🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Hrvatskoj 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 980 hronoloških zapisa, 2656 dokumenata i 96 fotografija.

Događaji

0. 1. 1942 VŠ NOP odreda Jugoslavije uputio GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu u vezi sa razvojem NOB-a u Hrvatskoj. Direktivom je celo područje Hrvatske podeljeno na četiri operativne zone i svakoj zoni je orijentirno određen broj NOP odreda. VŠ je naredio: partizanska dejstva proširiti na celu teritoriju Hrvatske; glavnim snagama dejstvovati na komunikacijama; pojačati rad na učvršćenju NOP odreda; više politički raditi u jedinicama i s narodom; ne primati frontalne borbe; veće napore ulagati u uvlačenje hrvatskog stanovništva u partizanske jedinice.

0. 1. 1942 VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ uputili CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu: od sitnijih akcija preći na koordinirane akcije nekoliko partizanskih jedinica radi osvajanja oružja i municije, u koju svrhu iskoristiti i nezadovoljstvo u jedinicama NDH; proširiti slobodnu teritoriju u Lici i Kordunu; narodu objašnjavati izdajničku ulogu Vladimira Mačeka i Ante Pavelića NO; odbore ne opterećivati vojnim zadacima; čuvati kadrove; prikupiti oko 300 najboljih boraca iz Hrvatske koji bi u datom momentu ušli u sastav 1. proleterske NOU brigade.

0. 1. 1942 Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

0. 1. 1942 Formiran SK KPH za Ogulin, koji je obuhvatao partijske organizacije u selima Dubravama, Gomirju, Vitunju i Drežnici.

0. 1. 1942 U Kastvu (kod Rijeke) formiran odbor NOF-a, sa 4 rejonska odbora.

0. 1. 1942 U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

0. 1. 1942 U Kordunu ustaše popalile oko 2000 kuća u selima Prkosi, Moravci, Sjeničak, G. i D. Sjeničak, Dugo Selo, Stipan, Šljivovac, V. i M. Trepča, Ostrožin, Kirin i Bović.

0. 1. 1942 U s. Graduši održana prva sreska konferencija delegata seoskih (mesnih) NO odbora sreza Petrinja, na kojoj su izabrani predsednici opštinskih NO odbora i predsednik SNO odbora.

0. 1. 1942 Partijska organizacija u Rijeci po celom gradu ispisala antifašističke parole na italijanskom jeziku, sa znakom srpa i čekića.

1. 1. 1942 U Baniji izišao prvi broj lista -Vijesnik Nacionalno-oslobodilačke fronte za Baniju-.

3. 1. 1942 Na planini Papuku ustaše popalile i opljačkale sela Gornji Vrhovce, Kantarovce, Kruševo, Šušnjare, Cicvare, Grđevicu, Bjelajce i druga i pri tome žive ljude bacali u vatru.

3. 1. 1942 Između s. Bilog Briga i s. Vagnja (na putu Sinj-Livno) Kamešnička partizanska četa napala italijanski autobus i 4 kamiona i zarobila 10 italijanskih vojnika.

5. 1. 1942 Kod Plasa (na pruzi Ogulin-Rijeka) 2. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda izvršio diverziju, te je saobraćaj obustavljen 20 časova.

6. 1. 1942 U zaseoku Grulovićima (kod Kistanja), po odluci OK KPH za severnu Dalmaciju, od partizanskih udarnih grupa u Bukovici i novodošlih boraca formiran Bukovički NOP odred. [U izveštaju Štaba Dalmatinskog NOP odreda od 19. III 1942. taj odred se naziva Bukovičkom partizanskom četom.]

6. 1. 1942 U s. Rudenici (opština D. Primišlje) formiran seoski NO odbor.

7. 1. 1942 U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

12. 1. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli Vojnić. Zarobljeno 410, poginulo 30 i ranjeno 37 domobrana. Zaplenjeno: 6 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 350 pušaka, 3 minobacača i 35.000 metaka.

12. 1. 1942 Između Plasa i Meje (na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napale neprijateljski transportni voz i uništile lokomotivu i nekoliko vagona.

13. 1. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku imenovan Štab Slavonskog partizanskog bataljona.

13. 1. 1942 Delovi Sinjskog NOP odreda napali žand. st, u s. Muću (kod Sinja) i posle šestočasovne borbe zauzeli Opštinu, Poštu, Finansijsku upravu i žand. stanicu. U podne su partizani mesto napustili.

13. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao naredbu br, 4: o prijavljivanju dobrovoljaca za 1. proletersku NOU brigadu.

15. 1. 1942 CK KPH izdao proglas narodima Hrvatske: poziva ih da se, sa svim ostalim slobodoljubivim narodima, odlučno bore protiv fašističkih okupatora.

15. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda uputstvo o regulisanju odnosa sa OK KPH za Hrvatsko primorje i o rešavanju tekućih zadataka.

15. 1. 1942 U Splitu pripadnici NOP-a ubili Antonija Hofmana, funkcionara fašističke stranke u tom mestu, koji je mučio uhapšene komuniste i rodoljube.

15. 1. 1942 Na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka (između Plasa i Zlobina), delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i nekoliko vagona, te je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

17. 1. 1942 U Vojniću formiran Okružni NO odbor za Kordun.

18. 1. 1942 Partizani Solinskog NOP odreda bacili bombu u oficirsku menzu u Solinu, te ubili 2 i ranili 14 italijanskih oficira. Za odmazdu, italijanske vlasti su u Splitu ubile 12 talaca i uhapsile 200 lica.

18. 1. 1942 U Vukovaru ustaški pokretni preki sud osudio na smrt 19 rodoljuba.

19. 1. 1942 Kod s. Svinjice (blizu Kostajnice) delovi Banijskog NOP odreda napali neprijateljsku patrolu od 30 ustaša i 8 žandarma, naneli joj gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih i prinudili je da se povuče.

19. 1. 1942 U blizini Bribira (kod Novog) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda razbili žandarmerijsku patrolu od 41 žandarma; poginulo 14, zarobljeno 16 i ranjeno 5 žandarma.

19. 1. 1942 Delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz kod Fužina (na žel. pruzi Ogulin-Rijeka). Pruga je oštećena, a saobraćaj prekinut 6 sati.

20. 1. 1942 Sekretar OK KPH za Karlovac poslao Centralnom komitetu KPH izveštaj o raspuštan ju SK KPH za Vrginmost zbog šovinističkih shvatanja i oportunizma nekih članova SK, organizovanju desetodnevnog partijskog kursa, izdavanju lista -Naša borba-, merama za popularizaciju i formiranje Saveza mlade generacije itd

20. 1. 1942 PK KPH za Dalmaciju izvestio CK KPH o brojnom stanju partijskog članstva i partijskih komiteta u pojedinim srezovima, hapšenju većeg broja članova KPJ od strane italijanske vlasti u Splitu, uspostavljanju kontakta sa predstavnicima bivših građanskih političkih partija itd.

21. 1. 1942 Jedinice 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzele s. Jasenak (kod Ogulina) i zarobile 72 domobrana i žandarma.

21. 1. 1942 Kod s. Poloja (blizu Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda zarobili 22 domobrana i zaplenili 26 pušaka i 1 p. mitraljez.

22. 1. 1942 U kostajničkom zatvoru, posle trodnevnog mučenja, ustaše umorile člana CK KPH Anku Butorac, narodnog heroja.

23. 1. 1942 Kod s. Hrv. Blagaja (blizu Slunja) delovi 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napali odred domobrana i žandarma. Poginulo 5 domobrana.

24. 1. 1942 Kod Klanca (kose između s. Turjanskog i s. Crne Vlasti) jedinice bataljona -Marko Orešković- odbile napad delova italijanske divizije -Lombardija-.

24. 1. 1942 Partizani iz Graca (kod Makarske) izveli prvu akciju na moru, u kojoj su zarobili okupatorski jedrenjak -Merkur- sa oko 90 tona razne hrane.

24. 1. 1942 Kod Popovog mosta (na putu Zrin-Divuša, blizu Kostajnice), 2. bataljon Banijskog NOP odreda iz zasede napao ustaše i naneo im gubitke. U borbi je poginuo i komandant 2. bataljona Miloš Čavić, narodni heroj.

25. 1. 1942 Domobranska posada iz s. Obljaja (kod Gline), pod pritiskom delova Banijskog NOP odreda, povukla se u Glinu, uz prihvat tamošnjih ustaša.

25. 1. 1942 U Vojniću održan veliki manifestacioni zbor omladine vojničkog sreza. Zboru je prisustvovalo preko 3.000 omladinaca i omladinki.

26. 1. 1942 Politički komesar Kordunaškog NOP odreda izdao direktivu političkim komesarima bataljona: učvršćivati bratstvo i jedinstvo Hrvata i Srba.

26. 1. 1942 Kod Podgarića (blizu Čazme) 3. četa Slavonskog partizanskog bataljona odbila napad ustaša i domobrana i prinudila ih na povlačenje.

26. 1. 1942 U s. Koritima (kod Sinja) italijanske vlasti streljale sekretara SK KPH za Sinj Tadiju Anušića, narodnog heroja.

26. 1. 1942 Formiran Okružni odbor AFŽ-a za Kordun.

26. 1. 1942 Kod ž. st. Blatuše (između Topuskog i Vrginmosta) 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda razrušio prugu na četiri mesta i pokidao tt veze u dužini od 3 km.

27. 1. 1942 Kod s. Podgorja i s. Perne jedinice 3. bataljona Kordunaškog NOP odreda odbile napad ustaša i italijanskih vojnika i prinudile ih na povlačenje u pravcu Topuskog. Neprijatelj je tom prilikom zapalio 18 kuća u s. Podgorju i 30 kuća u s. Blatuši.

28. 1. 1942 U s. Majskom Trtniku (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu.

28. 1. 1942 Odbor NOF-a za Kordun izdao uputstvo za rad sreskih, opštinskih i seoskih odbora NOF-a.

29. 1. 1942 Prvi bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda razoružao žand. st. u s. Alanu (kod Senja). Zarobljeno 19 žandarma i zaplenjeno 19 pušaka.

0. 2. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, Kordunaški NOP odred reorganizovan u dva odreda: od 1. i 4. bataljona formiran 1. kordunaški a od 2. i 3 bataljona 2. kordunaški NOP odred. Formiran je i Štab Grupe kordunaških NOP odreda.

0. 2. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz s. Zbijega (kod Slunja) u zaselak Tomić kod s. Drežnice (blizu Ogulina).

0. 2. 1942 Štab NOP odreda za Slavoniju uputio letak domobranskim vojnicima, podoficirima i oficirima: govoreći o nedelima Pavelića i okupatorskih snaga u našoj zemlji, on ih poziva da stupaju u redove partizanskih jedinica.

0. 2. 1942 Izabran SNO odbor za srez Glinu.

0. 2. 1942 Izabran SNO odbor za srez Dvor.

0. 2. 1942 Formiran SK KPH za Novi.

0. 2. 1942 U selima Tržiću i Ključu (kod Slunja) formirani seoski NO odbori.

1. 2. 1942 U Vojnicu (na Kordunu) izašao prvi broj -Glas Korduna-, organa Odbora NO fronta Korduna.

2. 2. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

3. 2. 1942 Između s. Ledenice i s. Batera (kod Novog) delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede žandarme: ubili 2 i zarobili 4 žandarma; zaplenili 6 pušaka i drugu opremu.

4. 2. 1942 U s. Kokočaku (kod Podrav. Slatine) ustaše ubile sekretara OK KPH za Bjelovar Vasu Vostrela, narodnog heroja.

4. 2. 1942 U Kordunskom Leskovcu formiran opštinski NO odbor.

5. 2. 1942 Na Papuku otpočele trodnevne borbe u kojima je 2. četa Slavonskog partizanskog bataljona razbila delove domobranskog 5. pešadijskog puka, ojačane ustaškim posadama iz Slav. Požege, N. Gradiške i Pakraca.

6. 2. 1942 Štab Grupe kordunaških NOP odreda poslao političkim komesarima NOP odreda uputstvo o razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i o raskrinkavanju neprijateljske propagande.

7. 2. 1942 Četvrti bataljon 1. kordunaškog NOP odreda zauzeo s. Lasinju (kod Vrginmosta) i naneo neprijatelju gubitke.

7. 2. 1942 U s. Cerovcu (kod Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napala ustaše i time sprečila dalje ubijanje stanovništva, paljenje kuća i pljačku imovine.

7. 2. 1942 Ustaše, domobrani i žandarmi spalili s. Komogovinu (kod Kostajnice).

9. 2. 1942 Kod s. Batnoga (blizu Cetingrada) 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao italijansku kolonu, ubio 7 i zarobio 42 italijanska vojnika i oficira i zaplenio mnogo ratne opreme.

10. 2. 1942 U s. V. Šušnjari (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda napala domobrane iz zasede i nanela im gubitke od 5 mrtvih i 1 ranjenog vojnika i zaplenila 9 pušaka.

12. 2. 1942 Štab 2. kordunaškog NOP odreda izdao potčinjenim jedinicama naredbu o postupku pri rekviziciji, o rezervi hrane i o organizaciji sanitetske službe.

12. 2. 1942 Na mestu zvanom Vablje (između Dugog Rata i Omiša) partizanska udarna grupa -Dugi Rat- napala italijanske vojnike koji su vodili zatvorenike, ranila dva neprijateljska vojnika, oslobodila četvoricu uhapšenih i zaplenila 1 pušku.

12. 2. 1942 U Kordunu izašao prvi broj -Naše borbe-, organa OK KPH za Karlovac.

14. 2. 1942 Kod s. Cetine (blizu Knina) partizani Svilajske čete napali domobransku patrolu iz s. Kijeva i zarobili 9 domobrana.

15. 2. 1942 U s. Močilima (kod Slunja) formiran opštinski NO odbor.

19. 2. 1942 U jednoj pećini blizu Splita, u borbi protiv žandarma, poginuo sekretar Gradskog komiteta SKOJ-a za Split Đermano Senjanovie, narodni heroj.

21. 2. 1942 U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

21. 2. 1942 Foftniran Opštinski NO odbor D. Primišlje (kod Slunja).

22. 2. 1942 Na putu Slunj-Primišlje delovi Grupe kordunaških NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, zarobili 50 italijanskih vojnika i zaplenili 70 pušaka, 2 p. mitraljeza i 2 mitraljeza.

22. 2. 1942 Između s. Rogulja i s. Lotina (kod Kostajnice) delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda oborili domobranski avion.

22. 2. 1942 U Tounjskom Tržiću (kod Slunja) 3. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao i zarobio 22 domobrana sa oružjem.

22. 2. 1942 Na pl. Svilaji Svilajska partizanska četa odbila napad delova italijanskog garnizona iz Sinja.

23. 2. 1942 Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda ušle u V. Kladušu, pošto su je italijanski vojnici i žandarmi napustili.

24. 2. 1942 Selo Primišlje (kod Slunja) zauzeo 2. kordunaški NOP odred, a žandarmerijska pogađa i italijanske jedinice su se povukle u pravcu Ogulina.

26. 2. 1942 Na Bukovici, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, od boraca Bukovičkog NOP odreda, formiran Bukovički partizanski bataljon (nazivan i Severnodalmatinskim bataljonom), jačine 57 boraca.

26. 2. 1942 Na Begovači (na Psunju) otpočeo kurs za komandire partizanskih četa. Nešto kasnije su kursisti premešteni na Gradinu, više s. Bobara (kod Pakraca), ali ni tamo zbog neprijateljskog napada kurs nije završen.

26. 2. 1942 Formiran Opštinski NO odbor G. Primišlje (kod Slunja).

27. 2. 1942 U s. Badljevini (kod Pakraca) 1. četa Slavonskog partizanskog bataljona razoružala domobrane i zaplenila 27 pušaka, 29 bombi i 1.500 metaka, a zgradu opštine i pošte demolirala i arhivu spalila.

27. 2. 1942 Na pl. Mosoru, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, formirana Mosorska partizanska četa.

28. 2. 1942 U s. Bedekovčini (kod Krapine) održan prošireni plenum OK KPH za Krapinu na kome je iznet i usvojen plan za dizanje ustanka u Hrvatskom zagorju.

0. 3. 1942 Na Kalniku, odlukom OK KPH za Varaždin, od boraca varaždinskog i bjelovarskog okruga formirana Kalnička partizanska četa.

0. 3. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana Proleterska četa Korduna.

0. 3. 1942 U selima Muću, Milešini i Pribudama (kod Splita) formirani seoski NO odbori.

0. 3. 1942 U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

0. 3. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana Primorsko-goranska proleterska četa.

0. 3. 1942 U s. Trnovcu (kod Gline) održana omladinska konferencija za srez Glinu, na kojoj je izabrano omladinsko rukovodstvo za taj srez.

0. 3. 1942 U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Komunist- organa OK KPH za Hrvatsko primorje.

0. 3. 1942 Na području sreza Kastav formirani seoski NO odbori i SNO odbor.

1. 3. 1942 Delegat CK KPJ Vladimir Popović uputio CK KPJ izveštaj o situaciji u Hrvatskoj (o oslobođenju Vojnića, Veljuna i Jasenka) i o sprovođenju u život direktive VŠ, o formiranju novih jedinica i operativnih zona na teritoriji Hrvatske.

3. 3. 1942 Ustaše napale s. Dragotinu (kod Gline) i ubile 50 ljudi, a još više njih ranile.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Zabeleška Političkog odeljenja Nemačkog poslanstva u Zagrebu sa podacima o zločinima ustaša nad pravoslavnim stanovništvom u NDH od maja 1941. do 4. maja 1942. godine

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knina

Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama u drugoj polovici prosinca i namjerama komande

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 30. rraia 1942. o napadu partizana na domobransku posadu u Krajiškom Grabovcu

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od početka 1942. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi neosposobljavanja ceste Grahovo—Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba

Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. partiskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji posle Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partiskih organizacija i partizanskih odreda

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ početkom siječnja 1942 god. partijskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji poslije Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 13. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu Svilajske čete na oružničku postaju Muć

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Hrvatska)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Hrvatsko Primorje)

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Izvještaj delegata vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od siječnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

Izveštaj Komande karabinijera Dalmacije od 19. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti partizana u provinciji Kotor

Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen CKKPH o izdacima za mjesec siječanj 1942. godine

Obračun Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za siječanj 1942. godine

Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih snaga i vojno-političkoj situaciji na području odreda

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji

Izvještaj Makse Bace od 2. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

Izvještaj Maksa Baće od 2. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju br. 124 od 2. siječnja 1942. o otporu radnika i činovnika talijanskom okupatoru u Splitu

Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici

Izvještaj Maksa Baće od 4 Siječnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj - Livno

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

Pismo Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 siječnja 1942 god. komandi Kordunaškog NOP odreda o prvim rezultatima borbi oko Korenice

Izvještaj Maksa Bace od 4. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj—Livno

Izvještaj komande Dalmatinske čete od 6 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

Izvještaj Komande dalmatinske čete od 6. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

Izvještaj Odreda Sloga Centralnom komitetu KP Hrvatske o akciji izvršenoj 3. I 1942. godine kod Garešnice

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvedenim akcijama i stanju na području odreda

Izvještaj komandanta 2. pješačke divizije od 8. januara 1942. Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o strijeljanju saradnika NOP u Crikvenici na osnovu presude talijanskog ratnog suda

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 9. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Klisu

Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9. siječnja 1942. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj—Livno

Izvještaj Kraljevske kvesture Zadar od 10. siječnja 1942. Upravi policije Guvernatora Dalmacije u uništenju 50 telefonsko-telegrafskih stupova kod Radučića

Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. siječnja 1942. o političkoj situaciji u gradu u proteklih deset dana

Dnevni izvještaj Ravnateljstva ustaškog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe u Zagrebu o uhićenicima 9. i 10. siječnja 1942. godine

Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Hrvatskoj

Izvještaj načelnika Općeg pravobranilaštva Specijalnog suda za Dalmaciju od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ustrojstvu i radu suda

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o aktivnosti ustanika na području Kistanja

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o prijavljivanju dobrovoljaca za Prvu proletersku NOU brigadu

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o borbama i akcijama partizana koncem 1941 i početkom 1942 godine

Naredba o formiranju Slavonskog NOP bataljona od 13 siječnja 1942 godine

Izvještaj Ante Jonića od 13. siječnja 1942. o situaciji u Kninskoj krajini

Depeša Kvesture Kotor od 13. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o partizanskim akcijama na području Herceg-Novog i represivnoj akciji italijanske artiljerije na naseljena mesta Svrčuge, Bijelići i Lepetić

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama

Brojno stanje Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 godine

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 siječnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o osnovnim nedostacima na terenu i stanju jedinica u Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju

Izvještaj šefa Kabineta guvernera Dalmacije od 14. siječnja 1942. o situaciji u Kistanju

Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za rješavanje tekućih zadataka i regulisanje odnosa sa Okružnim komitetom KPH Primorje

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji na Kordunu

Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Kordunaškog NOP odreda od 15. januara 1942. godine

Naredba komandanta NOP odreda Korduna i Banije od 15. januara 1942. o pohvali jedinica 1. bataljona u akciji na Vojnić

Izvještaj Guvernera Dalmacije od 15. siječnja 1942. Mussoliniju o ubojstvu splitskog fašističkog funkcionera Antonija Hoffmana

Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 15. siječnja 1942. federalnom sekretaru u Zadru o upućivanju 426 rodoljuba iz Skradina u internaciju

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 siječnja 1942 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda o iskustvima stečenim prilikom blokade Korenice

Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o ubojstvu fašiste Hoffmana u Splitu

Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH za Sinj, od 17. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Okružnog komiteta KPH za Sinj, od 17. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 17. siječnja 1942. Guver. natoratu Dalmacije o aktivnostima komunista u Kistanju i Đevrskama

Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila Omiš od 17. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina o vojno-političkoj i prehrambenoj situaciji na području Župe

Depeša Kvesture Kotor od 17. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na Mrcine i na auto-kolonu koja se kretala putem Trebinje Bileća

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Sinj od 18. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o upućivanju boraca u NOP odrede i o situaciji u Sinju

Pismo Svilajskog NOP odreda od 18. siječnja 1942. glavaru sela Maovice u kome se objašnjava cilj NOB

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 18. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju komunista u Splitu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj bombi na oficirsku menzu u Solinu

Izvještaj Ravnateljstva Župske redarstvene oblasti u Petrinji od 19. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu 2. čete 3. bataljona NOP odreda Banije na Oružničku postaju Bijelnik i željezničku stanicu Hrastovac

Naređenje Mussolinija od 19. siječnja 1942. o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti o pitanju javne sigurnosti i poretka u provincijama Zadar, Split, Kotor i Ljubljana

Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju tt stupova na liniji Radučić—Knin

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o oružanoj borbi i političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji i stanju partijske organizacije na Kordunu

Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 20. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima krajem decembra 1941. i u prvoj polovini januara 1942. godine

Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Kistanja

Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 20. siječnja 1942. prefektu Splita o događajima u gradu proteklih deset dana

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 128 od 23. siječnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izveštaj prefekta Rijeke od 24. januara 1942. podsekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova o političkoj situaciji u Rijeci i Sušaku

Izvještaj Generalštaba kopnene vojske od 24. siječnja 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u NDH i o pronjemačkoj orijentaciji rukovodstva NDH

Izveštaj Prefekture Kotor od 24. januara 1942. guverneru Dalmacije napadu partizana na kombinovanu kolonu vojnika i karabinijera kod Perovića

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 25. siječnja 1942. povjereniku pri Izvanrednom sudu za Dalmaciju o aktivnosti komunista u Splitu

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH

Izvještaj Štaba Drugog bataljona Banijskog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. Štabu odreda o akciji na cesti Zrin - Divuša

Direktiva političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. političkim komesarima bataljona o potrebi učvršćivanja jedinstva između Hrvata i Srba

Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o borbama s ustanicima u Dugopolju

Izvještaj Velike župe Cetina od 26. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o početku suđenja Tadiji Anušiću i drugim rodoljubima u Sinju

Izveštaj nemačkog Štaba za vezu pri Komandi 2. italijanske armije od 26. januara 1942. o gledištima komandanta ove armije za likvidiranje glavnih ustaničkih žarišta na teritoriji Jugoslavije 

Izvještaj političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 27 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u bataljonima i političkoj situaciji na terenu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 129 od 27. siječnja 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

Telegrafski izvještaj Općeg upravnog povjereništva na Sušaku o 27. siječnja 1942. o strijeljanju talaca u Splitu zbog atentata na talijanske oficire

Uputstvo Odbora NOF za Kordun od 28 siječnja 1942 god. za rad kotarskih, općinskih i seoskih odbora

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o povećanoj aktivnosti komunista u provinciji Zadar

Izvještaj Prefekture u Splitu od 28. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o poduzetim mjerama sigurnosti i njenim nedostacima u Splitu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Slavoniji 1942. Borbe u Lici 1942. Knin 1. slavonski partizanski odred Omiš Makarska Šibenik Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Brač Slunj Gračac Četnici u drugom svetskom ratu 3. lička proleterska udarna brigada Pakrac Italijanski zločini u Jugoslaviji Rijeka 1. proleterski bataljon Hrvatske Vrhovni štab NOVJ 2. kordunaški partizanski odred Bjelovar Livno 1. lička proleterska udarna brigada 2. italijanska armija Narodni heroji Jugoslavije Karlovac Korčula Hrvatsko domobranstvo 12. slavonska proleterska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Vodice Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito 2. primorsko-goranski partizanski odred Omladina u ratu Topusko 8. banijska udarna brigada 18. italijanski armijski korpus 8. kordunaška divizija NOVJ Glina Zasede u oslobodilačkom ratu Kalnički partizanski odred Glavni štab Hrvatske 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Split Zadar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Moslavački partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Dinara Hvar Italija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Vojnić Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Hrvatska Kostajnica Sinj Ante Pavelić Primorsko-goranski partizanski odred Ogulin Zagreb Borbe za Livno 1942. Operacija Bijela Banijski partizanski odred Operacija Velika Kapela Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Štampa u ratu Komunistička partija Hrvatske 1. kordunaški partizanski odred Srednjodalmatinski partizanski odred 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Narodno oslobodilački odbori 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 5. italijanski armijski korpus Centralni komitet KPJ