🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Bosni i Hercegovini 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 252 hronoloških zapisa, 795 dokumenata i 78 fotografija.

Događaji

0. 1. 1945 Kod Gradačc-a, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant Posavsko-trebavskog NOP odreda Pero Bosić, narodni heroj.

0. 1. 1945 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Drvarsko-petrovački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a.

0. 1. 1945 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Mrkonjićki NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne i 39. divizije NOVJ.

1. 1. 1945 Nemačka 963. tvrđavska brigada upućena iz Sarajeva, preko Vlasenice i Zvornika, u Bijeljinu sa zadatkom da sa snagama nemačkog 34. armijskog korpusa potisne jedinice 2. armije NOVJ s te prostorije i stvori uslove za nesmetano povlačenje jedinica nemačke grupe armija -E-.

1. 1. 1945 Nemačke jedinice odbacile delove 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ i probile se u Kreševo.

1. 1. 1945 Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ zauzeli Vareš. Poginulo je 16 i ranjeno 35 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 11 ranjenih. Uništena su 2 oklopna voza i zaplenjena 3 p. mitraljeza, 3 laka bacača, 40 pušaka i 10.000 metaka.

1. 1. 1945 Delovi 39. divizije 5, udarnog korpusa NOVJ odbili ispad pet četa ustaša i jednog četničkog bataljona iz Banje Luke ka s. Motikama, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 10 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog.

2. 1. 1945 Jedinice 28. udarne divizije 2. armije NOVJ odbile ispad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Bijeljine, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih, 80 ranjenih i 3 zarobljena. Divizija je imala 31 mrtvog i 45 ranjenih.

3. 1. 1945 Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ posle oštre borbe odbila ispad dva bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i jedne čete milicije iz Nevesinja.

3. 1. 1945 Na liniji s. Vrhovina - s. Lupac (kod Travnika) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad nemačkih i ustaških jedinica iz Zenice i naneli im gubitke od 18 mrtvih i 24 ranjena.

3. 1. 1945 Kod Lustovog brda (na putu Žepče-Maglaj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 12 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 8 ranjenih.

3. 1. 1945 Na sreskoj izbornoj konferenciji NOF-a za srez prnjavorski, kojoj je prisustvovalo oko 270 delegata, izabran Sreski odbor NOF-a od 110 članova.

4. 1. 1945 Na liniji s. Vrhselje - s. Konjevići - s. Grahovčići - s. Lupac (kod Zenice) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na nemačke jedinice. Odbačen u početnoj borbi, neprijatelj je protivnapadom povratio izgubljene položaje pretrpevši osetne gubitke. Divizija imala 7 mrtvih i 43 ranjena.

4. 1. 1945 Snage 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ posle petočasovne borbe odbile napad nemačkih jedinica koje su od Busovače i Zenice nadirale u pravcu Travnika. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 18 mrtvih i 26 ranjenih. Divizija je imala 1 mrtvog i 13 ranjenih.

4. 1. 1945 Kod s. Dubrave (na putu Banja Luka - Bos. Gradiška) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede kolonu od 200 milicionera i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 10 ranjenih i 14 zarobljenih.

4. 1. 1945 Kod Petković Hana (na putu Maglaj-Doboj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jednu nemačku kolonu a sutradan dve manje kolone. Uništeno je 13 kamiona i 1 motocikl, a zaplenjeno 3 p. mitraljeza, 35 pušaka i 3 pištolja.

5. 1. 1945 U blizini Travnika, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant bataljona Dušan Kusturić, narodni heroj.

5. 1. 1945 Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udaAie divizije NOVJ zauzela Olovo, a sutradan i Kladanj.

5. 1. 1945 Delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali ustaško-domobransku posadu i zauzeli Kreševo. Poginuo je 21 a ranjeno je 35 neprijateljskih vojnika, dok su delovi 10. udarne divizije imali 6 mrtvih, 9 ranjenih i 12 promrzlih.

6. 1. 1945 U blizini s. Vrela i s. Vrste (kod Bihaća) glavnina 2. brigade Unske operativne grupe NOVJ odbila napad delova nemačke 373. legionarske divizije.

6. 1. 1945 Delovi 4. udarne divizije 5. udainog korpusa NOVJ odbili nemačke jedinice koje su s linije s. Vrhselje - s. Konjevići (kod Zenice) pokušale da prodru u pravcu s. Guče Gore. Poginula su 24 i ranjena 42 neprijateljska vojnika, dok su delovi 4. udarne divizije imali 20 mrtvih i 5 ranjenih.

6. 1. 1945 Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na neprijateljsko uporište Rudsricu (na putu Bos. Novi - Kostajnica), ali ga, zbog jakog otpora, nisu zauzeli.

6. 1. 1945 Na liniji s. Miljanovci - s. Lončari - s. Gojakovac (kod Tešnja) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 550 nemačkih i ustaških vojnika od s. Sivše, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 8 ranjenih.

6. 1. 1945 Na pl. Ozrenu 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ nanela četnicima gubitke od 50 mrtvih i 20 ranjenih i izbila na liniju s. Breznica - s. Smiđin (kod Maglaja).

6. 1. 1945 U Gračanici 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške snage, ali se zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka morala povući ka s. Avdićima.

7. 1. 1945 Po naređenju Štaba 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ rasformirani Konjički i Kalinovički NOP odred a njihovim sastavom popunjena U. hercegovačka udarna brigada iste divizije.

7. 1. 1945 Posle oštrih borbi 14. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila nemačke jedinice ka Sarajevu i zauzela Trnovo.

7. 1. 1945 Na liniji s. Vidoviči - s. Ahmići delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili napad jakih nemačkih snaga iz Travnika.

7. 1. 1945 Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i uništili kamion. Poginula su 3 i ranjena 2 nemačka vojnika.

8. 1. 1945 Kod s. Vrste i Kule Bisovače delovi 2. brigade Unske operativne grupe NOVJ odbili napad nemačkih snaga iz Bihaća, nanevši im gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena.

8. 1. 1945 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Visočko-fojnički NOF odred a njegovim Ijudstvom popunjene jedinice 10. udarne divizije NOVJ.

8. 1. 1945 Glavnina 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 45. divizije 2. armije NOVJ, napala nemačku 963. tvrđavsku brigadu u Vlasenici. Napad je obnovljen 10/11. januara, ali, zbog jakog otpora, Vlasenica nije zauzeta. Poginuo je i ranjen veći broj nemačkih vojnika, dok je 27. divizija NOVJ imala 17 mrtvih i 30 ranjenih.

9. 1. 1945 Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Čajniče, koje su četnici napustili posle kraće borbe.

11. 1. 1945 Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Foču, iz koje su se četnici povukli prema Goraždu.

11. 1. 1945 Posle borbe protiv nemačkih jedinica 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Han-Pijesak.

11. 1. 1945 Delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ zauzeli Srebrenicu, koju su branile ustaše.

11. 1. 1945 Na putu Maglaj-Žepče delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i u višečasovnoj borbi joj naneli gubitke od 23 mrtva i 7 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

12. 1. 1945 U rejonu s. Mađari - s. Ilovica - s. Umčani (kod Sarajeva) 14. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške jedinice, ali se posle jednodnevne borbe morala povući zbog velikog snega i hladnoće. Brigada je imala 5 mrtvih i 13 ranjenih.

12. 1. 1945 Kod ž. st. Kamen na pruzi Doboj-Derventa delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ miniranjem pruge uništili oklopni voz (lokomotivu, 3 oklopna vagona i tenk koji je bio na vagonu).

13. 1. 1945 Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva i 7 ranjenih.

13. 1. 1945 Na liniji Karaula - s. G. i D. Ozimica (kod Zavidovića) glavnina 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napala neprijatelja i ovladala svim uporištima na ovoj liniji (osim s. D. Ozimice). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih. Divizija je imala 7 mrtvih i 25 ranjenih.

14. 1. 1945 U rejonu s. Priboj - s. Kozluk - s. Memići (kod Zvornika) dve brigade 45. divizije 2. armije NOVJ u dvodnevnoj borbi razbile jače četničke snage.

14. 1. 1945 Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine 30 kamiona, neprijatelju naneli gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih i oštetili 11 kamiona i 1 PA top.

15. 1. 1945 Crnogorski četnici s Pavlom Đurišićem na čelu, povlačeći se iz Crne Gore preko Srbije, prebacili se kod Višegrada u istočnu Bosnu.

15. 1. 1945 Šesta albanska divizija očistila od četnike rejon s. Uvac - s. Rudo i produžila gonjenje četnika ka Višegradu.

16. 1. 1945 Nemačka 22. pešadijska divizija otpočela nastupanje iz Sokolca ka Vlasenici. Posle oštrih trodnevnih borbi ona je odbacila delove 25. divizije 2. armije NOVJ i 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ i ušla u Vlasenicu.

16. 1. 1945 Jedinice nemačke 22. pešadijske divizije, posle oštre borbe protiv delova 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, zauzele Han-Pijesak.

17. 1. 1945 Dva bataljona II. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačku posadu u Goraždu.

19. 1. 1945 Delovi 53udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 600 ustaša iz Kotor-Varoši ka s. Podbrđu i s. Bilicama, nanevši im gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke 2 mrtva i 20 ranjenih.

19. 1. 1945 Na odseku Goražde-Foča otpočelo trodnevno prebacivanje jedinica 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine radi opšteg dejstva pravcem Goražde-Prača-Sarajevo.

20. 1. 1945 Između s. Klokota i s. Bilalovca (na putu Sarajevo-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 40 mrtvih, 30 ranjenih i 3 zarobljena (uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih), zaplenili 12 p. mitraljeza i uništili 2 kamiona i 2 putnička automobila.

20. 1. 1945 Formirana 2. brigada 3. divizije KNOJ-a.

21. 1. 1945 Kod s. G. Brke i s. Lipovice delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Brčkog napali 6. istočno-bosansku proletersku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ. Posle oštre jednodnevne borbe neprijatelj je odbijen uz osetne gubitke dok je Brigada imala 30 mrtvih i 62 ranjena.

22. 1. 1945 Glavnina nemačke 104. lovačke divizije, delovi borbene grupe -Eberlajn- i tri bataljona ustaša, nastupajući od Zenice, posle četvorodnevne borbe protiv glavnine 4. udarne divizije NOVJ i delova 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeli Travnik. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su 4. udarna divizija i 7. krajiška NOU brigada imale 72 poginula, 188 ranjenih i 21 nestalog.

23. 1. 1945 Kod Šija-gradine delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 450 nemačkih vojnika iz Maglaja.

24. 1. 1945 Delovi 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačko-ustaške jedinice u Goraždu i s. Jabuci. Neprijatelju su naneseni veliki gubici, a delovi 3. divizije su imali 15 mrtvih i 48 ranjenih.

24. 1. 1945 Po naredbi Vojne oblasti 5. udarnog korpusa NOVJ rasformirana Komanda prozorskog vojnog područja a njena teritorija potčinjena Komandi jajačkog vojnog područja.

25. 1. 1945 Kod s. Klokota (na putu Kiseljak-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu. Uništeno je 5 kamiona a oštećeno 6 kamiona i protivavionski top.

25. 1. 1945 Jedinice 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice u rejonu Višegrada. Napad nije uspeo zbog jakog otpora neprijatelja. Gubici jedinica 37. divizije NOVJ: 10 mrtvih i 11 ranjenih.

25. 1. 1945 Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine oko 400 vojnika i 60 vozila, te joj naneli gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 5 zarobljenih.

25. 1. 1945 Kod s. Baljevca i s. Željave 2. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ odbila napad ustaških i nemačkih snaga iz Bihaća, nanevši im velike gubitke. Brigada je imala 3 mrtva i 10 ranjenih.

27. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. i 28. udarna divizija 2. armije NOVJ napale nemačke i ustaško-domobranske snage u Bijeljini. Napad je nekoliko puta obnavljan, ali grad nije zauzet zbog jakog otpora neprijatelja i zbog pogoršane situacije u rejonu Zvornika, pa je Štab 2. armije NOVJ, 3. februara, obustavio napad i težište borbi preneo na komunikaciju s. Drinjača-Zvornik, radi napada na delove nemačke 22. pešadijske divizije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i preko 200 ranjenih, a jedinice 2. armije NOVJ imale su 260 mrtvih i 570 ranjenih.

27. 1. 1945 U s. Drinjači (kod Zvornika) delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napali delove nemačke 22. pešadijske divizije. Napad je obnovljen 29. januara, ali mesto nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja. Neprijtelj je pretrpeo osetne gubitke, a jedinice 38. udarne divizije NOVJ su imale 33 mrtva i 43 ranjena.

27. 1. 1945 Delovi nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage iz Širokog Brijega (sada: Lištica) i Mostara, posle trodnevne borbe, razbili 4. dalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i zauzeli Ljubuški, Čapljinu i Metković.

27. 1. 1945 Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na delove nemačke 22. pešadijske divizije u Vlasenici.

27. 1. 1945 U rejonu s. Liješnja (kod Zvornika) 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 22. pešadijske divizije. U oštroj borbi položaji su prelazili iz ruku u ruke po nekoliko puta, ali je neprijatelj na kraju uspeo da ih zadrži. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 19 mrtvih i 55 ranjenih.

29. 1. 1945 Održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu.

0. 2. 1945 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku rasformirani Štab Unske operativne grupe NOVJ i 1. i 2. muslimanska NO brigada, a u Cazinskoj krajini formirani Muslimanska brigada 8. udarne divizije NOVJ i Krajiški (muslimanski) NOP odred.

0. 2. 1945 U s. Strujićima održana sreska izborna konferencija NOF-a na kojoj je izabran Sreski odbor NOF-a za Ljubinje.

0. 2. 1945 U Gacku održana sreska konferencija na kojoj je izabran Sreski odbor NOF-a za Gacko.

0. 2. 1945 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Jajačko-travnički NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne divizije NOVJ.

0. 2. 1945 U Jajcu izašao prvi broj lista AFŽ-a Bosne i Hercegovine -Nova žena-.

0. 2. 1945 Izašao prvi broj lista 5. udarnog korpusa NOVJ -Glas udarnika-.

1. 2. 1945 Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

1. 2. 1945 Kod s. G. Gračanice jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispad jačih neprijateljskih snaga iz Zenice i ubile 13 a ranile 18 neprijateljskih vojnika, uz sopstvene gubitke od 3 ranjena.

2. 2. 1945 U Prozoru, na prvoj sreskoj konferenciji NOF-a, u prisustvu preko 100 delegata, izabran Sreski odbor NOF-a za Prozor.

3. 2. 1945 Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

4. 2. 1945 Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

4. 2. 1945 U rejonu s. Han Kola - s. Rekovica (kod Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na četnike i posle oštre borbe ih razbili i odbacili u Banju Luku.

5. 2. 1945 Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

5. 2. 1945 Kod s. Brijesnice (blizu Gračanice) delovi 45. divizije 2. armije NOVJ vodili oštre borbe protiv četnika i naneli im velike gubitke. Delovi divizije su imali 3 mrtva i 22 ranjena.

5. 2. 1945 U Vlasenicu stigli iz Sarajeva delovi nemačke 181. pešadijske divizije i smenili delove nemačke 22. pešadijske divizije, koji su produžili proboj prema Zvorniku.

6. 2. 1945 Otpočela mostarska operacija glavnine 8. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije (oko 15.000 vojnika). U 26-dnevnim borbama razbijene su obe neprijateljske divizije i izbijanjem na Ivan-sedlo, 4. marta, oslobođena severozapadna Hercegovina sa Mostarom. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od više hiljada mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 515 mrtvih, 1.600 ranjenih i 336 nestalih. Zaplenjen je veliki broj naoružanja i druge ratne opreme.

7. 2. 1945 Jedinice 26. udarne divizije 8. udarnog korpusa NOVJ posle dvodnevne borbe protiv 270. puka nemačke 369. legionarske divizije i jakih ustaško-domobranskih snaga oslobodile Široki Brijeg (sada Lištica). Posada je većim delom uništena, jer joj je bila presečena odstupnica kod s. Knešpolja.

7. 2. 1945 Nemačka 22. pešadijska divizija, posle oštrih višednevnih borbi protiv 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, ovladala Zvornikom i komunikacijom od Zvornika do Lišine. Gubici neprijatelja: oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a gubici 38. udarne divizije NOVJ: 38 mrtvih, 116 ranjenih i 12 nestalih.

7. 2. 1945 U Lijevču polju i s. G. Dolini (kod Bos. Gradiške) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale i razbile četnike i ustaše i nanele im velike gubitke, a same imale 3 mrtva i 10 ranjenih.

7. 2. 1945 U Trebinju, na prvoj sreskoj konferenciji NOF-a, izabran Sreski odbor NOF-a za srez trebinjski.

8. 2. 1945 Na putu Kiseljak Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu jačine 70 motornih vozila i 120 vojnika. Poginulo je 16 a ranjeno 25 nemačkih vojnika. Uništeno je 6 kamiona.

8. 2. 1945 Na putu Doboj-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj velike gubitke (uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena) uništivši 1 tenk, 4 kamiona i putnički automobil.

9. 2. 1945 Na liniji r. Kamenica - Lišina - s. Marčiči (kod Zvornika) 17. udarna divizija 2. armije NOVJ i delovi 27. i 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ otpočeli napad na nemačku 22, pešadijsku diviziju koja se probijala od s. Drinjače prema Zvorniku.

9. 2. 1945 U rejonu Gračanice 23. udarna divizija 2. armije NOVJ sprečila proboj nemačkih jedinica iz Doboja ka Tuzli i nanela im velike gubitke. Divizija je imala 80 boraca i rukovodilaca izbačenih iz stroja.

9. 2. 1945 Po naređenju Štaba 1. armije NOVJ formirana Artiljerijska brigada 11. udarne divizije NOVJ, sastava: dva diviziona.

10. 2. 1945 Jedihice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće borbe protiv delova nemačke 181. pešadijske divizije, oslobodile Vlasenicu, a zatim nastavile nastupanje ka Zvorniku.

10. 2. 1945 Kod s. Kokota (na putu Kiseljak-Busovača) 7, krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, jačine 80 vozila. Poginulo je oko 20 i ranjeno 12 neprijateljskih vojnika i uništeno 7 kamiona i 7 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva.

11. 2. 1945 Posle oštrih trodnevnih borbi nemačka 22. pešadijska divizija je iskoristivši izvlačenje 17. udarne divizije NOVJ i njeno upućivanje na nove zadatke prema Tuzli, uz osetne gubitke uspela da se probije u Zvornik. Jedinice 27. i 38. divizije NOVJ su pretrpele gubitke od 199 mrtvih i 443 ranjena.

12. 2. 1945 Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

13. 2. 1945 Na liniji Klepanovac-Baba-Brdo (kod Gorazda) delovi nemačke 181. pešadijske divizije napali na 3. proletersku (sandžačku) udarnu brigadu 37. udarne divizije NOVJ. Posle uporne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen prema Gorazdu.

13. 2. 1945 Spajanjem komandi podgrmečkog i kozarskog vojnog područja, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, formirana Komanda prijedorskog vojnog područja.

13. 2. 1945 Posle trodnevnih borbi delovi 29, udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodili Nevesinje. (Glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije uništena je u povlačenju u rejonu Bišine i s. Zimlja, izuzev manjih delova koji su se probili prema Konjicu). Jedinice 29. udarne divizije imale su 23 mrtva i 66 ranjenih. Zaplenjena je velika količina naoružanja i druge ratne opreme.

13. 2. 1945 U rejonu s. Ilovica - s. Umčani - s. Grab delovi 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ napali nemačke jedinice i posle oštre jednodnevne borbe odbacili ih prema Sarajevu. Poginuo je i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 3. udarne divizije NOVJ imale 23 mrtva i 65 ranjenih.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u sjevernom dijelu srednje Bosne

Izvještaj Štaba 39. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o organizaciji i stanju artiljerije

Izvještaj Štaba 4. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Travnik - Busovača - Zenica

Pregled nacionalnog i socijalnog sastava 9. NOU divizije od januara 1945. godine

Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o formiranju oficirskog kursa za vezu

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 2. armije NOVJ od 1. januara 1945. godine

Pregled brojnog stanja 5. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. godine

Naredba Štaba 14. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o pohvali boraca i starješina 14. srpske brigade

Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Vlasenica - Šekovići - Drinjača

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Foča - Trnovo

Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Širokog Brijega i Nevesinja

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 18. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 1. januara 1945. godine

Pregled brojnog stanja ljudstva Brigade narodne odbrane za Hercegovinu od 1. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 10. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Konjic - Busovača

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 2. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporišta na komunikaciji Brčko - Celić

Izvještaj Štaba 53. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o službi veze

Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 2. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Nevesinje - Blagaj

Naređenje štaba Vrhovne komande od 2. januara 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriji Ozren—Doboj—Maglaj

Izvještaj Štaba 14. korpusa od 3. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u istočnoj Bosni

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da pređu na novu formaciju

Pregled brojnog stanja ljudstva i materijala službe veze 17. NOU divizije od 3. januara 1945. godine

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Travnik i o napadu na železnički saobraćaj kod Bradine

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 4. januara 1945. štabovima i komandama potčinjenih jedinica i ustanova za formiranje regrutnih jedinica

Relacija štaba 14. korpusa od 4. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Zvornik - Tuzla

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 4. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Bijeljina - Brčko - Celić

Izvještaj Štaba 7. brigade od 4. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbi kod sela Kupreša

Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Mostar - Čapljina - Nevesinje

Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kifino Selo - Pridvorci

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Sarajevo-Busovača

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o napadu na drumski saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o bombardovanju nemačkih snaga u selu Grepku kod Nevesinja

Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da sprečavaju prodor neprijatelja od Vlasenice ka Bijeljini i Tuzli i da zatvaraju sve pravce sa sjevera i zapada ka Tuzli

Izvještaj Štaba 2. armije od 5. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Štabu 27. divizije da napada na Vlasenicu i Han-Pijesak i Štabu 38. divizije da ostane u rezervi na sektoru Tuzle

Izvještaj Štaba 4. divizije od 5. januara 1945. štabu 5. korpusa NOVJ o službi veze

Zapovijest Štaba 9. NOU divizije od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Posušje - Široki Brijeg - Mostar

Bojna relacija Zapovjedništva 7. lovačkog zdruga od 5. januara 1945. dostavljena Zapovjedništvu ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije

Zapovijest artiljerijskog odjeljenja štaba 2. armije NOVJ od 6. januara 1945. štabovima 1. i 2. artiljerijske brigade za dejstvo na komunikaciji Drinjača - Zvornik - Branjevo - Janja

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. januara 1945. za formiranje školskog artiljerijskog dopunskog diviziona

Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o formiranju srednjeg i nižeg artiljerijskog kursa

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da zatvore pravce Brčko - Tuzla i Bijeljina - Zvornik

Izvještaj Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o forsiranju rijeke Drine i dejstvima u decembru 1944. na prostoru Kozluk - Bijeljina - Koraj

Relacija Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. dostavljena Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u drugoj polovini decembra 1944. na prostoru Janja - Bijeljina - Koraj

Izvještaj 7. brigade od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbi kod Neopalja i Rovna

Izvještaj Štaba 7. brigade od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbama na prostoru Busovača - Han-Kumpanija - Zenica

Izvještaj Štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 6. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova

Izvještaj 1. artiljerijskog diviziona od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru između Travnika i Zenice

Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. o pohvali boraca i rukovodilaca 4. divizije i 14. srednjobosanske brigade

Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica od Vlasenice ka Zvorniku i da napadnu Vlasenicu

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 8. januara 1945. štabovima divizija za formiranje skijaških izviđačkih vodova

Izvještaj Štaba grupe bataljona od 8. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o prebacivanju u istočnu Bosnu i o zauzimanju Vareša

Bojna relacija Zapovjedništva 7. lovačkog zdruga od 8. januara 1945. dostavljena Zapovjedništvu ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije

Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 9. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoru Srnice - Donja Orahovica - Bosansko Petrovo Selo

Izvještaj Štaba 29. divizije od 9. januara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o stanju i radu jedinica

Naređenje štaba 6. crnogorske NOU brigade od 9. januara 1945. potčinjenim jedinicama za čišćenje prostora Foča - Ustikolina od četnika

Izvještaj Štaba 7. brigade od 9. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru Han-Kumpanija - Busova

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 10. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da formiraju dopunske jedinice za obuku regruta

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 10. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na prostoriji Sarajevo - Zvornik - Višegrad

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

Izvještaj štaba 38. divizije od 10. januara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju četnika na sektoru Tuzla - Zvornik

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 19. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 10. januara 1945. godine

Izveštaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 10. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima na prostoru Sretnica - Selište

Izveštaj oficira Obaveštajnog odeljenja štaba Vrhovne komande na službi u Trebavskom korpusu od 10. januara 1945. Draži Mihailoviću. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji istočne i zapadne Bosne

Procena stanja četničkih jedinica komandanta 1. šumadijskog korpusa od 10. januara 1945. sa predlozima za dalji rad

Uputstvo Štaba 2. armije NOVJ od 11. januara 1945. o taktičkoj upotrebi protivavionskih mitraljeza i o formaciji Protivavionske mitraljeske čete

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 11. januara 1945. Štabu 38. divizije da i dalje ostane sa dvije brigade u rezervi na sektoru Tuzle

Zapovijest Štaba 2. korpusa NOVJ od 12. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na komunikaciji Višegrad - Sarajevo

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 12. januara 1945. štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Zvornik - Vlasenica - Klada

Izvještaj Štaba 9. divizije od 12. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Široki Brijeg - Mostar

Izvještaj Štaba 25. divizije od 12. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o napadu na Vlasenicu

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 45. divizije da prostor između Osmaka, Priboja i Drine očisti od četnika

Izvještaj Štaba 14. korpusa od 13. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Bosansko Petrovo Selo - Seona - Špionica

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje automatičarskih vodova

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 14. januara 1945. štabu 38. divizije da zatvori pravac Doboj - Tuzla na lijevoj obali Spreče

Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 14. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u sjevernom dijelu istočne Bosne

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 3. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. godine

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. Štabu 25. divizije za izvođenje fortifikacijskih radova u borbi i organizaciji službe veze

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brčko - Celić dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 15. januara 1945. godine

Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

Izvještaj Štaba 27. divizije od 15. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Han-Pijesak

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na prostoru Bijeljina - Koraj, dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 15. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk

Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 15. januara 1945. za preformiranje Artiljerijskog diviziona

Izvještaj Štaba 3. tenkovskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o stanju u ovom bataljonu

Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima u Hercegovini

Primedbe Štaba 2. armije NOVJ od 16. januara 1945. na rad štabova potčinjenih jedinica u izvršavanju borbenih zadataka

Izvještaj Štaba 5. korpusa od 16. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u srednjoj i zapadnoj Bosni

Naređenje štaba 5. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje relejnih stanica

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje štabnih jedinica

Izvještaj Štaba 14. korpusa od 16. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. Štabu inžinjerijske brigade za formiranje minerskog kursa i za formiranje pontonirskog bataljona i pontonirskih četa

Zapovijest Štaba 25. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na sektoru Vlasenice

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izvođenje ofanzivnih dejstava ka Nevesinju i Mostaru i za napad na Konjic

Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 16. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja i o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

Zapovest 22. pešadijske divizije od 16. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva u rejonu Vlasenice

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 17. januara 1945. štabovima 38. divizije i Tuzlanskog NOP odreda za razbijanje četničkih jedinica na Ozrenu i za kontrolisanje prostora Kladanj - Tuzla

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Vlasenica - Kram i na Ozrenu

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima na prostoru Zvornik - Vlasenica - Tuzla

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

9. dalmatinska divizija NOVJ Modriča Gradačac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Nevesinje Završne operacije u Jugoslaviji 23. srpska udarna divizija NOVJ Zenica Bosanski Novi Mostarska operacija Banja Luka 25. srpska divizija NOVJ Partizanska avijacija Travnik Omladina u ratu 22. pešadijska divizija 45. srpska divizija NOVJ 6. krajiška udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Derventa 2. lovačka eskadrila NOVJ Bosanska Gradiška 369. legionarska divizija (vražja) 7. krajiška udarna brigada Gračanica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ Vrhovni štab NOVJ Bitka na Zelengori Borbe u Hercegovini 1945. Kakanj Sarajevo 28. slavonska divizija NOVJ Mostar Četnička golgota Bijeljina 27. istočnobosanska divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Doboj Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 2. udarni korpus NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen 53. srednjobosanska divizija NOVJ Zvornik Sokolac Dragoljub Draža Mihailović Vlasenica 37. sandžačka divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Bihać Maglaj Kiseljak Tuzla Goražde Konjic Široki Brijeg Josip Broz Tito 22. srpska divizija NOVJ Brčko Trnovo 39. krajiška divizija NOVJ 14. srpski korpus NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 1. tenkovska brigada NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. krajiška divizija NOVJ 181. pešadijska divizija Sarajevska operacija