🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Istri 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 65 hronoloških zapisa, 60 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

0. 1. 1944 Seoski NO odbor u s. Račjoj Vasi (u Istri) otvorio hrvatsku školu, koju je pohađalo 77 učenika.

6. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. istarski partizanski bataljon.

14. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 4. istarski partizanski bataljon.

15. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. istarski partizanski bataljon.

17. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 3. istarski partizanski bataljon.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da se u Istri formiraju laki NOP odredi, iz kojih bi se kasnije razvila divizija.

30. 1. 1944 Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

0. 2. 1944 U logoru Gravina (u Italiji), od Istrana, Primorskih Slovenaca, jednog bataljona Crnogoraca i izvesnog broja prezdravelih ranjenika, formirana 3. prekomorska brigada koja je kasnije ušla u sastav 26. divizije 8. korpusa NOVJ.

10. 2. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. udarni partizanski bataljon.

18. 2. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. udarni partizanski bataljon.

22. 2. 1944 Kod Žminja jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile električnu centralu.

22. 2. 1944 Između Buzeta i s. Rakitovca jedinice 1. udarnog istarskog bataljona srušile 150 m pruge i pokidale tt stubove.

23. 2. 1944 Na putu Višnjan - s. Motovun 1. četa 2. istarskog partizanskog bataljona napala dva nemačka kamiona i dva putnička automobila. U borbi je poginulo 12 i ranjeno 25 neprijateljskih vojnika, a vozila su uništena.

26. 2. 1944 Četvrta italijanska četa 1. istarskog partizanskog bataljona upala u Rovinj i iz zatvora oslobodila 18 rodoljuba koje su fašisti pohapsili.

28. 2. 1944 Između Rovinja i Kanfanara jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile železnički most i oštetile prugu.

0. 3. 1944 Grof Karlo Sforca razradio tezu o problemu Istre i Slovenačkog primorja: predlaže da se Zadar, o. Lastovo i ostala dalmatinska ostrva vrate Jugoslaviji, da se formira slobodna luka Rijeka pod starateljstvom i kontrolom Ujedinjenih nacija, da Istra i Slovenačko primorje i dalje ostanu pod vlašću Italije.

0. 3. 1944 Održana prva okružna konferencija USAOH-a za Buzet (u Istri), na kojoj je izabran Okružni odbor.

17. 3. 1944 Između s. Šapjana i s. Starada (na putu Trst-Rijeka) 2. istarski partizanski bataljon uništio dva nemačka automobila s vojnicima.

18. 3. 1944 U blizini Kastva jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Istru spasle 12 američkih avijatičara, palih iz tri američka aviona.

1. 4. 1944 Na pl. Učki, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirana 1. istarska brigada -Vladimir Gortan-.

1. 4. 1944 Na pl. Učki održana I oblasna konferencija USAOH-a za Istru, kojoj je prisustvovalo oko 800 delegata iz svih krajeva Istre.

2. 4. 1944 Jedinice 2. istarskog udarnog bataljona minirale prugu između s. Boruta i s. Cerovlja. Uništene su 2 lokomotive, a oštećeno je nekoliko vagona nemačkog vojnog voza.

5. 4. 1944 U s. Lupoglavu 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- razbila 120 italijanskih fašista i 20 karabinijera.

6. 4. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. NOP odred -Učka-.

9. 4. 1944 Na pruzi Sapjane - s. Mučići minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 3 vagona.

11. 4. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. pulski NOP odred.

11. 4. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran italijanski partizanski bataljon -Pino Budičin-.

14. 4. 1944 Kod s. Šapjana (na pruzi Trst-Rijeka) minerska grupa 1. bataljona 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila nemački voz.

15. 4. 1944 Na pruzi s. Sapjane - s. Matulje jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništile 2 lokomotive i 21 vagon.

17. 4. 1944 Na pruzi kod s. Jurdana (blizu Rijeke) minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 2 vagona.

22. 4. 1944 Na pruzi između Rijeke i s. Matulja minerski vod 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništio lokomotivu i 2 vagona.

25. 4. 1944 Kod s. Sapjana (na putu Trst-Rijeka) 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- uništila 4 kamiona i 1 autobus s nemačkim vojnicima.

26. 4. 1944 Na području pl. Učke otpočeo napad snaga nemačke 278. pešadijske divizije, 10. SS policijskog puka i drugih teritorijalnih jedinica u cilju uništenja istarskih jedinica. Operativni štab za Istru, sa potčinjenim jedinicama, ranije se izvukao u rejon s. Šapjane - s. Klana - s. Kastav. Nemačke jedinice su produžile čišćenje tog dela Istre do 8. maja i tom prilikom izvršile niz zločina: u s. Lipi 29. aprila pobile 278 ljudi; popalile M. i V. Učku, Vranje, Brest, Brgudac, Semić, Račju Vas, Trstenik, Vodice i druga sela.

0. 5. 1944 U s. Višnjanu (kod Pazina, u Istri), italijanske vlasti obesile člana SK KPH i predsednika SNO odbora Pazin Jozu Šurana, narodnog heroja.

21. 5. 1944 Kod s. Cukrića (na pruzi Kanfanar-Vodnjan, u Istri) minerska grupa 3. italijanskog bataljona 2 pulskog NOP odreda uništila lokomotivu i 3 vagona.

22. 5. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- spalile ž. st. Rakitovac (kod Buzeta, u Istri) i u neposrednoj blizini porušile prugu.

22. 5. 1944 Između Raše i Labina (u Istri) diverzantska grupa 1. NOP odreda -Učka- porušila most i uništila kamion s nemačkim vojnicima.

28. 5. 1944 Diverzantska grupa 3. bataljona 1. NOP odreda -Učka- minirala prugu Lupoglav - s. Roč (u Istri), zbog čega je nemački vojni voz (lokomotiva i 6 vagona) iskočio iz šina.

30. 5. 1944 Kod s. Klane (blizu Rijeke) 1. udarni bataljon 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zapalio tri nemačka kamiona.

6. 6. 1944 Radnici i mornari iz Istre i Slovenačkog primorja, zaposleni na savezničkim vojnim objektima u Alžiru formirali Komitet NOP-a Jugoslovena u Alžiru, sa zadatkom: sprečiti lažnu propagandu izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i četnika Draže Mihailovića među Jugoslovenima u Alžiru; raditi na prikupljanju dobrovoljaca za NOVJ i popularisati NOB.

10. 6. 1944 Princ Umberto poverio mandat za sastav nove italijanske vlade Bonomiju, nekadašnjem hrišćanskom socijalisti i jednom od Sforcinih saradnika za vreme pripreme i potpisivanja Rapalskog ugovora. (Bonomi je podržavao Sforcu u pitanju Istre i Slovenačkog primorja.)

11. 6. 1944 Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Gračišće i s. Pićan (kod Pazina), koja su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

11. 6. 1944 Blizu s. Klane (kod Rijeke) po naređenju Operativnog štaba za Istru, ponovo formirana 2. istarska brigada (kasnije: 2 brigada 43. divizije 11. korpusa NOVJ).

13. 6. 1944 Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Šumberg i s. Sv. Nedelju (kod Labina) koja su branili italijanski fašisti.

27. 6. 1944 Drugi bataljon 2. pulskog NOP odreda zauzeo s. Livade (kod Motovuna, u Istri) koje su branili italijanski fašisti.

30. 6. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zauzele s. Gradinje (kod Buzeta) koje su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

0. 7. 1944 U Istri izišao prvi broj lista -Istranka- (izdavao ga Oblasni odbor AFŽ-a za Istru).

1. 7. 1944 U Istri je izašao prvi broj lista -Jedinstvo mladih- (izdavao ga Oblasni odbor USAOH-a za Istru).

23. 7. 1944 Na oslobođenoj teritoriji Istre otpočela I oblasna konferencija AFŽ-a za Istru. Konferenciji je prisustvovalo 1500 žena iz čitave Istre, zatim delegati iz Slovenije, Trsta i Hrvatskog primorja, kao i predstavnici Glavnog odbora AFŽ-a za Hrvatsku. Konfenercija je završena 25. jula.

7. 8. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obišao front savezničkih armija u Italiji. Kod Bolenskog jezera on se sastao s komandantom savezničkih kopnenih snaga u Italiji generalom Haroldom Aleksanderom, Tom prilikom je došlo do ovog sporazuma: da u NOVJ stupe oni Hrvati i Slovenci iz Istre i Slovenačkog primorja koji su prisilno bili mobilisani u italijansku vojsku; da se Istra i Slovenačko Primorje, shodno odlukama II zasedanja AVNOJ-a, imaju smatrati operacijskim područjem NOVJ.

10. 8. 1944 U Kazerti (u Italiji), u razgovorima s vrhovnim komandantom NOV i POJ Josipom Brozom Titom, komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson postavio pitanje desanta na Istru, opravdavajući to potrebama da se što pre ovlada Trstom i kompromituje nemačka odbrana u Italiji, Maršal Tito je zahtevao da, prilikom eventualne operacije u Istri, savezničke vojne jedinice sarađuju sa NOVJ i poštuju jugoslovenske organe vlasti.

12. 8. 1944 U Napulju (u Italiji) otpočeo dvodnevni sastanak vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita sa predsednikom vlade V. Britanije Vinstonom Čerčilom. Britanski premijer je predlagao da se Maršal Tito sastane s kraljem Petrom II Karađorđevićem, ali je to Tito odlučno odbio. Čerčil je priznao pravo Jugoslavije na Istru, ali ne i na Trst, a grad Pulu, sa aerodromom, tražio je kao bazu za snabdevanje savezničkih trupa koje su nastupale prema Austriji. Potvrđen je sporazum sa savezničkim vojnim komandantima o pomoći NOVJ, Razgovaralo se o posleratnom uređenju Evrope i o sporazumu Tito-Šubašić. U pogledu budućeg društvenog uređenja Jugoslavije Čerčil je isticao koncepciju o seljačkoj bazi buduće jugoslovenske države, o umerenoj agrarnoj reformi, o ustavotvornoj skupštini koja će odrediti oblik vladavine.

16. 8. 1944 Izabran Odbor NOF-a za okrug Pazin (u Istri).

29. 8. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, na području Istre i Gorskog kotara, od 1. istarske brigade -Vladimir Gortan-, 2. i 3. istarske brigade, formirana 43. divizija 11. korpusa NOVJ.

29. 8. 1944 U s. Čabru (kod Delnica), po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana 3. istarska brigada 43. divizije NOVJ.

29. 8. 1944 U Istri, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formiran 3. buzetsko-porečki NOP odred.

0. 9. 1944 Na konferenciji predstavnika svih političkih grupa i organizacija izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Pazin (u Istri).

9. 9. 1944 Izabran Oblasni odbor NO fronta za Istru.

12. 9. 1944 U govoru na smotri jedinica 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Visu, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito upozorio svetsku javnost na rešenost naroda Jugoslavije da pomognu dugogodišnju borbu naroda Istre i Slovenačkog primorja za prisajedinjenje Jugoslaviji.

14. 9. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan 43. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Klanu (kod Rijeke), gde se branilo oko 350 nemačkih vojnika i slovenačkih domobrana.

24. 9. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobren je rad britanskim borbenim grupama u Istri i Hrvatskom primorju, s tim da moraju imati pismeno odobrenje od VŠ i održavati veze s jedinicama NOVJ; strane vojne misije nalaziće se samo pri štabovima korpusa.

17. 10. 1944 Na predlog CK KP Slovenije, KP Italije izdala proglas narodu Slovenačkog primorja i Trsta: istakla rukovodeću i pozitivnu ulogu NOVJ u Julijskoj krajini i Istri; pozvala stanovništvo da čuva bratstvo i jedinstvo slovenačkog i italijanskog naroda, okupljenog oko NOP-a.

6. 11. 1944 U s. Bertićima (kod Labina u Istri), održani prvi izbori za seoski NO odbor.

28. 11. 1944 VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Hrvatsku pregled neprijateljskih snaga u Sloveniji, Istri i Furlaniji.

3. 12. 1944 Održana konferencija NOF-a za srez Tinjan (u Istri).

Dokumenti

Naredba Operativnog štaba za Istru od 2 siječnja 1944 god. o pohvali Prve istarske NOP čete za uspjehe postignute u borbi i napadima na neprijateljska saobraćajna sredstva

Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 10. januara 1944. godine 114. lovačkoj diviziji za smenu u severnoj Dalmaciji i Gorskom kotaru, te o pravcima premeštanja 114. divizije u Istru radi smene 71. pešadijske divizije

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 1 do 30 prosinca 1943 godine

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica i formiranju bataljona

Politički izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom stanju na terenu i u jedinicama

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1944 god. o formiranju Četvrtog bataljona i postavljenju rukovodilaca

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 17 siječnja 1944 god. o formiranju Trećeg bataljona i postavljanju rukovodilaca

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku motorizaciju u Slovenačkoj Istri

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 28. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Slovenačkoj Istri i kod s. Materije

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944 godine

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o stanju na terenu Istre i o borbama podređenih jedinica

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 godine

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 29. februara 1944 Štabu 7. korpusa o aktivnosti podređenih jedinica na sektoru Brkini - Slov. Istra

Pismo Operativnog štaba za Istru od 10 marta 1944 god. Štabu Devetog korpusa NOV Jugoslavije o formiranju jedinica, njihovom dejstvu i stanju na području Istre

Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 10. marta 1944. Komandi grupe Armija »C« o vojno-političkoj situaciji u Istri i Sloveniji od 24. januara do 29. februara 1944. godine

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 23 aprila 1944 političkom komesaru Jedanaestog korpusa NOVJ o političkom i organizacionom stanju u jedinicama i prilikama na terenu

Naredba Operativnog Štaba za Istru od 10 aprila 1944 o formiranju Prve Istarske NO brigade Vladimir Gortan i NOP odreda Učka i o postavljanju rukovodilaca

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 11 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 o formiranju Drugog NOP odreda za Istru i postavljanje rukovodilaca

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 2 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 februara do 20 marta

Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 26 aprila 1944 o pohvali Trećeg bataljona Prve brigade Vladimir Gortan za uspjehe u borbama protiv neprijateljskih jedinica

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 do 31 marta

Dopuna izvještaja Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 14. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o dejstvima, o stanju u jedinicama i na terenu i o zvjerstvima Nijemaca u toku ofanzive

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Rijeka - Trst

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na vlak na pruzi Ilirska Bistrica - Š. Peter i o njemačkoj ofanzivi na području Kastav - Klana

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Pregarja

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Jugoslavije od 11. juna 1944. o formiranju Druge istarske brigade i postavljenju rukovodilaca

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i POJ od 17. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Prve brigade Vladimir Gortan za uspjehe postignute prilikom napada na Pićan, Gradišće, Sumbreg i Svetu Nedelju

Petnaestodnevni izveštaj Komande Buzetskog područja od 25. juna 1944. Operativnom štabu za Istru o političkom stanju u jedinicama i na terenu

Izveštaj političkog komesara Komande Riječkog područja od 25. juna 1944. političkom komesaru Operativnog štaba za Istru o moralno-političkom stanju

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29 juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih kamiona kod Klane

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih posada u Pićanu i Gračišću

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih garnizona u Sumbregu i Svetoj Nedelji

Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 29. juna 1944. Komandi Grupe armija »C« o situaciji i dejstvima na području Istre za period od 11. do 25. juna 1944. godine

Izvještaj Operativnog štaba za Istru iz druge polovine jula 1944. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 7. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o organizaciji i radu vojnopozadinskih ustanova

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. godine - 114

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske garnizone u Gradinju i Oprtalju

Uputstvo političkog komesara Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. o organizaciji kulturno-prosvetnog rada u jedinicama i plan kulturno-prosvetnog rada za juli i avgust

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 13. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 15. aprila do 30. juna

Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da rukovodioci NOP-a iz Istre nisu smeli da stupaju ni u kakve pregovore s Nemcima i naređenje da prekinu svaku vezu

Izveštaj Jovanke Krištof od 1. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju četnika u Istri, njihovoj saradnji sa nemačkim trupama i odnosima između nje i Dobrosava Jevđevića

Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 4. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama i diverzijama izvedenim u julu

Izvještaj Štaba 1. brigade Vladimir Gortan od 6. avgusta 1944. Operativnom štabu za Istru i Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Rašu, Krapan i Rabac

Izveštaj Jovanke Krištof od 10. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju ličkih četnika u Istri, njihovoj saradnji sa Nemcima i ponašanju Dobrosava Jevđevića u vezi sa problemom vraćanja četnika u Liku

Izveštaj komandanta 137. rezervnog brdskog lovačkog puka od 12. avgusta 1944. o akciji Prin na području zapadne Istre

Izveštaj komandira 2. čete 1. bataljona 137. rezervnog brdskog lovačkog puka od 12. avgusta 1944. o akciji Prin na području zapadne Istre

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Istri ostavi manje partizanske odrede a glavninu snaga iz nje prebaci u Gorski kotar, da izvesti o jačini novoformirane 40. NO divizije i obaveštenje da će glavni štab dobiti posebno naređenje o predstojećim dejstvima na komunikacije

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru NOV i POJ od 22. avgusta 1944. godine

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva Operativnog štaba za Istru od 22. avgusta 1944. godine

Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. avgusta 1944. članu Vrhovnog štaba Edvardu Kardelju da se sprovedu predviđene mere za sigurnu pobedu NOP-a u Istri i da borbeni izveštaji Glavnog štaba NOV i PO Slovenije budu konkretniji

Mesečni plan političkog rada Operativnog štaba NOV i PO za Istru od 1. septembra 1944. potčinjenim jedinicama

Depeša Generalnog sekretara KPJ od 15. septembra 1944. Edvardu Kardelju da se što pre javi na o. Vis i da pre dolaska sve sredi sa predstavnicima KP Italije i KP Austrije u vezi sa Istrom, Slovenačkim primorjem i Koruškom

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za rad saveziničkih borbenih grupa u Istri i Hrvatskom primorju

Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 20. oktobra 1944. komandantu Jugoistoka za prebacivanje Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Istru

Apel političkog delegata Draže Mihailovića za Sloveniju i Istru od 8. novembra 1944. Slovenskom narodnom odboru i Komandi Slovenije za pomoć četnicima Dinarske divizije koji se povlače ispred partizana

Izvještaj Štaba 43. divizije od 19. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o situaciji u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru i o rasporedu jedinica

Izvještaj Štaba 43. NO divizije od 30. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji na području Istre i Gorskog kotara i o organizaciji i formaciji jedinica

Fotografije

Povezane odrednice

Glavni štab Hrvatske 114. lovačka divizija Sava Kovačević Josip Broz Tito Istrski partizanski odred 43. istarska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Borbe u Dalmaciji 1944. Poreč Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Slovenije 3. istarska brigada Štampa u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Dobrosav Jevđević Trst Harold Alexander Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Mornarica NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 40. slavonska divizija NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Lici 1944. Istra u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Žene u ratu Dinarska četnička divizija Narodni heroji Jugoslavije 2. istarska brigada Kastav Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 26. dalmatinska divizija NOVJ Rijeka Komunistička partija Hrvatske 11. hrvatski korpus NOVJ 35. lička divizija NOVJ Vodnjan Pula Dragoljub Draža Mihailović Vis Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1944. Bratstvo i jedinstvo u ratu Operacija Istra Sveta Nedelja Ranjenici u ratu Borbe u Istri 1943. Borbe u Sloveniji 1944. Komandant Jugoistoka Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Edvard Kardelj Ilirska Bistrica Buzet Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Maximilian von Weichs Politički komesari u NOR-u Britanija i Jugoslavija Borbe u Hrvatskoj 1943. Vodice 15. brdski armijski korpus Labin Henry Maitland Wilson Pazin Operacija Wechselbalg Winston Churchill Rovinj AFŽ 71. pešadijska divizija USAOH 3. prekomorska brigada - udarna Delnice 1. istarska brigada Vladimir Gortan