🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Hrvatskoj 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 300 hronoloških zapisa, 587 dokumenata i 93 fotografija.

Događaji

1. 1. 1945 Kod s. Metka neprijateljska kolona (jačine oko 300 ustaša i nemačkih vojnika) iz Gospića napala 3. brigadu 13. udarne divizije NOVJ, ali je posle dvočasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena, a 3. brigada 5 ranjenih.

2. 1. 1945 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. i 6. korpus NOVJ dobili naziv udarni.

2. 1. 1945 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage, posle borbi sa delovima 10. korpusa NOVJ, zauzeli s. Špišić-Bukovicu (kod Virovitice), ali su se sledeeeg dana, pod pritiskom jedinica 10. korpusa NOVJ, povukli u pravcu s. Pitomače i s. St. Graca.

2. 1. 1945 Jedinice 8. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe NOVJ u sadejstvu sa 3. brigadom 7. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 373, legionarske divizije i 8. ustaške brigade, zauzele s. Vaganac i Čelopek (kod Drežnik-Grada). Zaplenjeno je: 2 topa sa 100 granata, 9 minobacača sa 326 mina, 3 mitraljeza, 29 p. mitraljeza, 6 automata, 295 pušaka, 6 pištolja, 107.000 metaka. 798 ručnih i 200 tromblonskih bombi, 3 radiostanice, i dosta druge opreme. Neprijatelj je imao preko 250 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 35 mrtvih i 200 ranjenih.

3. 1. 1945 Kod s. Grabarja (blizu Slav. Požege) 1. bataljcn 4. brigade 12. udarne divizije NOVJ vodio berbu protiv nemačkih snaga i uništio 2 kamiona. Neprijatelj je imao 2 mrtva, a 1. bataljon 1 mrtvog i 5 ranjenih.

4. 1. 1945 Između s. Okučana i Novske Posavski NOP odred 6. udarnog korpusa NOVJ napao iz zasede neprijateljsku kolonu (jačine 400 vojnika) i naneo joj gubitke od 7 mrtvih i 12 ranjenih.

4. 1. 1945 U prolazu Maknare kod o. Molata 4 nemačka torpedna čamca potopila britanski patrolni čamac.

4. 1. 1945 Kod s. Dumana i s. Goliča (kod Plaškog), posle šestočasovne borbe, jedinice 2. brigade 13. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Ramljana, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 10 ranjenih.

5. 1. 1945 U rejonu s. Krčanika i s. Čađavice (kod Podrav. Slatine) jake nemačke snage iz s. Moslavine, pojačane sa oko 30 tenkova, napale 16. udarnu diviziju NOVJ i posle jednodnevne žestoke borbe izbile na Novi dravski kanal.

5. 1. 1945 Jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ napale delove 19. ustaškog bataljona i zauzele s. Kamenicu (kod Brinja). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 12 ranjenih, a 3. brigada 2 ranjena.

6. 1. 1945 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, a u vezi s naredbom VŠ NOV i POJ od 13. decembra 1944. o organizaciji propagandnog i kulturno-prosvetnog rada u NOVJ, formirano propagandno odeljenje GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

6. 1. 1945 Na liniji s. Špišić-Bukovica - s. Lozan - s. Stari Gradac (kod Virovitice) jedinice 32. i 33. divizije NOVJ i 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice i prinudile ih da se povuku na liniju s. Pitomača - s. Otrovanec - s. Grabovnica - s. Kozarevac - s. Suha Katalena.

6. 1. 1945 Jedinice 3. udarne brigade, ojačane bataljonom 2. brigade 35. udarne divizije NOVJ, napale nemačku posadu u s. Plitvičkom Leskovcu (kod Titove Korenice), ali su se posle osmočasovne borbe povukle. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i 10 ranjenih, a jedinice 35 udarne divizije NOVJ 2 mrtva i 1 ranjenog.

7. 1. 1945 Između s. Trnave i s. Kondrića ustaško-nemačke snage napale delove Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbačene u Đakovo. Zaplenjena su 2 kamiona, a ubijeno je 15 neprijateljskih vojnika.

8. 1. 1945 U cilju zauzimanja s. Pitomače (kod Virovitice) i odbacivanja nemačkih i domobranskih jedinica prema Barču i Đurđevcu, 10. korpus NOVJ i 40, divizija 6. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u rejonu. s. Pitomače. Posle jednodnevnih borbi protiv tri puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. pešadijske divizije napad jedinica NOVJ je odbijen, te su se one 9. januara ujutro povukle prema s. Špišić-Bukovici (kod Virovitice).

9. 1. 1945 Kod s. Nabrđa oko 400 vojnika nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije iz Đakova napalo 1. bataljon Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbijeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 12 mrtvih, 20 ranjenih i 3 zarobljena, a Čehoslovačka NO brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog. 

10. 1. 1945 Kod s. Velešnja delovi 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša i prinudili ih da se povuku u Kostajnicu, nanevši im gubitke od 6 mrtvih i veći broj ranjenih.

11. 1. 1945 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

11. 1. 1945 Između s. Komareva i s. Novog Sela (blizu Siska) delovi 2, udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ napali iz zasede delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i sprečili ih da opljačkaju ova sela.

11. 1. 1945 Ustaše iz Sunje opljačkale i popalile s. Malo Krčevo i zverski pobile 31 lice (pored ostalih, jedanaestoro dece bacile u zapaljene kuće).

12. 1. 1945 Kod s. Drenjskog Slatnika (blizu Đakova) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- odbile napad delova nemačke divizije za naročitu upotrebu -Štefan-. Neprijatelj je imao 28 mrtvih, a Čehoslovačka NO brigada 2 ranjena.

14. 1. 1945 Oko 500 domobrana iz sastava ustaško-domobranske 7. brdske divizije, posle kratke ali žestoke borbe protiv 3. bataljona 4. brigade 12. udarne divizije NOVJ, zauzele Pletemicu, ali su je sutradan napustili zbog pritiska jedinica NOVJ.

14. 1. 1945 Kod s. Tuževića i s. Škalića jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ odbile napad glavnine 19. ustaškog bataljona (oko 600 ustaša) iz Brinja i posle osmočasovne borbe ih prinudile na povlačenje. Neprijatelj je imao 19 mrtvih i 14 ranjenih.

15. 1. 1945 Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

15. 1. 1945 Karlovačka udarna brigada 34. udarne divizije NOVJ, posle četvoročasovne borbe protiv delova 3. ustaške brigade, zauzela s. Luku i s. Rečieu (kod Karlovca). Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 8 ranjenih i 7 zarobljenih, a Karlovačka udarna brigada 6 mrtvih i 20 ranjenih. Zaplenjeno je 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 2 minobacača, 10 pušaka i 47.000 metaka.

16. 1. 1945 Kod Barča jedinice 36. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš prema s. Spišić-Bukovici (kod Virovitice) radi smenjivanja jedinica 33. divizije NOVJ.

16. 1. 1945 Nemačke snage (jačine oko 2000 vojnika) napale jedinice 16. udarne divizije NOVJ i posle žestokih borbi zauzele s. Čađavicu, s. Vranješevac, s. Noskovce i s. Crnac (kod Podrav. Slatine). Neprijatelj je imao oko 240 mrtvih i ranjenih, a jedinice 16. udarne divizije NOVJ 67 mrtvih i 95 ranjenih.

16. 1. 1945 Kod s. Martina ustaške snage iz Našica izvršile napad na jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ, ali su posle kraće borbe odbijene u polazni garnizon. Ustaše su imale 12 mrtvih i veći broj ranjenih.

16. 1. 1945 Na mitingu u Splitu preko 15.000 građana izrazilo ogorčenje zbog izjave kralja Petra II Karađorđevića i njegovog napada na tekovine NOB-a, a manifestovalo veliku odanost vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, KPJ i narodnoj vlasti.

17. 1. 1945 Na sremskom frontu, kod s. Tompojevaca (blizu Vukovara), poginuo komandant 4. krajiške NOU brigade Bodiroža Vid Vicuka, narodni heroj.

18. 1. 1945 U s. Koreniću (kod Kanfanara), dok se održavala konferencija, nemački vojnici smrtno ranili predsednika Oblasnog NO odbora za Istru, člana Oblasnog komiteta KP za Istru i člana ZAVNOH-a Joakima Rakovca, narodnog heroja (ubrzo umro u s. červarima).

18. 1. 1945 U Dubrovniku preko 6.000 građana demonstriralo protiv izjave kralja Petra II Karađorđevića i njegova napada na tekovine NOB-a. Demonstracije su se pretvorile u manifestacije odanosti predsedniku NKOJ-a i vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, KPJ i narodnoj vlasti.

18. 1. 1945 Kod Barča jedinice 51. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš u pravcu Podrav. Slatine, s. Donje Bazije i s. Bukovice.

18. 1. 1945 Britanski torpedni i patrolni čamci ispred Zadra odbili napad dve nemačke torpiljarke, 4 torpedna i 2 eksplozivna čamca koji su pokušali da u luci potope britansku laku krstaricu -Kolombo-. Nemci su izgubili jedan torpedni čamac.

19. 1. 1945 Na putu Kostajnica - Dvor na Uni, iz zasede, jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaške kolone iz Kostajnice, s. Divuše i Dvora. U žestokoj borbi, u uzastopnim napadima i protivnapadima, neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 5 mrtvih i 11 ranjenih.

21. 1. 1945 Jedinice 36. udarne i 40. divizije NOVJ sa 12. proleterskom udarnom brigadom 12. udarne divizije NOVJ napale s. Pitomaču (kod Virovitice) i opkolile okolna nemačko-ustaška i domobranska uporišta. Ujutro 23. januara, posle više uzastopnih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su se, zbog jakog neprijateljskog otpora i velikih gubitaka povukle pravcima s. Sedlarica - s. Turnašica i s. Stari Gradac - s. Ložan.

22. 1. 1945 Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ razbili delove domobranske 7. lovačke brigade i zauzeli s. Zamlaču (kod Kostajnice). Neprijatelj je imao 2 mrtva, 4 ranjena i 19 zarobljenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 6 ranjenih. Istovremeno je 2. udarna brigada iste divizije izvršila neuspeo napad na nemačko uporište u s. Graboštanima (kod Kostajnice), gde je neprijatelj imao 4 mrtva i 5 ranjenih.

23. 1. 1945 U Pakracu 1500 radnika i nameštenika iz okruga Nova Gradiška održali zbor radi obnove radničkih sindikata.

24. 1. 1945 Kod s. Bubna i s. M. Grđevca (blizu Bjelovara) 33. divizija NOVJ i 1. zagorska NO brigada, posle sedmočasovne borbe, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 21. pešadijskog puka iz Vel. Pisanice i Vel. Grđevca. Neprijatelj je imao 75 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 44 ranjena.

24. 1. 1945 U Zagrebu ustaše ubile 40 pristalica NOP-a.

25. 1. 1945 Na liniji s. Adolfovac - s. Čađavica - s. Noskovci (kod Podrav. Slatine) jedinice 16. udarne i 51. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaško-domobranske snage u cilju njihove likvidacije zapadno od Novog dravskog kanala. Napad nije uspeo, te su se jedinice NOVJ sutradan povukle, pretrpevši gubitke od oko 420 mrtvih i ranjenih.

25. 1. 1945 Kod s. Belog Sela i s. Vrata (blizu Delnica) 1. bataljon 1. NOP odreda 13. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, odbio napad 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i prinudio ga na povlačenje u pravcu Fužina. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 2 ranjena, a NOP odred 1 mrtvog i 2 ranjena.

25. 1. 1945 U blizini s. Hercegovca, s. Pavlovca i s. Dražice (kod Bjelovara) delovi Moslavačkog NOP odreda i 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili 5 mostova.

28. 1. 1945 Na liniji s. V. Zdenci - s. Končanica - s. Brestovac 33. divizija NOVJ i 4. brigada 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Garešnice i s. Pavlovca i sprečile im prodor u Daruvar. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 50 mrtvih i ranjenih.

28. 1. 1945 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, zauzela ustaško-domobransko i nemačko uporište u s. Žažini (kod Siska). Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a Brigada 44 mrtva i 41 ranjenog.

28. 1. 1945 U srezu Čabar izvršeni izbori za seoske i mesne NO odbore i odbornike sreske skupštine.

28. 1. 1945 Jedinice 18. udarne i Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na neprijateljske snage u s. Vel. Pisanici i s. Vel. Grđevcu.

29. 1. 1945 Posle dvodnevne borbe kod s. Buševca i s. Ogulinca (blizu Vel. Gorice) jedinice 2. brigade Unske operativne grupe NOVJ odbile napad delova 20. ustaške brigade i odbacile ih u Turopolje. Neprijatelj je imao 6 ranjenih, a jedinice 2. brigade Unske operativne grupe 4 mrtva i 12 ranjenih.

29. 1. 1945 U Moslavini održana skupština radnika centralnih vojnotehničkih, kožarskih, stolarskih i radio-telefonskih radionica na kojoj je izabran odbor NO fronta.

30. 1. 1945 Na Uniji s. Martin - s. Donja Motičina - s. Zoljan oko 800 nemačkih vojnika i ustaša iz Našica napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ i zauzelo s. Martin. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a Brigada 9 mrtvih i 27 ranjenih.

30. 1. 1945 U Lici izišao prvi broj lista 11. korpusa NOVJ -Za domovinu-.

31. 1. 1945 Pod pritiskom jedinica 33. i 40. divizije NOVJ, nemačke i ustaško-domobranske snage napustile s. Končanicu, s. Brestovac, s. V. i M. Zdence i s. Pavlovac (kod Bjelovara) i povukle se u s. Garešnicu i s. V. Grđevac.

31. 1. 1945 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 40. divizija NOVJ i Virovitička brigada iste divizije dobile naziv udarna.

0. 2. 1945 U Daruvaru, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. i 2. bataljona 2. brigade [Bataljoni iz 1. i 5. brigade narodne odbrane ušli su u sastav 1. zagrebačke brigade tek posle osoiobođenja Zagreba.] narodne odbrane i po jednog bataljona iz 1, 3. i 5. brigade1 narodne odbrane Hrvatske formirana 1. zagrebačka brigada narodne odbrane, te ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

1. 2. 1945 Jedinice 40. udarne divizije NOVJ i 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-nemačke snage u s. V. Grđevcu i s. G. Kovačici (kod Bjelovara), ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja.

1. 2. 1945 Kod s. Jamničke Kiselice (blizu Pisarovine) jedinice nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka napale slušaoce podoficirskog kursa 34. udarne divizije NOVJ i prinudile ih na povlačenje prema s. Gracu, a potom kod s. Kupčine razbile i zarobile glavninu jednog bataljona Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ.

1. 2. 1945 Kod s. Budičine i s. G. Bačuge delovi Banijskog NOP odreda odbili noćni napad ustaških snaga i prinudili ih na povlačenje u pravcu Petrinje.

1. 2. 1945 U Glini, u prisustvu 300 radnika i predstavnika narodne vlasti i NO vojske, svečano otvoren radnički Dom kulture.

2. 2. 1945 Na putu s. Garešnica - s. Vel. Grđevac jedinice 33. i 40. udarne divizije NOVJ i 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ izvršile napad na neprijateljske kolone, zatim zauzele sela Trnavu, Tomašicu i Kajganu (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

2. 2. 1945 Po naređenju Štaba 34. udarne divizije NOVJ rasformiran Samoborsko-jaskanski NOP odred i njegovim ljudstvom popunjena Žumberačka NO brigada.

2. 2. 1945 U Slunju, u prisustvu velikog broja građana it mesta i okolnih sela i predstavnika ZAVNOH-a, Okružnog odbora NOF-a Karlovac, vojske i narodne vlasti, otvorena niža gimnazija i obrazovni centar.

3. 2. 1945 U rejonu s. Trnjana i s. Starog Sela 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ, posle sedmočasovne borbe, odbila napad nemačkih i ustaških delova, prinudivši ih na povlačenje u Sunju i s. Komarevo. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 30 ranjenih, a 2. udarna brigada 4 mrtva i 12 ranjenih.

3. 2. 1945 Kod s. Bosanaca (blizu Ogulina) 2. brigada 43. divizije NOVJ, posle kratke i oštre borbe, odbila napad nemačko-ustaških snaga iz s. Bosiljeva. Gubici neprijatelja: 4 mrtva i 5 ranjenih, a 2. brigade 4 nestala. 

3. 2. 1945 Kod s. Martina (blizu Našica) Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napala iz zasede, nemačku kolonu jačine 750 vojnika i nanela joj gubitke od 44 mrtva, 18 ranjenih i 5 zarobljenih.

3. 2. 1945 Kod s. Pavlovca, s. Hercegovca, s. Trnovitice, s. Ladislava i s. Tmave (blizu Bjelovara) jedinice 40. udarne i 33. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske snage i posle trodnevne borbe zauzele ž. stanicu Hercegovac-Trnovitica.

4. 2. 1945 Kod s. Cerovca (blizu Karlovca) delovi 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša iz s. Belaja, nanevši im gubitke od 4 mrtva.

5. 2. 1945 Kod s. Petrovca, s. Jazvenika i s. Grede jedinice Karlovačke udarne brigade 34. udarne divizije NOVJ odbile napad delova 20. ustaške brigade iz Siska. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 1 zarobljenog, a Karlovačka udarna brigada 2 mrtva i 4 ranjena.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

6. 2. 1945 U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

7. 2. 1945 Kod s. Kokočaka (blizu Orahovice), u borbi protiv nemačko-ustaških snaga, poginuo komandant Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ Josip Ružička, narodni heroj.

8. 2. 1945 U s. Mošćenici (kod Petrinje) 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, uništila ustašku posadu (čiji se manji deo predao) i zaplenila 73 puške, 6 p mitraljeza, mitraljez, minobacač i 6.000 metaka.

9. 2. 1945 U s. Žitnjaku (kod Zagreba) ustaše obesile 10 pristalica NOP-a.

9. 2. 1945 Snage nemačke 373. legionarske divizije iz G. Lapca napale delove 20. udarne divizije NOVJ i zauzele Mandinu glavu (k. 812), ali su sutradan, protivnapadom, odbačene u polazni rejon. Jedinice 20. udarne divizije NOVJ su pretrpele gubitke od 20 mrtvih i 50 ranjenih.

10. 2. 1945 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirana Komanda vojne pozadine i Odeljenje za naoružanje GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

10. 2. 1945 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ dobila naziv udarna.

11. 2. 1945 Kod s. Pračne, s. Crnca, s. Capraske Poljane, s. Mošćenice i s. Češkog Sela 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbile napad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Siska i s. Capraga. Neprijatelj je imao 125 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 1 mrtvog i 16 ranjenih.

11. 2. 1945 Kod s. Velike (blizu Slav. Požege) jedinice 12. udarne divizije NOVJ napale delove domobranske 4. brdske brigade i nanele im gubitke od 20 mrtvih i 8 zarobljenih.

11. 2. 1945 Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

11. 2. 1945 Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

12. 2. 1945 S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

12. 2. 1945 Delovi 3, udarne brigade 35. udarne divizije NOVJ, posle tročasovne borbe protiv ustaško-domobranskih snaga, zauzeli s. Plitvički Leskovac (kod Titove Korenice). Neprijatelj je imao 23 mrtva i 37 ranjenih, a 3. udarna brigada 2 ranjena.

13. 2. 1945 Na liniji s. D. Rašenica - s. Bastaji (kod Daruvara) jedinice 10. korpusa NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Neprijatelj je imao oko 110 mrtvih i ranjenih, a jedinice korpusa 10 mrtvih i 59 ranjenih.

13. 2. 1945 Kod s. Brđana i s. Vukoševca (blizu Sunje) jedinice Banijskog NOP odreda odbile napad ustaša, nanevši im gubitke od 9 mrtvih i 8 ranjenih. Banijski NOP odred je imao 2 mrtva i 4 ranjena.

13. 2. 1945 Jedinice 20, udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije koji su iz G. Lapca prodrli u s. Mazin. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 25 ranjenih, a jedinica 20. divizije: 7 poginulih.

16. 2. 1945 U Zagrebu ustaše obesile 24 rodoljuba pod izgovorom da je u gradu eksplodirala paklena mašina.

18. 2. 1945 Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

20. 2. 1945 Kod s. Jankovca (blizu Podrav. Slatine) Čehoslovačka brigada -Jan Žiška- i 4. bataljon 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ posle dvočasovne borbe odbili napad ustaških i domobranskih snaga iz s. Velike, ali se deo neprijateljskih snaga probio u pravcu s. Slat. Drenovca. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, a jedinice NOVJ 1 mrtvog i 2 nestala.

21. 2. 1945 Jedinice 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ, posle kratke borbe, zauzele s. Gušće (kod Sunje), ubivši 3, ranivši 1 i zarobivši 51 ustašu i domobrana, a zaplenivši 20 pušaka i 3000 metaka.

22. 2. 1945 Kod s. G. Hrastovca 3. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ minirala prugu Sunja-Kostajnica i napala nemačko-domobranski transportni voz. Poginulo je 97 i zarobljeno 13 domobrana i nemačkih vojnika, zaplenjeno mitraljez, 3 p. mitraljeza i 27 pušaka, uništeno 2 lokomotive i 35 vagona, a 7 vagona oštećeno.

25. 2. 1945 Jedinice 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih žestokih borbi protiv nemačkih snaga u rejonu s. Gradac - s. Gradište (kod Našica) i na putu Orahovica-Kutjevo, povukle se na pl. Papuk.

25. 2. 1945 U s. Odri (kod Zagreba) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle sedmočasovne borbe, slomila otpor delova 6. bataljona 20. ustaške brigade. Zaplenjeno je: minobacač, mitraljez, 3 p. mitraljeza, 25 pušaka i 25.000 metaka. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 14 ranjenih i 9 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 2 mrtva i 24 ranjena. Istovremeno su ostale jedinice te divizije porušile prugu Zagreb-Sisak na 32 mesta.

26. 2. 1945 U Osijeku, da ne bi živ pao u ruke neprijatelju, izvršio samoubistvo član SK KPH za Osijek i sekretar SK SKOJ-a Ignjo Batrnek Mali, narodni heroj.

26. 2. 1945 Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Garešnici (kod Daruvara). Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 47 ranjenih i 60 zarobljenih.

27. 2. 1945 Na putu Voćin - s. Bučko Kamensko jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije NOVJ napale nemački 5. policijski puk i 6. policijski bataljon i posle trodnevne borbe zauzele sela: Mrkoplje, Kamenski Šušnjar, Vučjak i Zvečevo, kao i Voćin. Neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao u pravcu Podrav. Slatine. Zaplenjeno je: 14 mitraljeza, 11 automata, 8 minobacača sa 900 mina, 91 puška, 14 kola municije i oko 50 kola raznog materijala.

27. 2. 1945 Na sremskom frontu, kod s. Novaka Bapske (blizu Sida) poginuo komandant 3. bataljona 4. krajiške NOU brigade Cubić Trivuna Dušan, narodni heroj.

0. 3. 1945 U Topuskom, po naređenju GŠ JA za Hrvatsku, formirana Artiljerijska brigada 4. udarnog korpusa JA.

0. 3. 1945 Po naređenju Štaba 11. korpusa JA rasformirani 1. NOP odred -Učka- i 2. pulski NOP odred Grupe istarskih NOP odreda.

0. 3. 1945 U Dalmaciji, uz ogromno učešće birača, održani izbori za NO odbore.

0. 3. 1945 Po naređenju Štaba 4. armije JA formirana Inžinjerijska brigada 4. armije.

0. 3. 1945 Izašao prvi broj lista -Za pobjedu-, organa 10. korpusa JA.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije upućenih potčinjenim jedinicama u januaru 1945. godine

Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih Štabu 6. korpusa u januaru 1945. godine

Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih Štabu 10. korpusa u januaru 1945. godine

Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih štabu 51. divizije u januaru 1945. godine

Pregled brojnog stanija i naoružanja 34. NOU divizije za januar 1945. godine - 360

Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih Štabu 1. armije NOVJ o borbama na sektoru Virovitice i Donjeg Miholjca u januaru 1945. godine

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Glavnog štaba NOV 1 PO Hrvatske iz januara 1945. godine - 486

Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućenih Štabu 4. korpusa u januaru 1945. godine

Sumaran pregled borbi koje su jedinice 13. divizije i 11. korpusa NOVJ izvele u toku januara 1945. godine

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 4. korpusa NOVJ za januar 1945. godine

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 12. NOU divizije o dejstvima u januaru 1945. godine

Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba Hrvatske upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ u januaru 1945. godine

Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućenih štabu 6. korpusa u januaru 1945. godine

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 35. NOU divizije o dejstvima u januaru 1945. godine

Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. tenkovske brigade NOVJ za januar 1945. godine - 632

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba Grupe diverzantskih odreda Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o diverzijama u januaru 1945. godine

Bojna relacija 2. ustaško-domobranske divizije o dejstvima u januaru 1945. godine

Bojna relacija 4. ustaško-domobranske divizije o dejstvima u januaru 1945. godine

Bojna relacija 13. ustaško-domobranske divizije za januar 1945. godine

Naredba Štaba 8. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o formiranju, strukturi i zadacima Autokomande

Izvještaj Štaba 32. divizije od 1. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Vukosavljevice

Izvještaj Štaba 4. brdskog motorizovanog diviziona od 1. januara 1945. Štabu artiljerijske grupe 8. korpusa NOVJ o dejstvima u Dalmaciji i Lici

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Žumberku, Lici, Baniji i Bosni

Obavještenje Štaba 3. armije NOVJ od 2. januara 1945. štabovima 6, 10. i 12. korpusa o formiranju 3. armije

Izvještaj Štaba 13. divizije od 2. januara .1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o razbijanju i zarobljavanju neprijateljevih snaga koje su se povlačile iz Gračaca

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici i Bosni

Izvještaj Štaba 6. korpusa od 3. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 3. armije NOVJ o stanju i radu jedinica veze

Izvještaj Vojne oblasti 8. korpusa od 3. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i stanju u Dalmaciji

Izvještaj Saobraćajnog odsjeka Vojne oblasti 10. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. o radu i stanju željezničke sekcije

Izvještaj Štaba 35. divizije od 3. januara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o gonjenju neprijatelja koji se povlačio iz Korenice

Izvještaj Štaba 35. divizije od 3. januara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbi u Plitvičkom Leskovcu i kod Homoljca

Izvještaj Štaba 18. brigade od 3. januara 1945. Štabu 40. NO divizije o napadu na Golo Brdo

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 1. haubičkog diviziona 10. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. godine

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici, Bosni i Hercegovini

Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 4. januara 1945. štabovima korpusa da napadnu neprijatelja na pravcu špišić Bukovica - Pitomača - Kloštar - Đurđevac

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. januara 1945 o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Štaba 3. armije od 5. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o operativnoj situaciji u Slavoniji i prebacivanju 12. korpusa NOVJ u Podravinu

Izvještaj političkog komesara 4. korpusa od 5. januara 1945. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske i Centralnom komitetu KP Hrvatske o borbama i stanju u jedinicama

Izvještaj štaba 4. korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima jedinica i formacijskoj popunjenosti štabova

Izvještaj Štaba 10. korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 3. armije NOVJ o operativnoj situaciji i formacijskom stanju jedinica

Izvještaj Štaba 10. korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na sektoru Virovitice

Izvještaj 10. korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na sektoru Virovitice

Izvještaj Štaba 34. divizije od 5. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Pisarovine

Izvještaj Štaba Unske Operativne grupe od 5. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Vagancu

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Lici, Bosni i Hercegovini

Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 6. januara 1945. Štabu 33 divizije za otklanjanje nedostataka u vezi s radom izviđačkih organa

Izvještaj Štaba Tenkovskog bataljona od 6. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Vaganac

Obavještenje Štaba Grupe diverzantskih odreda od 6. januara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ o rezultatima diverzija izvedenih 1944. godine

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. januara 1945. o borbama u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini

Ugovor Vrhovnog štaba NOV i POJ i britanske vlade od 6. januara 1945. o formiranju vazduhoplovne baze kod Zadra za potrebe Savezničkog vazduhoplovstva

Izvještaj Štaba 4. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na fabriku eksploziva Titanit

Naredba Štaba 8. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. o formiranju i osnovnim zadacima Komande grada u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru

Zapovijest Operativnog štaba jedinica 10. i 6. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Pitomaču

Izvještaj štaba 7 divizije od 7. januara 1945. Štabu 4 korpusa NOVJ o napadu na Gnjilovac, Drežnik-Grad, Vaganac i Vrstu

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Lici, Bosni, i Hercegovini

Izvještaj Štaba 4. korpusa od 8. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na ustaše u Domagoviću i Lažira

Izvještaj Štaba 20. divizije od 8. januara 1945. Štabu. 8. korpusa NOVJ o oslobođenju Srba, Donje Suvaje, Dobrog Sela i o borbama za Gornji Lapac

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 8 januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici, Bosni i Hercegovini

Izvještaj štaba 8 divizije od 5 januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Vaganac, Celopek i Ličko Petrovo Selo

Direktiva Štaba 3. armije NOVJ od 9. januara 1945. Štabu 10. korpusa o smjeni 36. i 51. divizije od strane bugarskih jedinica

Izvještaj Štaba 9. brigade od 9. januara 1945. Štabu 20. NOU divizije o borbama za Gornji Lapac, Dobro Selo i Doljane

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 10. januara 1945. štabovima 4, 6, 8, 10, i 11. korpusa da otklone nedostatke pri pisanju operativnih izvještaja i da ostvare bolju organizacijsku pripremu i izvođenje borbenih dejstava

Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 36. i 51. divizije u vezi s njihovim prelaskom u Slavoniju

Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 10. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Baniji, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Štaba 32. divizije od 11. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Kloštra

Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 11. januara 1945. potčinjenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja ka Virovitici

Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 11. januara. 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na području Bihaća

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Štaba 8. korpusa od 12. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvedenim operacijama i formacijskom stanju jedinica

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Obavještenje Glavnog Štaba NOV i PO Hrvatske od 13. januara 1945. Štabu 4. korpusa o sadržaju uputstva koje je njemačka Vrhovna komanda za Jugoistok izdala za borbu protiv jedinica NOVJ

Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 6. korpusa da podanike Sovjetskog Saveza izdvoji iz svojih jedinica i pošalje u štab armije

Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 12. NOU divizije o organizaciji takmičenja

Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 13. januara 1945. Štabu 34. NOU divizije o dejstvima ovog odreda 1944. godine

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Bosni i Hercegovini

Zapovijest Štaba 34. NOU divizije od 14. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Rečicu i Luku

Izvještaj Štaba 36. divizije od 14. januara 1945. Štabu 3. armije NOVJ o radu i stanju u Diviziji

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i Bosni

Bojna relacija Zapovjedništva 14. pješačkog zdruga o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Siska u januaru 1945. godine

Izvještaj Štaba 6. korpusa od 15. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu Korpusne vojne oblasti

Izvještaj Štaba 16. divizije od 15. januara 1945. Štabu 3. armije NOVJ o borbama i stanju u jedinicama

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 40. NO divizije od 15. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 3. brigade od 15. januara 1945. Štabu 43. NOU divizije o borbi u rejonu Drežnice

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini i Bosni

Zapovijest štaba 40. NO divizije od 16. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja kod Vukosavljevice i Pitomače

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini i Bosni

Obavještenje štaba 3. armije NOVJ od 17. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Virovitičkom mostobranu i o prebacivanju artiljerijske i pješadijske škole na lijevu obalu Drave

Izvještaj Štaba 4. korpusa od 17. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i radu Korpusne vojne oblasti

Pregled brojnog stanja i naoružanja Tenkovskog bataljona 4. korpusa NOVJ od 17. januara 1945. godine - 282

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Slavoniji, Lici i Bosni

Izvještaj Štaba 10. koipusa od 18. januara 1945. Štabu 3. armije NOVJ o borbama u Podravini, Bilogori i Moslavini

Izvještaj Štaba 33. divizije od 18. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na liniji Sedlarica - Turnašica - Vukosavljevica

Pregled brojnog stanja i naoružanja 43. NO divizije od 18. januara 1945. godine - 306

Izvještaj Štaba 40. divizije od 18. januara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbi kod Vukosavljevice i Pitomače

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava, ljudstva 43. NO divizije od 18. januara 1945. godine - 308

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Lici, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

Zapovijest Štaba 3. armije NOVJ od 19. januara 1945. štabovima 6, 10. d 12. korpusa za napad na neprijatelja u rejonu Čađavice, Našica i zapadno od Virovitice

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Osijek 3. pešadijska divizija (Bugarska) 1. proleterska divizija NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Donji Miholjac Bugarska u drugom svetskom ratu 6. slavonski korpus NOVJ Bjelovar Komunistička partija Hrvatske 40. slavonska divizija NOVJ Zagreb Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Nova Gradiška 20. dalmatinska divizija NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ Udbina Mali Lošinj Rijeka Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Karlovačka operacija Slavonski Brod Završne operacije u Jugoslaviji 34. hrvatska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Valpovo Partizanska avijacija 33. hrvatska divizija NOVJ Virovitica Vinkovci Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Sisak Našice 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Narodni heroji Jugoslavije 9. dalmatinska divizija NOVJ Slavonska Požega 51. makedonska divizija NOVJ Čehoslovačka brigada Jan Žiška 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe na Jadranu 1945. Glavni štab Hrvatske 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1945. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Sušak Petrinja Daruvar 11. hrvatski korpus NOVJ Podravska Slatina 392. legionarska divizija (plava) 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Istri 1945. Istra u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Donji Lapac Gospić 1. lovačka eskadrila NOVJ 32. zagorska divizija NOVJ Karlovac 12. vojvođanski korpus NOVJ Josip Broz Tito Borbe u Lici 1945. Vrhovni štab NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ 35. lička divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Hrvatska Kostajnica 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 43. istarska divizija NOVJ Sremski front