🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bled u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

5. 1. 1942 Kod mosta blizu Ribna (kod Bleda) patrola Cankarevog partizanskog bataljona napala neprijateljsku patrolu iz sastava nemačkog 510. landesšicen-bataljona i nanela joj gubitke.

21. 5. 1944 Nemačke jedinice iz Radovljice, Bleda i s. Železnika napale 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 31. divizije NOVJ na pl. Jelovici. Pošto su mu, u dvodnevnim teškim borbama, odbijeni svi napadi, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

27. 5. 1944 Jedinice 31. divizije NOVJ zauzele nemačka uporišta u s. Ribnom, s. Koritnu, s. Srednjoj Vasi, s. Spodnjem i Zgornjem Gorju i uništile električnu centralu u s. Spodnjoj Radovni (kod Bleda).

19. 7. 1944 Delovi Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušili hotel -Park- na Bledu u kome su se nalazili štab nemačkog policijskog bataljona i uprava Gestapoa.

14. 9. 1944 Na Bledu otpočela konferencija predstavnika Gestapoa i vojske. Rasmotrena je vojno-politička situacija u Gorenjskoj i predloženo da se preduzmu najoštrije mere za ugušivanje NOP-a u toj oblasti. Pored ostalog, doneta je odluka da se policijski čas produži na vreme od 19 do 7 časova i da se u to vreme na svako lice puca bez upozorenja.

23. 10. 1944 Kod s. Mošnja (na putu Bled-Kranj) patrola Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku auto-kolonu i u kraćoj borbi uništila putnički i teretni automobil. Poginulo je 28 nemačkih vojnika i dosta ih je ranjeno.

9. 1. 1945 Na Bledu minersko-sabotažni vodovi 7. slovenačke udarne brigade 31. divizije i Jeseniško-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem oštetili hotel -Petran-, u kome se nalazila 16. četa nemačkog nastavnog puka -Brandenburg-, i hotel -Park-, u kome je bio smešten štab toga puka. Poginulo je preko 40 nemačkih vojnika i oficira i uništena je radio-stanica.

7. 2. 1945 U zamku Brdu kod Kranja predstavnici nemačke vlasti u Gorenjskoj i u Ljubljanskoj pokrajini održali prvi sastanak sa Leom Rupnikom, vrhovnim inspektorom slovenačkog domobranstva, i s njim raspravljali o preuzimanju vlasti od strane slovenačkih domobrana i o formiranju jedinica slovenačkih domobrana koje bi bile upućivane na frontove. (Sledeći sastanci su održani 14. i 15. februara na Bledu, 18. februara u Kranju i 24. februara u Ljubljani, ali konačna odluka nije donesena.)

4. 4. 1945 Kod s. Lepenca (blizu Bohinjske Bistrice) Jeseniško-bobinjski NOP odred 9. korpusa JA napao iz zasede nemačku kolonu koja se kretala u pravcu Bleda, te joj posle kraće borbe naneo gubitke od 26 poginulih, a zatim se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukao.

8. 4. 1945 U s. Zgodnjim Gorjama (kod Bleda) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala i posle kraće borbe savladala nemačku posadu. Poginulo je 18 nemačkih vojnika i oficira.

Fotografije

Povezane odrednice

Divizija Brandenburg Borbe u Sloveniji 1945. Ustanak u Sloveniji 1941. Goriška divizija Slovensko domobranstvo Kranj Borbe u Sloveniji 1944. 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Kokrški partizanski odred Završne operacije u Jugoslaviji 9. slovenski korpus NOVJ 31. slovenska divizija NOVJ Leon Rupnik Gorenjski partizanski odred Cankarjev bataljon Nemački zločini u Sloveniji 1941. Vermaht u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Gestapo Ljubljana Borbe u Sloveniji 1942. 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel