🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bled u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

5. 1. 1942 Kod mosta blizu Ribna (kod Bleda) patrola Cankarevog partizanskog bataljona napala neprijateljsku patrolu iz sastava nemačkog 510. landesšicen-bataljona i nanela joj gubitke.

21. 5. 1944 Nemačke jedinice iz Radovljice, Bleda i s. Železnika napale 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 31. divizije NOVJ na pl. Jelovici. Pošto su mu, u dvodnevnim teškim borbama, odbijeni svi napadi, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

27. 5. 1944 Jedinice 31. divizije NOVJ zauzele nemačka uporišta u s. Ribnom, s. Koritnu, s. Srednjoj Vasi, s. Spodnjem i Zgornjem Gorju i uništile električnu centralu u s. Spodnjoj Radovni (kod Bleda).

19. 7. 1944 Delovi Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušili hotel -Park- na Bledu u kome su se nalazili štab nemačkog policijskog bataljona i uprava Gestapoa.

14. 9. 1944 Na Bledu otpočela konferencija predstavnika Gestapoa i vojske. Rasmotrena je vojno-politička situacija u Gorenjskoj i predloženo da se preduzmu najoštrije mere za ugušivanje NOP-a u toj oblasti. Pored ostalog, doneta je odluka da se policijski čas produži na vreme od 19 do 7 časova i da se u to vreme na svako lice puca bez upozorenja.

23. 10. 1944 Kod s. Mošnja (na putu Bled-Kranj) patrola Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku auto-kolonu i u kraćoj borbi uništila putnički i teretni automobil. Poginulo je 28 nemačkih vojnika i dosta ih je ranjeno.

9. 1. 1945 Na Bledu minersko-sabotažni vodovi 7. slovenačke udarne brigade 31. divizije i Jeseniško-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem oštetili hotel -Petran-, u kome se nalazila 16. četa nemačkog nastavnog puka -Brandenburg-, i hotel -Park-, u kome je bio smešten štab toga puka. Poginulo je preko 40 nemačkih vojnika i oficira i uništena je radio-stanica.

7. 2. 1945 U zamku Brdu kod Kranja predstavnici nemačke vlasti u Gorenjskoj i u Ljubljanskoj pokrajini održali prvi sastanak sa Leom Rupnikom, vrhovnim inspektorom slovenačkog domobranstva, i s njim raspravljali o preuzimanju vlasti od strane slovenačkih domobrana i o formiranju jedinica slovenačkih domobrana koje bi bile upućivane na frontove. (Sledeći sastanci su održani 14. i 15. februara na Bledu, 18. februara u Kranju i 24. februara u Ljubljani, ali konačna odluka nije donesena.)

4. 4. 1945 Kod s. Lepenca (blizu Bohinjske Bistrice) Jeseniško-bobinjski NOP odred 9. korpusa JA napao iz zasede nemačku kolonu koja se kretala u pravcu Bleda, te joj posle kraće borbe naneo gubitke od 26 poginulih, a zatim se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukao.

8. 4. 1945 U s. Zgodnjim Gorjama (kod Bleda) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala i posle kraće borbe savladala nemačku posadu. Poginulo je 18 nemačkih vojnika i oficira.

Fotografije

Povezane odrednice

Kokrški partizanski odred Borbe u Sloveniji 1945. Slovensko domobranstvo Ustanak u Sloveniji 1941. Borbe u Sloveniji 1942. 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Kranj 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Gorenjski partizanski odred 31. slovenska divizija NOVJ Cankarjev bataljon 9. slovenski korpus NOVJ Leon Rupnik Ljubljana Zasede u oslobodilačkom ratu Goriška divizija Gestapo Divizija Brandenburg Nemački zločini u Sloveniji 1941. Završne operacije u Jugoslaviji Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1944.