🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe na Jadranu 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

16. 1. 1945 Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije uputio zahtev Savezničkom savetu za primirje sa Italijom da se plovni objekti jugoslovenske Kraljevske ratne mornarice iz italijanskih luka stave na raspolaganje NOVJ.

23. 1. 1945 Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju Mornarički odred 1. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ uključen vi sastav 30. divizije NOVJ pod nazivom: 1. bataljon pomorske pešadije 1. pomorsko-obalskog sektora.

1. 3. 1945 Odlukom Povereništva narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije, NOVJ dobila naziv Jugoslovenska armija, Mornarica NOVJ dobila naziv Jugoslovenska mornarica, a VŠ NOV i POJ reorganizovan u Generalštab JA, kao neposredni organ Povereništva narodne odbrane za svu oružanu vojnu silu.

20. 3. 1945 U Šapcu, od brodova Mornaričke baze Šabac i Komande rečne plovidbe, formirana Savska flotila.

1. 4. 1945 Kod o. Suska naišao na minu i potonuo naoružani brod NB 11 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Jugoslovenske mornarice.

5. 4. 1945 Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 392. legionarske divizije, ustaškog 7. senjskog i 3. jurišnog bataljona i jednog nemačkog bataljona, 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa tri bataljona mornaričke pešadije oslobodila o. Pag. Poginulo je 65 i zarobljeno 160 neprijateljskih vojnika. Jedinice JA su imale 29 mrtvih i 52 ranjena.

7. 4. 1945 Po naređenju Štaba Jugoslovenske mornarice formiran Kvarnerski odred mornaričke pešadije, sastava: 4 bataljona.

8. 4. 1945 Jedinice 9. udarne divizije JA oslobodile s. Jablanac (kod Senja). Poginulo je 73, a zarobljeno 370 vojnika iz nemačke 392. legionarske divizije i nemačke mornarice. Jedinice 9. udarne divizije JA su imale 9 mrtvih i 16 ranjenih.

12. 4. 1945 Iz Karlobaga, s. Jablanca i sa o. Paga 2, dalmatinska proleterska udarna brigada i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa Kvarnerskim odredom mornaričke pešadije izvršile desant i, posle oštre borbe protiv nemačke posade, oslobodile o. Rab. Nemački gubici: mrtvih 190 vojnika i 5 oficira i zarobljenih 325 vojnika i 8 oficira. Desantne snage JA su imale 4 mrtva i 23 ranjena.

15. 4. 1945 Na r. Savi kod s. Jamene, prevozeći teške ranjenike iz Brčkog za Srem. Mitrovicu, brod Jugoslovenskog rečnog brodarstva -Kasija Miletić- i priključena dereglija -Ana Drvarica- naišli na nemačku magnetsku minu i ubrzo potonuli. Od 220 teških ranjenika i 15 članova posade spasio se svega nekoliko ranjenika i 3 mornara.

16. 4. 1945 Iz rejona s. Sv. Juraj - Senj jedinice 26. udarne divizije JA i Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije izvršile desant i, posle jednodnevne borbe protiv nemačko-ustaške posade, oslobodile ostrvo Krk. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 474 poginula vojnika i 6 oficira, a zarobljeno je 130 vojnika i 1 oficir. Gubici desantnih snaga: 16 mrtvih i 54 ranjena.

19. 4. 1945 Jedinice 9. udarne divizije JA i Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije sa o. Raba izvršile desant na o. Cres i o. Lošinj. U dvodnevnim borbama protiv oko 1400 nemačkih vojnika, one su, 21. aprila, glavninu posade uništile ili zarobile (dok se manji deo prebacio u Istru). Gubici neprijatelja: 495 mrtvih i 685 zarobljenih, a desantnih snaga: 25 mrtvih i 85 ranjenih.

22. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su, posle višednevnih ogorčenih borbi, oslobodile Sušak, Senj, Novi, Crikvenicu, Kraljevicu, Bakar, kao i ostrva Rab, Krk, Cres i Lošinj.

30. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije, 7. i 9. korpusa i Jugoslovenske mornarice koje su, posle sedmodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđeni neprijateljski front od Rijeke do Postojne i oslobodile Postojnu, Št. Peter na Krasu (sada: Pivka), Ilirsku Bistricu i mnoga druga mesta, prodrevši do Trsta.

1. 5. 1945 U Istri, 1. bataljon Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije Jugoslovenske mornarice uništio manju nemačku kolonu i oslobodio Vodnjan. Poginulo je 35 nemačkih vojnika a zaplenjeno je 8 kamiona i motocikl. Poginuo je komandant 1. bataljona, a 1 borac je ranjen.

3. 5. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su posle jeđanaestodnevnih ogorčenih borbi oslobodile Rijeku.

3. 5. 1945 U Pulu ušle jedinice Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije Jugoslovenske mornarice, pošto se glavnina nemačke posade povukla na poluostrvo Muzil, zadržavši i deo grada.

6. 5. 1945 Kvarnerski odred mornaričke pešadije Jugoslovenske mornarice napao nemačku posadu blokiranu u delu Pule i na poluostrvu Muzilu. U jednodnevnoj borbi neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 70 mrtvih, a Kvarnerski odred je imao 9 mrtvih i 50 ranjenih. Sutradan je nemački admiral prihvatio uslove kapitulacije, pa je razoružano 2200 nemačkih vojnika i oficira.

13. 5. 1945 Po odluci Štaba Jugoslovenske mornarice rasformiran Kvarnerski odred mornaričke pešadije.

Dokumenti

Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 9. januara 1945. Štabu Korpusa i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sastavu grupe sa predlogom da se Mornarički odred uključi u 30. NO diviziju

Izvještaj Mornaričke grupe pri Devetom korpusu NOV Jugoslavije od 9. januara 1945. delegatu Štaba Mornarice pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizacionom stanju grupe

Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 13. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji i dosadašnjem radu

Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 17. januara 1945. podređenim jedinicama za organizaciju tehničke službe

Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 19. januara 1945. Štabu Petog pomorskog obalskog sektora za formiranje mornaričkih stanica Korčula. Dubrovnik i Boka

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. januara 1945. štabovima 9. korpusa NOVJ i Prvog pomorskog obalskog sektora o preimenovanju Mornaričkog odreda u Prvi bataljon mornaričke pešadije

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. januara 1945. o formiranju Prvog bataljona Mornaričke pješadije Prvog pomorskog obalskog sektora

Obaveštenje Štaba Mornarice NOVJ od 3. februara 1945. Komandi 1. lovačke eskadrile o potrebi tešnje međusobne saradnje

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 6. februara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o formiranju partijskog komiteta u Mornarici NOVJ

Odluka poverenika narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije i Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. marta 1945. o promeni naziva Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u Jugoslovensku armiju, Mornarice NOVJ u Jugoslovensku mornaricu i VŠ NOV i POJ u Generalštab Jugoslovenske armije

Izvještaj Štaba Jugoslovenske mornarice od 10. marta 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o dejstvima neprijatelja i organizacionim promjenama u Mornarici

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 10. marta 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o prevoženju jedinica Devetnaeste i Dvadeset šeste divizije

Pregled Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 10. marta 1945. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o transportovanju jedinica Devetnaeste i Dvadeset šeste divizije od 24. februara do 4. marta 1945. godine

Naređenje Štaba Jugoslovenske mornarice od 16. marta 1945. podređenim jedinicama za formiranje pomorskih komandi sjevernog. srednjeg i južnog Jadrana

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 30. marta 1945. Štabu 4. armije za formiranje tri radna bataljona za potrebe Jadranske komisije u Splitu

Izvod iz operacijskog dnevnika Komande Jugoslovenske mornarice o operacijama u aprilu 1945. godine

Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 9. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o prevoženju jedinica Treće udarne brigade Devete divizije i Mornaričke pješadije za desantne operacije na otok Pag

Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 17. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otok Rab

Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 17. aprila 1945 Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akciji na Basku i Baškastaru na otoku Krku

Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 21. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otok Krk

Izvještaj Štaba Kvarnerskog pomorskog sastava od 21. aprila 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o dejstvima mornaričkih jedinica za vrijeme desanta na otok Krk

Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 24. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otoke Cres i Lošinj

Izveštaj pomoćnika političkog komesara Komande Jugoslovenske mornarice od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Mornaričke grupe Umag od 4. maja 1945. Štabu Mornaričkog odreda NOV Jugoslavije Koper o preuzimanju vojne vlasti u Umagu

Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 12. maja 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akcijama podređenih jedinica u Istri

SLUŽBENI LIST MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE Broj 4 - 7 za april - maj - juni - juli 1945 god. (Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Četvrte armije i jedinicama Mornarice)

SLUŽBENI LIST MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE Broj 4 - 7 za april - maj - juni - juli 1945 god. (Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Četvrte armije i jedinicama Mornarice)

Fotografije

Povezane odrednice

Karlobag Radne akcije u oslobodilačkom ratu Bakar Crikvenica 9. slovenski korpus NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Rijeka Josip Broz Tito Glavni štab Slovenije Partizanska avijacija Komunistička partija Hrvatske 7. slovenski korpus NOVJ Rab Borbe u Sremu 1945. Italija u drugom svetskom ratu Vodnjan Sremski front Korčula Šabac Umag Mornarica NOVJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Pula Brčko Trst Koper 9. dalmatinska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1945. Sremska Mitrovica 1. lovačka eskadrila NOVJ 3. dalmatinska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Centralni komitet KPJ Borbe u Istri 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Štampa u ratu Ranjenici u ratu Mali Lošinj Senj Goriška divizija Ilirska Bistrica 392. legionarska divizija (plava) Krk Sušak Borbe u Sloveniji 1945. Dubrovnik