🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Hercegovini 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 61 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

3. 1. 1945 Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ posle oštre borbe odbila ispad dva bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i jedne čete milicije iz Nevesinja.

7. 1. 1945 Po naređenju Štaba 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ rasformirani Konjički i Kalinovički NOP odred a njihovim sastavom popunjena U. hercegovačka udarna brigada iste divizije.

7. 1. 1945 Posle oštrih borbi 14. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila nemačke jedinice ka Sarajevu i zauzela Trnovo.

12. 1. 1945 U rejonu s. Mađari - s. Ilovica - s. Umčani (kod Sarajeva) 14. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške jedinice, ali se posle jednodnevne borbe morala povući zbog velikog snega i hladnoće. Brigada je imala 5 mrtvih i 13 ranjenih.

17. 1. 1945 Dva bataljona II. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačku posadu u Goraždu.

27. 1. 1945 Delovi nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage iz Širokog Brijega (sada: Lištica) i Mostara, posle trodnevne borbe, razbili 4. dalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i zauzeli Ljubuški, Čapljinu i Metković.

0. 2. 1945 U Gacku održana sreska konferencija na kojoj je izabran Sreski odbor NOF-a za Gacko.

1. 2. 1945 Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

3. 2. 1945 Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

4. 2. 1945 Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

5. 2. 1945 Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

6. 2. 1945 Otpočela mostarska operacija glavnine 8. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije (oko 15.000 vojnika). U 26-dnevnim borbama razbijene su obe neprijateljske divizije i izbijanjem na Ivan-sedlo, 4. marta, oslobođena severozapadna Hercegovina sa Mostarom. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od više hiljada mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 515 mrtvih, 1.600 ranjenih i 336 nestalih. Zaplenjen je veliki broj naoružanja i druge ratne opreme.

7. 2. 1945 U Trebinju, na prvoj sreskoj konferenciji NOF-a, izabran Sreski odbor NOF-a za srez trebinjski.

13. 2. 1945 Posle trodnevnih borbi delovi 29, udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodili Nevesinje. (Glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije uništena je u povlačenju u rejonu Bišine i s. Zimlja, izuzev manjih delova koji su se probili prema Konjicu). Jedinice 29. udarne divizije imale su 23 mrtva i 66 ranjenih. Zaplenjena je velika količina naoružanja i druge ratne opreme.

14. 2. 1945 Posle dvodnevne borbe protiv glavnine nemačke 369. legionarske divizije i delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije 26. i 19. udarna divizija NOVJ (bez 5. udarne brigade), 12. i 13 hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, 1. tenkovska brigada NOVJ i Artiljerijska brigada 8. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Mostar.

15. 2. 1945 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ da što pre izvrši pripreme i oslobodi Mostar.

18. 2. 1945 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila napad na posadu Konjica, ali napad nije uspeo zbog jakog otpora nemačkih jedinica i ustaša. Predalo se 30 domobrana i 7 oficira.

27. 2. 1945 U s. Bijelom Polju (kod Mostara), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana Artiljerijska brigada 29. udarne divizije NOVJ, sastava: tri diviziona.

0. 3. 1945 U Mostaru održana oblasna konferencija USAOBiH-a kojoj su prisustvovali delegati iz cele Hercegovine.

1. 3. 1945 Formirana Komanda grada Mostara.

3. 3. 1945 Goneći ostatke nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije 29. udarna divizija 2. udarnog korpusa JA oslobodila Konjic. Sutradan je, izbijanjem na Ivan-sedlo, završeno oslobođenje Hercegovine. Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke. U borbi kod Lukač mosta (sada: Bobotov most) poginuo je komandant 4. bataljona 10. hercegovačke udarne brigade JA Ivan Bobot, narodni heroj.

29. 3. 1945 U Mostaru održana oblasna skupština Društva crvenog krsta za Hercegovinu na kojoj je izabran Oblasni odbor.

0. 4. 1945 Rasformirana nemačka 369. legionarska divizija, koja je pretrpela velike gubitke u borbama od Mostara do Ivan-sedla, protiv jedinica 8. udarnog korpusa i 29. udarne divizije JA. Njeni ostaci su ušli u sastav ustaško-domobranskih snaga.

0. 4. 1945 U izdanju 29. udarne divizije JA izašao prvi broj lista -Hercegovački udarnik-.

8. 4. 1945 U Mostaru, u prisustvu 300 delegata, održana konferencija NOF-a na kojoj je izabran i Gradski odbor NOF-a za Mostar.

Dokumenti

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Foča - Trnovo

Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Širokog Brijega i Nevesinja

Pregled brojnog stanja ljudstva Brigade narodne odbrane za Hercegovinu od 1. januara 1945. godine

Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 2. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Nevesinje - Blagaj

Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Mostar - Čapljina - Nevesinje

Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kifino Selo - Pridvorci

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o napadu na drumski saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o bombardovanju nemačkih snaga u selu Grepku kod Nevesinja

Zapovijest Štaba 9. NOU divizije od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Posušje - Široki Brijeg - Mostar

Izvještaj Štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 6. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova

Izvještaj Štaba 9. divizije od 12. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Široki Brijeg - Mostar

Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima u Hercegovini

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izvođenje ofanzivnih dejstava ka Nevesinju i Mostaru i za napad na Konjic

Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 16. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. januara 1945. Štabu 8. korpusa o upotrebi britanske artiljerije kod Mostara

Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 27. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Blagaj - Gubavica

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 29. januara 1945. Štabu 3. bataljona Brigade narodne odbrane za Hercegovinu za dejstvo na prostoru Ravno - Hutovo

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 31. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na prostoru Foča - Trnovo

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačka oklopna kola i kamione na putu Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačko-ustaške snage na prostoriji Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

Relacija štaba 10. hercegovačke brigade od 3. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na sektoru Nevesinja

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 4. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za Čapljinu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 2. korpusa za angažovanje 29. NOU divizije u rejonu Mostara

Avizonaređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 8. korpusa za likvidaciju svih neprijateljskih uporišta u rejonu Mostara

Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 6. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Mostar

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Bunu i Blagaj

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar - Široki Brijeg i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru

Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Mostara

Zapovijest Štaba 26. NOU divizije od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Mostar

Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Nevesinja

Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Mostar

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u selima Raštani, Cim, Kazan, Vihovići i ILić u mostarskoj operaciji

Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Nevesinje - Mostar

Vanredni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1945. o oslobođenju Mostara, glavnog grada Hercegovine

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. hercegovačke omladinske brigade za dejstvo na komunikaciji Konjic - Ostrožac

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Čapljine i Mostara

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Bune i Blagaja

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. februara 1945. Štabu 8. korpusa za dalja dejstva posle oslobođenja Mostara

Izvještaj štaba 29. divizije od 19. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o oslobođenju Nevesinja i Mostara

Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 19. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima za vrijeme napada na Nevesinje, široki Brijeg i Mostar

Izvještaj štaba 11. hercegovačke brigade od 20. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 20. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na prostoru Nevesinje - Mostar - Konjic

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o uočenim slabostima sadejstva avijacije i kopnenih snaga u mostarskoj operaciji i predloži za uspešniju saradnju u narednim borbenim dejstvima

Izvještaj Štaba 9. divizije od 21. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Mostara

Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 21. februara 1945. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Širokog Brijega i Mostara

Izvještaj Štaba 9. divizije od 22. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Široki Brijeg - Mostar

Izvještaj Štaba 8. korpusa NOVJ od 25. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju zapadne Hercegovine i Mostara

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 25. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Rama - Ostrožac

Izvještaj Štaba 19. divizije od 27. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Mostara

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 27. februara 1945. štabovima 12. hercegovačke brigade i Brigade narodne odbrane za Hercegovinu da očiste prostor Cvrsnica - Rakitno od ustaških ostataka

Izvještaj Štaba 29. divizije od 28. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Mostar - Konjic - Ivan-Sedlo

Pregled brojnog stanja 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 28. februara 1945. godine

Pismo političkog komesara 29. udarne divizije JA od 1. marta 1945. političkim komesarima potčinjenih brigada o uspesima i nedostacima u mostarskoj operaciji i o zadacima za, njihovo otklanjanje

Naredba 13. hercegovačke brigade od 3. marta 1945. o formiranju artiljerijske brigade 29. udarne divizije JA

Mesečni izveštaj političkog komesara 14. hercegovačke omladinske udarne brigade od 3. marta 1945. političkom komesaru 29. udarne divizije JA o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnoj delatnosti u brigadi

Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 18. marta 1945. Štabu 11. hercegovačke udarne brigade da jednim bataljonom izbije na prostor Umoljani i da izvrši napad ka Umčanima

Uputstvo Kulturno-prosvetne sekcije Propagandnog odseka 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije JA od 31. marta 1945. kulturno-prosvetnim odborima bataljona o kulturno-prosvetnom i propagandnom radu u jedinicama

Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 5 aprila 1945 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 aprila 1945 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

Izveštaj rukovodioca omladine 12. udarne brigade od 29. aprila 1945. rukovodiocu omladine 29. udarne divizije JA i Oblasnom odboru Ujedinjenog saveza Antifašističke omladine Jugoslavije za Hercegovinu o rezultatima takmičenja u brigadi

Izveštaj Komande aerodroma Mostar od 2. jula 1945. Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o dejstvima Mostarske eskadrile u toku maja 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Opismenjavanje naroda u ratu 1. tenkovska brigada NOVJ Kalinovik Metković Politički komesari u NOR-u 2. lovačka eskadrila NOVJ Vermaht u Jugoslaviji Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Trebinje 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 4. dalmatinska udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 13. hercegovačka udarna brigada Partizanska avijacija 11. hercegovačka udarna brigada Foča Britanija i Jugoslavija Sarajevo Završne operacije u Jugoslaviji 26. dalmatinska divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Čapljina 12. hercegovačka udarna brigada Kalinovički partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Široki Brijeg Konjic 9. brdska divizija NDH Posušje 9. dalmatinska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Mostarska operacija 6. italijanski armijski korpus 2. udarni korpus NOVJ 6. crnogorska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Borbe u Hercegovini 1944. 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Gacko Štampa u ratu Omladina u ratu Mostar USAOJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Nevesinje Diverzije u oslobodilačkom ratu Goražde 10. hercegovačka udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ 9. ustaški stajaći djelatni zdrug