🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 835 hronoloških zapisa, 1876 dokumenata i 131 fotografija.

Događaji

13. 6. 1941 Na velikom ustaškom zboru kod franjevačkog manastira u s. Humcu (kod Ljubuškog) Ljubuška partijska organizacija rasturila Majski proglas CK KPJ i Majski proglas PK KPJ za BiH. Ustaše su pohapsile gotovo sve članove Partije, Time je partijska organizacija razbijena (a obnovljena je tek 1942).

0. 9. 1941 Mesni komitet KPJ za Mostar, proširivanjem dotadašnjih odbora narodne (ranije: crvene) pomoći, formirao ilegalni Gradski odbor NO fonda za Mostar. Odbor je početkom 1942, prerastao u Gradski NO odbor. On je radio sve do oslobođenja.

30. 10. 1941 Delovi Birčanskog i Ozrenskog NOP odreda (oko 400 boraca) posle teških dvodnevnih borbi razbili Prvi bataljon 8. domobranskog pešadijskog puka i zauzeli selo Stupare. Time je spojena slobodna teritorija Birčanskog i Ozrenskog NOP odreda, odsečen Kladanj od Tuzle i uništen tuzlanski vodovod. Ranjen u toj borbi, na putu za bolnicu podlegao je ranama Pejo Marković, husinski rudar, narodni heroj [Sahranjen je na vrhu Konjuha. Pri prelazu Grupe istočnobosanskih udarnih bataljona preko Konjuha (26. V 1942) inspirisan njegovom smrću, Miloš Popović Đurin je spevao poznatu borbenu pesmu -Konjuh planinom-.].

19. 12. 1941 Dva bataljona Hercegovačkog NOP odreda zauzeli ž. st. Jasenica-Lug, Dikliće i Poljice (zarobivši italijanske posade), a do 22. decembra i Uskoplje, Glavsku i Grmljane. Saobraćaj na prugama Dubrovnik-Trebinje, Uskoplje-Zelenika i Hum-Gabela obustavljen do 22. januara 1942. godine.

0. 1. 1942 Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito uputio pismo Operativnom štabu bosanskih četnika: osuđuje razbijačku i izdajničku delatnost četničkih starešina i predlaže sastanak na kome bi se vodili pregovori o sporazumu za zajedničku borbu protiv okupatora i kvislinga.

0. 1. 1942 CK KPJ, PK KPJ za BiH VŠ NOP odreda Jugoslavije i GŠ NOP odreda za BiH uputili zajednički proglas narodima Bosne i Hercegovine: ističu jedinstvo u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika ustaša i četnika, kao jedini način za obezbeđenje opstanka i oštro osuđuju bratoubilačku borbu i masovno klanje nevinog stanovništva.

0. 1. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao proglas narodima Bosne i Hercegovine: raskrinkava izdajničku ulogu četničkih vođa Jezdimira Dangića, Boška Todorovića, Radovana Đekića, Kamenka Jevtića, Aćima Babića, Sergija Mihajlovića i drugih, koji su izazvali krvoproliće u Bosni; poziva Srbe, Hrvate i muslimane da stupe u zajedničku borbu protiv okupatora, ustaša i četnika.

0. 1. 1942 CK KPJ, VŠ NOP i DV Jugoslavije i PK KPJ i GŠ NOP i DV za BiH izdali proglas narodima Bosne i Hercegovine: iznose nedela nemačkih i italijanskih okupatora i njihovih slugu - ustaša, nedićevaca, Ijotićevaca i četnika; pozivaju Srbe, Hrvate i muslimane da se zajednički bore protiv okupatora, ustaša i četnika; posebno pozivaju domobranske vojnike, podoficire i oficire da okrenu oružje protiv ustaša i okupatorskih vojnika i da pređu na stranu partizana.

0. 1. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio poziv srpskom življu sreza fočanskog da stupe u jedinice NOP i DV Jugoslavije i bori se protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 1. 1942 U oslobođenoj Foči formirana partizanska bolnica, koja je primila promrzle borce 1. proleterske NOU brigade posle napornog marša preko pl. Igmana.

0. 1. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije formirao Glavnu intendanturu, čiji je zadatak da snabdeva jedinice hranom, odećom, obućom i drugim potrebama.

0. 1. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio svim štabovima NOP odreda i Štabu 1. proleterske NOU brigade da formiraju vojne sudove i odredio sastav i nadležnost tih sudova.

0. 1. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije ustanovio zvanje narodnog heroja - najveće priznanje borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima koji se svojim. junaštvom i požrtvovanošću naročito istaknu u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 1. 1942 Južno od Budve iskrcala se iz podmornice englesko-jugoslovenska misija koju su sačinjavali dva Engleza (major Terens Aterton i podoficir radio-telegrafist) i jedan Jugosloven (avijatičarski poručnik bivše jugoslovenske vojske Nedeljković). Misiju su jedinice Lovćenskog NOP odreda prihvatile i dopratile do GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, koji se tada nalazio u s. Gostilju (kod Titograda). [Ta misija je 19. marte 1942. stigla u Foču, u VŠ NOP i DV Jugoslavije. Odatle je 15/16. aprila odbegla četnicima Draže Mihailovića, a ovi su je pobili da bi je opljačkali.]

0. 1. 1942 Na Romaniji umnožen članak Moše Pijade -Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini-, u kome su detaljno objašnjeni linija KPJ, ciljevi NOB-a i tadašnja situacija u zemlji i svetu. Kao brošura, članak je, preko partijskih organizacija, rasturan u Bosni i Hercegovini gde je doprineo pravilnijem usmeravanju narodnooslobodilačke borbe.

0. 1. 1942 U s. Srednjem (kod Sarajeva), na inicijativu PK SKOJ-a za BiH, predstavnici oblasnih, okružnih, sreskih i mesnih komiteta SKOJ-a Bosne i Hercegovine održali savetovanje na kome su, sagledavši stanje organizacije, doneli rešenja o otklanjanju slabosti i o proširenju okružnih komiteta SKOJ-a, izvršili pripreme za formiranje organizacija NOSOBiH-a i pokrenuli izdavanje lista -Riječ bosansko-hercegovačke omladine-.

0. 1. 1942 U selima oko Bos. Petrovca 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda razoružao preko 60 četnika. Time je na sektoru tog odreda, posle krize, otpočela odlučna borba i protiv četnika.

0. 1. 1942 Četnička Komanda operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine, u cilju obmane srpskog naroda, uputila snage 4. i 6. grupe udarnih četničkih odreda (oko 20 bataljona) u napad na ustaško uporište s. Borač. U desetodnevnim borbama, ustaše i milicija su opljačkali i popalili dvanaest srpskih sela a četnici jedanaest muslimanskih sela, i pri tom pobili po nekoliko stotina ljudi, žena i dece.

0. 1. 1942 Tri bataljona Hercegovačkog NOP odreda napala bataljon italijanske divizije -Marke- u s. Planoj. Obavešten o napadu, neprijatelj je intervenisao jednim ojačanim bataljonom iz Bileće, zbog čega napad nije uspeo.

0. 1. 1942 GŠ NOP i DV za BiH doneo odluku da se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju posebne omladinske čete (od boraca starih 17-25 godina), koje bi postale udarna snaga, uzor čvrste organizacije, discipline, borbenosti i heroizma, primer bratstva i sloge Srba, Hrvata i muslimana u oslobodilačkom ratu. Tim povodom su GŠ NOP i DV za BiH i PK SKOJ-a za BiH izdali zajednički proglas mladoj generaciji Bosne i Hercegovine.

0. 1. 1942 PK SKOJ-a za BiH uputio svim okružnim, sreskim i mesnim organizacijama SKOJ-a direktivno pismo: daje im smernice za učvršćivanje organizacija u vojsci i na terenu, za mobilizaciju omladine, za stvaranje oružanog bratstva omladine i za stupanje, u duhu zaključaka savetovanja u Srednjem, SKOJ-a Bosne i Hercegovine u NOSOBiH. U dopuni ove direktive kao najvažniji zadatak ističe se stvaranje aktiva SKOJ-a u četama, ostvarenje veze među njima i okupljanje što većeg broja omladine, naročito ženske.

0. 1. 1942 Da bi olakšao komandovanje velikim brojem bataljona Hercegovačkog NOP odreda, Privremeni operativni štab NOP odreda za Hercegovinu formirao četiri štaba sektora, koji su objedinjavali rad dva do pet teritorijalnih partizanskih bataljona, usmerenih na dejstvo prema nekom garnizonu ili komunikaciji (po čemu su i dobij ali naziv).

0. 1. 1942 Održana okružna konferencija SKOJ-a za Drvar, kojoj je prisustvovalo 50 delegata i po dva člana Okružnog komiteta KPJ za Drvar i Oblasnog komiteta SKOJ-a Bos. krajinu.

0. 1. 1942 Nemačka 342. pešadijska divizija sa prostorije Užice (sada: Titovo Užice), Valjevo, Šabac prebačena u istočnu Bosnu radi napada na istočnobosanske partizanske jedinice i 1. proletersku NOU brigadu.

1. 1. 1942 U s. Bijelim Vodama (na Romaniji) izašao prvi broj -Radio-biltena-, koji je izdavao VŠ NOP odreda Jugoslavije. 

1. 1. 1942 Na položajima oko s. Majdana (kod Jajca) dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda, posle sedmočasovne borbe, razbili jedan bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i ovladali selom. Ubijeno i ranjeno 35, a zarobljeno 49 domobrana. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 4. p. mitraljeza i 80 pušaka.

2. 1. 1942 Između Prijedora i Kozarca 1. četa 2. bataljona 2. krajiškog NOP odreda porušila železničku prugu, srušila oklopni voz i zarobila 16 domobrana.

2. 1. 1942 U s. Pipercima (kod Brčkog), u borbi protiv delova domobranskog 6. pešadijskog puka, poginuo komandir čete u Majevičkom NOP odredu Krsto Bjeletić Krcun, narodni heroj.

3. 1. 1942 Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

3. 1. 1942 U s. Risovcu (kod Bos. Petrovca) otpočela dvodnevna okružna konferencija KPJ za Drvar; analizirano je stanje svih partijskih organizacija, imenovan je OK SKOJ-a i doneti su zaključci da se u svim selima formiraju opštinski NO odbori i da otpočne razoružavanje četnika.

4. 1. 1942 U Lastvi (kod Trebinja), na inicijativu Štaba Hercegovačkog NOP odreda, održano savetovanje predstavnika Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda. Odlučeno je da se, radi uspešnije borbe protiv okupatora i četnika na graničnom sektoru, koordiniraju dejstva crnogorskih i hercegovačkih jedinica, pa je, u tom cilju, formiran zajednički Operativni štab (nosio naziv Privremeni operativni štab NOP odreda za Herceogvinu).

4. 1. 1942 Nekoliko stotina milicionera iz Borča, predvođeni žandarmima i ustašama, zauzeli i spalili srpska sela Bodežište i Vratio, ali su protivnapadom 1. gatačkog partizanskog bataljona Hercegovačkog NOP odreda i Pivske partizanske čete Durmitorskog NOP odreda razbijeni. Gatački četnički odred nije hteo pomoći odbranu sela, ali je posle borbe spalio muslimanska sela Bahore i Mrđenoviće.

5. 1. 1942 Delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli i spalili ž. st. Komar (na pruzi Travnik - D. Vakuf).

5. 1. 1942 Delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zauzeli Blagaj (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) i spalili ž. st., sve državne zgrade, tvornicu gipsa i uređaje žičane železnice. Time su pruga i put Prijedor - Bos. Novi bili prekinuti više meseci. Posada (jedan vod 7, čete domobranskog 12. pešadijskog puka) uglavnom je zarobljena.

5. 1. 1942 Osam partizana 2. krajiškog NOP odreda upali u oklopni voz na železničkoj pruzi Prijedor - Bos. Novi i razoružali posadu od 20 domobrana. Akcija nije potpuno uspela, jer je ložač odmah pokrenuo voz, te su partizani morali iskočiti na ulazu u Prijedor.

6. 1. 1942 Partijska organizacija Tuzle, preko simpatizera i drugih građana na koje je imala uticaj, sprečila pokolj Srba i Jevreja, pripreman od strane vukovarskih ustaša.

6. 1. 1942 U s. Sajkovićima (kod Livna), na sastanku štabova 1. krajiškog i Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda, odlučeno da delovi 1. krajiškog NOP odreda u Livanjskom polju uđu u sastav Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda.

6. 1. 1942 Delovi Ljubomirskog bataljona četničkog 1. hercegovačkog puka napali jedan vod bataljona -Luka Vukalović- Hercegovačkog NOP odreda. Time su četnici u Hercegovini otpočeli otvorenu oružanu borbu protiv NOP-a.

6. 1. 1942 Kod Klenka (na komunikaciji Trebinje-Bileća), iz zasede, Lastvanska četa bataljona -Luka Vukalović- Hercegovačkog NOP odreda, bez vlastitih gubitaka, uništila snabdevačku auto-kolonu (7 vozila) i ojačanu četu italijanske divizije -Marke- koja je tu kolonu pratila.

7. 1. 1942 U s. Ivančićima (kod Sarajeva) otpočelo dvodnevno pokrajinsko savetovanje KPJ za Bosnu i Hercegovinu [Predstavnici oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, zbog zakašnjenja nisu prisustvovali.], kome su prisustvovali generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito i nekoliko članova CK KPJ. Na savetovanju su istaknute sledeće greške: kolebljv stav prema četnicima, nesređivanje slobodne teritorije, zanemarivanje organizovanja partijskog rada i preuzimanje vojnih dužnosti, nebudnosti, nepodizanje mlađeg komandnog kadra i sporost u formiranju pokretnih udarnih jedinica. Zauzet je pravilan stav u pitanju odnosa sa četnicima i donete su značajne odluke u pogledu učvršćivanja partizanskih jedinica, formiranja NO dobrovoljačkih odreda i napuštanja frontalnog ratovanja.

7. 1. 1942 Na Crepoljskom (kod Sarajeva) delovi 1. proleterske NOU brigade i NOP odreda -Zvijezda- razoružali tri četničke čete, zaplenivši 162 puške i 2 mitraljeza.

7. 1. 1942 Delovi Majevičkog NOP odreda zauzeli ž. st. Modran (na pruzi Bijeljina-Ugljevik) i zarobili vod domobrana.

7. 1. 1942 Kod s. Bijele delovi Konjičkog partizanskog bataljona Hercegovačkog NOP odreda razbili četu ustaške Crne legije i odbacili je u Konjic.

8. 1. 1942 U Brčkom ustaška policija provalila mesnu partijsku organizaciju. Pored MK i nekih ćelija KPJ provaljeni su i odbori AFŽ-a i NO fonda i veze s domobranima. Do 5. februara uhapšeno je preko 60 komunista i rodoljuba.

9. 1. 1942 Delovi 750. puka nemačke 718. pešadijske divizije sa dva puka domobranske 4. pešadijske divizije izvršili iz dolina reka Spreče i Bosne neuspeo koncentričan napad na Ozrenski NOP odred.

10. 1. 1942 Kod s. Rakoviča (na putu Banja Luka-Sitnica) delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili jednu domobransku četu i zarobili čitavu komoru (12 saonica hrane i municije).

11. 1. 1942 CK KPJ i VŠ NOP odreda Jugoslavije, u cilju stupanja što većeg dela stanovništva u borbu, doneli odluku o stvaranju dobrovoljačke vojske. VŠ je izdao naređenje da se na teritoriji Bosne i Hercegovine (a, po mogućnosti, i u ostalim krajevima Jugoslavije) pristupi stvaranju narodnooslobodilačkih dobrovoljačkih odreda. Povodom toga on je tada uzeo nov naziv: VŠ NOP i DV Jugoslavije [Tačan datum promene naziva VŠ NOP odreda Jugoslavije u VŠ NOP i DV Jugoslavije nije se mogao sa sigurnošću utvrditi. Najverovatnije je da je to bilo 11. I 1942.].

11. 1. 1942 U Dubrovniku potpisan preliminarni sporazum između predstavnika četničke Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Štaba italijanskog 6, armijskog korpusa, u kome se, pored oslalog, kaže da četnici neće nikada upotrebiti oružje protiv Italijana.

11. 1. 1942 Jedan vod 2. krajiškog NOP odreda razoružao stražu kod železničkog mosta u s. Brezičanima (na pruzi Prijedor - Bos. Novi), srušio most i, uz pomoć seoskih rezervnih četa (omladinaca koji su vojno-politički obučavani i pripremani za stupanje u odred), pokidao prugu i tt veze u dužini od 2,5 km.

11. 1. 1942 Kod s. Pritoke (blizu Bihaća) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda, u dva maha, uništili domobransku komoru i pratnju koje su pokušali da opkoljenojj domobranskoj posadi u s. Ripču doture borbene i druge potrebe.

12. 1. 1942 Na ž. st. Dragotinji (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) jedna četa 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda razoružala vod domobrana i demolirala železničku stanicu i stanična postrojenja.

12. 1. 1942 Delovi Ozrenskog NOP odreda izvršili neuspeo napad na milicijsku posadu u s. Turiji (kod Puračića). U borbi je poginulo 14 boraca, među kojima politički komesar Udarnog bataljona Pero Dokić i komandir Rudarske čete Miloš Kupres, narodni heroji.

12. 1. 1942 Kod sela Pritoke (blizu Bihaća) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda uništili neprijateljsku komoru i njenu pratnju (manje delove domobranskog 2. pešadijskog puka) kada su ove pokušale da se iz Bihaća probiju do okružene posade u selu Ripču.

13. 1. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio Štabu Romanijskog NOP odreda uputstvo o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku predstojeće neprijateljske ofanzive.

14. 1. 1942 Komandant četničke Cerske brigade pokušao da delove Ozrenskog NOP odreda stavi pod svoju komandu. Jedan partizanski vod koji se tome odupro četnici su razoružali.

15. 1. 1942 U istočnoj Bosni otpočela tzv. II neprijateljska ofanziva. U dve etape (Romanijsko-birčanska i druga ozrenska operacija) do 7. februara 1942. jake nemačke, ustaške i domobranske snage (preko 35.000 vojnika) podržane avijacijom, uz pomoć četnika, ovladale su komunikacijama u centralnom delu istočne Bosne (od r. Drine do r. Bosne). Zahvaćene jedinice (1. proleterska NOU brigada, Romanijski, Birčanski, -Zvijezda- i Ozrenski NOP odred, ne upuštajući se u frontalne borbe, sačuvale su živu silu i u dvadesetpetodnevnim borbama nanele neprijatelju znatne gubitke i po prolasku neprijateljskih glavnih kolona ponovo ovladale izgubljenim delovima slobodne teritorije.

15. 1. 1942 U Višegradu održan sastanak između predstavnika četničke Komande istočne Bosne i Hercegovine, i predstavnika nemačkih i italijanskih komandi iz Višegrada, na kome je postignut sporazum da četnici napuste položaje i omoguće slobodan prolaz okupatorskih jedinica, napadaju partizane i daju informacije o njihovom kretanju.

15. 1. 1942 Nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i delovi domobranskog 2. i 3. korpusa, jačine 30.000-35.000 vojnika, uz podršku četiri eskadrile avijacije, otpočeli desetodnevnu romanijsko-birčansku operaciju za uništenje partizanskih snaga na prostoriji: Sarajevo, Višegrad, Zvornik, Tuzla, Vareš. Neprijatelj je u toku prva dva dana probio ustaničke položaje i potom prodro na oslobođenu teritoriju, uglavnom u zahvatu komunikacija, ali nije uspeo da uništi partizanske snage, koje su se delom probile na susednu teritoriju, a delom povukle dublje u planinske predele, u tim borbama neprijatelj je imao oko 400 mrtvih, ranjenih i zarobljenih a 464 promrzla vojnika.

15. 1. 1942 Četnička komanda istočne Bosne i Hercegovine - dogovorivši se istog dana sa predstavnicima italijanske i nemačke komande u Višegradu - naredila svim četničkim jedinicama u istočnoj Bosni da nemačkim jedinicama omoguće slobodan prolaz na svim pravcima i da im daju sva obaveštenja o partizanskim jedinicama.

15. 1. 1942 Oko dva bataljona domobrana i ustaša iz Jasenovca potisnuli četu 2. krajiškog NOP odreda, upali u slobodna sela pod pl. Prosarom: Gradinu, Čuklinac i Draksenić i zaklali preko 150 lica, zapalili preko 100 kuća i opljačkali svu stoku

16. 1. 1942 Nastupajući iz Višegrada, ojačani 698. puk nemačke 342. pešadijske divizije ušao u Rogaticu, pošto se Rogatički bataljon Romanijskog NOP odreda uglanvom rasuo a četnici predali nemačkim jedinicama.

16. 1. 1942 U s. Petrovićima (kod Šekovića) Birčanski NOP odred iznenadio i uništio ojačanu 24. četu 3. bataljona domobranskog 3. pešadijskog puka i zaplenio 120 pušaka, 13 p, mitraljeza, 2 mitraljeza i 2 minobacača 81 mm.

16. 1. 1942 Jedna četa 3. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zauzela i spalila ž. st. Hadžimehtić (na pruzi Prijedor - Banja Luka) i zarobila vod domobrana.

17. 1. 1942 Devedeset osam seljaka s. Jablanice na pl. Majevici doneli rezoluciju protiv četnika zato što su oni pljačkali i terorisali srpske seljake i klali muslimane koji su za vreme ustaškog terora štitili Srbe. Slične su rezolucije donete i u drugim selima Majevice i Semberije.

17. 1. 1942 Delovi nemačke 342, pešadijske divizije ušli u Srebrenicu.

17. 1. 1942 Ojačam 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije ušao u Vlasenicu, koju su četnici, po prethodnom dogovoru, napustili.

17. 1. 1942 Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli uporište Ripač (kod Bihaća), čija se posada izvukla preko Une.

17. 1. 1942 Jedna četa 2. krajiškog NOP odreda spalila ž. st. Dragotinju (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) i pokidala 2 km tt veza.

18. 1. 1942 Kod s. Kovanja (blizu Rogatice) ojačana četa 1. proleterske NOU brigade i manji delovi Romanijskog NOP odreda više časova zadržavali nastupanje delova 698. puka nemačke 342. pešadijske divizije iz Rogatice i time obezbeđivali izvlačenje VŠ NOP i DV Jugoslavije sa Glasinca na pl. Jahorinu.

18. 1. 1942 Delovi 2. krajiškog NOP odreda zauzeli i zapalili ž. st. Kozarac (na pruzi Banja Luka - Prijedor) i razoružali vod domobrana.

19. 1. 1942 PK KPJ i GŠ NOP i DV za BiH uputili proglas narodu povodom otvorene izdaje četnika u istočnoj Bosni: detaljno objašnjavaju ciljeve i motive izdaje četničkog rukovodstva, njegovu povezanost sa okupatorom; pozivaju borce četničkih jedinica da stupaju u NOP odrede i zajedno s partizanima nastave oslobodilačku borbu; odaju priznanje partizanima istočne Bosne i pozivaju ih na još veće zalaganje u nepoštednoj borbi protiv fašističkih okupatora i ustaških bandita.

19. 1. 1942 Delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda izvršili prepad na Bos. Kostajnicu, i sa jednim vodom upali u grad i minirali gradski vodovod Bubnjaricu.

19. 1. 1942 Između ž. st. Blatne i Rudica (na pruzi Bihać - Bos. Novi) 2. bataljon 1. krajiškog NOP odreda uništio oklopni voz i porušio prugu.

19. 1. 1942 Bataljon -Vojvoda Momčilo- Durmitorskog NOP odreda, koji se privremeno nalazio pod komandom Kalinovičkog NOP odreda, ušao u Foču i razoružao 100 četnika.

20. 1. 1942 Nastupajući od Vlasenice, ojačani 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije zauzeo Han-Pijesak, slomivši prethodnog dana odbranu 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade i delove Birčanskog NOP odreda.

20. 1. 1942 Delovi nemačke 718. pešadijske divizije ušli u Sokolac, koji su prethodno napustili delovi Romanijskog NOP odreda.

21. 1. 1942 Na pl. Jahorini, po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, od razbijenih četničkih jedinica formiran Jahorinski NO dobrovoljački odred.

21. 1. 1942 Na ž. st. Pjenovac (na pruzi Olovo - Han-Pijesak) jedna ojačana četa 1. bataljona 697. puka nemačke 342. pešadijske divizije, na skijama i konjima, iznenadila Šumadijski bataljon 1. proleterske NOU brigade i manje delove Romanijskog NOP odreda. U borbi je poginulo 59 partizana, među kojima i narodni heroji: komandant Romanijskog NOP odreda i član GŠ NOP i DV za BiH Slaviša Vajner Ciča, komandant Šumadijskog bataljona Milan Ilić Čiča i politički komesar Šumadijskog bataljona Dragan Pavlović Draganče.

21. 1. 1942 U s. Bijelim Vodama (na Romaniji) jedna kolona 738. puka nemačke 718. pešadijske divizije iznenadila delove 2. bataljona 1. proleterske NOU brigade. Bočnim dejstvom jednog voda, Štab bataljona je izvukao svoje delove. Poginulo je 15 partizana, među kojima i komandir voda Radovan Petrović, narodni heroj.

21. 1. 1942 Delovi 750. puka nemačke 718. pešadijske divizije, posle vrlo slabog otpora četnika, zauzeli Olovo.

21. 1. 1942 Kod s. Ilovače (blizu Goražda) ustaše iz zasede ubile komandanta Pračanskog bataljona Romanijskog NOP odreda Milana Simovića, narodnog heroja.

22. 1. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i da otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda.

22. 1. 1942 Posle desetodnevne blokade 1. bataljon 2. krajiškog NOP odreda ušao u rudnik uglja u selu Lješljanu (kod Novog), iz kog se neprijatelj prethodno neopaženo izvukao.

22. 1. 1942 Na konferenciji svih vojno-političkih rukovodilaca 1. krajiškog NOP odreda, u prisustvu đeleagta Glavnog štaba NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu, pretresen celokupan rad, razjašnjena mnoga nejasna pitanja i izvršena reorganizacija tog odreda.

23. 1. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Pračanskog bataljona da spreči prodor neprijatelja prema Goraždu i Ustikolini i da formira dobrovoljačke čete.

23. 1. 1942 U s. Koritima (na putu Gacko-Bileća) delovi Banjsko-vučedolskog bataljona Nikšićkog NOP odreda zarobili štab Graničnog bataljona četničkog 1. hercegovačkog puka.

23. 1. 1942 U s. Koluniću (kod Bos. Petrovca) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda zarobili 21 italijanskog vojnika.

23. 1. 1942 Na Vraćevici (na putu Trebinje-Bileća) Bilećki bataljon Hercegovačkog NOP odreda i Banjsko-vučedolski bataljon Nikšićkog NOP odreda uništili zaštitnicu 56. puka italijanske divizije -Marke- (jednu ojačanu četu) i zaplenili, između ostalog 2 topa.

24. 1. 1942 Kod s. Medenog Polja (blizu Bos. Petrovca) dva voda 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda razbili jednu ojačanu četu italijanske divizije -Sasari- i manji broj četnika (oko 300 vojnika) te ubili i ranili oko 80 vojnika i oficira, zarobili 2 oficira i zaplenili 80 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 2 topa 65 mm.

25. 1. 1942 U Foči stigli CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije. Za vreme boravka u Foči, do 10. maja to je tzv. fočanski period, oni su doneli niz krupnih odluka u cilju razvoja NOB-e. Razvijena je živa politička i kulturno-prosvetna aktivnost u gradu i okolini, pa su iskustva u tome radu preneta i u ostale krajeve Jugoslavije.

25. 1. 1942 Otpočeo trodnevni marš glavnine 1. proleterske NOU brigade. Sa GŠ NOP i DV i PK KPJ za BiH, ona se, po dubokom snegu, na temperaturi od -32°C, kretala iz s. Gajeva (kod Olova) preko pl. Ozrena (sarajevskog), Sarajevskog polja i pl. Igmana do s. Presjenice (kod Trnova). Poslednja, najteža, etapa marša - od s. Kremeša, koja je trajala 18 časova, poznata je kao -igmanski marš-. Usled smrzavanja, iz stroja su izbačena 172 borca (od oko 730). Brigadu je VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio zbog samopregora i zalaganja u toku ovog marša.

25. 1. 1942 Grupa partizana 3. krajiškog NOP odreda, uz pomoć aktivista NOP-a iz grada, upala u Kotor-Varoš i iz mesne bolnice odnela lekove, zavojni materijal i hirurške instrumente.

25. 1. 1942 Delovi 2. krajiškog NOP odreda zauzeli veći deo Kozarca i spalili arhive u državnim ustanovama, ali posadu nisu likvidirali.

25. 1. 1942 Na konferenciji u s. Rorama (kod Glamoča) Glamočki bataljon -Budućnost-, 3. krajiškog NOP odreda proglasio se četničkim.

26. 1. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DV za BiH Svetozara Vukmanovića Tempa o organizovanju prvih jedinica dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni i o predstojećim zadacima 1. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP odreda i delova Durmitorskog NOP odreda.

27. 1. 1942 Ojačani Pljevaljski bataljon Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda zauzeo Čajniče, koje su držali četnici.

27. 1. 1942 Delovi Durmitorskog NOP odreda i 4. bataljon 1. proleterske NOU brigade ušli u Goražde i razoružali bataljon četnika.

27. 1. 1942 Italijanske snage iz Ključa, uz pomoć i zaštitu četničkog bataljona -Petar Kočić-, doturile opkoljenom garnizonu u Mrkonjić-Gradu borbene potrebe i ojačale ga novim snagama.

28. 1. 1942 U s. Baljcima (kod Bileće) po naređenju Privremenog operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu formiran 1. hercegovački udarni bataljon (u početku imao naziv: Hercegovačko-crnogorski udarni bataljon).

29. 1. 1942 Nemačka 718. pešadijska divizija, 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije i delovi domobranskog 2. i 3. korpusa (oko 17.000 vojnika) počeli drugu ozrensku operaciju sa ciljem da Ozrenski NOP odred unište u okruženju. Do 4. februara oni su ga samo nabacili na greben Ozren-planine, kada su, zbog odlaska 342. pešadijske divizije, nemačke jedinice izvučene iz borbe. Odred je tada prešao u protivnapad i (od 5. do 7. februara) razbio domobranske posade i povratio izgubljenu teritoriju. Neprijatelj je imao oko 400 izbačenih iz stroja a Ozrenski NOP odred preko 150 mrtvih i ranjenih boraca. Neprijatelj je opljačkao sela u podnožju Ozrena i pohapsio preko 200 seljaka.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Zahtev komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 26. decembra 1941. italijanskoj 2. armiji za sadejstvo s nemačkim jedinicama u operaciji protiv partizana sredinom januara 1942. u istočnoj Bosni

Izveštaj reonskog obaveštajnog centra Zagorje o zlčinima ustaša 1941. i 1942. godine na teritoriji zapadne Bosne o ustaškim koncentracionim logorima i imenima ustaških zločinaca

Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini - članak Moše Pijade od januara 1942 godine

Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Komandi bosanskih četnika kojim se pozivaju bosanski četnici na borbu protiv okupatora i ustaša

Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine

Odluka Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, njegovoj organizacionoj strukturi i postavljanju najvažnijih zadataka na njegovom operativnom području

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Glavne intendanture, načinu snabdevanja jedinica i veličini tablice sledovanja pripadnika NOP i DV Jugoslavije

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Operativnom štabu kombinovanih bataljona Durmitorskog NOP odreda za oslobođenje Goražda i rušenje puteva koji vode ka Goraždu i Foči

Poziv Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. srpskom življu Sreza fočanskog da stupi u jedinice Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske

Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, partizanskog i vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine

Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini, članak Moše Pijade od januara 1942 godine

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izvršenim akcijama u decembru 1941 godine

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izvedenim akcijama od 1-9 januara 1942 godine

Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije od januara 1942 god. komandi bosanskih četnika kojim se pozivaju bosanski četnici na borbu protiv okupatora i ustaša

Izvještaj politkomesara Prve proleterske brigade od januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o brojnom stanju Beogradskog bataljona i nadiranju neprijatelja prema Rogatici i Vlasenici

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Prijedor, Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Gradišku iz januara 1942 god. Srbima, Hrvatima i muslimanima povodom ustaških zločina

Izvještaj štabova NOP bataljona Sitničkog, Bilećkog i Vladimir Gaćinović od januara 1942 god. Operativnom štabu za Hercegovinu o neuspjelom napadu na Planu

Proglas štaba Kalinovičkog NOP odreda od januara 1942 god. o četničkoj izdaji i potrebi čišćenja pozadine od neprijateljskih agenata

Proglas muslimana boraca NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. muslimanima Istočne Bosne povodom pokušaja četnika da stvore muslimanske četničke formacije

Zajednički proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a i Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. povodom formiranja omladinskih četa

Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od januara 1942 god. stanovništvu i domobranskom garnizonu opkoljene Bileće

Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda Glavnom štabu NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu o vojnoj i političkoj aktivnosti odreda u januaru 1942 godine

Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. okružnim, sreskim i mjesnim organizacijama

Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i partiskog i vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine

Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora o borbama na teritoriji Zapadne Bosne u januaru 1942 godine

Izvještaj Banjalučkog zdruga o borbama na području Bosanske Krajine u mjesecu januaru 1942 godine

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21 januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije i obostranim gubicima i o početku operacije 342. i 718. pešadijske divizije u istočnoj Bosni

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Bosna i Hercegovina)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DVJ)

Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 1 januara 1942 god. o važnijim borbama i akcijama u 1941 godini

Pismo komande Zeničke čete partizanskog odreda Zvijezda od 1 januara 1942 god. štabu Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Komande 2. armije od 2. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini

Zapisnik sa savjetovanja pretstavnika Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku i Hercegovačkog NOP odreda od 4 januara 1942 god. o formiranju zajedničkog Operativnog štaba za Hercegovinu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 5 januara 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade za pokret u pravcu Podromanije

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 5 januara 1942 god. Komandi mesta Sokolac za hitno osposobljavanje aerodroma

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u Hercegovini i Sarajevskoj oblasti u vremenu od 4 do 5 januara 1942 godine

Naredba Operativnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Hercegovinu od 5. januara 1942. potčinjenim jedinicama za akcije u istočnoj Hercegovini

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovicima i rad pozadinskih delova brigade

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovićima i rad pozadinskih dijelova brigade

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama na području Sarajevske oblasti, Bosanske Krajine i Hercegovine 5 i 6 januara 1942 godine

Zapovest 342. pešadijske divizije od 6. januara 1942. potčinjenim jedinicama za uništenje partizanskih snaga, sastav borbenih grupa, način vođenja borbe i postupak s partizanima u istočnoj Bosni

Pismo komandanta četničkih jedinica u istočnoj Bosni i Hercegovini od 6. januara 1942. Milanu Šantiću o planu akcija u rejonu Borča i saradnji sa italijanskim okupacionim trupama

Izveštaj Ive Ribara-Lole od 7 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu slabom političkom radu među partizanskim četčma u Mokrom, Vučjoj Luci i Crepoljskom i o proglašenje opšte mobilizacije u Pavelićevoj NDH

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 8 januara 1942 god. Štabu Kalinovičkog NOP odreda da energičnije izvodi akcije na svom području i sadejstvuje jedinicama Durmitorskog NOP odreda

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u centralnoj Bosni i Hercegovini 7 i 8 januara 1942 godine

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u Sarajevskoj oblasti i Hercegovini 8 januara 1942 godine

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u duhu naređenja datog Šumadiskom bataljonu

Izvještaj štaba Crnovrškog bataljona NOP odreda Zvijezda od 9 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o razoružavanju četnika

Direktiva komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 9. januara 1942. potčinjenim oficirima za postupak u slučaju napada italijanskih i nemačkih jedinica na četnike

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 10 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva u slučaju neprijateljskog prodora prema Rogatici i Sjetlini

Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 10 januara 1942 god. o uništenju italijanske kolone na putu Trebinje-Bileća

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 10 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o preduzetim mjerama za slučaj neprijateljskog napada i o razoružavanju četnika

Predlog preliminarnog sporazuma Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. januara 1942. Komandi italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

Izveštaj Komande Višegradskog četničkog odreda od 11. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o sporazumu o saradnji sa nemačkim trupama u predstojećoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica

Pismo komandanta Romaniskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade o pripremama neprijatelja za ofanzivu protiv partizanskih jedinica u Istočnoj Bosni

Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 13 januara 1942 god. Aleksandru Rankoviću o znacima pripremanja nove neprijateljske ofanzive

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbjeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

Predlog komandanta Romaniskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade za raspored snaga za zajedničku odbranu oslobođene teritorije na Romaniji

Izvještaj štaba bataljona Nevesinjska puška Hercegovačkog NOP odreda od 13 januara 1942 god. štabu odreda o pripremama za napad na Borač i saradnji četnika sa Italijanima

Izvještaj štaba Hajevičkog NOP odreda od 13 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o borbama i političkoj situaciji na Majevici

Izveštaj komandanta mesta u Foči od 13. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o pripremama nemačkih trupa za operaciju protiv partizanskih snaga u istočnoj Bosni i o odluci četnika da im se ne pruža otpor

Izvještaj štaba Prve proleterske NOU brigade od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o dolasku Beogradskog bataljona u Praču

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju na položajima u vezi sa pripremanjem neprijateljske ofanzive

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o pokretima njemačkih trupa i rasporedu jedinica

Dopis guvernera Crne Gore Pircija Birolija od 14. januara 1942. komandantu 2. armije generalu Ambroziju o sadejstvu italijanskih jedinica u nemačkim operacijama u istočnoj Bosni

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 15 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama neprijatelja za Drugu ofanzivu

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 15 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o neprijateljskim snagama koje će učestvovati u ofanzivi

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 15 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za raspored bataljona i politički rad na terenu

Proglas štaba Romaniskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. narodu oslobođene teritorije Istočne Bosne

Izvještaj komandanta Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu odreda o pokušajima četnika da nametnu svoju komandu nekim partizanskim jedinicama

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 januara 1942 god. o stanju u Sarajevskoj oblasti

Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora o borbama u Bosanskoj Krajini i Tuzlanskoj oblasti u vremenu od 1 do 15 januara 1942 godine

Izveštaj delegata četničkih odreda na području Višegrada, Foče i Rogatice od 15. januara 1942. o sporazumu sa nemačkom i italijanskom komandom u Višegradu o međusobnoj saradnji

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za ofanzivno dejstvo Šumadiskog bataljona sa sektora Dragoradi

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o početku neprijateljskih dejstava iz Prače u pravcu Olova

Instrukcija komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 16. januara 1942. četničkim predstavnicima za pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

Odobrenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Milanu Šantiću od 16. januara 1942. da produži pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

Rezolucija seljaka sela Jablanice od 17 januara 1942 god. povodom nasilja i samovoljnih postupaka majevičkih četnika

Izvještaj komandira Prve čete Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 17 januara 1942 god. komandantu odreda o nastojanju četnika da nametnu svoju komandu nekim partizanskim jedinicama

Obaveštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. januara 1942. četničkim odredima i srpskom stanovništvu Gacka i Nevesinja o odnosu prema italijanskom okupatoru i o pregovorima o međusobnoj saradnji

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOPO za Bosnu i Hercegovinu od 19. januara 1942. narodu istočne Bosne

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 januara 1942 god. intendanturi Vrhovnog štaba da redovno podnosi izveštaj o količini i vrsti hrane i raspoloživim transportnim sredstvima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 22 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 januara 1942 god. o formiranju Jahorinskog NOP odreda i njegovim zadacima

Objašnjenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 22 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o situaciji poslije Druge neprijateljske ofanzive i određivanje zadataka Romaniskog odreda

Zapisnik sa konferencije vojnih i političkih rukovodilaca Prvog krajiškog NOP odreda održane 22 januara 1942 godine

Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji u vezi sa neprijateljskom ofanzivom

Naredba komandanta Bosanskih četničkih odreda od 22. januara 1942. srpskom stanovništvu istočne Bosne da sarađuje sa nemačkim jedinicama u akciji protiv partizana

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. Štabu Pračanskog bataljona za sprečavanje prodora neprijatelja prema Goraždu i Ustikolini i formiranje dobrovoljačkih četa

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. Štabu Šestog (Beogradskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na Goražde

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. Štabu Šestog (Beogradskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za pokret ka Foči

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za sprečavanje prodora neprijatelja prema Goraždu i Ustikolini i formiranje dobrovoljačkih četa

Proglas Operativnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Istočnu Bosnu od 23 januara 1942 god. povodom izdajničkog rada četničkih vođa i poziv na opštu mobilizaciju

Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona 1. proleterske brigade od 23. januara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na prostoriji Prača–Renovica–Sokolac

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu

Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 24 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o imenovanju članova štaba odreda i naređenje za sređivanje stanja u odredu

Zapovest Više komande 65 za naročitu upotrebu od 24. januara1942. god. 718. pešadijskoj, diviziji za čišćenje od partizana planine Ozren u istočnoj Bosni

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Kalinovickog NOP odreda za blokadu Kalinovika

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

4. krajiška udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Arso Jovanović Glamoč Bihać Borbe u Hercegovini 1942. Kozara u oslobodilačkom ratu 2. krajiški partizanski odred Sarajevo Operacija Trio Travnik Gacko Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Aleksandar Ranković Bugojno 2. proleterska udarna brigada Svetozar Vukmanović Tempo Četnici u drugom svetskom ratu Kalinovik 1. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Saradnja četnika sa okupatorom Bitka na Kozari Prozor 3. krajiški partizanski odred Bihaćka operacija Ključ Mrkonjić Grad Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. krajiška proleterska udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Narodni heroji Jugoslavije Prijedor Bosanski Petrovac Borbe za Jajce 1942. Romanijski partizanski odred Sanski Most Narodno oslobodilački odbori Kalinovički partizanski odred 718. pešadijska divizija 3. udarna divizija NOVJ Bosanski Novi 1. krajiški partizanski odred Jajce Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Foča 10. hercegovačka udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Kupres 1. proleterska divizija NOVJ Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Bitka za Kupres 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Sanitet u ratu Operacija Dinara Omladina u ratu Nevesinje Borbe za Livno 1942. Druga neprijateljska ofanziva Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bosansko Grahovo Bolnice u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1942. Bileća Livno Vrhovni štab NOVJ Donji Vakuf Italija u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada