🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe na Jadranu 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 44 hronoloških zapisa, 220 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

1. 1. 1943 U Makarskom primorju mornaričke jedinice 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobile neprijateljski motorni jedrenjak -Evropa-.

0. 2. 1943 Komanda italijanske 2. armije izdala jedinicama instrukciju o -normalizaciji otoka i obalskih područja-: iseliti sa njih i internirati sve muškarce sposobne za nošenje oružja (od 15 godina naviše), sem onih koji su sigurno njihove pristalice, a uhvaćene ustanike odmah likvidirati.

2. 2. 1943 Kod Brbinja na Dugom otoku partizani sa ostrva otvorili vatru na italijanski parobrod -Ulbo- i ubili 1, a ranili 2 italijanska vojnika.

25. 2. 1943 U Bračkom kanalu jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanski motorni jedrenjak -Antonijeta B-.

22. 3. 1943 U rejonu s. Zaostroga (kod Makarske) jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanske motorne jedrenjake -Marija Luiza- i -Renato-.

24. 3. 1943 Kod rta Kabal na o. Hvaru partizani zarobili neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-.

14. 4. 1943 Na južnoj obali o. Hvara posada partizanskog motornog leuta zarobila italijanski motorni jedrenjak -Afrikano- (-Africano-), Teret je iskrcan, a brod zapaljen.

10. 7. 1943 Otpočeo pomorsko-vazdušni desant 5. i 8. savezničke armije na Siciliju.

28. 7. 1943 Kod o. Murtera partizani zarobili 2 neprijateljska motorna jedrenjaka.

0. 9. 1943 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda vojnog područja za otoke Brač, Hvar, Vis i Šoltu (početkom novembra preimenovana u Komandu Srednjodalmatinskog otočkog područja).

19. 9. 1943 U Splitu formirana Obalska komanda (za srednju Dalmaciju), potčinjena Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. (Ona je 29. septembra preformirana u Komandu flote naoružanih brodova, koja je dejstvovaia do 24. oktobra, kada je otpočeo rad Štaba mornarice NOVJ.)

20. 9. 1943 Obalske baterije 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske s položaja iznad Primoštena i Zečeva potopile kod Primoštena nemački parobrod.

21. 9. 1943 Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

27. 9. 1943 U s. Ždrelcu (na o. Pašmanu) formirana Obalska komanda Kninskog sektora. (Od 5. oktobra nosi naziv: Komanda Mornarice za severnodalmatinsku obalu i severnodalmatinske otoke, potčinjena Štabu 19. divizije NOVJ.)

29. 9. 1943 Obalske baterije 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz rejona Primoštena I Zečeva (kod Šibenika) prinudile na predaju nemački parobrod -Tunizija-. Zaplenjeno je 40 vagona namirnica namenjenih nemačkim trupama u Albaniji.

0. 10. 1943 Na o. Ugljanu i o. Pašmanu formiran Otočki NOP odred.

0. 10. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirane komande Šibenskog, Zadarskog i Severnodalmatinskog otočkog vojnog područja.

1. 10. 1943 Desant na o. Ugljan pokušali motornim čamcima delovi nemačke 114. lovačke divizije iz Zadra, podržavani artiljerijom, ali ih odbio novoformirani Otočki partizanski bataljon. Ni pokušaj desanta izvršen sutradan nije uspeo.

14. 10. 1943 Na o. Šipan iskrcali se delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Mljeta i zaplenili parobrod i 3 motorna čamca, a zarobili 35 neprijateljskih vojnika.

17. 10. 1943 Na ostrvo Vis saveznici dopremili brodovima: 200 tona hrane, 10 tona sanitetskog materijala, 10 tona benzina i nafte, 30.000 pari odeće, 10.000 pušaka, 100 mitraljeza, 6 topova, 100 tona municije i 6 radio-stanica za potrebe jedinica NOV i POJ.

18. 10. 1943 VŠ NOV i POJ izdao naredbu o formiranju Štaba Mornarice NOVJ (koji je formiran 24. oktobra).

18. 10. 1943 VŠ NOV i POJ i AVNOJ objavili protestnu izjavu povodom četiri bombardera -Liberatora- koje je vlada SAD predala izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije. U izjavi se, pored ostalog, kaže: -U Jugoslaviji postoji samo jedna oružana snaga koja me vodi već dve godine borbu protiv okupatora, a to je Narodnooslobodilačka vojska. S druge strane, ministar jugoslovenske vlade Draža Mihailović zauzima neprijateljski stav prema Narodnooslobodilačkoj vojsci i sarađuje s okupatorom i do danas nije praktički pokazao ma kavu pomoć saveznicima u borbi protiv okupatora... Pošto je Amerika uručila aparate predstavnicima vlade koja nema nikakve veze s našom oslobodilačkom borbom, nama je taj čin nerazumljiv i smatramo da se ovaj akt protivi principima izraženim u Atlantskoj povelji-. U izjavi se traži da se NOV predaju oružje i brodovi koje je Italija zaplenila. aprila 1941.

19. 10. 1943 Kod o. Murtera jedinice 19. divizije NOVJ potopile nemački brod iz konvoja od 9 brodova.

24. 10. 1943 Štab Mornarice NOVJ reorganizovao mornaričke jedinice i komande. Jadranska obala, od Tržita do r. Bojane, podeljena je na pet pomorsko-obalskih sektora, a 10. novembra na šest. Prvi i šesti sektor nisu bili uspostavljeni, jer im teritorija nije bila oslobođena.

6. 11. 1943 VŠ NOV i POJ uputio jugoslovenskoj delegaciji pri komandi savezničkih snaga u Bariju uputstvo o dostavljanju najpotrebnije materijalne pomoći Štabu Jugoslovenske ratne mornarice.

6. 11. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

11. 11. 1943 Kod o. Pašmana Pažmanska flotila 3. pomorsko-obalskog sektora Mornaric NOVJ napala nemačke naoružane brodove i jedan brod potopila, dok se drugi povukao ka Zadru.

13. 11. 1943 Desant na o. Krk, o. Cres i o. Lošinj izvršile nemačke jedinice, pa su se mornaričke jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ morale povući na o. Rab.

20. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio generala Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok, da će jedinice NOV i POJ uskoro pristupiti širim operacijama radi oslobođenja jednog dela jadranske obale, kako bi omogućile da ih saveznici brže snabdevaju. U tom cilju on je tražio podršku i sadejstvo savezničke avijacije, mornarice i tenkova.

22. 11. 1943 Iz Zadra delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije otpočeli desant na severnodalmatinska ostrva. Posle dvodnevnih borbi Otočki NOP odred se povukao sa o. Ugljana i o. Pašmana na ostrva Dugi otok i Kornat. Do 25. novembra neprijatelj se iskrcao i na ostrva Rivanj, Sestrunj i Iž, a mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ se prebacile: na o. Vis.

28. 11. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Zadar i Dubrovnik, kod Zadra potopila parobrod -Sebeniko- i 2 motorna čamca, a u Dubrovniku potopila 2 motorna jedrenjaka i oštetila parobrod -Cavtat-. Nemačke jedinice su imale 2 mrtva i 17 ranjenih, a građanstvo 15 mrtvih i 53 ranjena.

0. 12. 1943 U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

1. 12. 1943 Sa o. Iža i Dugog otoka povukli se delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije.

8. 12. 1943 Kod s. Drvenika (Makarsko primorje) naoružani brodovi -Biokovac- i -Turist- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali ustaški brod -Jadro- i posle kratke borbe prisilili ga na predaju, zarobivši 30 žandarma, 2 oficira i 10 mornara i zaplenivši brod sa 12 vagona životnih namirnica i opreme.

9. 12. 1943 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da odmah otpočne prebacivanje teških ranjenika na ostrva, a prvenstveno na Vis, odakle će biti prebačeni brodovima za Italiju.

10. 12. 1943 Kod o. Hvara naoružam brod -NB 6- sa delovima Hvarske i Primorske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ posle jednočasovne borbe zarobio neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-. Poginuli su 1 nemački podoficir i kapetan broda.

16. 12. 1943 Kod s. Sukošana mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile neprijateljski brod -Tomislav- koji je isplovio iz Zadra da bi izbegao bombardovanje savezničke avijacije.

18. 12. 1943 U Zadarskom kanalu 2 patrolna čamca Virske flotile 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali naoružani nemački brod koji je prevozio 150 vojnika i naneli mu teške gubitke u ljudstvu.

18. 12. 1943 U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

20. 12. 1943 Kod rta Pelegrina (na o. Hvaru) patrolni čamci 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ, u sadejstvu sa britanskim torpednim čamcima, zarobili 2 nemačka naoružana broda.

22. 12. 1943 Kod o. Silbe britanski torpedni čamci (MTB 298 i 276) napali nemačku krstaricu -Niobe- (bivšu -Dalmaciju-) koja se, na putu za Pulu, 19. decembra nasukala na jugozapadni deo ostrva. Brod su dva torpeda teško oštetila, a trećim je torpedom potopljen remorker -Parenco-, vezan uz bok -Niobe-.

27. 12. 1943 U luci Hvaru nemački avioni potopoli naoružani brod -NB 5- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

29. 12. 1943 Kod s. Raštevića (na putu Benkovac - s. D. Zemunik) 2. bataljon Otočkog NOP odreda napao 5 kamiona s nemačkim vojnicima. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika i uništena su 2 kamiona. Bataljon je imao 1 ranjenog.

31. 12. 1943 Na istočnoj obali o. Ista naoružani brod -Jadran- iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobio posadu od 24 nemačka mornara, 3 domobranska podoficira i 2 mornara s nasukanog minopolagača -Mosor-.

Dokumenti

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 januara 1943 god. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemia

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1. siječnja 1943. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemija

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridione

Telegram Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 januara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

Predlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardovanju Podgore i okolnih mjesta

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za upućivanje mornaričkog osoblja Sekciji za ratnu mornaricu

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brodove Airone i Lilibeo

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 13 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspostavljanju postaja Ratne mornarice, zarobljvanju neprijateljskih brodova i reakciji talijanske vojske

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu posade pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 14 februara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o akciji na otok Murvicu

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu posade Pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 26 februara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o potapanju motornog jedrenjaka Sretni otac

Telegram Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 28 februara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivne akcije na Zaostrog zbog ubistva kapetana Gregoretija

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 27 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brod Curzola

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom Kanalu

Pregled rada i organizacionog stanja Mornarice NOV Jugoslavije od decembra 1943 do aprila 1944

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god. (Akcije naše Ratne mornarice)

Uputstvo Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 10 aprila 1943 god. za borbu protiv partizana na moru

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 16 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju motornog jedrenjaka Africano

Predlog Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 16 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o preduzimanju represalija povodom zarobljavanja motornog jedrenjaka Africano

Direktiva br. 48 B vrhovnog komandanta Vermahta Hitlera od 19. maja 1943. komandantu Jugoistoka za preuzimanje jadranske obale i ostrva od italijanskih oružanih snaga i za organizaciju odbrane

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 2 maja .1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbi NAP 24 sa partizanima u blizini Smrske kod Makarske

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 7 juna 1943 god. Komandi Druge armije o napadu partizana na jedan vojni avion u blizini o. Celice

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu na parobrod Solin

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 18 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu na svjetionik Sv. Andrija i osmatračnicu Monyu na Humu

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 21 septembra 1943 god. o formiranju Prve otočke brigade

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. otočke brigade iz septembra 1943. Pokrajinskog komitetu KPH za Dalmaciju

Obaveštenje 2. oklopne armije od 12. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o rasporedu korpusa i divizija i njihovim zonama dejstva u vezi odbrane jadranske obale

Izvod iz naredbe Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19 septembra 1943 god. o formiranju Obalske komande i drugih pomorskih jedinica

Predlog Komande Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 19 septembra 1943 god. komandantu Trinaeste NO divizije o privremenoj organizaciji i formaciji Komande mornarice

Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 sep-tembra 1943 god. o uspostavljanju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru

Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 25 septembra 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru

Izvještaj Štaba Obalske komande od 25 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o prelasku Obalske komande na Brač i o formiranju jedinica na otocima

Naredba Štaba Kninskog sektora od 25 septembra 1943 god. o uspostavljanju Obalske komande sektora

Izvještaj komandanta Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizaciji, formiranju i aktivnosti Mornarice od 8 do 28 septembra 1943 godine

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju plovnih sastava i mornaričke pješadije

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim operativnim zadacima jedinica Mornarice

Radiogram komandujućeg admirala Jadrana od 28. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o redosledu zauzimanja ostrva u Jadranskom moru

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29 septembra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o organizaciji i radu jedinica

Izvještaj Štaba Obalske komande od 29 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o formiranju Prve otočke brigade i preformiranju Obalske komande u Komandu flote naoružanih brodova

Privremeni propis za službu u ratnim jedinicama Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 29 septembra 1943 godine

Dopis Štaba Obalske komande od 30 septembra 1943 god. komandantu savezničkih oružanih snaga u Bariju o upućivanju oficira za vezu

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 septembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o uspostavljanju artiljeriskih baterija na otocima i o formiranju četa mornaričke pješadije

Izvještaj Štaba partizanskog bataljona sa o. Ugljana od 1 oktobra 1943 god. Štabu Obalske komande Kninskog sektora o pokušaju iskrcavanja Nijemaca na otok Ugljan

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 2 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o naoružanju četa mornaričke pješadije, uspostavljanju izvidničkih stanica. opremi brodova i organizaciji lučke službe

Izvještaj Obalske komande Kninskog sektora od 4 oktobra 1943 god. komandantu Kninskog sektora o obilasku područja i stanju na njemu

Izvještaj Štaba flote naoružanih brodova od 4 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o organizaciji flotila i upućivanju oficira za vezu u Bari

Naređenje Obalske komande Kninskog sektora od 5 oktobra 1943 god. Štabu partizanskog bataljona na o. Ugljanu o formiranju mornaričkih četa na otocima

Obavještenje Štaba Obalske komande Kninskog sektora od 5 oktobra 1943 god. Štabu Obalske komande Split o uspostavi Obalske komande sektora i o stanju na njenom području

Naredba Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. o privremenoj organizaciji i načinu vršenja službe u Komandi

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o dislokaciji jedinica

Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 oktobra 1943 god. o formiranju Komande mornarice za sjeverno-dalmatinsku obalu

Obavještenje Glavnog štaba Hrvatske od 6 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o upućivanju rukovodilaca za komandni kadar četa na otocima

Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o stanju na otocima sjeverne Dalmacije

Izvještaj Štaba Prve otočke brigade od 11 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o radu i stanju Brigade

Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 11 oktobra 1943 god. Štabu Prve južnodalmatinske brigade o obrazovanju Komande grupe južnodalmatinskih flotila u sastavu Prve južnodalmatinske brigade

Izvještaj Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 15 oktobra 1943 god. o uspostavljanju artiljerije na otocima Šibenika i Štaba Flote naoružanih brodova za južni dio Dalmatinskog sektora

Izvještaj Komande Viške flotile od 17 oktobra 1943 god. Štabu Flote naoružanih brodova o radu za period od 11 do 18 oktobra 1943 godine

Izvještaj Sergija Makieda od 20 oktobra 1943 god. Štabu Osmog korpusa o formiranju delegacije NOV i POJ u Bariju

Obaveštenie Komande 2. oklopne armije od 21. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti na jadranskoj obali i ostrvima

Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24. oktobra 1943. o postavljenju komandnog sastava Štaba Mornarice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

Naredba Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 24 oktobra 1943 god. o postavljanju komandnog kadra u Štabu Mornarice

Obavještenje komandanta Mornarice NOVJ od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Devetnaestoj sjevernodalmatinskoj diviziji o uspostavljanju Štaba Mornarice NOVJ, podjeli obale na sektore i o imenovanju komandanta Prvog pomorsko-obalskog sektora

Zapovijest Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 24 oktobra 1943 god. za uspostavu posade brodova Tunolovac i Kolega radi dizanja i polaganja mina i kontrole minskih polja

Izvještaj Štaba mornaričkog odreda Ražanac od 25 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke o stanju i organizaciji odreda

Direktiva Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 27 oktobra 1943 god. o pojačanju aktivnosti protiv neprijatelja i boljem političkom i vojničkom radu po pitanju mobilizacije

Obavještenje Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 27 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za sjeverno-dalmatinsku obalu i otoke o ustrojstvu, organizaciji i zadacima jedinica

Izvještaj Štaba Prvog pomorsko-obalskog sektora od 29 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o posjedovanju brodova, količini goriva, naoružanju i karakteristici radio-stanice

Izvještaj rukovodstva za formiranje Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 oktobra 1943 god. Štabu mornarice NOVJ o pripremama i formiranju sektora

Naredba vršioca dužnosti šefa delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 29 oktobra 1943 god. o organizaciji brodarsko-lučke i pomorsko-tehničke službe i poslovanju delegacije

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 oktobra 1943 god. Štabu Prvog pomorsko-obalskog sektora o formiranju jedinica i organizaciji odbrane otoka

Izvještaj Štaba Prvog pomorsko-obalskog sektora od 30 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o rasporedu komandnog kadra u mornaričkim četama

Izvještaj Štaba mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 30 oktobra 1943 god. Štabu Devetnaeste divizije o opštem i organizacionom stanju

Obavještenje Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 30 oktobra 1943 god. o uspostavljanju sektora

Naredba Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. za regulisanje saobraćaja i ribarenja na moru

Obavještenje Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o dodjeljivanju brodova

Naredba Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. o uspostavljanju signalne veze

Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska

Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 22 novem-bra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu neprijateljskih jedinica na otok Ugljan

Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 22 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o pripremama i transportovanju Prve prekomorske brigade

Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 23 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih jedinica na otok Ugljan

Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 23 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu neprijateljskih brodova na otok Mljet

Izvještaj Komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine novembra 1943 god. Komandantu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

Izvještaj komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine studenog 1943. komandantu Četvrtog pomorsko obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine

Obavještenje delegacije NOV i POJ u Bariju od 2 novembra 1943 god. Komandi mornarice NOVJ o postignutom sporazumu za dodjeljivanje naoružanja i opreme Prvoj prekomorskoj brigadi

Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o operacijama na sektoru Karlobaga u drugoj polovini novembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i radu podređenih jedinica u novembru 1943 godine

Naređenje Štaba mornarice NOVJ od 4 novembra 1943 god. Štabu Drugog pomorsko-obalskog sektora (Komandi mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke) da dostavi izvještaj o organizaciji i radu sektora

Uputstvo šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. novembra 1943. šefu jugoslovenske delegacije pri Komandi savezničkih snaga u Bariju za nabavljanje i upućivanje najpotrebnije materijalne pomoći Komandi Jugoslovenske ratne mornarice

Izvještaj Štaba mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora) od 7 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o organizacionom stanju

Izvještaj Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora) od 7. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o organizacionom stanju

Direktiva Štaba mornarice NOVJ od 8 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora za formiranje Operativnog štaba i preduzimanje mjera radi odbrane otoka

Izvod iz direktive Štaba mornarice NOVJ od 8 novembra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju Operativnog štaba i preduzimanju mjera radi odbrane otoka

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Sinj Ranjenici u ratu Pelješac Knin Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji AVNOJ Borbe na Jadranu 1944. Solin Vis Operacija Landsturm Italija u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Trogir Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Mornarica NOVJ Podgora Brač Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Makarska Hrvatsko domobranstvo Borbe u Istri 1943. 114. lovačka divizija 2. oklopna armija Split 9. dalmatinska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Operacija Jesenji pljusak Metković 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Zarobljenici u ratu Bitka za Split 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Partizanska avijacija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zadar 1. prekomorska brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Omiš Henry Maitland Wilson Istra u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Kapitulacija Italije Korčula Dragoljub Draža Mihailović 264. pešadijska divizija Pula 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Komandant Jugoistoka Mali Lošinj Alexander Löhr Vrhovni štab NOVJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Maximilian von Weichs 26. dalmatinska divizija NOVJ Hvar Vodice Šibenik Borbe u Dalmaciji 1944. 11. hercegovačka udarna brigada Sanitet u ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Glavni štab Hrvatske Britanija i Jugoslavija Adolf Hitler Politički komesari u NOR-u Operacija Delfin Ploče Krk