🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Lici 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 200 hronoloških zapisa, 265 dokumenata i 42 fotografija.

Događaji

30. 12. 1941 Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

0. 1. 1942 U Lici, po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formiran Tenkovski vod (od tenkova zaplenjenih u borbi kod Ljubova).

0. 1. 1942 VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ uputili CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu: od sitnijih akcija preći na koordinirane akcije nekoliko partizanskih jedinica radi osvajanja oružja i municije, u koju svrhu iskoristiti i nezadovoljstvo u jedinicama NDH; proširiti slobodnu teritoriju u Lici i Kordunu; narodu objašnjavati izdajničku ulogu Vladimira Mačeka i Ante Pavelića NO; odbore ne opterećivati vojnim zadacima; čuvati kadrove; prikupiti oko 300 najboljih boraca iz Hrvatske koji bi u datom momentu ušli u sastav 1. proleterske NOU brigade.

1. 1. 1942 Iz zasede kod Pogledala (blizu Korenice) delovi bataljona -Marko Orešković- Grupe NOP odreda za Liku napali na oko 250 italijanskih vojnika, zarobivši ih 125 i zaplenivši 7 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 80 pušaka i 50 ručnih bombi.

5. 1. 1942 U s. Jezeranama (kod Brinja) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao neprijateljsku posadu, ali selo nije zauzeo.

6. 1. 1942 Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

19. 1. 1942 Kod s. Babinog Potoka (blizu Vrhovina) delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica. U borbi je poginulo 18 italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su imale 3 ranjena borca.

20. 1. 1942 Delovi Grupe NOP odreda za Liku napali italijanski garnizon u Korenici i ovladali periferijom, ali mesto nisu zauzeli zbog brojne nadmoćnosti neprijatelja.

23. 1. 1942 Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

29. 1. 1942 Partizani 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali italijansku posadu u s. Raduču (kod Gospića). Napad nije uspeo, pošto su četnici pravovremeno obavestili italijansku posadu.

30. 1. 1942 U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

2. 2. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

6. 2. 1942 Druga četa bataljona -Ognjen Prica-, 5. četa 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i Lapačka četa zauzele s. Čanak (kod Gospića), iz koga su se ustaše i žandarmi izvukli u pravcu s. Jurković-Dola.

12. 2. 1942 U s. Mekinjaru (kod Udbine), pri Štabu grupe NOP odreda za Liku, otpočela dvodnevna vojna konferencija kojoj su prisustvovali svi komandanti i politički komesari sa područja te grupe odreda. Odlučeno je da se napadnu D. Lapac i Srb, da se Korenica drži opsednuta slabijim snagama i da se pristupi energičnijem obračunu sa četnicima.

21. 2. 1942 U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

21. 2. 1942 Kod Brinja delovi 1. bataljona -Marko Trbović< Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijanske vojnike i ustaše. Poginulo 10 italijanskih vojnika i 12 ustaša.

27. 2. 1942 Jedinice Grupe NOP odreda za Liku zauzele D. Lapac. U borbi su poginuli komandant Lapačkog bataljona Stojan Matić, narodni heroj, i još 14 partizana, a ranjena su 23 borca. Gubici neprijatelja: 23 poginula, 27 ranjenih i 150 zarobljenih italijanskih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 135 pušaka, 4 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, 3 minobacača, 350 ručnih bombi, 22.000 metaka i velike količine hrane.

28. 2. 1942 Formiran Okružni NO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

8. 3. 1942 U Lici izašao prvi broj lista -Žena u borbi-, organa Okružnog odbora AFŽ za Liku. U Vojniću održan veliki zbor žena sreza Vojnić, na kome je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

8. 3. 1942 U Klancu (kod Gračaca) bataljon -Gavrilo Princip- Grupe NOP odreda za Liku napao italijansku kolonu od preko 1000 vojnika i naneo joj velike gubitke.

12. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku naredio štabovima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe kordunaških NOP odreda i Primorsko-goranskog NOP odreda da čiste teren na svojim područjima, povezuju slobodne teritorije Like, Korduna i Gorskog kotara i sistematski uništavaju saobraćajne veze neprijatelja.

15. 3. 1942 Kod Ljubova italijanske posade iz Gospića i Široke Kule napale delove Grupe NOP odreda za Liku. Posle žestoke borbe italijanske snage su pred veče prisiljene na povlačenje u polazne garnizone.

16. 3. 1942 U Brinju italijanske vlasti streljale sekretara SK KPH za Brinje Ivicu Lovinčića, narodnog heroja.

21. 3. 1942 Okružni NO odbor za okrug Krbavu izdao pravilnik o radu NO odbora na području okruga.

23. 3. 1942 U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

23. 3. 1942 Sekretar Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH izvestio CK KPH o radu partijskih organizacija na Kordunu: konstatuje da je osnovna slabost ove partijske organizacije što ona nije veću pažnju posvećivala hrvatskim selima i što je razvodnjena velikim brojem novih članova. Pored toga, govori o vojnoj i političkoj situaciji u Lici i Gorskom kotaru.

27. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao uputstvo štabovima Grupe kordunaških i Grupe NOP odreda za Liku o primenjivanju partizanske taktike pri odbrani oslobođenog teritorija.

29. 3. 1942 Zbog višemesečnog pritiska jedinica italijanski garnizon napustio Korenicu (sada: Titova Korenica) i povukao se u Udbinu i s. Ploče.

0. 4. 1942 Na području Korenice, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Ognjen Prica- i -Krbava- formiran 2. lički NOP odred.

0. 4. 1942 U s. Doljanima (kod Gračaca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marko Orešković-, -Stojan Matić- i -Gavrilo Princip- formiran 3. lički NOP odred.

0. 4. 1942 U okolini Gračaca, u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar 3. bataljona 3. ličkog NOP odreda Petar Kesić Bićo, narodni heroj.

3. 4. 1942 Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica iz Udbine na s. Visuć.

3. 4. 1942 Održana prva partijska konferencija KPH za srez Brinje.

4. 4. 1942 Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih delova iz Udbine (jačine oko 2000 vojnika) na s. Srednju Goru i naneli im gubitke od oko 50 mrtvih, a zaplenili 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 12 pušaka, 1 kamion, 3 motocikla i drugu opremu.

8. 4. 1942 U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočelo četvorodnevno treće savetovanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku sa predstavnicima potčinjenih jedinica iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja: analizirani su situacija u svetu i u Jugoslaviji i stanje u jedinicama; postavljeni su zadaci za dalja dejstva.

8. 4. 1942 Između Udbine i G. Ploče delovi bataljona -Gavrilo Princip- napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 50 mrtvih, zapalili 4 kamiona i zaplenili 3 puške, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

12. 4. 1942 U s. Mogoriću (kod Gospića) jake italijanske snage napale 1. lički NOP odred -Velebit-. U borbi, koja je vođena celog dana, neprijatelj je imao oko 100 mrtvih. Gubici partizana: 7 mrtvih i 3 ranjena; poginuo je i Stevan Lola Korica, narodni heroj.

14. 4. 1942 Između Brinja i s. Prokika 1. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda napao iz zasede italijansku kolonu i ubio 20 a ranio 24 vojnika.

16. 4. 1942 Delovi Primorsko-goranskog NOP odreda i bataljon -Marko Orešković- izvršili neuspeo napad na ustaško uporište u s. Jezeranama (kod Brinja). U toj borbi je poginuo član SK KPH za Brinje Ljubica Gerovac, narodni heroj.

19. 4. 1942 Delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli s. Vranik (kod Gračaca) i zarobili 7 ustaša i žandarma a 2 ranili.

21. 4. 1942 Između Plaškog i Blata delovi jedinica 1. i 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske razrušili železničku prugu, zarobili 46 italijanskih vojnika i zaplenili 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka i 8.000 metaka.

21. 4. 1942 U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

24. 4. 1942 U Štabu grupe NOP odreda za Liku održano drugo savetovanje komandanata i političkih komesara. Na njemu je odlučeno da se nastavi rušenje železničkih pruga i da odpočne čišćenje četnika u južnoj Lici i ustaša u severnoj i severozapadnoj Lici.

24. 4. 1942 Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele s. Ramljane (kod Otočca), koje su branili žandarmi. Zatim su održale miting.

24. 4. 1942 Formirani SNO odbori za srez Korenicu i Udbinu, a rasformiran ONO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

25. 4. 1942 Po naređenju Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku formirana Lička partizanska četa.

27. 4. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Gorskog kotara u Liku da bi neposrednije rukovodili i pomogli partijskom i vojnom rukovodstvu u Lici i severnoj Dalmaciji, gde se bila pojačala četnička aktivnost.

27. 4. 1942 Delovi 2. ličkog NOP odreda zauzeli s. Prijeboj (kod Titove Korenice), koje su branili ustaše i domobrani. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 18 zarobljenih vojnika, a naše jedinice 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

28. 4. 1942 Između s. Metka i s. Ribnika jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile 168 m železnieke pruge, pokidale 4 km tt veza i zapalile 3 stražare.

28. 4. 1942 Između Brinja i s. Prokika dve čete 1. bataljona i Proleterska četa Primorsko-goranskog NOP odreda razbile italijansku motorizovanu kolonu, izbacivši iz stroja oko 350 vojnika.

29. 4. 1942 Dve čete bataljona -Ognjen Prica- i Proleterska četa Grupe NOP odreda za Liku, posle trodnevnih borbi, zauzele s. Plitvička Jezera i zaplenile 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i oko 2.600 metaka.

0. 5. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske, bataljona -Bude Borjan- iz severne Dalmacije, bataljona -Marko Orešković-, Udarnog bataljona i Tehničke čete iz grupe NOP odreda za Liku, formiran Kombinovani NOP odred za borbu protiv četnika u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici.

0. 5. 1942 Kod Plaškog, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo komandir partizanske čete Mijo Benić, narodni heroj.

1. 5. 1942 U Korenici otpočeo drugi kurs za oficire pri Oficirskoj školi GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Na kursu bilo 90 polaznika.

5. 5. 1942 U severnom delu Like jedinice partizanskog bataljona -Ognjen Prica- otpočele dvodnevne borbe protiv ustaša, u kojima su zauzele sela: Poljanak, Sertića Poljanu, Rastovaču, Koranu i Čatrnju.

5. 5. 1942 Održana prva partijska konferencija KPH za srez Gračac.

7. 5. 1942 U Korenici, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od proleterskih četa iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja formiran 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske.

8. 5. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Bude Borjan- odbacili četnike i zauzeli s. Turovac i s. Duboki Do (kod Gračaca). U s. Turovcu je održan zbor, na kome je izabran odbor NOF-a.

9. 5. 1942 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od delova bataljona -Ognjen Prica- formiran Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku.

11. 5. 1942 U s. Brušanima (kod Gospića) delovi bataljona -Petar Vuksan- razoružali žandarme.

13. 5. 1942 Između s. Metka I s. Raduča (kod Gospića) 2. četa 1. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku napala italijanske vojnike i nanela im gubitke od 30 mrtvih.

14. 5. 1942 Kod Magarčevca (na Petrovoj gori), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo politički komesar Udarne čete 2. kordunaškog NOP odreda Milan Marković Lika, narodni heroj.

14. 5. 1942 Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Kuterevo i Krasno (kod Otočca), zarobio 28 domobrana i 7 žandarma i zaplenio 39 pušaka, 3 p. mitraljeza i nekoliko hiljada metaka.

17. 5. 1942 U Korenici otpočela II okružna konferencija KPH za Liku. Analiziran je rad partijske organizacije posle I konferencije (jula 1940) i date su smernice za budući rad. Konferencija je trajala pet dana.

17. 5. 1942 Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Lipovlje, Tisovac, Dolce i Crno Jezero (kod Otočca), koja su branili ustaše i domobrani.

24. 5. 1942 U s. Rujištima (kod Gračaca), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Bude Borjan- i -Branko Vladušić- formiran Severnodalmatinski NOP odred.

27. 5. 1942 Između Metka i Gospića jedinice 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile prugu u dužini od 300 m.

27. 5. 1942 Na putu Prokike-Brinje delovi 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 60 mrtvih i 5 ranjenih. Dva kamiona su uništena.

31. 5. 1942 Na Plitvičkim jezerima održan veličanstven miting ličke omladine: prisustvovalo preko 3000 omladinaca.

0. 6. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Korenice u D. Lapac (u Lici).

0. 6. 1942 UD. Lapcu (u Lici) izašao prvi broj lista -Pionir-. Izdavao ga je Glavni odbor USAOH-a.

1. 6. 1942 Naredbom GŠ NOP odreda za Hrvatsku postavljen Štab 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, pod čijom su komandom sve partizanske jedinice s teritorije Like, Korduna i Banije.

3. 6. 1942 Partizanski bataljoni -Petar Vuksan-, -Krbava- i -Mićo Radaković- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško-domobransko uporište Udbinu, ali ga, zbog jakog otpora neprijatelja, nisu mogli zauzeti. U trodnevnim borbama bataljoni su imali gubitke od 6 mrtvih i 20 ranjenih.

3. 6. 1942 Kod s. Ostrovice i s. Ćukovca (blizu Gospića) 2. bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- odbio napad ustaša i domobrana i naneo im gubitke od 6 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena.

5. 6. 1942 Između s. Ličke Jesenice i s. Javornika (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 2. kordunaškog NOP odreda razoružale italijansku stražu od 29 vojnika.

5. 6. 1942 Jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 260 m.

6. 6. 1942 Na putu Brinje-Senj, iz zasede, delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu od 4 kamiona. Poginulo je 15 a ranjeno 30 neprijateljskih vojnika; uništena su 2 kamiona. Gubici 1. odreda: 4 mrtva i 3 ranjena.

8. 6. 1942 Jedinice bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Podum, Zalužnicu i Doljane (kod Vrhovina), koja su branili četnici.

10. 6. 1942 Između s. Prijeboja i s. Ličkog Petrovog Sela (kod Titove Korenice) partizanski bataljon -Ognjen Prica- napao iz zasede kolonu jačine oko 120 ustaša. U borbi je poginulo 40 ustaša, dok partizani nisu imali gubitaka.

10. 6. 1942 Delovi, 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušili železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 900 m.

11. 6. 1942 Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Dabar, Zapolje i Petrinić Polje (kod Otočca), u kojima su se branili ustaše, domobrani i četnici.

13. 6. 1942 Kod s. Tominog Gaja i s. Derinog Gaja (blizu Gračaca) jedinice bataljona -Stojan Matić- i delovi 2. bataljona 2. ličkog NOP odreda odbili napad italijanskih delova i četnika iz Gračaca. Zaplenjeno je 8 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 pištolj, 15 bombi i druga ratna oprema.

14. 6. 1942 Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad četnika, ustaša i italijanskih snaga i nanele im velike gubitke.

16. 6. 1942 Kod Klokočevice (na putu Prijeboj - Ličko Petrovo Selo) bataljon -Marko Orešković- i 1. i 3. četa bataljona -Ognjen Prica- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaše i italijansku kolonu. U toj borbi je poginulo 18 ustaša i 60-70 italijanskih vojnika, a zaplenjeni su 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i drugi ratni materijal.

19. 6. 1942 Kod s. Brloga (blizu Otočca) italijanski vojnici, ustaše i četnici otpočeli dvodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- i delove 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napad je odbijen.

21. 6. 1942 Prvi bataljon 1. NOP odreda -Velebit- i delovi 3. bataljona 2. odreda Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško i domobransko uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića), ali ga nisu zauzeli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja od Perušića. Neprijatelj je imao 45 mrtvih, a partizani 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

22. 6. 1942 Jedinice bataljona -Petar Vuksan- i delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli domobranska uporišta u s. Ličkom Novom i s. Žabici (kod Gospića). Zaplenjeno je: 15 pušaka, 1 mitraljez, 7 sanduka municije i druge ratne opreme. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena domobrana, a naše jedinice 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

23. 6. 1942 Italijanski vojnici i četnici, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica partizanskog bataljona -Božidar Adžija-, zauzeli s. Škare (kod Otočca).

26. 6. 1942 U Štabu Grupe NOP odreda za Liku održano treće vojno savetovanje, kome su prisustvovali komandanti i politički komesari NOP odreda. Na njemu je odlučeno da se u sastavu Grupe formiraju pokretne udarne jedinice, koje će biti neprekidno u akcijama onamo gde to bude zatrebalo.

26. 6. 1942 Bataljon -Božidar Adžija- i Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku izvršili neuspele napade na italijansko-četničke posade u selima otočačkog sreza.

27. 6. 1942 Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad italijanskih vojnika i nanele im velike gubitke.

0. 7. 1942 U rejonu s. Kosinja (kod Otočca), po naređenju Štaba Grupe NOP odreda za Liku. Od jednog dela boraca partizanskog bataljona -Božidar Adžija- formirana Kosinjska četa (nazvana i Perušićkom četom).

0. 7. 1942 Italijanske snage, ustaše i domobrani iz Gospića odbacili jedinice 1. ličkog NOP odreda -Velebit- iz rejona s. Široke Kule, s. Ćukovca i s. Ostrovice, ali su kod s. Barlete odbijeni. U toku borbi neprijatelj je zapalio sela Ostrovicu i Ćukovac.

1. 7. 1942 Između s. Blata i žel. st. Lič. Jesenice 3. četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razorila prugu. Kada se, usled toga, prevrnuo voz, zarobljeno je 29 italijanskih vojnika, 3 četnika i 4 domobrana, a zaplenjeno 25 pušaka i 2 pištolja.

1. 7. 1942 U Lici izašao prvi broj lista -Partizan-, organ GŠ NOP odreda za Hrvatsku.

2. 7. 1942 Na putu Otočac-Senj jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku napale italijansku i četničku kolonu i nanele im gubitke od 11 mrtvih.

3. 7. 1942 Prvi bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i bataljoni -Stojan Matić-, -Mićo Radaković- i -Krbava- 2. ličkog NOP odreda zauzeli Podlapac (Lika). U toj borbi i prilikom čišćenja okoline, do 5. jula, ovi su zarobili oko 250 neprijateljskih vojnika i zaplenili 147 pušaka, 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu. Bataljoni su imali 4 mrtva i 29 ranjenih, a neprijatelj 30-40 mrtvih.

3. 7. 1942 Na železničkoj pruzi Raduč-Medak delovi 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- izvršili diverziju. Zbog toga je saobraćaj bio obustavljen 4 dana.

4. 7. 1942 Grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda spalila autobus koji je saobraćao između s. Grgurevaca i Srem. Mitrovice. Likvidirani su jedan nemački oficir i vlasnik autobusa, poznati petokolonaš.

5. 7. 1942 Na putu Kompolje - Žuta Lokva (kod Brinja) jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku vodile borbu protiv italijanskih vojnika i nanele im gubitke. Zaplenjen je 1 kamion pun vojnika.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Lika)

Pismo Centralnog komiteta KPH od 1 siječnja 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Liku za poboljšanje rada, tačnije dostavljanje izvještaja i pripravnost jedinica

Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici

Pismo Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 siječnja 1942 god. komandi Kordunaškog NOP odreda o prvim rezultatima borbi oko Korenice

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama oko Korenice

Izvještaj komande Dalmatinske čete od 6 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

Izvještaj Komande dalmatinske čete od 6. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 9 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji u Lici

Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu

Vijesti o borbama ličkih partizana protiv talijanskih okupatora od 19 do 22 siječnja 1942 godine

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda početkom veljače 1942 god. o formiranju Grupe odreda, reorganizaciji, bataljona i nastavljanju borbenog takmičenja s ličkim odredima

Pregled borbi i akcija na Kordunu, Lici, Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru krajem siječnja i početkom veljače 1942 godine

Izvještaj Velike žuoe Gacka i Lika od 1. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o jačanju narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Župe

Izvieštaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama ličkih partizana

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 veljače 1942 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Liku o odnosu Okružnog komiteta prema vojnim štabovima i operativnim planovima

Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 veljače 1942 god. Štabu Ličke grupe NOP odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Ličke grupe NOP odreda od 1 ožujka 1942 godine

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 2 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizaciji političke obavještajne službe, neprijateljskoj propagandi i zaplijenjenoj neprijateljskoj arhivi

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Ljubova, Lapca i Korenice

Raspored jedinica Ličke grupe NOP odreda od 4 ožjuka 1942 godine

Ustaško-četnički savez u Lici, članak iz Vjesnika br. 10 od ožujka 1942 godine

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i stanju jedinica

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama kod Srba i Korenice

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini i stanju neprijateljskih snaga u Lici

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. marta 1942. komandantima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe NOP odreda Korduna i Banije i Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje operacija na pruzi Plaški - Blata

Izvještaj zapovjednika Ličke oružničke udarne bojne od 25 ožujka 1942 god. o napadu partizana na putu za Podlapac

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za odbranu oslobođenog teritorija i korišćenje iskustava primorsko-goranskih i kordunaških partizana

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 30 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive

Izvještaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od travnja 1942. Sekretarijatu Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve o neprijateljskom ofanzivnom djelovanju na Kordunu i Lici i o stanju u Dalmaciji

Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji i o saradnji sa italijanskim okupatorom

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na Kordunu i u Lici

Proglas Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3. aprila 1942. partizanima povodom proljetnih neprijateljskih ofanziva na oslobođenu teritoriju Korduna i Like

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 11 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK SKH i oficirske škole u Liku

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 Dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK KPH i oficirske škole u Liku

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 14 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o upućivanju partizana u Glavni štab i o situaciji u Lici

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama

Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 19. aprila 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone na pruzi Plaški - Blata

Prijedlog Štaba Prvog ličkog odreda Velebit od 20 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za pohvalu jedinica, boraca i rukovodilaca

Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na pruzi Plaški - Blata

Zapovijest Štaba Prve operativne zone od 24 travnja 1942 god. o pohvali jedinica i pojedinaca zbog uspješno izvršenog zadatka na rušenju željezničke pruge Plaški - Blata

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome predlaže saradnju štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome se predlaže saradnja štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Bosanske krajine, Like i Gorskog kotara

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 11. maja 1942. o borbama s partizanima na Kordunu, u Dalmaciji i Lici

Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 1. maja 1942. Štabu divizije o borbama protiv partizanskih snaga na tromeđi Lika–Bosna–Dalmacija

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 2 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

Brojno stanje Grupe NOP odreda za Liku na dan 2 svibnja 1942 godine

Bilten Komande 2. armije od 4. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija»Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Lici i Hercegovini

Bilten Komande 2. armije od 5. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o partizanskim akcijama na teritoriji Hrvatskog primorja, Like i Hercegovine

Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina od 9. svibnja 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji

Izvještaj Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku od 10 svibnja 1942 god. Štabu Kombinovanog odreda o brojnom stanju i naoružanju bataljona

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 13 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama odreda

Pregled brojnog stanja i naoružanja Grupe NOP odreda za Liku od 13. maja 1942. godine

Izvještaj zamjenika komandanta Grupe NOP odreda za Liku od 15 svibnja 1942 god. komandantu Grupe o izvršenom napadu na Bender

Izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 15 svibnja 1942 god. o djelovanju talijanskih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i Korduna

Izvještaj zamjenika komandanta Grupe NOP odreda za Liku od 15. svibnja 1942. komandantu Grupe o izvršenom napadu na Bender

Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv italijanskih okupatora u okolini Bos. Petrovca i o zajedničkoj akciji sa ličkim i dalmatinskim jedinicama protiv četnika

Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o odlasku Udarnog bataljona prema Lici i Dalmaciji u akciju protiv četnika, o rezultatu borbe protiv Italijana kod Kolunića i o rušenju pruge Plavno-Knin

Izvještaj kotarske oblasti Brinje od 20 travnja 1942 god. o napadu partizana na Jezerane

Pismo Štaba Kombinovanog odreda od 22. maja 1942. komandantu 3. ličkog NOP odreda o zadacima Odreda

Pismo Štaba kombinovanog odreda od 22. svibnja 1942. komandantu 3. ličkog NOP odreda o zadacima odreda

Odgovor Štaba 5. krajiškog odreda od 22. maja 1942. Štabu 3. ličkog NOP odreda u vezi s međusobnom saradnjom, razgraničenjem teritorije i obavještenje o zauzimanju Prijedora

Pismo Maksa Bace od 23 svibnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

Pismo Maksa Baće od 23. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23. maja 1942. o štavljenju rukovodilaca na Kordunu, Baniji i u Lici

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 25 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku iz prve polovine srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama partizanskih odreda i napadu na Podlapac

Izvještaj Ličko-krbavskog zdruga od 9. juna 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Plitvička Jezera - Prijeboj

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 9. juna 1942. o napadu partizana na Topusko i Udbinu

Pismo štaba Petog krajiškog NOP odreda od 1 juna 1942 god. štabu Trećeg ličkog NOP odreda o pripremama Italijana za evakuaciju Drvara i o uništenju jednog italijanskog tenka

Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 2 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Kninskoj Krajini u drugoj polovini svibnja

Izvještaj štaba Prve operativne zone od 3 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnoj situaciji na granici između Like i Korduna i o akcijama partizana Banije

Izvještaj Drugog ličkog NOP odreda od 6 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku borbi za zauzimanje Podlapca i okolnih sela

Izvještaj guvernera Dalmacije od 7 lipnja 1942 god. o vojnoj situaciji na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i dejstvima partizanskih jedinica u Bukovici

Izvještaj Guvernera Dalmacije od 7. lipnja 1942. o vojnoj situaciji na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i dejstvima partizanskih jedinica u Bukovici

Zapovijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 8. juna 1942. jedinicama Grupe NOP odreda za Liku za napad na talijanske jedinice na komunikaciji Saborski - Plitvice i Babin Potok - Prijeboj

Uputstvo štaba Grupe NOP odreda za Liku od 9 srpnja 1942 god. za sprovodenje takmičenja u jedinicama

Izvještaj Štaba NOP odreda za Liku od 11 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o poduzetim mjerama za izvršenje zadatka

Izvještaj obavještajnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 13 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama protiv četnika i Talijana i o akciji čišćenja četničkih elemenata u Škarama, Brlogu i ostalim selima kotara Otočac

Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 15. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima u Lici

Informativni izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 16 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga u Lici

Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama Prvog proleterskog bataljona i jedinica Ličke grupe NOP odreda protiv Talijana i ustaša

Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama u Lici, Baniji i Kordunu od 6 lipnja do 18 srpnja 1942 godine

Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 18 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici

Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 19 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenoj reorganizaciji štabova i jedinica i o akcijama odreda

Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava slušalaca i nastavnika Partizanske oficirske škole od 19. juna 1942. godine

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac

Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. za napad na Ličku Jesenicu i Begovac

Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 21 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o koncentraciji neprijateljskih snaga i pripremama naših jedinica za razbijanje neprijateljske ofanzive

Zahvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 lipnja 1942 god. Krajiškom operativnom štabu zbog davanja hrane ličkim i dalmatinskim partizanima i obavještenje o borbama protiv ustaša i Talijana kod Plitvica, Prijeboja i Gračaca

Pismo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 juna 1942 god. Glavnom štabu NOPO Hrvatske o potrebi usklađivanja akcija u vezi sa neprijateljskom ofanzivom na Kozari i Lici

Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 24 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama za vrijeme neprijateljske ofanzive

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Lici 1943. 2. lički partizanski odred Otočac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Italijanski zločini u Jugoslaviji Omladina u ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942. Josip Broz Tito Gračac Narodno oslobodilački odbori Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Bataljon Marko Orešković Ilija Trifunović Birčanin Operacija Velika Kapela Pljačka u ratu Vrhovine Ogulin Bihać 2. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1942. Četnički zločini AFŽ Primorsko-goranski partizanski odred 5. italijanski armijski korpus Diverzije u oslobodilačkom ratu Donji Lapac 1. lička proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Plaški Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Korenica Zrmanja 1. kordunaški partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Srb 2. kordunaški partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske Gospić Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Sušak Vrhovni štab NOVJ Udbina Bosansko Grahovo Borbe u Dalmaciji 1942. Operacija Trio Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Lička Jesenica Zaharije Ostojić 18. italijanski armijski korpus Knin Gacko 1. lički partizanski odred "Velebit" 13. pešadijska divizija Re Petar Baćović Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ante Pavelić Dinarska četnička divizija Narodni heroji Jugoslavije Raduč Politički komesari u NOR-u Sanitet u ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske 3. lička proleterska udarna brigada