🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Blajburška operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 20 fotografija.

Događaji

27. 4. 1945 Na liniji s. Koritnica - s. Milonja (kod Ilirske Bistrice) jedinice 20. udarne divizije JA, podržane 2. i 4. bataljonom 1. tenkovske brigade JA, gotovo potpuno uništile 3. bataljon nemačkog 19. SS policijskog puka i nemački 4. građevinski bataljon i razbile 5. puk SDK i četnika.

2. 5. 1945 Štab 4. operativne zone Slovenije naredio jedinicama 14. udarne divizije JA da usiljenim maršem izbiju na jugoslovensko-austrijsku granicu i zaposednu mostove na r. Dravi i sve prelaze preko granice, te onemogućivši nesmetan prolaz, pristupe razoružavanju i zarobljavanju nemačko-ustaških snaga koje se pred jedinicama JA povlače dolinom r. Savinje u pravcu Austrije. Diviziji je takođe naređeno da delom snaga zaposedne Beljak, Celovec i Velikovec (u Austriji).

3. 5. 1945 U Bazovici (kod Trsta), po naređenju Štaba 4. armije JA, formiran Motorizovani odred (11. dalmatinska udarna brigada 26. udarne divizije JA, motorizovani divizion i četa tenkova) sa zadatkom da što pre izbije u Korušku i preseče odstupnicu neprijateljskim snagama koje su se preko Slovenije povlačile za Austriju.

6. 5. 1945 Nastupajući ka Ljubljani, jedinice 15. divizije JA napale nemačko-domobranske snage i oslobodile s. Višnju Goru i Grosuplje (u Austriji).

6. 5. 1945 Kapitulirale nemačke snage u zapadnoj Austriji i južnoj Bavarskoj.

7. 5. 1945 štab 2. armije JA odredio pravce nastupanja potčinjenih jedinica: 4. udarna divizija nastupa ka Brežicama, 10 udarna divizija ka Krškom, 23. udarna divizija ka Samoboru i 3. udarna divizija ka Metlici i Novom Mestu, s tim da ta mesta zauzmu i da nemačko-ustaškim jedinicama preseku odstupnicu prema Austriji.

7. 5. 1945 Generalštab JA naredio Štabu 3. armije da njegove jedinice što brže nadiru opštim pravcem Maribor-Dravograd-Celovec, zatvore jugoslovensko-austrijsku granicu i neprijatelju preseku odstupne pravce ka Austriji.

7. 5. 1945 Generalatab JA naredio 2. armiji JA da jačim snagama prodre desnom obalom r. Save, zauzme Brežice i Krško i preseče odstupnicu nemačkih, ustaških i četničkih snaga ka Austriji.

8. 5. 1945 Jedinice 3. armije JA očistile od razbijenih nemačkih delova prostoriju zapadno i jugozapadno od Varaždina i prikupile se na liniji r. Drava - s. Vratno - s. Ladanje - s. Tužno - Ivanec radi gonjenja neprijateljskih snaga prema jugoslovensko-austrijskoj granici.

9. 5. 1945 Koruški NOP odred 4. operativne zone Slovenije zauzeo Celovec (u Austriji), a kasnije u grad ušli Motorizovani odred 4. annije JA i savezničke snage.

9. 5. 1945 Goneći nemačko-ustaške snage, jedinice 16. udarne i 17. udarne divizije 3. armije JA oslobodile Krapinu. Zarobljeno je oko 1000 nemačkih vojnika i oficira i ustaša sa oružjem i zaplenjeno oko 100 motornih vozila.

10. 5. 1945 Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

10. 5. 1945 Jedinice 51. udarne divizije 3. armije JA i Komande mesta Maribor, u sadejstvu sa delovima bugarske 3. i 12. pešadijske divizije, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaških snaga, oslobodile Maribor, prinudivši neprijatelja na povlačenje prema Dravogradu i jugoslovensko-austrijskoj granici.

10. 5. 1945 Na odseku Brežice - Zidani Most 4. i 10. udarna divizija 2. armije JA izbile na desnu obalu r. Save.

11. 5. 1945 U Jesenicama Motorizovani odred 4. armije JA zarobio oko 4.600 neprijateljskih vojnika i 237 oficira koji su se vozovima povlačili iz Ljubljane za Austriju.

11. 5. 1945 U blizini Rogaške Slatine jedinice 16. i 17. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe slomile otpor jakih ustaških zaštitnica, a potom produžile pokret ka Slov. Konjicama i Slov. Bistrici.

12. 5. 1945 Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

12. 5. 1945 Na putu Zagreb - Krško - Zidani Most jedinice 2. armije JA završile zarobljavanje i razoružavanje nemačke 373. legionarske i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

12. 5. 1945 Između Zagreba i Zidanog Mosta jedinice 2. armije JA, posle dvodnevnih borbi, završile zarobljavanje i razoružavanje ostataka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i nemačke 373. legionarske divizije.

12. 5. 1945 Okružene ustaške snage u rejonu Krško-Podsreda, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 21. udarne divizije 1. armije JA, probile se u pravcu Celja i Šmarja pretrpevši gubitke od oko 480 mrtvih i 1270 zarobljenih. Jedinice JA su imale 66 mrtvih i 133 ranjena.

15. 5. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3, armije JA za izvedenu operaciju u rejonu Slovenj-Gradec-Pliberk-Dravograd, kada je zarobljen velik broj nemačkih vojnika, ustaša i četnika s celokupnim naoružanjem.

15. 5. 1945 Kapitulacijom okupatorske i kvislinške grupe jačine oko 30.000 vojnika u rejonu Črna-Mežica, pobeđonosno završena četvorogodišnja oslobodilačka borba naroda Jugoslavije.

15. 5. 1945 Na prostoriji Podsreda - s. Sv. Petar - Pilštanj jedinice 21. i 48. udarne divizije 1. armije JA, posle trodnevnog čišćenja, zarobile razbijene ostatke neprijateljskih jedinica i zaplenile veliku količinu oružja, motornih vozila i drugog ratnog materijala.

Dokumenti

Izvještaj potpukovnika J.R.S. Klarka, člana vojne misije Portree, od 4. maja 1945, Glavnoj komandi savezničkih snaga o protestu načelnika Generalštaba JA zbog prisustva savezničkih snaga istočno od rijeke Soče i tolerantnom stavu prema ostacima fašističkih i četničkih snaga u Gorici

Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije za upućivanje jedne jače jedinice na prostoru Krško - Zidani Most radi sprečavanja povlačenja nemačkoustaške grupacije ka Ljubljani

Vanredni izveštaj Generalštama JA od 8. maja 1945. o zarobljavanju nemačkog 97. brdskog armijskog korpusa

Zapovijest Štaba 3. divizije JA od 10. maja 1945. Štabu 9. brigade za dejstva južno od Zidanog Mosta

Ratni izveštaj Generalštaba JA od 10. maja 1945. o oslobođenju Ljubljane i gonjenju neprijatelja prema Austriji

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 1. armije za sprečavanje izvlačenja neprijateljskih snaga prema Austriji

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 1. armije za upućivanje jedinica iz Celja prema Soštanju i Slovenjgradecu radi sadejstva 3. armiji za razoružanje i sprečavanje izvlačenja ustaškočetničke grupacije u Austriju

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 3. armije za presecanje svih veza sa Austrijom i spečavanje povlačenja nemačkih i kvislinških trupa

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. Štabu 3. armije za okupaciju jednog dela austrijske teritorije

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. Štabu 4. armije za dostavljanje podataka o broju ratnih zarobljenika sa stanjem na dan 15. maja kao i mestima razmeštaja

Pohvala Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. jedinicama 3. armije za razbijanje opkoljenih ustaškočetničkih bandi na prostoru Slovenjgradec-Guštanj-Pliberk-Dravograd

Izvještaj Štaba 8. udarne divizije od 15. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama u rejonu Ilirske Bistrice radi zaustavljanja prodora njemačkog 97. korpusa iz Istre preko Ljubljane u Austriju

Fotografije

Povezane odrednice

21. srpska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji Bela garda Borbe u Istri 1945. Ilirska Bistrica Josip Broz Tito Istra u oslobodilačkom ratu 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) 3. udarna divizija NOVJ Zarobljenici u ratu Brežice 26. dalmatinska divizija NOVJ 15. slovenska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Koruški partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1945. 10. krajiška divizija NOVJ 97. armijski korpus 36. vojvođanska divizija NOVJ Armijska grupa E Ivanec Osijek Zagreb Maribor 9. crnogorska udarna brigada Borbe u Sloveniji 1945. 40. slavonska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Samobor Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Saradnja četnika sa NDH 1. tenkovska brigada NOVJ Ljubljana Celje Slovenska Bistrica Borbe u Slavoniji 1945. 4. krajiška divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Slovensko domobranstvo 6. vojvođanska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji 48. makedonska divizija NOVJ Novo Mesto Alexander Löhr Glavni štab Slovenije 7. SS divizija Prinz Eugen 51. makedonska divizija NOVJ Jesenice Varaždin Trst Saradnja četnika sa okupatorom 23. srpska udarna divizija NOVJ Krapina 12. vojvođanska udarna brigada Nova Gradiška 14. slovenska divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger