🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Hrvatskoj 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 1447 hronoloških zapisa, 3152 dokumenata i 153 fotografija.

Događaji

0. 1. 1944 Po odobrenju vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, na o. Vis stigao britanski Armijski komandos br. 1.

0. 1. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

0. 1. 1944 U s. Sesvetskom Kraljevcu (kod Zagreba) ustaše obesile člana OK SKOJ-a za Zagreb Slavka Stančića Jureka, narodnog heroja.

0. 1. 1944 Seoski NO odbor u s. Račjoj Vasi (u Istri) otvorio hrvatsku školu, koju je pohađalo 77 učenika.

0. 1. 1944 U Lici, po naređenju Operativnog štaba za Liku, formiran Lički NOP odred.

1. 1. 1944 Kod s. Medara i s. Trnave (blizu Nove Gradiške) jedinice 12. divizije NOVJ napale kolonu nemačkog 901. motorizovanog puka. Uništeno 5 kamiona i oštećena 2 tenka. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 2 zarobljena a jedinice 12. divizije NOVJ 7 mrtvih i 11 ranjenih.

1. 1. 1944 Jedinice Diljskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Dragovcima (kod Slavonske Požege).

1. 1. 1944 Između s. Turopolja i s. Pešćenice (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem uništili lokomotivu i 3 vagona.

1. 1. 1944 U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

2. 1. 1944 U Karlovac stigao iz Austrije Štab novoformirane nemačke 392. legionarske divizije (do 14. januara stigle su i sve njegove jedinice).

2. 1. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada jedinice 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušile železničku prugu i uništile 1 lokomotivu i 3 vagona oklopnog voza koji je tom prilikom naišao.

2. 1. 1944 Na železničkoj pruzi s. Caglin-Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda srušile 1000 m pruge i 4000 m tt veza.

3. 1. 1944 Nemačke snage iz Sinja izvršile iznenadan napad na pozadinske delove 20. divizije NOVJ u s. Biteliću, ubivši 13 i zarobivši 11 boraca i zaplenivši izvesnu količinu oružja, municije i drugog materijala.

3. 1. 1944 Kod s. Prijeke i s. Svračice, iz zasede, 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala nemačke delove iz Gline, razbila ih i prinudila na povlačenje u pravcu Gline, onemogućivši im pljačku sela. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih, a zaplenila je 3 minobacača sa 59 mina, 1 mitraljez i drugu ratnu opremu.

3. 1. 1944 Jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske porušile 800 m železničke pruge Karlovac - ž. st. Draganići i 2 mosta u s. Stančaki (kod Jastrebarskog).

3. 1. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe južnodalmatinskih NOP odreda.

3. 1. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak -Kastriotio-.

3. 1. 1944 Između s. Ašikovca i s. Knešca jedinice Požeškog NOP odreda porušile 1,5 km pruge Pleternica-Caglin i 2 km tt veza.

4. 1. 1944 Delovi 32. divizije NOVJ zauzeli ustaško-domobranska uporišta u s. G. Batinu i s. Belecu i prinudili posade na povlačenje prema Zlataru.

4. 1. 1944 Delovi 1. pešadijskog puka i tenkovske grupe Pavelićeve gardijske brigade, s jednom haubičkom baterijom, napali 3. bataljon Kalničkog NOP odreda u Varaždinskim Toplicama i zauzeli ovo mesto.

4. 1. 1944 Jedinice Daruvarskog NOP odreda zauzele s. Subocku (kod Pakraca) koju je branila 1. četa 3. bataljona domobranskog 8. brdskog puka, ojačana SS policijom iz Lipika.

4. 1. 1944 Jedinice 1. i 2. bataljona Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ odbile napad 1. bataljona domobranskog 8. brdskog puka iz Pakraca na sela Korita i Lovsku.

4. 1. 1944 Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušila prugu i nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona.

5. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku u vezi sa održavanjem II omladinskog kongresa: ističe da vojnička situacija još ne dozvoljava održavanje kongresa; pripreme za kongres treba i dalje nastaviti; traži da se primerci omladinske štampe šalju u VŠ NOV i POJ.

5. 1. 1944 Kod s. Čeglje (blizu Karlovca), iz zasede, dva bataljona Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

5. 1. 1944 Treći bataljon 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Prevršca i s. Mečenčana i prinudio ih na povlačenje u pravcu Kostajnice. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 9 ranjenih vojnika, a jedinice 3. brigade 2 mrtva i 2 ranjena borca.

5. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Turopolja (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog hataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i dva nemačka transportna voza: uništili 1 lokomotivu i 7 vagona, a oštetili 3 vagona i 1 lokomotivu.

5. 1. 1944 Kod ž. st. Mahično delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Karlovac-Ozalj, veliki betonski bunker i zgradu železničke stanice.

5. 1. 1944 Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda Bjelovarskog vojnog područja.

5. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: da deo opreme pristigle sa o. Visa doturi jedinicama pri VŠ; da prihvati ranjenike iz Slovenije i da ih, u sporazumu sa GŠ NOV i PO za Sloveniju, uputi u Italiju ili zadrži na svom području.

6. 1. 1944 Otpočeo napad jedinica 32, divizije NOVJ na Zlatar, u kome je bila 7. četa Zagrebačkog ustaškog pripremnog bataljona. U borbama do 9. januara mesto nije zauzeto zbog pristiglih jakih ustaško-domobranskih i nemačkih pojačanja iz Zagreba, s. Marije Bistrice i D. Stubice.

6. 1. 1944 Neretvanski NOP odred napao ustašku posadu u s. Kominu (kod Metkovića): poginula 2 a zarobljeno 12 ustaša. Zatim je uništio uređaje na ž. st. Komin, a na Neretvi potopio putnički brod NDH -Sv. Nikola-.

6. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. istarski partizanski bataljon.

6. 1. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. brigada 13. divizije NOVJ preimenovana u 2. brigadu Operativnog štaba za Liku.

7. 1. 1944 Posle šesnaestočasovne borbe 2. i 4. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ savladali nemačku, ustašku i domobransku posadu pored Globorničkog mosta (kod Ogulina). Neprijatelj je imao 65 mrtvih, 25 ranjenih i 104 zarobljena vojnika. Uništeno je 20 oklopnih vagona i sav materijal za gradnju mosta. Zaplenjeno je 80 pušaka, 3 automata, 11 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 60 mina, 130 bombi, 20.500 metaka, 110 ćebadi i druga oprema.

7. 1. 1944 U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

7. 1. 1944 Na o Braču grupa boraca Bračko-šoltanskog NOP odreda zarobila 12 nemačkih vojnika.

7. 1. 1944 Prvi pešadijski puk i tenkovska grupa Pavelićeve gardijske brigade, s vodom brdskih topova, prodrli u s. Ivanec (kod Križevaca) i spalili ga.

8. 1. 1944 U šumi Kljuki (kod Pokupskog), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 2. i 3. bataljona Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 1. bataljona -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda formirana brigada -Franjo Ogulinac Seljo-.

8. 1. 1944 Na o. Ist se iskrcalo oko 300 nemačkih vojnika s namerom da pronađu posadu nasukanog nemačkog minopolagača -Mosor-. Pošto su posadu već bile zarobile jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ nemački vojnici su uhapsili 52 muškarca od 18 do 60 godina, te ih ukrcali na brodove i sproveli u Zadar.

8. 1. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u selima: Prekopi, Kihalcu, Novom Selu, Praćnu i Mošćenici (kod Gline), ali su se, posle petočasovne borbe, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Petrinje, Siska i Gline.

9. 1. 1944 Između Jastrebarskog i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni i oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

9. 1. 1944 Između s. Mahična i s. Zorkovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili železničku prugu Karlovac-Ozalj i srušili 2 mosta i 2 velika bunkera, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

10. 1. 1944 Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

10. 1. 1944 Nemački borbeni čamci zaplenili nenaoružani transportni brod Mornarice NOVJ, od 450 tona nosivosti, kojinj je iz Palerma (u Italiji) prebacivan na o. Vis materijal koji su saveznici slali jedinicama NOVJ. Brod je sproveden u Velu Luku na o. Korčuli, gde su ga saveznički avioni potopili.

10. 1. 1944 Između s. D. Dubrava i s. Generalskog Stola 2. i 4. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 2 km.

11. 1. 1944 Otpočelo prebacivanje nemačke 114. lovačke divizije iz severne Dalmacije, preko Like i Hrvatskog primorja, na italijanski front.

11. 1. 1944 Delovi 8. divizije NOVJ, posle devetočasovne borbe, zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Oštarije (kod Ogulina). Neprijatelj je imao oko 80 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 8. divizije NOVJ 4 mrtva i 19 ranjenih. Zarobljeno 150 domobrana i 2 oficira, a zaplenjeno: 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 4 automata, 199 pušaka, 150 bombi, 47.000 metaka, 1 putnički auto, 70 ćebadi i druga oprema.

11. 1. 1944 Delovi 7. udarne divizije NOVJ ušli u Glinu, iz koje su se povukli nemački vojnici, ustaše i žandarmi.

12. 1. 1944 Delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali pograničnu posadu u s. Globočici (kod Kostanjevice). Ubili su 6 i zarobili 14 nemačkih vojnika, a zaplenili: 15 pušaka, 4 automata, 1 p. mitraljez, 2000 metaka, 50 ćebadi i drugu spremu.

12. 1. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, dok su 4 vagona oštećena. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

12. 1. 1944 Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

13. 1. 1944 Delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Generalskog Stola otpočeli petodnevni napad na delove 8. divizije NOVJ i Plaščanski NOP odred u rejonu sela D. i G. Dubrava i Tounja. Do 17. januara neprijatelj je uspeo da prodre u Ogulin.

13. 1. 1944 Kod s. Izimja (na putu Karlovac-Jastrebarsko) delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali kolonu nemačke 392. legionarske divizije i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

13. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na prazi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona i oštetivši 5 vagona, u kojima je poginulo 20 i ranjeno 35 neprijateljskih vojnika.

13. 1. 1944 U Sumartinu (na o. Braču) britanska motorna torpiljarka MTB 226 potopila nemački manji trgovački brod i oštetila dvotrupnu penišu.

14. 1. 1944 Otpočeo četvorodnevni napad 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ na neprijateljsko uporište u s. Gori (na putu Petrinja-Glina) koje su branili nemački vojnici, ustaše, domobrani i žandarmi. Uporište nije osvojeno, jer je neprijatelju došlo pojačanje iz Petrinje.

14. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 4. istarski partizanski bataljon.

14. 1. 1944 Naredbom Štaba Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske, Žumberačko-pokupski NOP odred dobio nov naziv: Žumberački NOP odred.

14. 1. 1944 Višku luku bombardovalo 7 nemačkih aviona, koji su oštetili brod -Marjan- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

14. 1. 1944 Između ž. stanica Kapela-Batrina i Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda porušile 4,5 km železničke pruge i 8 km tt veza a zapalile ž. st. Sulkovce.

15. 1. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: da se II omladinski kongres odlaže do proleća zbog čestih neprijateljskih ofanziva i vremenskih nepogoda, jer pod takvim uslovima kongres ne bi dao očekivane rezultate i nalaže da se pripreme vrše na najširoj osnovi. (Ovog i sledećih dana upućene su depeše slične sadržine i ostalim štabovima i drugim podređenim štabovima.)

15. 1. 1944 Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

15. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. istarski partizanski bataljon.

15. 1. 1944 Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški transportni voz između Karlovca i s. Rečice (na pruzi Karlovac-Petrinja), uništivši lokomotivu i 2 vagona i oštetivši 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

15. 1. 1944 Jedinice 3. diverzantskog bataljona 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem pruge srušile dva teretna voza na prugama Banova Jaruga - Zagreb i Zagreb-Križevci, uništivši 1 lokomotivu i 6 vagona i oštetivši 1 lokomotivu i 12 vagona.

15. 1. 1944 Kod s. Kapele (blizu D. Miholjca) Podravska partizanska četa napala ustaše i nanela im gubitke od 11 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih.

15. 1. 1944 VŠ NOV i POJ tražio od GŠ NOV i PO za Hrvatsku obaveštenje o aerodromu na Krbavskom polju: da li je siguran; može li se pripremiti za noćno spuštanje; ima li na njemu snega.

16. 1. 1944 Između s. Caglina i Pleternice jedinice Diljskog NOP odreda porušile 7 km železničke pruge i 10 km tt veza.

16. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 1. i 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele s. Lički Osik i s. Perušić.

16. 1. 1944 Nemačke jedinice iz Slav. Broda popalile sela: Ježevik, Šušnjevce Korduševce, Klokočevik i Vrhovinu.

17. 1. 1944 U rejonu sela Umetića, Knezovljana i Blinje jedinice 2. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke kolone i nanele im gubitke od oko 30 mrtvih i 50 ranjenih vojnika. U toku borbe neprijatelj je opljačkao i zapalio sela Umetić, Knezovljane i Bijelnik.

17. 1. 1944 Kod šume Doljna dolca (blizu Slav. Broda) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale neprijateljsku motorizovanu kolonu, ali su se, posle jednočasovne borbe, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukle, zapalivši 1 tenk i oštetivši 4 tenka.

17. 1. 1944 Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ razbila četničku posadu i zauzela s. Kašić (kod Benkovca).

17. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 3. istarski partizanski bataljon.

17. 1. 1944 U s. Šemnici (kod Krapine) izabran ONO odbor za Krapinu.

18. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

19. 1. 1944 Odlukom VŠ NOV i POJ, od 32. i 33. divizije i Zapadne grupe NOP odreda formiran 10. korpus NOVJ. Operativno područje ovoga korpusa je zahvatalo teritorije dotadašnje 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske (osim Žumberka i Pokuplja), koja je formiranjem. 10. korpusa ukinuta.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

19. 1. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Kalničkog, Zagorskog i Zagrebačkog NOP odreda formirana Zapadna grupa NOP odreda 10. korpusa NOV Jugoslavije.

19. 1. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku rasformiran Štab 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

19. 1. 1944 Kod s. Brloga i s. Žute Lokve snage nemačke 114. lovačke divizije savladale otpor 3. brigade 13. divizije NOVJ i zauzele Senj.

19. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

19. 1. 1944 Na o. Hvar se iskrcao 2. bataljon 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Jedinice 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se sa o. Hvara na o. Vis.

20. 1. 1944 U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

20. 1. 1944 Jedinice 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ izvršile bezuspešan napad na s. Hrvace (kod Sinja) koje je branilo oko 300 ustaša i 40 žandarma.

20. 1. 1944 Jedinice Bilogorskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačko uporište u s. Trojstvu (kod Bjelovara), jačine 150 vojnika. [Po drugim podacima napad je izvršen 19/20. januara.]

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: sa poslednjim direktivama završena je globalna formacija na području Glavnog štaba; sada treba popunjavati jedinice i razvijati nove jedinice; podneti plan o formaciji prema datim direktivama.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: 8. korpus NOVJ dobio je od VŠ direktivu za operacije; zona dejstva ovog korpusa ide do linije Gračac-Plavno; GŠ treba da organizuje radio-vezu sa svim jedinicama 8. korpusa; načelno se ukidaju formacijske dužnosti zamenika komandanata i komandira, te ove treba razmestiti u novoformirane jedinice.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da se u Istri formiraju laki NOP odredi, iz kojih bi se kasnije razvila divizija.

21. 1. 1944 U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

21. 1. 1944 Na prostoriji Brajakovog brda, s. Begunjara, s. D. Kučevice, s. Ladešića Drage, s. Netretića (kod Karlovca) jedinice Karlovačkog NOP odreda odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 5. ustaškog bataljona i 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka iz s. D. Stativa i s. Ozlja i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

21. 1. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Rijeku, gde je oštetila tvornicu torpeda, rafineriju nafte, železničku prugu i veći broj okolnih zgrada.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava da se od postojećih ličkih partizanskih jedinica formira 35. divizija a da se pri tome ostave odredska jezgra.

22. 1. 1944 Kod s. Kokinca, iz zasede, delovi Bilogorskog NOP odreda napali domobranski transportni voz. Posle kraće borbe transport je vraćen prema Bjelovaru.

23. 1. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

23. 1. 1944 Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

23. 1. 1944 Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

23. 1. 1944 Kod ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac) jedinice 1, diverzantskog bataljona i delova Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ miniranjem uništili domobranski oklopni voz.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 16 novembra 1944-god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije

Saopćenje Štaba 3. NOP odreda Četvrte operativne zone od 11. rujna 19442. o borbama vođenim na Biokovu od 27. kolovoza do 8. rujna 1942. godine

Obavještenje komandanta Jugoistoka od 29. prosinca 1943. Vrhovnoj komandi Wermachta o planiranim operacijama protiv jedinica NOV i POJ početkom 1944.

Proglas Komande mjesta Koprivnica kojim čestita i želi sretnu novu 1944. godinu građanstvu Koprivnice

Direktiva Centralnog komiteta KP Jugoslavije od siječnja 1944. centralnim, pokrajinskim i oblasnim komitetima KPJ za budući rad rukovodstva AFŽ-a

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvace 401 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosorskog NOP odreda krajem siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Omiš o izvedenim akcijama u drugoj polovini siječnja

Izvod iz koncepta za ratni dnevnik 7. čete 893. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije za period siječanj-ožujak 1944. godine

Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od U. siječnja 1944. komandantu Dinarske divizijske oblasti o rasporedu Splitsko-šibenskog četničkog bataljona

Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor ustaša na oslobođenu teritoriju Like

Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama u siječnju 1944. godine, stečenim iskustvima u napadu na Čaglin i kritički osvrt

Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ za siječanj 1944. o vojno-političkoj situaciji na terenu, radu podređenih ustanova, brojnom stanju, naoružanju i disciplini boraca, službi veze, izvedenim akcijama i stečenom iskustvu

Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu podređenih jedinica i ustanova u siječnju 1944. god., organizacionom stanju i akcijama partizanskih straža te o postignutim rezultatima u radu sekcija i registraure

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944. godine

Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od februara 1944. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Štaba Šeste NOU divizije Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i dejstvu jedinica u januaru 1944. godine

Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o akcijama Brigade u februaru 1944. godine

Izvod iz knjige preda tih depeša Štaba Trećeg korpusa NOVJ za februar 1944. godine

Analiza operacija Šesnaeste NOU divizije izvedenih na Trebavi. Majevici i Posavini februara 1944. godine

Izvještaj Prvog stajaćeg djelatnog zdruga za januar 1944. godine

Bojna relacija Zagrebačke konjičke pukovnije za mjesec januar 1944. godine

Opšta bojna relacija Drugog zbornog područja za februar 1944. godine

Opšta bojna relacija Zapovjedništva Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1944. godine

Izvod iz operacijskog dnevnika Drugog bataljona Trinaestog puka Sedme SS divizije Princ Eugen za januar i februar 1944. godine

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 20 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Čaglin

Zapovijest Štaba Devete NO brigade Dvadesete (dalmatinske) divizije od 20 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Hrvače

Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje Cetinske i Kosovske doline i Promine od ustaša i četnika

Naređenje Štaba Desetog (Zagrebačkog) korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. štabu Prve divizije za raspored i dejstvo jedinica

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Gore i borbama na području Petrinja-Sunja-Kostajnica

Izvještaj Štaba Osme divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu Generalski Stol-Tounj

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenoj diverziji na komunikaciji Beograd-Zagreb

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 21 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugosavije o dejstvima i stanju u jedinicama i na terenu

Izvještaj Štaba Prvog haubičkog diviziona Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. o učešću u napadu na Oštarije

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 22 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu jedinica Sedme divizije na Majur, Panjane i Graboštane

Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Poreč i Kulu

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 godine

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Poreč i Kulu

Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoriji Gračac-Otrić-Srb

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kulu i Poreč

Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 23 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da posjednu lijevu obalu Cetine i spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Sinj

Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 23 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim propustima i greškama prilikom borbi na području Plešivica- Okić-Sveta Jana

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23 siječnja 1944 god. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943 godine

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvače

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Svibovca, Kutine, Brcda, Karlovca, Otočca, Obrovca i Gale

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Otočca i Livna

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Trojstvo, i borbama kod Karlovca, Gospića, Otočca, Glamoča i Livna

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Obrovac, njihovom iskrcavanju na otok Ugljan i borbama kod Varaždinbrega, Otočca, Knina i Sinja

Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 1. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo na području Livno-Giamoč i u srednjoj i sjevernog Dalmaciji

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prekidanju kanala za održavanje veze kopno-otoci, kod Marine, Segeta i Vinišća od strane neprijatelja

Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 1. siječnja 1944. godine Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o pristizanju zbjega sa Visa u Santa Maria di Leuca - Italija

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Vrlike i Knina i bombardiranju Zadra

Izvještaj četničke komande u Šibeniku od 1. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o nedisciplini i anarhiji u četničkim redovima u Šibeniku

Diverzije i napadi partizana na pruge sjeverozapadne Hrvatske od 1. siječnja do 15. ožujka 1944. godine

Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. brigade 12. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijskom radu u brigadi i o političkom stanju na sektoru severno od Prnjavora

Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 1 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na području Livno-Glamoč i u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 1 siječnja 1944 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda za dejstvo poslije povlačenja neprijatelja iz Đurđevca i rušenje komunikacije Bjelovar-Križevci

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Pavučnjak, Martinsku Ves i borbama na području Livna i Vrlike

Izvještaj Štaba Trećeg Pomorsko-obalskog sektora od 2. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o napadu na neprijateljski brod Mosor

Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 2. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju vojske i zbjega iz Hvara na Vis

Izvještaj Spire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv dijelova 19. NOV divizije i suradnji s Nijemcima

Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 2. siječnja 1944. komandantu četničke komande Šibenik o napadu partizana na četnike u Plastovu i Velikoj Glavi

Naredba Operativnog štaba za Istru od 2 siječnja 1944 god. o pohvali Prve istarske NOP čete za uspjehe postignute u borbi i napadima na neprijateljska saobraćajna sredstva

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima čišćenja muslimanske milicije na području Cazina

Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Dvanaeste divizije o borbama kod Nove Gradiške i Novske i fingiranom napadu na Okučane i Bogićevce

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na njemačku autokolonu na komunikaciji Nova Gradiška-Okučani i borbama kod Varaždinbrega, Ozlja, Raduča i Livna

Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

Izvod iz naredbe br. 3 Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. o organizaciji otsjeka pri Štabu korpusa i numeriranju brigada po divizijama

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvima kod Primoštena i Sinja

Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Slavonske Požege i o borbama kod Varaždina i Ivanić Grada

Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 4. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju zbjega u Italiji

Izvještaj Mjesnog obavještajnog centra u Splitu od 4. siječnja 1944. Rejonskom obavještajnom centru za srednju Dalmaciju o situaciji u Splitu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvu jedinica kod Sinja i zračnim napadima saveznika na Šoltu, Split i Šibenik

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 4. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji

Izvještaj Kotarske ispostave Vrgorac od 4. siječnja 1944. o napadu partizana na tri njemačka kamiona kod Vrgorca

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u jedinicama i dejstvima neprijatelja

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 godine

Izveštaj sekretara partijske organizacije Omladinske brigade Joža Vlahović od 4. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom radu u brigadi

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 4 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama u Turopolju, prebacivanju u Moslavinu i budućim namjerama

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva Dvadeset osme divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 4 siječnja 1944 godine

Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 4 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Okučane, Bogićevce i Breganu i na komunikacije Beograd- Zagreb i Zagreb-Karlovac

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac od 4 siječnja 1944 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na komunikaciju Zagreb-Karlovac

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama kod Skradina i Primoštena, napadu na njemačku patrolu kod Šibenika i napadu na Štab Dvadesete divizije NOV kod Sinja

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. siječnja 1944. o događajima na području kotarske oblasti u drugoj polovici mjeseca prosinca 1943. godine

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Mostar od 5. siječnja 1944. o transportu zarobljenih partizana na Korčuli iz Metkovića za Mostar

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za dejstvo na prostoriji Ogulin-Karlovac

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja južno od Gline

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 5 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Okučane

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 5 siječnja 1944 god. Štabu Kaliničkog NOP odreda za dejtsvo poslije ulaska neprijateljskih snaga u Varaždinske Toplice

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 5 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Staru Gradišku, Novi Varoš i Vojnović salaš

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 siječnja 1944 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novsku i Brestaču i borbama na Varaždinbregu, kod Vrlike i Sinja

Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 6. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju zbjega u Italiji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Knin 2. oklopna armija Hrvatska Kostajnica 10. zagrebački korpus NOVJ Ogulin Četnici u drugom svetskom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Gračac Borbe u Istri 1944. Vis Livno Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske 34. hrvatska divizija NOVJ Našice Jastrebarsko Omladina u ratu Komunistička partija Hrvatske Britanija i Jugoslavija Varaždin Benkovac Bjelovar Mornarica NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Diverzije u oslobodilačkom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Kninska operacija 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Sinj Slavonska Požega Virovitica Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 7. banijska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Petrinja 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Karlovac Brač Hrvatsko domobranstvo Vrhovni štab NOVJ Zagreb Politički komesari u NOR-u Dubrovnik 20. dalmatinska divizija NOVJ Partizanska avijacija 32. zagorska divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Koprivnica Borbe u Slavoniji 1944. Otočac 8. kordunaška divizija NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe na Jadranu 1944. 15. brdski armijski korpus Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Šibenik Zasede u oslobodilačkom ratu Daruvar 264. pešadijska divizija 2. diverzantski odred NOVH Sisak Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 1. kozačka divizija Vermahta 3. diverzantski odred NOVH Križevci 6. slavonski korpus NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ 33. hrvatska divizija NOVJ 35. lička divizija NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ Josip Broz Tito