🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Istri 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 40 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

10. 3. 1943 U s. Karojbi (kod Motovuna), na sastanku političkih radnika, izabrano privremeno partijsko rukovodstvo za Istru.

1. 6. 1943 Rukovodstvo NOF-a za Istru uputilo poziv stanovništvu da stupa u NOB. ]

13. 6. 1943 U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

24. 7. 1943 U s. Marečiću (kod Pazina) održan sastanak partijskog rukovodstva za Istru na kome je odlučeno da se formiraju udarne grupe.

0. 8. 1943 Bilten VŠ NOV i POJ (br. 29-31) objavio pozdravni telegram koji je vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio Hrvatima i Slovencima u Istri i Slovenačkom primorju i u kome se on zahvaljuje na pozdravima i ističe da će Istra i Slovenačko primorje biti slobodni i ujedinjeni u slobodnoj i demokratskoj Jugoslaviji.

0. 8. 1943 Formiran ONO odbor za Istru.

17. 8. 1943 Severno od s. Sv. Kirina (kod Vodnjana, u Istri) udarna partizanska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i 3 vagona. Zbog toga je saobraćaj bio prekinut 30 časova.

31. 8. 1943 U Istri, pod rukovodstvom partijske organizacije, preko 1500 Istrana učestvovalo u masovnoj akciji kidanja tt linije.

0. 9. 1943 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirani Pazinsko-porečki i Pulski NOP odred.

0. 9. 1943 U slovenačkoj Istri, od ljudstva Istarskog NOP odreda, formirana 17. slovenačka (istarska) NO brigada. Ona je dejstvovala u okolini Kopra. (Početkom oktobra razbile su je nemačke jedinice.)

0. 9. 1943 Kod Labina, u borbi protiv delova nemačke 71. pešadijske divizije, poginula 43 istarska borca, dok je neprijatelj imao 5 mrtvih.

8. 9. 1943 Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

8. 9. 1943 U Crikvenici formirana Komanda mornarice za Hrvatsko primorje i Istru, potčinjena GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

12. 9. 1943 Posle borbi protiv istarskih ustaničkih snaga kod Višnjana i u Limskoj dragi, delovi nemačke 71. pešadijske divizije prodrli iz Trsta u Pulu, gde su im se priključili italijanski fašistički bataljon. Poginulo je 65 nemačkih vojnika, a na strani ustanika je bilo 60 mrtvih.

13. 9. 1943 U borbama kod Pazina i Žminja istarski borci ubili 4 i zarobili 27 nemačkih vojnika iz nemačke 71. pešadijske divizije, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

17. 9. 1943 Kod s. Portona (blizu Poreča) istarski borci napali kolonu iz nemačke 71. pešadijske divizije, ubili 4 i zarobili 1 vojnika i zaplenili auto-ambulantu i 1 tenk.

20. 9. 1943 ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

20. 9. 1943 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab za Istru.

22. 9. 1943 U rejonu Sušaka, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran Sušačko-kastavski NOP odred.

24. 9. 1943 U Istri, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. istarska brigada -Vladimir Gortan-.

25. 9. 1943 U zapadnom delu Istre, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. istarska brigada.

25. 9. 1943 U Pazinu, u prisustvu oko stotinu Hrvata i Italijana, predstavnika NO odbora, izabran privremeni Pokrajinski NO odbor za Istru.

2. 10. 1943 U Bariju (u Italiji) osnovana Baza NOVJ, sa zadatkom: da organizuje prijem oružja, opreme i hrane iz savezničke pomoći i njihov prenos u Jugoslaviju; da prihvati internirane Jugoslovene i desetine hiljada Istrana i primorskih Slovenaca koji su bili u italijanskoj vojsci i obezbedi im povratak u otadžbinu i stupanje u NOVJ; da se stara o smeštaju ranjenika koji su pristizali iz Jugoslavije, kao i o svim zbegovima na savezničkoj teritoriji.

2. 10. 1943 Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

0. 12. 1943 U s. Prapoću (kod Buzeta, u Istri) otvorena hrvatska škola.

1. 12. 1943 U s. Ičićima (kod Opatije) 9. istarska partizanska četa napala karabinijersku stanicu i zarobila 6 karabinijera.

2. 12. 1943 Kod s. Lovrana (Istra) 9. istarska partizanska četa napala iz zasede nemački kamion i ubila 5 vojnika.

5. 12. 1943 U s. Rasporu (kod Jurdana, Istra) otvorena hrvatska škola.

5. 12. 1943 Kod Barbana 5. istarska partizanska četa napala italijanske fašiste i ubila 3 a zarobila 4 fašista. Za odmazdu, neprijatelj je u Barbanu zapalio 3 kuće i uhapsio 20 ljudi.

7. 12. 1943 U Buzetu (Istra) 4. istarska partizanska četa uništila ž. stanicu.

7. 12. 1943 Na putu s. Cerovlje - s. Dragoć (kod Pazina) 10. istarska partizanska četa uništila 1 automobil i 3 motocikla sa prikolicom. Poginula su 2 nemačka oficira i 7 vojnika

8. 12. 1943 Na pruzi kod Buzeta (Istra) minerska grupa 4. istarske partizanske čete uništila 2 lokomotive i oštetila 3 vagona.

8. 12. 1943 Između s. Učke i s. Vranja (kod Opatije) 9. istarska partizanska četa napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 1 kamion i 1 automobil. Poginuli su 21 nemački vojnik i 1 oficir, a oko 10 vojnika je ranjeno. Četa je imala 1 ranjenog.

9. 12. 1943 U blizini s. Pasjaka (kod Ilir. Bistrice) 1. istarska partizanska četa uništila iz zasede nemački kamion, automobil i motocikl.

10. 12. 1943 U s. Brgudcu (kod Buzeta), u Istri, u prisustvu 150 delegata, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje, na kome su doneti zaključci da se učvrste organizacije KPJ i SKOJ-a, kadrovi ideološki jače uzdižu, proširi mobilizacija za NOV i ojačaju NO odbori.

13. 12. 1943 Na putu s. Breza - s. Klana (kod Rijeke) 1. istarska partizanska četa napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu. Poginuo je 31 nemački vojnik i oštećena su 4 kamiona.

25. 12. 1943 U s. Račicama (kod Buzeta) održana Prva oblasna partijska konferencija KPH za Istru, na kojoj je, u prisustvu 80 delegata, izabran Oblasni komitet KPH.

25. 12. 1943 U Barbanu (kod Raše) 5. istarska partizanska četa zarobila 18 karabinijera.

29. 12. 1943 U s. Račicama (kod Buzeta) održana Prva oblasna konferencija SKOJ-a za Istru, na kojoj je, u prisustvu 115 delegata, izabran Oblasni komitet SKOJ-a.

29. 12. 1943 U s. Balama (kod Rovinja) 3. istarska partizanska četa zarobila 13 karabinijera i zapalila opštinsku zgradu i 2 kamiona.

Dokumenti

Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Hrvatsko primorje od 1. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o počecima partizanskog pokreta u Istri

Izvještaj štaba Pete operativne zone od 28 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o reorganizaciji Četrnaeste NO brigade i dolasku novih boraca sa područja Istre

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 29 - 31 za juni, juli, avgust 1943 god. (Pozdravni telegram Vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, Hrvatima i Slovencima u Istri i Slovenačkom Primorju)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 32 za septembar 1943 god. (Istra)

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 rujna 1943 god. pomoćniku načelnika Štaba o formiranju novih i popuni postojećih jedinica na području Gorskog Kotara, Hrvatskog Primorja i Istre

Predlog Komande Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 19 septembra 1943 god. komandantu Trinaeste NO divizije o privremenoj organizaciji i formaciji Komande mornarice

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko primorje i Istru i Tonkovskog bataljona i Autobataljona Glavnog štaba

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. o formiranju Prve i Druge istarske NO brigade i Prvog i Drugog NOP odreda i postavljenja rukovodilaca

Naređenje Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 sep-tembra 1943 god. o uspostavljanju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru

Telegram Vrhovne komande Vermahta od 24. septembra 1943. Komandi 1. SS-oklopne armije da se u skladu sa Hitlerovim naređenjem uguši NOP u Istri

Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju u Istri, formiranju jedinica i njihovom rasporedu i dejstvu

Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama jedinica i naroda protiv Nijemaca u Istri

Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 25 septembra 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću jedinica Mornarice u napadu na Lošinj

Izvještaj komandanta Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizaciji, formiranju i aktivnosti Mornarice od 8 do 28 septembra 1943 godine

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju plovnih sastava i mornaričke pješadije

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim operativnim zadacima jedinica Mornarice

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29 septembra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o organizaciji i radu jedinica

Privremeni propis za službu u ratnim jedinicama Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 29 septembra 1943 godine

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zaplijeni broda Istra

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 septembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o uspostavljanju artiljeriskih baterija na otocima i o formiranju četa mornaričke pješadije

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 2 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o naoružanju četa mornaričke pješadije, uspostavljanju izvidničkih stanica. opremi brodova i organizaciji lučke službe

Hitlerovo naređenje od 4. oktobra 1943. komandantu Juga i Grupi armija B za organizaciju odbrane i predislokaciju snaga na teritoriji Italije. Istre i Slovenije

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sušanj, Karlobag i borbama u Hrvatskom Primorju i Istri

Naredba Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. o privremenoj organizaciji i načinu vršenja službe u Komandi

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o dislokaciji jedinica

Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 6 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji, borbama u Rakeku i situaciji u Hrvatskoj Istri

Obavještenje Glavnog štaba Hrvatske od 6 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o upućivanju rukovodilaca za komandni kadar četa na otocima

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 9 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju u Hrvatskom Primorju i Istri

Obavještenje Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 27 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za sjeverno-dalmatinsku obalu i otoke o ustrojstvu, organizaciji i zadacima jedinica

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 19 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV Hrvatske o borbama u Istri

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o stanju i borbama podređenih jedinica u Istri

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 1 do 30 prosinca 1943 godine

Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 30. novembra 1943. o priključenju Slovenačkog primorja, Beneške Slovenije, Istre i hrvatskih jadranskih ostrva Jugoslaviji

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Istri 1944. Istrski partizanski odred Mornarica NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Rovinj SKOJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 6. lička proleterska divizija NOVJ Poreč Borbe u Hrvatskoj 1943. Divizija Herman Gering Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Trst 2. istarska brigada Crikvenica Borbe na Jadranu 1944. Opatija Ante Pavelić Glavni štab Hrvatske Vrhovna komanda Vermahta Josip Broz Tito Dubrovnik 7. SS divizija Prinz Eugen Kastav Pula Borbe u Sloveniji 1943. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Rijeka Borbe u Hrvatskoj 1944. Šibenik Zadar Borbe na Jadranu 1943. Komunistička partija Hrvatske Buzet Omiš Pazin 27. istočnobosanska divizija NOVJ ZAVNOH Borbe u Dalmaciji 1943. 44. pešadijska divizija Sušak Labin Makarska Italijanski partizani Zarobljenici u ratu Kapitulacija Italije 4. krajiška divizija NOVJ 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera Glavni štab Slovenije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Adolf Hitler 1. istarska brigada Vladimir Gortan Karlobag Diverzije u oslobodilačkom ratu AVNOJ Italija u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Mali Lošinj Borbe u Lici 1943. Operacija Istra Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Vodnjan 71. pešadijska divizija Otočac