🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Dalmaciji 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 79 hronoloških zapisa, 1095 dokumenata i 19 fotografija.

Događaji

6. 1. 1942 U zaseoku Grulovićima (kod Kistanja), po odluci OK KPH za severnu Dalmaciju, od partizanskih udarnih grupa u Bukovici i novodošlih boraca formiran Bukovički NOP odred. [U izveštaju Štaba Dalmatinskog NOP odreda od 19. III 1942. taj odred se naziva Bukovičkom partizanskom četom.]

7. 1. 1942 U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

20. 1. 1942 PK KPH za Dalmaciju izvestio CK KPH o brojnom stanju partijskog članstva i partijskih komiteta u pojedinim srezovima, hapšenju većeg broja članova KPJ od strane italijanske vlasti u Splitu, uspostavljanju kontakta sa predstavnicima bivših građanskih političkih partija itd.

4. 2. 1942 Odlukom VŠ NOP i DV Jugoslavije formiran Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu, čije je operativno područje obuhvatalo severnu i istočnu Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Time je ukinut dotadašnji privremeni Operativni štab (zajednički za Hercegovački i Nikšićki NOP odred).

26. 2. 1942 Na Bukovici, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, od boraca Bukovičkog NOP odreda, formiran Bukovički partizanski bataljon (nazivan i Severnodalmatinskim bataljonom), jačine 57 boraca.

27. 2. 1942 Na pl. Mosoru, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, formirana Mosorska partizanska četa.

12. 3. 1942 Po direktivi PK KPH za Dalmaciju, od Mosorske partizanske čete i novopridošlih boraca formiran Mosorski NOP odred.

17. 3. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar izvestio generalnog sekretara CK KPJ Josipa Broza Tita o premeštanju CK KPH iz Zagreba na oslobođenu teritoriju, o formiranju Povereništva CK KPH za Slavoniju i Povereništva CK KPH u Zagrebu, o neuspehu Pavelićeve mobilizacije, o razvoju ustanka u Dalmaciji i o situaciji u Srbiji i Sloveniji.

31. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da stvara što više pokretnih udarnih jedinica radi izvršavanja važnih operativnih zadataka; da formira omladinske čete i bataljone i postepeno ih uvodi u borbu; da se pridržava partizanskog načina ratovanja; da održava veze sa NOP odredima u istočnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i da potpomogne dejstva NOP odreda u Hrvatskoj.

0. 4. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formiran Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Ova zona je obuhvatila teritoriju Dalmacije do r. Neretve.

5. 4. 1942 Kod s. Crnog Luga (blizu Bos. Grahova) četnici uhvatili političkog komesara Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda i člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju Vojina Zirojevića, narodnog heroja, i posle zverskog mučenja zakopali ga još živog u zemlju.

15. 4. 1942 PK KPH za Dalmaciju uputio dopis Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku, u kome izlaže značaj stalne veze između Dalmacije i Crne Gore za međusobno potpomaganje u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

27. 4. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Gorskog kotara u Liku da bi neposrednije rukovodili i pomogli partijskom i vojnom rukovodstvu u Lici i severnoj Dalmaciji, gde se bila pojačala četnička aktivnost.

27. 4. 1942 GNO odbor Split, organizovao bojkot proslave godišnjice aneksije Dalmacije.

0. 5. 1942 U s. Mjedeniku (kod Gacka), po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju od delova Severnohercegovačkog NOP odreda formiran 5. hercegovački udarni bataljon.

0. 5. 1942 U rejonu Bileće, po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, i južnu Dalmaciju, od delova Južnohercegovačkog NOP odreda formiran 8. hercegovački udarni bataljon.

0. 5. 1942 Po nalogu OK KPH za srednju Dalmaciju, u tvornici cementa -Sv. Kajo- u Solinu članovi partije i pripadnici NOP-a uništili nekoliko motora.

0. 5. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske, bataljona -Bude Borjan- iz severne Dalmacije, bataljona -Marko Orešković-, Udarnog bataljona i Tehničke čete iz grupe NOP odreda za Liku, formiran Kombinovani NOP odred za borbu protiv četnika u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici.

6. 5. 1942 U Londonu predstavnik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije tražio od predstavnika vlade V. Britanije da odobri saradnju četnika Draže Mihailovića sa italijanskim okupacionim vlastima u Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori. Vlada V. Britanije to nije odobrila.

7. 5. 1942 Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

7. 5. 1942 U s. Čučevu (kod Knina) otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih predstavnika iz severne Dalmacije, na kome je doneta odluka da se od boraca dotadašnjeg Severnodalmatinskog bataljona i novomobilisanog ljudstva formira partizanski bataljon -Bude Borjan-.

13. 5. 1942 U Bišini (na putu Nevesinje-Mostar) delovi 2. i 3. udarnog bataljona i bataljona -Bišina- Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju dočekali italijansko-četničku motorizovanu kolonu (76 vozila) u kojoj su se nalazili Štab divizije -Murđe- i delegat četničke Vrhovne komande kod italijanskog 6. armijskog korpusa. U borbi je poginulo 7 italijanskih oficira i dvadesetak vojnika, a uništen je veći broj vozila.

15. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju da produži stalne napade na okupatorska uporišta, uništava domaće izdajnike i ruši komunikacije, a naročito železničku prugu Dubrovnik-Mostar-Sarajevo.

17. 5. 1942 Po nalogu OK KPH za srednju Dalmaciju, u tvornici cementa -Majdan- u Solinu članovi partije i pripadnici NOP-a zapalili 2 magacina. Između ostalog, izgorelo je 200 buradi nafte, 40 buradi mašinskog ulja i nekoliko stotina džakova od jute.

21. 5. 1942 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Plavanjske, Zrmanjske i 4. čete bataljona -Bude Borjan- formiran na području severne Dalmacije bataljon -Branko Vladušić-.

29. 5. 1942 U s. Zvijerini (kod Bileće) Ljubomirski bataljon četničkog Bilećkog odreda opljačkao bolnicu, radionice i skladišta Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Delovi Sitničkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda koji su obezbeđivali bolnicu prešli su četnicima. Brzom intervencijom 1. hercegovačkog udarnog bataljona i 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade spasena je većina ranjenika. Ostale istaknutije rukovodioce - komuniste četnici su delom bacili u Viđušku jamu, a delom kasnije pobili.

2. 6. 1942 U s. Divinu (kod Bileće) održano savetovanje Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, okružnih komiteta za južnu i severnu Hercegovinu, instruktorske grupe CK KPJ, Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju i štabova Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda. Na savetovanju je izvršena analiza skretanja; izborom je potvrđen obnovljeni Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu; doneta je odluka o povlačenju preostalih jedinica iz istočne Hercegovine; izvršena je reorganizacija jedinica; ukinuti su štabovi Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda; ostacima razbijenih jedinica su popunjeni 1. i 2. bataljon i formiran novi 3. udarni bataljon i prateća četa Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju.

4. 6. 1942 Na Vještića gori otpočelo trodnevno savetovanje Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i PK KPH za Dalmaciju s vojnim i partijskim predstavnicima srednje i južne Dalmacije i livanjskog kraja. Pošto je analiziran razvoj NOP-a u Dalmaciji, doneta je odluka o stvaranju novih jedinica i proširenju slobodne teritorije.

5. 6. 1942 Komanda italijanske divizije -Pusterija- uputila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izveštaj o iskustvima stečenim u borbi protiv partizanskih jedinica u toku okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive), u kome ističe da ofanzivne operacije protiv partizana predstavljaju veliku teškoću i skoro uvek se svode na -napad u prazno-, jer se - iznenađenje - osnovni uslov uspeha teško postiže; da partizani uvek napadaju noću, iz velike blizine, načelno 1-2 dana posle posedanja položaja ili mesta, po svaku cenu težeći ka iznenađenju, da su u napadu veoma uporni i energični, ističući se savršenim poznavanjem terena i brzinom pokreta, da uživaju pomoć stanovništva, da njihove komande brižljivo proučavaju akciju koju će izvesti. U izveštaju se, pored ostalog, predlaže: da se svaka kolona upućuje samo uz jaku pratnju, da se zastanci izvode samo na otkrivenom zemljištu, a garnizoni, na linijama operativnog snabdevanja, postave na razmacima ne većim od 30 km, te da se oko njih vrše bočna -čišćenja-. Na kraju se konstatuje: -naš rat je rat bez pozadine-. Supersloda je ta iskustva preporučila svim komandama armijskih korpusa.

5. 6. 1942 Iz Bileće i Gacka delovi italijanskih divizija -Marke- i -Taurinenze- i četnički Bilećki i Gatački odred (7 italijanskih i 6 četničkih bataljona) otpočeli napad u cilju okruženja i uništenja ostataka jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju u rejonu sela Plane i Patnice. U duhu odluka savetovanja u s. Divinu (kod Bileće) Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju je sa tri udarna bataljona i pratećom četom preduzeo izvlačenje prema Pivi, ali je sutradan u s. Hodžićima, zajedno sa Oblasnim komitetom KPJ, pratećom četom i komorom, odsečen od glavnine i razbijen.

8. 6. 1942 Viša komanda oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izdala Komandi italijanskog 11. armijskog korpusa direktivu za ofanzivu protiv partizanskih snaga u Sloveniji.

9. 6. 1942 Guverner Dalmacije uputio izveštaj predsedništvu Ministarskog saveta u Rimu o teškoj situaciji u severnoj Dalmaciji zbog porasta partizanskog pokreta i zbog nemoći italijanskih posada da mu se suprotstave.

14. 6. 1942 U s. Suhoj (u dolini r. Sutjeske) po naređenju VŠ NOP i DVJ, od preostalih jedinica iz istočne Hercegovine Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju formiran Hercegovački NOP odred.

14. 6. 1942 Politički komesar 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio instrukciju komesarima potčinjenih jedinica: objašnjava ulogu političkih komesara u NOB-u, ukazuje na neke nedostatke u dotadašnjem njihovom radu i postavlja neposredne zadatke u vezi sa proširenjem NOB-a u Dalmaciji, čišćenjem četnika na sektoru Livno-Glamoč-Grahovo itd.

19. 6. 1942 U Zagrebu potpisan sporazum (tzv. Zagrebački sporazum) između predstavnika vlade NDH i Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Superslode): da italijanske snage napuste 3. zonu (sem Karlovca, a delom i 2. zonu; da ustaškodomobranske snage posednu ispražnjene garnizone i obezbede železničke pruge, da se u pomenutim zonama i dalje omogući stvaranje četničkih jedinica. Trebalo je da sporazum stupi na snagu 11. jula, ali su italijanske snage i pre roka otpočele napuštanje garnizona u Bos. krajini.

23. 6. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o smanjivanju rukovodstva Operativnog ,štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, zbog slabog rukovođenja partizanskim jedinicama, i o postavljanju novog.

23. 6. 1942 U s. Markovcu (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 1. udarnog i 2. dalmatinskog bataljona formiran Srednjo-dalmatinski NOP odred (NOP odred za srednju Dalmaciju).

25. 6. 1942 U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

30. 6. 1942 Na o. Molatu italijanske okupacione vlasti obrazovale koncentracioni logor, namenjen, uglavnom, interniranju stanovništva sa područja severne i, delom, srednje Dalmacije. U njemu se 23. avgusta nalazilo 2277 lica (od toga 381 dete).

0. 7. 1942 Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa izvestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da su, u toku. maja i. juna, za vreme operacija u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Hercegovini i obalskoj zoni severno od Neretve, jedinice mostarske vazduhoplovne grupe izvele: 144 teška i laka bombardovanja, 67 tučenja malim bombama i mitraljiranja, 255 akcija radi izviđanja i veze i 115 avio-snabdevanja putem avio-bacanja i avio-transporta.

13. 7. 1942 Na sastanku u Zimonjića kuli (kod Avtovca), kome su prisustvovali Ilija Trifunović, Dobrosav Jevđević, Petar Baćović, Zaharija Ostojić i drugi četnički komandanti, dva predstavnika zemljoradničke stranke i novinar Milan Šantić, Draža Mihailović je istakao da u datoj situaciji treba biti lojalan prema NDH, a boriti se jedino protiv partizanskih snaga. Trifunović je postavljen za komandanta četničkih snaga u Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni. Na sastanku je postojeća situacija ocenjena kao vanredno povoljna za razvoj četničkog pokreta.

16. 7. 1942 Otpočeo napad jakih italijanskih snaga (oko sedam bataljona), uz sadejstvo četničkog puka -Petar Mrkonjić- na jedinice Severnodalmatinskog i 3. ličkog NOP odreda u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici. U borbama do 24. jula neprijatelj je uspeo da potisne snage NOP odreda u rejon Srba i da zauzme i spali Bruvno, sutradan je počeo da se povlači u Gračac.

18. 7. 1942 Guverner Dalmacije izvestio Predsednika italijanske vlade Benita Musolinija o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji, a zatim tražio još jednu diviziju za borbu protiv NOP odreda.

20. 7. 1942 U Nevesinju italijanski vojnici streljali političkog komesara Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju Mira Poparu, narodnog heroja.

22. 7. 1942 Sekretar operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio pismo članu Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Loli Ribaru, u kome ga obaveštava o situaciji u Dalmaciji, o savetovanju sa PK KPH za Dalmaciju i njegovom popunjavanju i o popunjavanju okružnih partijskih organizacija.

26. 7. 1942 U rejonu s. D. Malovana (kod Kupresa) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito održao prvi sastanak sa štabom 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da bi se upoznao sa situacijom u Dalmaciji.

31. 7. 1942 U Gorici predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini održao sastanak s načelnikom Glavnog generalštaba, načelnikom Generalštaba vojske, komandantom, načelnikom štaba i komandantom vazduhoplovstva Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) i komandantima italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa, na kome su razmotreni vojno-politička situacija i tok operacija protiv NOP odreda u Sloveniji i susednim područjima. Musolini je odobrio preduzete mere i naredio da se ubrza tempo operacija i još oštrijim merama (-gvožđem i vatrom-) uspostavi mir. Odobrena je saradnja sa četnicima Draže Mihailovića.

0. 8. 1942 S obzirom na vojno-političku situaciju u Bosanskoj krajini i Hrvatskoj, VŠ NOP i DV Jugoslavije, doneo odluku da grupa proleterskih udarnih brigada, u sadejstvu sa krajiškim i dalmatinskim jedinicama nastavi dejstva ka dolinama Vrbasa, Sane i Une, proširi oslobođenu teritoriju i stvori čvrst oslonac za preduzimanje dejstva prema srednjoj Bosni, Posavini i Dalmaciji.

0. 8. 1942 Formiran novi OK KPH za Dubrovnik [Spominje se i 22. VII. Tada je postojao mesni komitet KPH za Dubrovnik, a PK KPH za Dalmaciju ga naziva Okružnim komitetom.].

9. 8. 1942 U s. Grčaniku (kod Graca) održana konferencija AFŽ-a za južnu Dalmaciju, na kojoj su donete odluke da se formiraju odbori AFŽ-a u mestima gde do tada nisu postojali i da se intenzivnije radi na političkom uzdizanju žena.

12. 8. 1942 Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa stigao u Sušak, gde je s komandantom Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) razmatrao mere u vezi sa operacijama na Biokovu.

12. 8. 1942 Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

15. 8. 1942 Iz Livna Aleksandar Ranković, član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, uputio pismo vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu: izveštava o problemu odnosa Srba, Hrvata i muslimana livanjskog područja i o merama za sređivanje političkih prilika posle oslobođenja Livna; ukazuje na sektaške greške drugova iz PK KPJ za Dalmaciju prema predstavnicima građanskih partija i izveštava o preduzetim merama za suzbijanje grešaka prema narodu.

15. 8. 1942 Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

23. 8. 1942 OK SKOJ-a za Dalmaciju uputio direktivno pismo svim rukovodstvima SKOJ-a u Dalmaciji: govori o ulozi SKOJ-a u partizanskim jedinicama i daje uputstvo kako treba postaviti rad SKOJ-a.

25. 8. 1942 U blizini Glamoča održano savetovanje VŠ NOP i DV Jugoslavije s komandantom GŠ NOP odreda za Hrvatsku, sekretarom Operativnog rukovodstva CK KPH i predstavnicima Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Na njemu je zaključeno da se pristupi bržem formiranju novih jedinica - brigada, s perspektivom stvaranja divizija i korpusa; da se učvrsti i proširi slobodna teritorija u zapadnoj Bosni i Dalmaciji, usmeravajući glavni udar protiv četničkih uporišta na terenu Mrkonjić-Grada i Banje Luke, srednje Bosne i Kninske krajine; da se borbena dejstva prenesu u dolinu Save i Une; da hrvatske jedinice aktivnije napadaju komunikacije Zagreb-Split, Zagreb-Rijeka i Zagreb-Beograd, da se čvršće povezu s partizanskim snagama Slovenije i da prodiru u oblast Zagreba i Hrvatskog zagorja.

1. 9. 1942 Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa obavestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da je obrazovana jedinstvena komanda četničkih snaga Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

5. 9. 1942 U selu Dobrom (blizu Livna), po direktivi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, od 1. i 2. bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju, bataljona -Bude Borjan- iz NOP odreda za severnu Dalmaciju i delova bataljona -Jozo Jurčević- formirana 1. dalmatinska NOU brigada. Time je NOP odred za srednju Dalmaciju prestao da postoji.

9. 9. 1942 Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

10. 9. 1942 U Sušaku vođeni razgovori između komandanta italijanske 2. armije i komandanta četničkih snaga zapadne Bosne, Like i Dalmacije, pa je zaključeno da se četnicima odmah izda 3.000 pušaka, a u toku oktobra još 9.000 pušaka.

19. 9. 1942 U Zadru vođeni razgovori između italijanskog guvernera Dalmacije i izaslanika Draže Mihailovića, te je postignut nov sporazum o materijalnoj i finansijskoj pomoći četnicima od strane italijanskih vlasti. Guvernatorat Dalmacije, na osnovu tih razgovora, docnije je uručio komandantu Dinarske četničke divizije sumu od 4 miliona lira i 9 miliona jugoslovenskih dinara.

19. 9. 1942 U Zagrebu održan sastanak između komandanta italijanske 2. armije generala Marija Roate i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome su, pored ostalog razmotrena pitanja u vezi sa operacijom protiv partizanskih snaga u Eosni i Hercegovini (operacijom -Dinara-) i pitanja odnosa Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s najvišim vojnim i civilnim organima NDH.

20. 9. 1942 Održano partijsko savetovanje srednje Dalmacije na kome su bili delegati splitskog i bračkog okruga.

26. 9. 1942 Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

0. 10. 1942 PK KPH za Dalmaciju i Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputili letak stanovništvu Dalmacije: obavestili ga o zločinima koje su četnici, uz pomoć italijanskih vojnika, izvršili u Dalmaciji; pozvali ga da stupa u redove partizanskih jedinica.

5. 10. 1942 Na Sušaku održan sastanak između predstavnika NDH i Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) u vezi s ciklusom operacija -Dinara- (napadom na centralnu slobodnu teritoriju u Bosni i Hercegovini).

8. 10. 1942 Sa mitinga održanog na Rudniku, partizani 1. šumadijskog NOP odreda i prisutni meštani uputili, preko VŠ NOP i DV Jugoslavije, drugarske pozdrave partizanima Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Slavonije, Dalmacije, Like i Korduna, zaklinjući se da puške iz ruku neće ispustiti dok ne budu isterani okupatori iz naše zemlje i uništene njihove sluge.

10. 10. 1942 Održana sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je raspravljano o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji, o NOF-u i NO odborima, kadrovima i partijskim kursovima, agitaciji i propagandi i dr.

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

21. 10. 1942 PK KPH za Dalmaciju poslao SK KPH za Hvar uputstvo o sakupljanju smokava u makarskom srezu radi ishrane vojske i uputstvo o ulozi Partije u odnosu na NO odbore povodom nekih učinjenih grešaka.

9. 11. 1942 CK SKOJ-a uputio PK SKOJ-a za Hrvatsku i oblasnim komitetima SKOJ-a za Bos. krajinu i Dalmaciju direktivno pismo u vezi sa akcijom na prikupljanju zimske odeće za NOV i POJ. U pismu se daju uputstva kako treba, u cilju snabdevanja boraca, organizovati udarničko takmičenje omladine na cei oj slobodnoj teritoriji.

12. 11. 1942 U Rijeci održana konferencija istaknutih četničkih vođa sa područja Crne Gore, Hercegovine, južne Bosne, Dalmacije i Like i predstavnika italijanske Više komande (Supersloda) oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) i civilnih okupacionih vlasti, na kojoj su utvrđene mere za još tešnju saradnju u borbi protiv NOV i POJ.

12. 11. 1942 Italijanska komanda četničkih formacija Bosne, Hercegovine, Like i Dalmacije uputila referat Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija-, u kome izlaže teško materijalno i moralno-političko stanje u četničkim redovima, traži pomoć i predlaže da se odmah preduzmu operacije protiv snaga NOV i PO Jugoslavije u Bosni.

22. 11. 1942 U Sušaku komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- održao sastanak s komandantima potčinjenih korpusa povodom izmena postojećih okupacionih područja zbog novonastale situacije u Sredozemlju (iskrcavanja saveznika u severnoj Africi).

18. 12. 1942 VŠ NOV i POJ izdao naređenje da se pri Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formira Sekcija za ratnu mornaricu, sa zadatkom da, na dobrovoljnoj bazi, mobiliše mornare u naroclnooslobodilačke mornaričke odrede i da što pre dođe do manjih plovnih jedinica radi dejstava mornaričkih odreda na moru.

23. 12. 1942 U Splitu italijanske vlasti streljale člana PK KPH za Dalmaciju Ivana Lavčeviča-Lučića, narodnog heroja.

25. 12. 1942 VŠ NOV i POJ izdao direktivu Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske: da što pre formira 4. i 5. NOU brigadu na području južne i severne Dalmacije.

31. 12. 1942 Jedinice postaje Ratne mornarico iz Podgore i Primorski vod partizanskog bataljona -Vid Mihaljević-, u borbi sa ustašama i italijanskim vojnicima, zaplenili toga dana i sutradan 6 brodova (trabakula) u vodama južne Dalmacije. U brodovima je bilo oko 15 vagona hrane.

Dokumenti

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od početka 1942. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi neosposobljavanja ceste Grahovo—Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Izvještaj delegata vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od siječnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

Izveštaj Komande karabinijera Dalmacije od 19. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti partizana u provinciji Kotor

Izvještaj Maksa Baće od 2. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju br. 124 od 2. siječnja 1942. o otporu radnika i činovnika talijanskom okupatoru u Splitu

Izvještaj Makse Bace od 2. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

Izvještaj Maksa Bace od 4. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj—Livno

Izvještaj Maksa Baće od 4 Siječnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj - Livno

Izvještaj Komande dalmatinske čete od 6. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 9. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Klisu

Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9. siječnja 1942. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj—Livno

Izvještaj Kraljevske kvesture Zadar od 10. siječnja 1942. Upravi policije Guvernatora Dalmacije u uništenju 50 telefonsko-telegrafskih stupova kod Radučića

Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. siječnja 1942. o političkoj situaciji u gradu u proteklih deset dana

Izvještaj načelnika Općeg pravobranilaštva Specijalnog suda za Dalmaciju od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ustrojstvu i radu suda

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o aktivnosti ustanika na području Kistanja

Izvještaj Ante Jonića od 13. siječnja 1942. o situaciji u Kninskoj krajini

Depeša Kvesture Kotor od 13. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o partizanskim akcijama na području Herceg-Novog i represivnoj akciji italijanske artiljerije na naseljena mesta Svrčuge, Bijelići i Lepetić

Izvještaj šefa Kabineta guvernera Dalmacije od 14. siječnja 1942. o situaciji u Kistanju

Izvještaj Guvernera Dalmacije od 15. siječnja 1942. Mussoliniju o ubojstvu splitskog fašističkog funkcionera Antonija Hoffmana

Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 15. siječnja 1942. federalnom sekretaru u Zadru o upućivanju 426 rodoljuba iz Skradina u internaciju

Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o ubojstvu fašiste Hoffmana u Splitu

Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Okružnog komiteta KPH za Sinj, od 17. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 17. siječnja 1942. Guver. natoratu Dalmacije o aktivnostima komunista u Kistanju i Đevrskama

Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila Omiš od 17. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina o vojno-političkoj i prehrambenoj situaciji na području Župe

Depeša Kvesture Kotor od 17. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na Mrcine i na auto-kolonu koja se kretala putem Trebinje Bileća

Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH za Sinj, od 17. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Sinj od 18. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o upućivanju boraca u NOP odrede i o situaciji u Sinju

Pismo Svilajskog NOP odreda od 18. siječnja 1942. glavaru sela Maovice u kome se objašnjava cilj NOB

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 18. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju komunista u Splitu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj bombi na oficirsku menzu u Solinu

Naređenje Mussolinija od 19. siječnja 1942. o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti o pitanju javne sigurnosti i poretka u provincijama Zadar, Split, Kotor i Ljubljana

Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju tt stupova na liniji Radučić—Knin

Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Kistanja

Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 20. siječnja 1942. prefektu Splita o događajima u gradu proteklih deset dana

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o oružanoj borbi i političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 128 od 23. siječnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Generalštaba kopnene vojske od 24. siječnja 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u NDH i o pronjemačkoj orijentaciji rukovodstva NDH

Izveštaj Prefekture Kotor od 24. januara 1942. guverneru Dalmacije napadu partizana na kombinovanu kolonu vojnika i karabinijera kod Perovića

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 25. siječnja 1942. povjereniku pri Izvanrednom sudu za Dalmaciju o aktivnosti komunista u Splitu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o borbama s ustanicima u Dugopolju

Izvještaj Velike župe Cetina od 26. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o početku suđenja Tadiji Anušiću i drugim rodoljubima u Sinju

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 129 od 27. siječnja 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

Telegrafski izvještaj Općeg upravnog povjereništva na Sušaku o 27. siječnja 1942. o strijeljanju talaca u Splitu zbog atentata na talijanske oficire

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o povećanoj aktivnosti komunista u provinciji Zadar

Izvještaj Prefekture u Splitu od 28. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o poduzetim mjerama sigurnosti i njenim nedostacima u Splitu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Selcima na Braču

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o oružanoj borbi i političkoj situaciji u dalmaciji

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 29. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o borbi oružnika s Kaštelanskom četom kod Lećevice

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Makarska od 29. siječnja 1942. Zapovjedništvu 2. oružničke pukovnije o napadu partizana na oružničku postaju Gradac

Brzojav karabinjerske čete u Splitu od 30. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste Radišić Jakova na otoku Visu

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. siječnja 1942. povjereniku kod talijanske 2. armije o bezuspješnom božičnom proglasu za povratak partizana kućama

Obavještenje Momčila Đujića od 30. siječnja 1942. grupi ljudi u Kninu da su imenovani glavnim povjerenicima četničkog štaba u Dinari

Izvještaj Prefekture u Splitu o subverzivnim akcijama u Splitu u vremenu od 20. do 31. siječnja 1942. godine

Izvještaj Prefekture u Splitu o političkoj situaciji u splitskoj provinciji u vremenu od 20. do 31. siječnja 1942. godine

Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o sječenju i kradi telefonskog kabla kod Komiže na Visu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 31. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 11. do 31. siječnja

Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. siječnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o formiranju bataljona na sektoru između Neretve i Dubrovnika

Direktiva Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Dalmaciju početkom veljače 1942. okružnim odborima Narodne pomoći za organizaciju odbora i njihovi zadaci

Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od sredine veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o radu i djelovanju u Splitu Rapotec Stanislava, poručnika biv. jug. voj. koga je Britanska služba za naročite zadatke uputila iz Kaira

Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od sredine veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju 0 radu i djelovanju jugonacionalista u Splitu

Izveštaj Guvernatorata Dalmacije od 16. februara 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o partizanskom napadu na fabriku konzervi u Bijeloj (u Boki Kotorskoj)

Brzojav karabinjerske čete u Splitu od 1. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o podmetnutom požaru u brodogradilištu u Splitu

Pismo guvernera Dalmacije od 2. veljače 1942. komandantu Druge armije u povodu pogoršane situacije u rejonu Kistanje

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi i strijeljanju Tadije Anušića u Sinju

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 130 od 3. veljače 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

Izvještaj Komande sektora Trebinje—Dubrovnik od 3. veljače 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o akcijama partizana i situaciji u srednjoj i južnoj Dalmaciji

Proglas Pokrajinskog odbora narodne pomoći za Dalmaciju od 3. veljače 1942. u povodu zločina fašista i apel za pružanje pomoći

Instrukcije guvernera Dalmacije od 3. veljače 1942. prefektima Zadra, Splita i Kotora o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti na anektiranim teritorijama

Izvještaj Komande sektora Trebinje - Dubrovnik od 3 veljače 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o akcijama partizana i situaciji u srednjoj i južnoj Dalmaciji

Izvještaj Kvesture u Splitu od 6. veljače 1942. guverneru Dalmacije o presijecanju telefonske linije između Komande garnizona i kasarne »Roma« u Splitu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 7. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o početku rada tečajeva talijanskog jezika za đake srednjih škola

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. veljače 1942. poglavniku NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriju Župe

Izvještaj Velike župe Cetina od 7. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana od 1. do 7. veljače

Brzojav Prefekture u Splitu od 9. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju Lučić Lavčević Ivana u Splitu

Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 9. veljače 1942. guverneru Dalmacije o hapšenju desetak osoba dok su održavali sastanak u jednoj kući u Splitu

Izvještaj Kvesture u Splitu od 9. veljače 1942. javnom tužiocu pri Specijalnom sudu za Dalmaciju o aktivnosti komunista u Splitu

Izvještaj Kvesture u Splitu od 10. veljače 1942. prefektu Splita o događajima na području Splita za proteklih deset dana

Izveštaj Prefekture Kotor od 10. februara 1942. guverneru Dalmacije o gubicima italijanskih jedinica prilikom napada partizana na voz kod ž. st. Glavske

Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Vrlika od 11. veljače 1942. Zapovjedništvu oružničkog krila Knin o napadu partizana Svilajske čete na talijansku stražu

Brzojav Prefekture u Splitu od 12. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju Skore Jefte i Duraković Halila

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i ustašku miliciju u selu Maljkovu

Dopunski izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na selo Maljkovo

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 131 od 14. veljače 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

Brzojav Prefekture u Splitu od 14. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju komuniste Katunarić Marija

Depeša Kvesture Kotor od 14. februara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na posa du u Gornjem Orahovcu i o preduzetim protivmerama

Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od 15. veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o želji jednog pukovnika biv. jug. voj. za uspostavljanje veze i za suradnju s NOP

Dopis komandanta 2. armije od 15. veljače 1942. komandantima 5, 6. i 13. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

Izvještaj Kvesture u Splitu od 15. veljače 1942. Specijalnom sudu za Dalmaciju o hapšenju komunista - organizatora atentata u Splitu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i domobrane u selu Cetini

Izveštaj Prefekture Kotor od 15. februara 1942. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji na području Boke

Izveštaj Kvesture Kotor od 15. februara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama partizana na području Boke

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. veljače 1942. o napadima partizana u vremenu od 10. do 14. veljače

Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od 17. veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o razgovoru sa Rapotec Stanislavom, poručnikom bivše Jugoslavenske vojske koga je Britanska služba za naročito zadatke uputila iz Kaira

Pismo guvernera Dalmacije od 18. veljače 1942. opunomoćenom ministru Italije u Zagrebu da urgira kod ustaških vlasti radi izručenja komuniste Barića Franje koji je uhapšen u Zagrebu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1942. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Sloveniji 1942. Benito Mussolini Ustanak u Dalmaciji 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Sušak Dragoljub Draža Mihailović Saradnja četnika sa okupatorom Split Sjevernodalmatinski partizanski odred Žene u ratu Sinj Zagreb Dubrovnik Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Trogir Ante Pavelić Hrvatsko domobranstvo Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Solin Hvar 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Glamoč Centralni komitet KPJ Četnički zločini Operacija Albia Borbe za Livno 1942. Operacija Trio Četnici u drugom svetskom ratu 5. italijanski armijski korpus Borbe u Lici 1942. 2. italijanska armija Makarska Brač Dinarska četnička divizija Imotski Livno Knin 1. dalmatinski udarni bataljon Vrhovni štab NOVJ Omiš Štampa u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Pelješac 6. italijanski armijski korpus Bosansko Grahovo Josip Broz Tito Srednjodalmatinski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Arso Jovanović Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Italijanski zločini u Jugoslaviji Glavni štab Hrvatske Komunistička partija Hrvatske Dobrovoljačka antikomunistička milicija Operacija Dinara Vodice Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zadar 1. proleterska udarna brigada Mario Roatta 18. italijanski armijski korpus Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu Korčula Šibenik Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu