🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Dalmaciji 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 1526 dokumenata i 32 fotografija.

Događaji

28. 1. 1943 U oslobođenom Livnu, u jeku neprijateljske ofanzive otpočela dvodnevna skupština predstavnika NOP-a i NO odbora iz Dalmacije, na kojoj je izabran Pokrajinski NO odbor za Dalmaciju.

4. 2. 1943 Komandant tzv. nacionalnih trupa Crne Gore, Sandžaka i Boke izdao saopštenje o toku i rezultatima okupatorsko-kvislinške ofanzive na teritoriji Bosne i Dalmacije, pozivajući -po šumama zavedene i prevarene- da se predaju nacionalnim vlastima radi suđenja, jer će inače biti -bez milosti u najskorije vreme uništeni-.

8. 2. 1943 U Beogradu održali konferenciju vrhovni zapoveđnik Jugoistoka general-pukovnik Aleksandar Ler i komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- general Mario Roboti, na kojoj su razmatrali zajedničke mere za dovršenje operacije -Vajs-1-. Odlučeno je da italijanske snage produže napad u cilju zauzimanja G. Lapca i izbijanja u rejon Kulen-Vakufa, gde će se spojiti sa delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, i da delom snaga, preko pl. Plješevice, izbiju na put Bihać - s. Zavalje - D. Lapac.

11. 2. 1943 U Livnu završena sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je reorganizovan PK (kooptirano 6 novih članova), izvršen raspored kadrova za 9. diviziju NOVJ, i formiran Štab grupe NOP odreda za Dalmaciju, koji je dobio zadatak da rukovodi partizanskim odredima posle formiranja 9. divizije.

13. 2. 1943 U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

24. 2. 1943 CK KPJ uputio pismo politodelu 1. dalmatinske NOU brigade u kojem ukazuje na zadatke u pogledu vojničkog i političkog učvršćenja jedinice koji se nameću dolaskom 500 novih boraca iz južne Dalmacije.

0. 3. 1943 Na Biokovu, po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije, formiran Blokovski NOP odred.

0. 3. 1943 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije formiran Splitski NOP odred.

0. 3. 1943 Odlukom PK KPH za Dalmaciju, umesto OK KPH za severnođalmatlnsko područje oformljeni OK KPH za Šibenik i OK KPH za Zadar.

1. 3. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 9. diviziji NOVJ da napusti Imotski i Posušje i da se prebaci preko s. Rakitnog, Dugog polja i s. Sovica ka pl. Čvrsnici i osigura operacije Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u dolini r. Rame i r. Neretve.

0. 4. 1943 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Dalmaciju formiran Cetinski NOP odred.

0. 4. 1943 U severnoj Dalmaciji, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formiran Severnodalmatinski NOP odred.

11. 5. 1943 Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

13. 6. 1943 U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

29. 7. 1943 Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

0. 8. 1943 U Dalmaciji, po naređenju VŠ NOV i POJ, obnovljen Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

3. 8. 1943 U rejonu s. Ugljane i s. Biorine (kod Sinja), po naređenju Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije, formirana Grupa udarnih bataljona Dalmacije, jačine 4 bataljona.

8. 8. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab za Dalmaciju. Tada je prestao da radi Štab grupe NOP odreda Dalmacije.

29. 8. 1943 Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

0. 9. 1943 U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Druga grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona, jačine 4 bataljona.

8. 9. 1943 Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

19. 9. 1943 U Splitu formirana Obalska komanda (za srednju Dalmaciju), potčinjena Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. (Ona je 29. septembra preformirana u Komandu flote naoružanih brodova, koja je dejstvovaia do 24. oktobra, kada je otpočeo rad Štaba mornarice NOVJ.)

20. 9. 1943 ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

0. 10. 1943 U Crnoj Gori izvršena smena nemačkih jedinica: 118. lovačka divizija upućena u Dalmaciju, a na njeno mesto dovedena iz Nemačke, preko Albanije, 181. pešadijska divizija.

7. 10. 1943 VŠ NOV i POJ izdao naredbu da se u Dalmaciji formiraju 19, 20. i 26. divizija i 8. korpus NOVJ i rasformiraju Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske i štab Kninskog sektora.

12. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. dalmatinsku (splitsku) brigadu 9. divizije NOVJ koja se istakla u borbama za odbranu Splita.

18. 10. 1943 VŠ NOV i POJ izdao naredbu o formiranju Štaba Mornarice NOVJ (koji je formiran 24. oktobra).

6. 11. 1943 VŠ NOV i POJ uputio jugoslovenskoj delegaciji pri komandi savezničkih snaga u Bariju uputstvo o dostavljanju najpotrebnije materijalne pomoći Štabu Jugoslovenske ratne mornarice.

18. 11. 1943 Na o. Braču otpočelo Prvo oblasno savetovanje AFŽ-a za Dalmaciju, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo 114 delegatkinja.

20. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio generala Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok, da će jedinice NOV i POJ uskoro pristupiti širim operacijama radi oslobođenja jednog dela jadranske obale, kako bi omogućile da ih saveznici brže snabdevaju. U tom cilju on je tražio podršku i sadejstvo savezničke avijacije, mornarice i tenkova.

0. 12. 1943 U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

4. 12. 1943 U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

14. 12. 1943 Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

18. 12. 1943 U gradu Hvaru otpočela dvodnevna konferencija kojoj je prisustvovao 41 umetnik, književnik i publicista Dalmacije. Konferencija je izdala proglas u kome, ukazujući na izdajnički rad izbegličke londonske vlade, osuđuje one umetnike i javne radnike koji su se stavili u službu okupatora i njihovih slugu i poziva umetnike sa neoslobođene teritorije da što pre stupe u redove NOVJ.

22. 12. 1943 Kod o. Silbe britanski torpedni čamci (MTB 298 i 276) napali nemačku krstaricu -Niobe- (bivšu -Dalmaciju-) koja se, na putu za Pulu, 19. decembra nasukala na jugozapadni deo ostrva. Brod su dva torpeda teško oštetila, a trećim je torpedom potopljen remorker -Parenco-, vezan uz bok -Niobe-.

Dokumenti

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o borbi partizana protiv crnih košulja kod Vodica

Izvještaj predstavnika Vrhovne komande jugoslavenske vojske za istočnu Bosnu i Hercegovinu Dobrosava Jevđevića od kraja siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 16. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Trebnje, Saborski, Vojnovac i Gospić

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o početnim dejstvima podređenih jedinica u operaciji Vajs

Izveštaji pukovnika Grinjola od 21. i 22. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o putu u Dubrovnik i Split u vezi angažovanja četničkih oružanih formacija iz Crne Gore i Hercegovine u operacijama protiv NOV i POJ

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinjenih jedinica

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o operacijama potčinjenih jedinica

Izvještaj Štaba Odreda Ratne mornarice krajem siječnja 1943. Komandi Biokovskog područja o formiranju Odreda

Obavještajni izvještaj iz Splita krajem siječnja 1943. Štabu Četvrte operativne zone o posjeti Bastianinija Splitu i njegovoj izjavi o predstojećoj ofenzivi

Izvještaj općinskog NOO-a Stari Grad o radu u toku siječnja 1943. godine

Izvještaj općinskog NOO-a Bogomolje o radu NOO odbora Bogomolje, Selca, Sućuraj i Gdinj u toku siječnja 1943. godine

Letak Narodnooslobodilačkog odbora Splita iz siječnja 1943. roditeljima splitskih učenika s pozivom da ne šalju djecu u talijanske škole

Izvještaj Srpskog Nacionalnog komiteta u Splitu iz siječnja 1943. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim između predstavnika HSS-a i Srba u Splitu

Deklaracija predstavnika jugonacionalista Hrvata iz Splita od siječnja 1943. Draži Mihailoviću u vezi osnivanja Jugoslavenskog revolucionarnog pokreta

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 januara 1943 god. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemia

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama ustaša protiv partizana kod Posušja

Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na crne košulje na putu Kaštel Stari - Lunići

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1. siječnja 1943. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemija

Izvještaj Obavještajnog centra Četvrte operativne zone od 1. Siječnja 1943. o boravku četničkog vojvode Jevđevića na Korčuli

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na miliciju sela Sičane

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 2. siječnja 1943. Prefektu Zadra o situaciji na području Šibenika

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 2. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o zločinima fašista u Kaštel Starom

Izvještaj šefa radionice za izradu i opravku oružja od 2. siječnja 1943. Dragi Gizdiću o radu u radionici

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 2. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku hercegovačkih četnika u Knin i Gračac i suradnji s njima

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 3. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkoj organizaciji na području otoka Zlarina i okolice

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu talijanske vojske na Drvenik i Igrane i počinjenim zločinima

Izvještaj Štaba Biokovskog bataljona Vid Mihaljević od 3. siječnja 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o zapljeni talijanskih brodova sa hranom

Izvještaj Turka od 3. siječnja 1943. Kotarskom komitetu KPH Šibenik o stanju partijsko-političkih organizacija u mjestima: Krapanj, Jadrtovac, Vrpolje, Donje Polje, Zaborići, Danilo, Slivno, Konjevrate, Lozovac i Bilice

Oglas Vojne komande otoka Hvara od 3. siječnja 1943. u povodu poduzetih odmazdi u Dolu, Sv. Ana, Vrbanju i Vrboskoj

Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Kupres

Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama protiv jedinica NOV u Bosni 3 i 4 januara 1943 godine

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridione

Izvještaj Prefekta u Splitu od 4. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na talijansku kasarnu u Blatu na Korčuli

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridone

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 4. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Šmarje, V. Lašče i Gračac - Lovinac, kod Krašića i Vrbovskog

Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nekim akcijama podređenih jedinica izvršenim krajem prosinca 1942. i početkom siječnja 1943. godine

Izvještaj Treće čete Biokovskog bataljona od 4. siječnja 1943. o zapljeni brodova sa teretom

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akciji partizana u Grabovcu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o zločinima Talijana na Hvaru

Telegram Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 januara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

Brzojav Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5. siječnja 1943. potčinjenim komandama za poduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. siječnja 1943. Župskog redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zajedničkoj akciji Talijana, ustaša i domobrana protiv partizana na Pelješcu

Potsjetnik pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o stanju jedinica određenih za Četvrtu ofanzivu

Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o pripremama podređenih jedinica za operaciju Weiss

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardovanju Podgore i okolnih mjesta

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

Pismo Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 6. siječnja 1943. Sektorskom rukovodstvu za srednju Dalmaciju u vezi povlačenja Drugog bataljona s tog Sektora

Dopis Štaba Četvrte operativne zone od 6. siječnja 1943. Obavještajnom odsjeku sjeverne Dalmacije za uspostavljanje veze s odbjeglim talijanskim mornarima

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardiranju Podgore i okolnih mjesta

Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6. januara 1943. Vrhovnoj komandi o najnovijim događajima

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

Prijedlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

Predlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 januara 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija Weiss

Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 januara. 1943 god. o situaciji u Zapadnoj Bosni i o saradnji četnika i Nijemaca

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7 siječnja 1943 god. Stpbu Treće divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice i ustanove na području Dalmacije

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7. siječnja 1943. Štabu Treće narodnooslobodilačke udarne divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice I ustanove na području Dalmacije

Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 7. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o upadu partizana u menzu talijanskih mornara na Korčuli

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 7. januara 1943. o borbama u zoni Brod i Trebnje i napadu jedinica NOV na domobransku posadu u Saborskom

Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Prominsko-bukovičke čete Sjevernodalmatinskog bataljona održanog 7. siječnja 1943. godine

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH u Zagrebu od 7. siječnja 1943. glavnom stožeru domobranstva o prepadu partizana na Orebić

Saopštenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaškodomobransku posadu u Tesliću

Napomene Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 8 siječnja 1943 god. povodom sastanka između generala Roatte i generala Lütersa u Zagrebu u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom

Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 8. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije za proglašenje Srime i Zablaća vojnom zonom

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 8. siječnja 1943. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 8. siječnja 1943. o sukobu karabinjera i vojnika s partizanima na Šolti

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. siječnja 1943. poglavniku NDH o situaciji na području Knina poslije dolaska hercegovačkih četnika

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku profesora Šegote iz Splita u Knin radi četničke propagande po srpskim selima

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

Izvještaj Prefekture u Zadru od 9. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o izvršenim hapšenjima u Kaprijama i Žirju

Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za upućivanje mornaričkog osoblja Sekciji za ratnu mornaricu

Izvještaj Vojno-pomorske komande Dalmacije od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i uređaje i o poduzetim protivmjerama u toku prosinca 1942. godine

Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na vlak kod Mravinaca i rušenju ceste Vodice - Čista Mala

Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje i o preduzetim protivmerama u toku decembra 1942. godine

Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 januara 1943 god. o načinu vođenja operacija Weiss

Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 januara 1943 god. za organizovanje koncentracionih logora

Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 11 siječnja 1943 god. o nesporazumu sa načelnikom Štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu

Izvještaj komandanta Sektora Bosansko Grahovo od 11. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na Sektoru i o brojnom stanju i rasporedu jedinica

Izvještaj Štaba Dinarskog bataljona od 11. siječnja 1943. Političkom komesaru Četvrte operativne zone o političkom radu u Bataljonu

Plan operacija četničkih i talijanskih jedinica od 11. siječnja 1943. za čišćenje Podinarske oblasti od partizana

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 januara 1943 god. o postignutom sporazumu za vođenje operacija Weiss

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 januara 1943 god. o učešću četnika Draže Mihailovića u operacijama Weiss

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brodove Airone i Lilibeo

Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 12. januara 1943. o učešću četnika u operacijama »Weiss«

Izvješataj Prefekta u Splitu od 12. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na vlak kod Splita

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brodove Airone i Lilibeo

Uputstva Guvernera Dalmacije od 12. siječnja 1943. prefektima Zadra, Splita i Kotora o sprovođenju propagande među stanovništvom

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Bristivica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Trogir Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Imotski 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Operacija Delfin 26. dalmatinska divizija NOVJ Omiš Četnici u drugom svetskom ratu Korčula Split Glavni štab Hrvatske Borbe u Istri 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Italijanski zločini u Jugoslaviji Centralni komitet KPJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Sloveniji 1943. Prozor 3. udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Kapitulacija Italije Vrhovni štab NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu 18. italijanski armijski korpus Sinj Hvar 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Operacija Jesenji pljusak Mornarica NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Nikšić 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Livno Dubrovnik Komunistička partija Hrvatske 6. italijanski armijski korpus 15. brdski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori Operacija Landsturm 114. lovačka divizija Italija u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Vodice Borbe u Lici 1943. Zadar Vis Knin Borbe na Jadranu 1943. Šibenik 118. lovačka divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. dalmatinska udarna brigada 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. 20. dalmatinska divizija NOVJ 2. oklopna armija Pelješac Gornji Vakuf Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1944. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Operacija Ziethen Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Makarska 264. pešadijska divizija 1. prekomorska brigada Bitka na Neretvi Saradnja četnika sa okupatorom Hrvatsko domobranstvo Brač Josip Broz Tito