemačke snage u s. V. Grđevcu i s. G. Kovačici (kod Bjelovara), ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja.

3. 2. 1945 Kod s. Pavlovca, s. Hercegovca, s. Trnovitice, s. Ladislava i s. Tmave (blizu Bjelovara) jedinice 40. udarne i 33. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske snage i posle trodnevne borbe zauzele ž. stanicu Hercegovac-Trnovitica.

3. 3. 1945 Delovi 32. divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaško-domobranskih snaga, zauzeli s. Bulinac i s. Staru Raću (kod Bjelovara). Neprijatelj je imao 4 mrtva, 10 ranjenih i 1 nestalog.

8. 3. 1945 Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.

18. 3. 1945 U s. Tomašu i s. Prespi (kod Bjelovara) 2. i 3. brigada 33. divizije JA napale ustaško-domobransku posadu. Posle desetoeasovne borba zauzele su s. Tomaš. Međutim, napad na s. Prespu nije uspeo zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Bjelovara. Neprijatelj je imao 69 mrtvih, 27 ranjenih i 7 zarobljenih. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 55 pušaka i 20.000 metaka.

22. 3. 1945 Na liniji s. V. Grđevac - s. Pavlovac - s. V. Jasenovača (kod Bjelovara) četiri bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napali jedinice 33. divizije JA, ali su pred veče odbačeni na liniju s. V. Trnovitica - s. Hercegovac - s. Garešnica, uz gubitke od 44 mrtva i oko 80 ranjenih. Jedinice 33. divizije JA su imale 5 mrtvih i 43 ranjena.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Zapovjed Stožera savskog divizijskog područja Popunidbenom zapovjedništvu Bjelovar o poduzimanju energičnih mjera za sprečavanje širenja partijskih letaka među vojnicima

Spisak artikala za ishranu iseljenika Srba u Iseljeničkom logoru u Bjelovaru 1941. godine

Izvještaj Predstojništva gradskog redarstva u Bjelovaru Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o poduzetim mjerama protiv Srba i Židova osumnjičenih zbog komunizma

Izvještaj nadzornog časnika Prve oružničke pukovnije od 6 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Južnoj Lici i okolini Bjelovara

Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Trojstvo, kraj Bjelovara

Pet letaka koje su borci Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe dijelili u Velikom Trojstvu u vrijeme napada na željezničku stanicu noću 5-6. rujna 1941. godine

Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Trojstvo, kod Bjelovara

Letci koje su borci Bjelovarsko-varaždinskog partizanske grupe dijelili u selu Orovcu, kod Bjelovara 11. rujna 1941. godine

Članak iz Biltena Glavnog štaba NOPO Jugoslavije 0 borbama partizana na Žumberku, u okolici Siska i Bjelovara te o akcijama u Zagrebu i Podsusedu

Obavijest Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o upućivanju u bolnicu u Bjelovaru komuniste Branka Horvata

Izvještaj oružničke postaje Koprivnica Krilnom oružničkom zapovjedništvu Bjelovar o napadu Gustava Perl Bende i Franje Marenčića na ustaški zbor u Koprivnici

Izvještaj Oružničke postaje Nova Rača Krilnom oružničkom zapovjedništvu u Bjelovaru o akcijama partizana u selima Bačkovici, Kašljavcu i Orovcu

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb, Bjelovar i Osijek te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec studeni 1941. godine

Proglas Okružnog komiteta KPH Bjelovar upućen vojnicima, podoficirima, oficirima i svim vojnim obveznicima s pozivom da se ne odazovu mobilizaciji koju organizira ustaški režim

Proglas Okružnog komiteta KPH Bjelovar hrvatskom i srpskom stanovništvu s pozivom na otpor teroru ustaškog režima

Okružnica br. 1. Okružnog komiteta KPH Bjelovar kojom se daju direktive za rad partijskih organizacija na području okružnog komiteta

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Bjelovar Zapovjedništvu 1. pješačke divizije o pronalasku letka Okružnog komiteta ???? Bjelovar u Koprivnici

Okružnica br. 2. Okružnog komiteta KPH Bjelovar upućena kotarskim komitetima i partijskim organizacijama na terenu o potrebi prorade materijala o osnivanju odbora narodnooslobodilačkog fronta i narodnooslobodilačkih odbora

Obavijest Mjesnog zapovjedništva Bjelovar podređenim jedinicama o dopisu Zapovjedništva 1. pješadijske divizije u kojem se govori o širenju partijskih letaka među domobranima

Tjeralica Župske redarstvene oblasti Velike župe Bilogora u Bjelovaru upućena Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH za grupom osumljičenih kao komunisti

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o puštanju iz zatvora Valentina Bolta, Andrije Lustiga i Đure Pribanića

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva u Zagrebu od 18 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u okolici Bjelovara i Veljuna

Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu domobranstva NDH o borbi s partizanima u okolici Bjelovara

Osuda Pokretnog prijekog suda u Bjelovaru nad 15 članova Partije i simpatizera kojom se osuđuju na smrt zbog komunističke djelatnosti

Obavijest Kotarske oblasti Đurđevac Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o hapšenju Mate Turčića iz Virja i zahtjev za raspisom tjeralice za Karlom Prpićem koji je pobjegao

Izvještaj Kotarske oblasti Bjelovar Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o sukobu s bjelovarskom partizanskom grupom kod sela Prnjavora

Iz izvještaja Kotarske oblasti Čazma Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti u drugoj polovici prosinca 1941. godine

Iz mjesečnog izvještaja za prosinac 1941. godine Kotarske oblasti Garešnica upućenog Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti

Naređenje Župske redarstvene oblasti Bjelovar Kotarskoj oblasti Koprivnica da dovrši postupak protiv radništva u rudniku Mirna d.d. u Bregima

Izvještaj Pavla Gregorića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju na području okružnih komiteta KPH Bjelovar i Nova Gradiška

Izvještaj Oružničkog voda Koprivnica Oružničkom krilu Bjelovar o potjeri ustaša, domobrana i oružnika za partizanima i o ponašanju ustaša i domobrana prema narodu u selu Ribnjak

Proglas okružnih komiteta KP Hrvatske Bjelovar i Nova Gradiška radnicima, seljacima, građanima i vojnim licima u povodu 1. svibnja

Izvještaj Štaba partizanskih jedinica Hrvatskog Zagorja od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog. Zagrebačkog i Krapinskog okruga

Izvještaj Štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP i DV Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog, Zagrebačkog i Krapinskog okruga

Iz izvještaja Zapovjedništva prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu pete oružničke pukovnije NDH o partizanskim akcijama na području kotarskih oblasti Bjelovar, Zagreb i Varaždin

Izvještaj Prve oružničke pukovnije od 13 srpnja 1942 god o akcijama partizana na području Ogulina, Petrinje, Bjelovara, Zagreba i Varaždina

Iz izvještaja Prve oružničke pukovnije Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području Siska, Bjelovara i Zagreba u prvoj polovici srpnja 1942, godine

Naređenje Ustaške nadzorne službe Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o postupku s komunistima

Izvještaj župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 18 rujna 1942 god. o napadu partizana na vlak i željezničku stanicu u Hercegovcu

Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Bjelovar o predstojećoj reorganizaciji OK KPH Bjelovar

Iz izvještaja Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju organizacije KPH na području okruga Bjelovar

Obračun Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CKKPH za Slavoniju za rujan 1942. godine

Iz pisma Dušana Čalića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu organizacija KPH na području okruga Čazma i Bjelovar

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Zapojedništvu Ustaške nadzorne službe ? tome da su se partizani pojavili u okolici Bjelovara s namjerom da ga napadnu

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 19 listopada 1942 god. o napadima na Kloštar, Pitomaču i Grubišno Polje

Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Bjelovar Zapovjedništvu Ustaške nadzorne službe o napadu partizana na Kloštar i Pitomaču i sukobu s njima u selu Oštri Zid

Izvještaj Pavla Gregorića, rukovodioca Povjerenstva CK KPH za Slavoniju, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o osnivanju Okružnoga komiteta KPH Bjelovar i kotarskih komiteta Đurđevac i Bjelovar

Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 24 listopada 1942 god. o borbama kod Topuskog, na području Bjelovara i u Spišić Bukovici

Izvještaj zapovjedništva Prve pješačke divizije od 22 studenog 1942 god. o napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci - Bjelovar

Obavijest Ivana Božičevića, sekretara OK KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? formiranju KK KPH Križevci i mogućnosti prebacivanja drugova iz Zagreba na Kalnik, uz molbu da se za partijsku jedinicu Kalničkog NOP odreda pošalje, prema popisu, potreban partijski materijal

Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH ? napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci-Bjelovar

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na području kotara

Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu OK KPH Bjelovar ? primitku njegove pošte i ? materijalu koji im šalju te ? tome da im trenutno ne mogu poslati stroj za umnožavanje, kao i ? tome da imaju redovne i stalne veze sa Štabom II operativne zone NOP odreda Hrvatske

Iz izvještaja Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o popunjavanju Povjerenstva i o potrebi upućivanja jačih partizanskih snaga u kotareve Bjelovar, Đurđevac i Križevce

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 3 prosinca 1942 god. o akcijama partizana u Velikom i Malom Trojstvu i o napadu na željezničku stanicu Pavlovac-Dražica

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o radu i stanju organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području bjelovarskoga, đurđevačkoga i koprivničkog kotara

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 23 prosinca 1342 god. o akcijama na području kotara Čazma, Grubišno Polje, Koprivnica i Bjelovar

Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o održanom partijskom savjetovanju pri Štabu Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske, situaciji u okrugu, te sjednici Okružnoga komiteta, održanoj 5. siječnja 1943. godine

Izvještaj posadnog zapovjedništva u Velikom Korenovu ustaškom stožeru Bilogora u Bjelovaru o situaciji na području Prvoga stožernog zapovjedništva ustaškog pokreta Bilo-gore

Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe i drugim ustaškim vlastima o akcijama partizana na području te oblasti od 1. prosinca 1942. do 15. siječnja 1943. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o sjednici Okružnoga komiteta KPH Bjelovar od 5. veljače 1943. godine na kojoj se raspravljalo o političkoj situaciji u okrugu, o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, te o radu tehnike

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o slučaju druga Stjepana Bogdana, člana Okružnoga komiteta te obavijest o primitku uputstva za pisanje izvještaja i uputstva za reorganizaciju rada Okružnoga komiteta

Izvještaj Kotarske oblasti u Koprivnici Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru i ostalim vlastima NDH o aktivnosti partizana na području koprivničkoga kotara

Izvještaj Oružničke postaje Bjelovar Kotarskoj oblasti Bjelovar i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana na području bjelovarskog kotara

Izvještaj Oružničke postaje Bjelovar Kotarskoj oblasti Bjelovar i ostalim vlastima NDH o dolasku partizana u Veliko Trojstvo

Dopis Kotarske oblasti Bjelovar općinskim poglavarstvima o proglašenju Zakonske odredbe o suzbijanju nasilnih čina protiv države, pojedinih osoba i imovine, od 20. srpnja 1942. godine

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 travnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na putnički vlak između Bjelovara i Kloštara

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju partijskih organizacija te ostalih masovnih antifašističkih organizacija kao i o radu Okružnoga komiteta

Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u vezi s naređenjem Centralnoga komiteta KP Hrvatske o redovnom slanju kurira za raznošenje pošte, te o dužnosti Okružnoga komiteta KPH Pokuplje da prima poštu za Zagreb, Bjelovar, Varaždin i druge okružne komitete

Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Bjelovar o potrebi suzbijanja političkog djelovanja izdajničkog vodstva HSS u okrugu i o upućivanju Grge Jankesa, koji će kao sekretar pomoći Okružnome komitetu u daljem radu

Izvještaj učiteljice Državne pučke škole u Čadav.cu, Kotarskoj oblasti Bjelovar, o tome da su Nijemci spalili školsku zgradu

Izvještaj bilježnika općine Velika Pisanica Kotarskoj oblasti u Bjelovaru o akcijama partizana na području općine Velika Pisanica

Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o radu izdajničkog dijela vodstva HSS u Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima

Iz dopisa Velike župe Bilogora Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o osnivanju »Njemačke redarstvene organizacije« u Hrvatskoj

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Jastrebarskom, Bjelovarskom i Makarskom području

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, o stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, o namjeri formiranja obavještajne službe, te o vezama

Izvještaj Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH o prilikama na terenu Bjelovara

Izvještaj upravitelja Državne mješovite pučke škole u Zrinjskom Topolovcu Kotarskoj oblasti u Bjelovaru o boravku partizana u školi

Zahtjev Općinskoga poglavarstva mjesta Kapela Kotarskoj oblasti Bjelovar za preseljenje općine u Bjelovar

Dopis Općinskoga poglavarstva Velika Pisanica Kotarskoj oblasti Bjelovar u kojemu javljaju da je općina Velika Pisanica područje bez osiguranja te mole osiguranje ili nalog za premještaj

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Bjelovar Velikoj župi Bilogora o aktivnosti partizanske skupine pod vodstvom Tome Budena, napadu partizana na povjerenstvo za otkup konja i zarobljavanju četvorice njemačkih oficira

Izvještaj Grge Jankesa, političkoga sekretara Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, Centralnome komitetu KP Hrvatske o svom radu na području Bjelovara gdje je formiran Okružni komitet KPH Bjelovar, te o planu da se održi partijsko savjetovanje u Moslavini

Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Grgi Jankesu, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, o načinu organiziranja udarnih grupa

Zapisnik Općinskoga poglavarstva u Novoj Rači upućen Kotarskoj oblasti Bjelovar o oduzimanju žita od strane partizana

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i aktivnosti Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te o djelovanju udarnih grupa u okrugu

Oglas Župske redarstvene oblasti Bjelovar o strijeljanju desetorice simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta kao odmazda za ubijenoga ustaškog tabornika

Oglas Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru o strijeljanju desetorice simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta, kao odmazda za ubijenog ustašu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i akcijama udarnih grupa, prijedlogom za formiranje Bjelovarskoga partizanskog odreda, političkoj situaciji i namjeri da organizira konferenciju rodoljuba s bjelovarskoga okruga, te o stanju u neprijateljskim uporištima

Izvještaj Velike župe Bilo-gora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o aktivnosti partizana na području Čazme i Bjelovara, te hapšenju simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta u selu Vrtlinska kraj Čazme

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Zagrebačkoga i Bjelovarskoga partizanskog odreda

Pismo Štaba Druge operativne zone od 15 rujna 1943 god. komandantu Bjelovarskog NOP odreda o formiranju i zadacima odreda

Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o diverzijama na prugama oko Bjelovara, Siska, Varaždina i Zagreba

Iz dnevnoga izvještaja Glavnoga zapovjedništva oružništva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana u Zagorju od 11 - 15. rujna 1943. godine i o napadu na posadu u selu Ivanska kod Bjelovara

Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 24 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Moslavačke NO brigade i Zagrebačkog i Bjelovarskog NOP odreda

Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i zadacima Moslavačke NO brigade, Zagrebačkoga i Bjelovarskoga NOP odreda te o stanju u drugim jedinicama

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i prijedlozima za komandni kadar odreda

Pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Okružnome komitetu SKOJ-a Bjelovar s analizom dotadašnjeg i uputama za daljnji rad

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim prilikama na terenu, organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, NOO i AFŽ

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju odreda

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

1. kozačka divizija Vermahta Krapina Borbe u Hrvatskoj 1943. Bjelovarski partizanski odred Varaždin 33. hrvatska divizija NOVJ Bitka za Koprivnicu 1944. Komunistička partija Hrvatske Bilogorski partizanski odred 1. moslavačka brigada Sisak Šibenik Cazin Avijacija u oslobodilačkom ratu Zagreb Benkovac Karlovac Virovitica SKOJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Lici 1944. 2. moslavačka brigada Knin Čazma 32. zagorska divizija NOVJ 1. zagorska brigada Duvno Križevci Pavle Gregorić Našice Daruvar Đurđevac Koprivnica Kalnički partizanski odred Beograd 187. rezervna divizija Nova Gradiška Poglavnikov tjelesni zdrug Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 6. slavonski korpus NOVJ Ustanak u NDH Ustanak u Hrvatskoj 1941. Omiš Borbe u Slavoniji 1944. Jastrebarsko AFŽ Osijek 3. diverzantski odred NOVH 28. slavonska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Garešnica Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1942. Hrvatska brigada Matija Gubec ZAVNOH Grubišno Polje Zasede u oslobodilačkom ratu 1. pješačka divizija (NDH) Podravska Slatina Moslavački partizanski odred Završne operacije u Jugoslaviji 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1944. Udarna brigada Braća Radić Hrvatsko domobranstvo Sinj 40. slavonska divizija NOVJ