🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bjelovarski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 34 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

28. 11. 1941 Delovi Bjelovarskog NOP odreda izvršili napad na Novigrad Podravski (kod Koprivnice) i zaplenili 16 pušaka.

25. 9. 1943 Na pl. Bilo-gori, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Bjelovarski NOP odred.

20. 10. 1943 U s. Gudovcu (kod Bjelovara) 3. bataljon Bjelovarskog NOP odreda napao posadu i zarobio 32 domobrana.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

31. 12. 1943 U Đurđevac ušao Bjelovarski NOP odred, pošto se žandarmerijska posada, zbog približavanja naših jedinica, povukla na teritoriju Mađarske.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

0. 8. 1944 Na Kalniku, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran 2. srpski bataljon, u sastavu Bjelovarskog NOP odreda.

25. 9. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

Dokumenti

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i akcijama udarnih grupa, prijedlogom za formiranje Bjelovarskoga partizanskog odreda, političkoj situaciji i namjeri da organizira konferenciju rodoljuba s bjelovarskoga okruga, te o stanju u neprijateljskim uporištima

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Zagrebačkoga i Bjelovarskoga partizanskog odreda

Pismo Štaba Druge operativne zone od 15 rujna 1943 god. komandantu Bjelovarskog NOP odreda o formiranju i zadacima odreda

Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 24 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Moslavačke NO brigade i Zagrebačkog i Bjelovarskog NOP odreda

Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i zadacima Moslavačke NO brigade, Zagrebačkoga i Bjelovarskoga NOP odreda te o stanju u drugim jedinicama

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i prijedlozima za komandni kadar odreda

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju odreda

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

Izvještaj Štaba Bjelovarskog NOP odreda od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Gudovac - Jelav

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Gudovec-Jelav

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju i borbama odreda u listopadu 1943. godine

Izvještaj komesara Bjelovarskoga NOP odreda politkomesaru Štaba druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu u prvoj polovini studenoga 1943. godine

Operativni izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i o akcijama u prvoj polovini studenoga 1943. godine

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama i uspjesima odreda u studenome 1943. godine

Izvještaj Štaba Bjelovarskog NOP odreda od 18. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o diverziji na pruzi Zagreb–Bjelovar

Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Bjelovarskoga NOP odreda o zadacima odreda u vezi s koncentracijom neprijateljskih snaga prema oslobođenom teritoriju

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu bataljona i četa, formiranju Orovačke i Kloštarske čete te o akcijama od 15. do 31. prosinca 1943. godine

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 1 siječnja 1944 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda za dejstvo poslije povlačenja neprijatelja iz Đurđevca i rušenje komunikacije Bjelovar-Križevci

Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Bjelovarskome NOP odredu za rad u oslobođenom Đurđevcu, te za dalje akcije na komunikaciji Bjelovar - Križevci.

Izvještaj Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Desetog korpusa Zagrebačkog NOV i PO Jugoslavije pomoćniku načelnika Desetoga korpusa o radu Komande Bjelovarskog područja i odnosu komande i Bjelovarskoga NOP odreda.

Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Bjelovar Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o pogoršavanju političke situacije, zastoju mobilizacije te radu i organizacijskom stanju u kotarevima i Bjelovarskom NOP odredu.

Naređenje Štaba Bjelovarskoga NOP odreda o formiranju Orovačke čete, Čelikove udarne grupe i Udarne grupe Plavšinac te postavljanju rukovodilaca.

Izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda Desetoga korpusa o vojnoorganizacijskom stanju u odredu

Operativni izvještaj Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe odreda NOV i POH o aktivnosti odreda u ožujku 1944. godine

Operativni izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkog NOV i PO Jugoslavije za razdoblje od 26. ožujka do 10. travnja 1944. godine

Operativni izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda o akcijama od 11. do 25. svibnja 1944. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o posljedicama neprijateljske ofenzive na đurđevačkom kotaru, problemu šverca te stanju u Bjelovarskome NOP odredu

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Bjelovarskoga NOP odreda od 16. svibnja do 10. lipnja 1944. godine

Operativni izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o borbama Moslavačkoga i Bjelovarskoga NOP odreda te Udarnoga i Srpskoga bataljona od 26. lipnja do 11. srpnja 1944. godine

Uputstvo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. političkom komesaru Bjelovarskog NOP odreda o tumačenju sporazuma Tito-Šubašić

Operativni izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Moslavačkoga, Bjelovarskoga i Posavskoga NOP odreda, Udarnoga i Srpskoga bataljona od 11. do 25. srpnja 1944. godine

Izveštaj sekretara Bjelovarskog NOP odreda od 8. avgusta 1944. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Bjelovar o moralno-političkom i organizacionom stanju

Izveštaj političkog komesara Bjelovarskog NOP odreda od 10. avgusta 1944. političkom komesaru Istočne grupe NOP odreda Hrvatske o političkom, kulturno-prosvetnom radu i mobilizaciji

Operativni izvještaj Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda za vrijeme od 26. srpnja do 10. kolovoza 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

32. zagorska divizija NOVJ Udarna brigada Braća Radić Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. 2. moslavačka brigada 21. slavonska udarna brigada Bjelovar Komunistička partija Hrvatske Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 33. hrvatska divizija NOVJ Koprivnica Kalnički partizanski odred Politički komesari u NOR-u SKOJ Đurđevac Mađarska u drugom svetskom ratu 28. slavonska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Ivan Šubašić Dugo Selo Križevci Varaždin 10. zagrebački korpus NOVJ 1. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Hrvatsko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Moslavački partizanski odred