🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Lici 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 116 hronoloških zapisa, 366 dokumenata i 28 fotografija.

Događaji

11. 11. 1941 U s. Šipovljanima (kod Drvara), na inicijativu OK KPJ za Drvar, formirana kulturno-prosvetna ekipa (od 30 članova) sa zadatkom: mobilizacija omladine i naroda putem kulturnog i političkog prosvećivanja. Ekipa je delovala do kraja. januara 1943. u drvarskom, podgrmečkom i, delom, jajačkom okrugu, pa i u Lici.

6. 1. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o formiranju komisije za pregled bolnica i oporavilišta NOV i POJ u Bosni, u Lici i na Kordunu, čiji je zadatak da ispita sanitetske, prehrambene, higijenske i druge prilike, dostavi izveštaj i predloži eventualne mere za otklanjanje nedostataka.

11. 1. 1943 Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele četničko uporište Ličku Jesenicu (kod Plaškog).

14. 1. 1943 Jedinice 6. divizije NOVJ napale Gračac, koji je branilo oko 600 četnika i oko 300 vojnika 151. puka italijanske divizije -Sasari-, ali je posle višečasovne borbe, zbog jake poplave, napad obustavljen. Neprijatelj je imao 41 mrtvog i 22 ranjena, a zarobljeno je 115 četnika. Jedinice 6. divizije su pretrpele gubitke od 40 mrtvih, 67 ranjenih i 57 nestalih. Tom prilikom je poginuo i komandant bataljona -Ognjen Prica- 2. udarne brigade Stanko Opsenica Staniša, narodni heroj.

19. 1. 1943 Zamenik načelnika VŠ NOV i POJ izvestio Vrhovni komandanta o koncentraciji jakih neprijateljskih snaga oko Karlovca i Gračaca i o njihovim pripremama za preduzimanje ofanzivnih operacija na slobodnu teritoriju Banije, Korduna i Like.

20. 1. 1943 U Kordunu, Baniji, Bosanskoj krajini i Lici otpočela neprijateljska ofanziva protiv jedinica 1. hrvatskog i 1. bosanskog korpusa NOVJ (poznata kao četvrta ofanziva).

21. 1. 1943 Kod s. Deringaja (blizu Gračaca) otpočele dvodnevne jake borbe između delova italijanske divizije -Sasari- i 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

22. 1. 1943 U rejonu s. Ljubova (kod Titove Korenice) otpočele jake borbe između 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i delova italijanske divizije -Re-. Borbe su trajale do 2. februara, kada su snage divizije -Re- prodrle u Korenicu (sada: Titova Korenica), a 2. brigada se povukla u s. Krbavieu.

22. 1. 1943 Pločanski klanac (kod Udbine) zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

23. 1. 1943 Štab 1. proleterske udarne divizije NOVJ naredio 1. proleterskoj NOU brigadi da vrši pritisak prema Banjoj Luci zbog početka tzv. četvrte neprijateljske ofanzive prema oslobođenoj teritoriji Banije, Korduna, Like i Bos. krajine.

24. 1. 1943 Jedinice Ličkog NOP odreda porušile prugu Gospić-Gračac (između s. Metka i s. Ribnika) i uništile italijanski voz (4 vagona).

24. 1. 1943 Posle borbi sa 1. udarnom brigadom 6. divizije NOVJ snagđ italijanske divije -Sasari- zauzele s. Bruvno (kod Gračaca).

26. 1. 1943 U rejonu s. Lovinca (kod Gračaca) 3. bataljon 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao iz zasede italijansku auto-kolonu i uništio 7 kamiona kojima su se prevoziš italijanska vojska i četnici.

26. 1. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz s. Bruvna (kod Gračaca) ka s. Mazinu.

27. 1. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito doneo definitivnu odluku o realizaciji operativno-strategijskog plana za protivofanzivu NOVJ radi razbijanja tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Prema toj odluci trebalo je obrazovati tri jake operativne grupacije. Prva grupacija, koju su sačinjavale 1. i 2. proleterska udarna, 3. udarna i 7. divizija NOVJ, treba da bude nosilac protivofanzive prema jugoistoku, na opštem pravcu Prozor - dolina r. Rame - Neretve - Hercegovina. U prvoj fazi protivofanzive (do r. Neretve) učestvovale bi i dalmatinske brigade (9. divizija NOVJ, koja je bila u formiranju) i 9. krajiška NOU brigada. Druga operativna grupa (1. bosanski udarni korpus NOVJ) treba da uporno brani slobodnu teritoriju Bosanske krajine, povlačeći se postepeno pred neprijateljem kako bi ga što duže zadržala i time Glavnoj operativnoj grupi stvorila potrebno vreme i prostor za uspešan razvoj ofanzive i za prelaz preko r. Neretve. Treća operativna grupa (1. hrvatski korpus NOVJ i Primorsko-goranska grupa brigada) treba takođe da uporno brani slobodnu teritoriju Like (koordinirajući svoja dejstva sa dejstvima 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ), a glavni joj je zadatak bio na tome prostoru da vezuje jake italijansko-četničke snage i da ne dozvoli da se italijanske jedinice pregrupišu i upute u pravcu Glavne operativne grupe.

27. 1. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz Bruvna (kod Gračaca) ka s. Klapavici.

28. 1. 1943 Italijanska avijacija bombardovala i mitraljirala u Lici mesta: Saborski, Turjanski, Korenicu (sada: Titova Korenica), Vrelo, Kuzmanovaču, Bunić, Debelo Brdo, Udbinu, Mogorić, Vršinu, Bajiće, Dobro Selo i D. Lapac.

29. 1. 1943 Delovi italijanske divizije -Sasari- odbacili jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i zauzeli s. Mazin (kod Gračaca).

30. 1. 1943 VŠ NOV i POJ izdao direktivu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: u daljim borbama sačuvati živu silu i njen organski sastav; naročitu pažnju posvetiti ranjenicima, koji ne smeju pasti neprijatelju u ruke; nastojati da se održi slobodna teritorija oko D. Lapca i pl. Plješevice; odmoriti, popuniti i reorganizovati jedinice, kako bi bile spremne da povrate veći deo teritorije koja je izgubljena u poslednjoj ofanzivi.

30. 1. 1943 Na Lipač vrhu (kod Udbine) jedinice 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile tri uzastopna juriša italijanskih vojnika.

3. 2. 1943 Udbinu zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle borbi protiv 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

4. 2. 1943 Italijanska avijacija bombardovala u Lici sela: Krbavicu, Frkašić, Mogorić, Vrebac, Breštane i G. Lapac.

6. 2. 1943 U s. Krbavicu (kod Titove Korenice) prodrli delovi italijanske divizije -Re- i plamenobacačima zapalili 8 kuća, a zatim su ih jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbacile iz sela.

8. 2. 1943 U s. Letincu (kori Brinja) jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale i za robile 6 ustaša i 1 domobrana.

11. 2. 1943 Italijanska avijacija bombardovala lička sela Mogorić, Ploču i Srednju Goru.

13. 2. 1943 Gornji Lapac zauzele jedinice italijanske divizije -Sasari- posle dvodnevnih borbi protiv 1. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

15. 2. 1943 Kod G. Lapca otpočele dvodnevne borbe jedinica 6. i 8. divizije NOVJ protiv delova italijanske divizije -Sasari-. Poginulo je 28, ranjena su 94 i nestala 4 italijanska vojnika i oficira, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 22 ranjena.

15. 2. 1943 Završena operacija -Vajs-1-. Nemačke snage su otpočele povlačenje sa Grmeča u cilju odmora i pregrupisanja za operaciju -Vajs-2-. Istovremeno su italijanske jedinice u Lici, pod pritiskom snaga NOVJ, otpočele povlačenje u garnizone.

18. 2. 1943 U G. Lapcu jedinice 6. i 8. divizije NOVJ okružile kolonu italijanske divizije -Sasari-, koja se povlačila iz Kulen-Vakufa za Gračac. Borbe su obustavljene 21. februara, kada su okruženoj koloni pritekle u pomoć jake snage italijanske divizije -Re- i Dinarske četničke divizije. Neprijatelj je imao oko 1000 mrtvih i ranjenih. Uništeno je 30 motornih vozila i zaplenjen je ogroman ratni materijal.

25. 2. 1943 U Korenici (sada: Titova Korenica), u prisustvu predstavnika AVNOJ-a, CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku, održana izborna konferencija ONO odbora za Liku, na kojoj je izabran ONO odbor.

26. 2. 1943 Kod s. Latina (na pruzi Plaški - s. Josipdol) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale oklopni voz. Zarobljeno je 35 italijanskih vojnika, domobrana, ustaša i četnika.

0. 3. 1943 U s. Bruvnu (kod Gračaca), u borbi protiv četničkih jedinica, poginula član SK KPH za Gračac i Okružnog odbora AFŽ-a za Liku Smilja Pokrajac, narodni heroj.

1. 3. 1943 U rejonu s. Vrepca i s. Mogorića (kod Gospića) otpočeo napad delova italijanske divizije -Re- i ustaša na 1. udarnu i 9. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao 24 mrtva, 108 ranjenih i 26 nestalih, a brigade 6. divizije 6 mrtvih, 20 ranjenih i 1 nestalog.

7. 3. 1943 U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

7. 3. 1943 U Lici formirana Tenkovska četa 1. hrvatskog korpusa NOVJ.

16. 3. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele s. Sv. Rok (kod Gračaca) koje su branili delovi 4. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a 1. brigada 4 mrtva i 4 ranjena.

21. 3. 1943 Jako četničko uporište u s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Poginulo je oko 60 i zarobljeno 125 četnika, a jedinice NOVJ su imale 18 mrtvih i 128 ranjenih. Tada je poginuo i zamenik komandanta 15. udarne brigade 8. divizije Milisav Dakić, narodni heroj.

24. 3. 1943 Ustaško uporište s. Letinac (kod Brinja) zauzele jedinice 4 udarne brigade 8. divizije NOVJ. Poginulo je 8, a zarobljeno 16 ustaša. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog.

25. 3. 1943 Jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale italijansko-četničko obezbeđenje Brinjskog klanca (kod Brinja). Poginulo je i ranjeno 17 italijanskih vojnika a 8 ih nestalo.

26. 3. 1943 U s. Brušanima (kod Gospića) 9. udarna brigada 6, divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu i zarobila 23 domobrana i ustaše, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih, 7 ranjenih i 2 nestala. Zaplenjena su 2 skladišta sa većom količinom oružja i municije.

28. 3. 1943 U s. Podumu (kod Otočca) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale i zarobile 40 četnika.

31. 3. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

31. 3. 1943 U Brinjskom klancu jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale oko 300 vojnika italijanske divizije -Re-. Poginula su i ranjena 33 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 6 ranjenih.

0. 4. 1943 U Brinju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 6. i 14. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 13. divizija NOVJ.

0. 4. 1943 U Lici, Štab 1. hrvatskog korpusa NOVJ, formirao 1. haubički motorizovani divizion.

1. 4. 1943 Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

2. 4. 1943 U rejonu s. Žute Lokve (kod Brinja) jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništile 7 kamiona sa italijanskim vojnicima.

3. 4. 1943 Ustaško uporište s. Kompolje (kod Brinja) zauzele jedinice 5. udarne brigade 8. divizije NOVJ i nanele neprijatelju gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 36 zarobljenih.

4. 4. 1943 U dvodnevnom napadu na četnike u s. Pađenama, s. Otonu, s. Radljevcu i s. Golubiću (kod Knina) jedinice 4. i 10. krajiške brigade, 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda zarobile 230 četnika, dok je mrtvih i ranjenih četnika bilo više. Gubici jedinica NOVJ: 57 mrtvih i ranjenih.

4. 4. 1943 Italijansko-četničko uporište u s. Brlogu (kod Brinja) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ. Poginulo je oko 100 i zarobljena su 72 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 20 mrtvih i 68 ranjenih.

6. 4. 1943 Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

7. 4. 1943 Druga udarna brigada 6. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na domobransko-ustašku posadu u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) i pretrpela gubitke od 5 mrtvih i 17 ranjenih.

12. 4. 1943 Otočac, poslednje neprijateljsko uporište u Gackoj dolini, posle trodnevne borbe zauzele jedinice 1. hrvatskog korpusa NOVJ. Delovi italijanske divizije -Re-, sa razbijenim ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama iz Like, povukli su se u Senj. Italijanske jedinice su imale 56 mrtvih, 69 ranjenih i 49 nestalih vojnika i oficira, dok gubici ustaško-domobranskih i četničkih snaga nisu utvrđeni. Korpus je imao 12 mrtvih i 55 ranjenih.

12. 4. 1943 U Brinje ušle jedinice 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske pošto su se delovi italijanske divizije -Re- povukli u Senj. Zaplenjena je veća količina municije i ostalog materijala.

14. 4. 1943 U s. Vujanićima (na putu Knin-Obrovac) jedinice Ličkog NOP odreda napale 5. četu antikomunističke milicije. Poginulo je 8 milicionera i 1 italijanski oficir, a zarobljeno 28 milicionera i italijanski podoficir. Italijanski vojnici su za odmazdu spalili selo.

17. 4. 1943 Na putu s. Brušani - s. Baške Oštarije (kod Gospića) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ uništile dva domobranska kamiona. Poginulo 8, a ranjeno 9 domobrana.

20. 4. 1943 Ustaško uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 2. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Ustaški gubici: 19 mrtvih, 62 ranjena i 3 zarobljena, a gubici jedinica 6. divizije: 14. mrtvih i 56 ranjenih.

21. 4. 1943 U rejonu Bijelih potoka (na pl. Plješivici u Lici) izašao prvi broj lista -Naprijed- organa KP Hrvatske.

23. 4. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito dao GŠ NOV i PO za Hrvatsku direktivu o pravilnom postupku prema savezničkim pađobrancima koji su se noću 20/21. aprila spustili kod Brinja.

23. 4. 1943 Sela Bilaj i Medak (kod Gospića) zauzele 2. udarna i 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 13, ranjeno 9 ustaša i domobrana, a zarobljeno 167 domobrana, 62 ustaše i 50 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

29. 4. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

29. 4. 1943 Posle dvodnevnih borbi jedinice 6. divizije NOVJ zauzele s. Klanac, s. Brušane i s. Baške Oštarije (kod Gospića). Poginulo je 174, ranjeno 116 i zarobljeno 202 ustaše i domobrana i 7 oficira iz domobranskog 2, lovačkog i 34. ustaškog bataljona. Gubici 6. divizije: 14 mrtvih, 40 ranjenih i 2 nestala.

2. 5. 1943 Jedinice 6. divizije NOVJ sa 4 udarnom i 15. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ napale Gospić poslednje neprijateljsko uporište u Lici, koje su branile ustaško-domobranske snage, jačine 5000 vojnika. Zbog velikih gubitaka (243 mrtva i ranjena) jedinice NOVJ su, posle danonoćne borbe, obustavile napad.

21. 5. 1943 U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela (kod Plitvičkih jezera) 1. bataljon 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede manje delove nemačke 114. lovačke divizije i naneo im gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 1 zarobljenog. Bataljon je imao 5 ranjenih.

24. 5. 1943 Delovi italijanske divizije -Re- i konjičkog puka -Alesanđrija- iz Senja i Krivo- Puta pokušali prodor ka oslobođenom Brinju, ali ih je na Goljaku dočekala i odbila 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ. Sutradan je neprijatelj potisnuo ovu brigadu na položaje iznad Žute Lokve, odakle ga je ona 26. maja bezuspešno napadala na Goljaku. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 109 ranjenih, a 4 udarna brigada 10 mrtvih i 56 ranjenih.

29. 5. 1943 Nemački poslanik u Zagrebu Zigfrid Kaše obavestio svoje Ministarstvo inostranih poslova o odnosima nemačkih i italijanskih komandi u Crnoj Gori i Hercegovini, o planovima za zajedničku italijansko-nemačku operaciju u Lici, o planu vrhovnog komandanta Jugoistoka generala Aleksandra Lera za operacije između r. Save i r. Drave i o poteškoćama u formiranju muslimanske SS divizije.

0. 6. 1943 U s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) formiran Bataljon protiv pete kolone GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

4. 6. 1943 U s. Brušanima (kod Gospića) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu, ali nije uspela da zauzme selo. Poginulo je 6 i ranjeno 16 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 35 mrtvih i 42 ranjena.

7. 6. 1943 Jako četničko uporište Josipdol (kod Ogulina) napale jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i pretrpele gubitke od 2 mrtva i 25 ranjenih.

8. 6. 1943 U s. Vrhovinama (kod Otočca) održan veliki narodni zbor na kome su govorili predstavnici KPH, narodne vlasti, vojske i omladine.

11. 6. 1943 U Otočcu otpočela Prva zemaljska konferencija delegata AFŽ-a Hrvatske. Dalji rad je nastavljen u s. Prozoru, gde je 13. juna izabran Glavni odbor AFŽ-a.

13. 6. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale posadu italijanske divizije -Zara- u s. Radučiču i s. Mokrom Polju, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja i italijansko-četničkih pojačanja upućenih iz Knina, s. Golubića i s. Đevrsaka. Neprijateljski gubici: 14 mrtvih i 30 ranjenih, 2. ličke brigade: 19 mrtvih i 52 ranjena.

13. 6. 1943 U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

25. 6. 1943 Delovi 4. ustaške brigade iz Gospića, podržani italijanskom avijacijom, napali 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ i posle teške borbe zauzeli s. Lički Osik i s. Budak. Ustaše su imale 21 mrtvog, 42 ranjena i 8 nestalih, a 3. brigada 13 mrtvih i 26 ranjenih.

28. 6. 1943 U Otočcu otpočela dvodnevna Prva pokrajinska konferencija antifašističke omladine Hrvatske, na kojoj je izabran Glavni odbor USAOH-a od 26 članova.

28. 6. 1943 U rejonu s. Smiljana, s. Otesa i s. Klanca (kod Gospića) 1. udarna i 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napale delove 4. ustaške brigade, ali su se posle jednodnevne borbe morale povući pod pritiskom jačih snaga iz Gospića. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 29 ranjenih, a jedinice 6. divizije 18 mrtvih i 49 ranjenih.

0. 7. 1943 U Vrhovinama otpočela dvodnevna treća okružna konferencija KPH za Liku, kojoj je prisustvovao i član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj.

0. 7. 1943 U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

16. 7. 1943 U s. Kruševu (kod Obrovca) jedinice Severnodalmatinskog i Ličkog NOP odreda napale karabinijere i antikomunističku miliciju, a istovremeno uništile italijansku auto-ambulantu na putu kod s. Karina i kamion na putu Obrovac - s. Žegar. Poginulo je 20, ranjeno 6, a zarobljeno 9 vojnika i oficira (među kojima i 2 lekara) iz 292. puka italijanske divizije -Zara-.

20. 7. 1943 Po naređenju Štaba 1. hrvatskog korpusa NOVJ, formiran Lički bataljon -Matija Gubec- 6. divizije NOVJ.

26. 7. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu i zauzele s. Kijevo (kod Vrlike). Poginulo je 13, ranjeno 13 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio u Vrliku. Jedinice NOVJ su imale 16 mrtvih i 33 ranjena.

29. 7. 1943 Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

29. 7. 1943 Na pruzi Caprag-Sunja 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i Lički NOP odred Unske operativne grupe uništili teretni voz (lokomotivu i 46 vagona).

4. 8. 1943 Kod s. Budaka i Perušića bataljon 4. ustaške brigade iz Gospića napao 1. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. Borba je vođena do kasno uveče, kada su se ustaše povukle u Gospić uz gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih.

8. 8. 1943 U Otočcu održana konferencija pristalica i funkcionera HSS iz Like. Konferencija je proglasom pozvala Hrvate Like da stupaju u NOVJ i osudila Mačekovu politiku -čekanja- i zločine ustaša.

16. 8. 1943 U s. Sv. Roku (kod Gračaca) održan veliki narodni zbor u prisustvu predstavnika ZAVNOH-a, narodne vlasti i NO vojske.

18. 8. 1943 U rejonu s. Ličkog Osika i Perušića otpočeo napad 4. ustaške brigade iz Gospića na položaje 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 22. avgusta, kada je 1. brigada odbačena iz pomenutih mesta uz gubitke od 9 mrtvih i 42 ranjena.

24. 8. 1943 U Otočcu otpočela Druga okružna konferencija SKOJ-a za Liku, koja je, u prisustvu 295 delegata, sutradan završila rad.

29. 8. 1943 Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

29. 8. 1943 U rejonu s. Ličkog Osika i s. Perušića 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove 4. ustaške brigade. Angažujući jače snage iz Gospića, ustaše su posle dvodnevne borbe održale svoje položaje i nanele 2. brigadi gubitke od 5 mrtvih i 14 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

4. 9. 1943 Gračac zauzeli delovi nemačke 114. lovačke divizije.

13. 9. 1943 U nezaštićeni Otočac iznenada upale ustaše iz Gospića i na zverski način poklale 27 ljudi, među kojima i 9 ranjenika u partizanskoj bolnici.

21. 9. 1943 Na putu D. Lapac - s. Nebljusi 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala auto-kolonu od 4 kamiona iz nemačke 373. legionarske divizije. Kamioni su uništeni, a poginulo je 65 i zarobljeno 26 legionara i 1 nemački vojnik. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena.

0. 10. 1943 U Perušiću, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formiran Lički NOP odred.

2. 10. 1943 U s. Staništu i s. Cesarici (kod Karlobaga) oko 240 ustaša iz Gospića napalo delove 2. brigade 13. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbijeni. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih, dok je 2. brigada imala 11 mrtvih, 14 ranjenih i 14 zarobljenih.

3. 10. 1943 U rejonu Perušić-Gospić-Karlobag jedinice 6. i 13. divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranskog 12. i 15. puka i 4. ustaške brigade. Pošto je već prvog dana uništila 19. ustaški bataljon i zauzela Karlobag, 13. divizija NOVJ je sadejstvovala 6. diviziji, koja je do 7. oktobra zauzela sva neprijateljska uporišta oko Gospića i blokirala grad. Izbačeno je iz stroja 1280 neprijateljskih vojnika i oficira, dok su jedinice 6. i 13. divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 57 ranjenih.

4. 10. 1943 U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

8. 10. 1943 U s. Mariji Bistrici (kod Zagreba) Zagrebački NOP odred razoružao 20 domobrana 9. oktobar Kod s. Budaka 3. bataljon 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ sačekao u zasedi kolonu od 5 tenkova i 3 oklopna automobila iz nemačke 114. lovačke divizije, koja se iz Gospića kretala prema s. Ličkom Osiku. Posle kraće borbe neprijatelj je odbijen uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih i 3 oštećena tenka. Bataljon je imao 1 ranjenog.

12. 10. 1943 U Plaškom otpočelo Drugo zasedanje ZAVNOH-a. Ono je trajalo do 15, oktobra, kada su izabrani novi Izvršni odbor i 47 novih većnika. Predstavnici Hrvata, Srba i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj jednodušno su izrazili volju da se nova Jugoslavija izgradi na načelu federacije i da Hrvatska uđe u nju kao ravnopravna federalna jedinica.

12. 10. 1943 Delovi nemačkog 901. motorizovanog puka i 14. SS policijskog puka iz Ogulina napali i odbacili jedinice 8. divizije NOVJ i zauzeli s. Josipdol i s. Skradnik.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 16. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Trebnje, Saborski, Vojnovac i Gospić

Izvještaj Velike župe Gacka i Lika od 1 siječnja 1943 god. o sporazumu četnika i ustaško-domobranskih vlasti u Otočcu za borbu protiv jedinica NOV i PO Jugoslavije

Izveštaj zamenika velikog župana iz Gospića od 1. januara 1943. predsedniku vlade o sporazumu između četnika i vojnih predstavnika NDH o saradnji u borbama protiv snaga NOVJ

Direktiva Draže Mihailovića od 2. januara 1943. komandantima korpusa za borbu protiv jedinica NOV i POJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne, Like i Korduna

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 2. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku hercegovačkih četnika u Knin i Gračac i suradnji s njima

Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Saborski

Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 4 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prebacivanju podređenih joj jedinica na područje Plaškog

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 4. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Šmarje, V. Lašče i Gračac - Lovinac, kod Krašića i Vrbovskog

Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 januara 1943 god. o formiranju komisije za pregled bolnica i oporavilišta NOV i POJ na području Bosne, Like i Korduna

Izveštaj Štaba 3. ličkog NOP odreda od 6. januara 1943. Štabu 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu

Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korousa NOV i PO Hrvatske o napadu na Saborski

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 7. januara 1943. o borbama u zoni Brod i Trebnje i napadu jedinica NOV na domobransku posadu u Saborskom

Pismo komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda od 10. januara 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o načinu izvođenja operacije za uništenje narodnooslobodilačkog pokreta na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni

Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 10. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom radu u 5. i 15. brigadi povodom napada na Saborski

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 siječnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone za dejstvo na području Plaškog

Izveštaj nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu spoijnih poslova Rajha o ustaško-italijan- skim odnosima i četničko-italijanskoj saradnji u Lici, Dal maciji i Hercegovini

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 siječnja 1943 god. o grupisanju jedinica NOV i PO Hrvatske u rejonu Saborski i rezultatima borbe za Ličku Jesenicu

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 12 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pripremi napada na Gračac

Izvještaj Štaba Ličkog NOP odreda od 13 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi sa četnicima kod Tiškovca

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13. januara 1943. o sastanku predstavnika ustaško-domobranskih jedinica sa četničkim starešinama, 31. decembra 1942. u Otočcu, u cilju obezbeđenja saradnje u borbi protiv NOP-a

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1943 god. Štabu Četrnaeste NO brigade za dejstvo na pruzi Plaški - Ogulin

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 15 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu Talijana na Saborski i rezultatima borbe kod Josipdola

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 siječnja 1943 god. o napadu na vojni transport kod Kamanja i borbama kod Ličke Jesenice

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Ogulinu od 17 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na domobransku posadu u Saborskom i četničku posadu u Lič. Jesenici

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Gračac

Izjava četničkih komandanata iz Hercegovine od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o borbama kod Gračaca i stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu na vlak kod Kamanja i borbama kod ž. st. Lička Jesenica

Izveštaj zamenilka načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na području Like, Korduna i Banije

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o najvažnijim borbenim dejstvima na području Like, Korduna i Banije

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih i njemačkih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna

Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu za jednovremeni napad Druge proleterske i Šeste NOU divizije na neprijateljska uporišta u rejonu Knina i na komunikaciji Knin-Gračac

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o koncentraciji neprijateljskih snaga u rejonima Karlovca i Gračaca

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o suzbijanju neprijatelja na glavnim pravcima nastupanja u Lici

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu o situaciji na neprijateljskim napadnim pravcima u Lici, Kordunu i Baniji

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 22 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na području Like početkom Četvrte neprijateljske ofanzive

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 siječnja 1943 god. o borbama na području Like, Korduna i Žumberka 19, 20 i 21 siječnja

Izvještaj Općeg vojnog povjereništva NDH pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 22 siječnja 1943 god. o dejstvima talijanskih i ustaško-domobranskih snaga na području Like i Korduna na dan 21 siječnja

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima podređenih i pridatih jedinica u toku operacije Weiss na području Like. Korduna i Gorskog Kotara na dan 21 i 22 siječnja 1943 godine

Naređenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa cd 24 siječnja 1943 god. za dalja dejstva podređenih jedinica na području Like i Korduna

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima talijanskih i njemačkih snaga protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna na dan 22, 23 i 24 siječnja

Izvještaj Operativnog područja za Liku od 25 siječnja 1943 god. o borbama u Lici

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna 24 i 25 siječnja 1943 godine

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like i Gorskog Kotara 25 i 26 siječnja 1943 godine

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like, Korduna i Gorskog Kotara

Izvještaj Operativnog područja Lika od 28 siječnja 1943 god. o borbama na području Like u toku operacije Weiss na dan 27 siječnja

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 28 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna u toku 27 i 28 siječnja

Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 29 siječnja 1943 god. za posjedanje linije Lapac - Kulen Vakuf i čišćenja sjevernog dijela Like

Izvještaj pomoćnika načelnika Superslode od 27 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Gračac - Gospić 28, 29 i 30 prosinca 1943 godine

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 siječnja 1943 god. o ulasku njemačkih trupa u Bihać i o borbama na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 30 siječnja 1943 god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Dalmacije i južne Like

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. siječnja 1943. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Dalmacije i južne Like

Prijedlog Štaba Druge ličke NOU brigade od 30 siječnja 1943 god. Operativnom štabu područja Korenička Kapela za napad na Cudin Klanac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa da zatvori pravac Bunić - Korenica i spriječi nastupanje neprijatelja prema Udbini

Izvještaj zapovjedništva Operativnog područja Lika od 1 veljače 1943 god. o rasporedu i dostignutim linijama podređenih jedinica u operaciji Weiss na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like

Izvještaj Vojnog povjereništva NDH pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 veljače 1943 god. o dejstvima talijanskih i ustaško-domobranskih snaga na području Like u toku operacije Weiss

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like u toku 2 i 3 veljače

Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. o torbama na području Like u toku Četvrte ofanzive

Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi s predviđenom akcijom za čišćenje Like

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 4 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Plješevica o stanju na području Krbavice

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 5 veljače 1943 god. o dislokaciji dijelova divizija Sassari i Bergamo na području južne Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Gorskog Kotara

Izvještaj štaba Šeste divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na sektoru Udbina - Lapac

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 6 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o borbama na području Bunić, Homoljački Klanac, Krbavica

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o borbama kod Krbavice, Bruvna i G. Lapca i dejstvu potčinjenog vazduhoplovstva na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i dejstvima potčinjenih jedinica i pridatog vazduhoolovstva na području Like

Pismo štaba Šesnaeste NO brigade od 7 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora dolinom Une i povlačenju kordunaških i ličkih jedinica u Bosnu

Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 veljače 1943 god. potčinjenim jedinicama za izvođenje operacija čišćenja na području Like

Izvještaj štaba Šeste divizije od 8 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zatvaranju pravca Kulen Vakuf - Drvar i stanju na sektoru Udbina - Lapac

Proglas četničkih komandanata istočne Bosne, Hercegovine, Dalmacije i Like od 10. februara 1943. narodu Bosne, Like i Dalmacije za borbu protiv Narodnooslobodilačke vojske

Proglas četničkih komandanata istočne Bosne, Hercegovine, Dalmacije i Like od 10. veljače 1943. za borbu protiv NOVJ

Izveštaj brigadnog rukovodstva SKOJ-a 1. brigade Marko Orešković od 10. februara 1943. rukovodstvu SKOJ-a 6. NOU divizije o radu skojevske organizacije u toj brigadi

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10 veljače 1943 god. o borbama u Lici, diverzijama u Gorskom Kotaru i bombardovanju Mogorića i Srednje Gore

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske i o dejstvima potčinjenih dijelova i vazduhoplovstva na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 veljače 1943 god. o dejstvima podređenih jedinica i vazduhoplovstva na području Like i Gorskog Kotara

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 13 veljače 1943 god. o borbama duž komunikacije Mazin - G. Lapac

Uputstvo Više komande oružanih snaga SIovenija-Dalmacija od 13 veljače 1943 god. o povlačenju jedinica divizije Sassari iz Gračaca i Zrmanje i preuzimanju posade od strane četnika

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama na komunikaciji G. Lapac - Kulen Vakuf i Visuć - D. Lapac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na području Plaškog i napadu na kolonu u rejonu Boričevca

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama u rejonu G. Lapca i Boričevca i o napadu na kolonu kod Vodica

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 18 veljače 1943 god o napadu jedinica NOV na kolone kod Visuća i na cesti G. Lapac - Mazin

Izvještaj štaba Pete NO brigade od 12 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Korduna i Like od 19 siječnja do 12 veljače

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 veljače 1943 god. o borbama i o slanju pojačanja opkoljenim snagama u rejonu G. Lapac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 19 veljače 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO na području Dalmacije i borbama u rejonu G. Lapca, Srba i Trubara

Izvještaj štaba Ličkog NOP odreda od 13 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 20 siječnja do 13 veljače

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20 veljače 1943 god. o opkoljavanju dijelova divizije Sassari u rejonu G. Lapca i upućivanju pojačanja u cilju njihovog deblokiranja

Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 veljače 1943 god. o rasporedu opkoljenih podređenih jedinica na području G. Lapca

Izvještaj Hrvatskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 21 veljače 1943 god. o rasporedu ustaško-domobranskih snaga u Lici i borbama na komunikaciji Mazin - G. Lapac - Kulen Vakuf

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 veljače 1943 god. o deblokiranju potčinjenih jedinica u rejonu G. Lapca -

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 veljače 1943 god. o probijanju jedinica divizije Sassari iz G. Lapca u Mazin

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like i Gorskog Kotara

Obaveštenje komandanta Ličke oblasti od 24. februara 1943. pot-činjenim starešinama o njegovom povlačenju zbog loših odnosa među vojno-političkim rukovodiocima u Lici

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 25 veljače 1943 god. o povlačenju dijelova divizije Sassari u Gračac i gubicima jednog bataljona divizije Bergamo

Pismo načelnika Štaba Komande zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 26. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1943. 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ Dinarska četnička divizija Operacija Weiss Sjevernodalmatinski partizanski odred Kapitulacija Italije Četnici u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija 2. italijanska armija Avijacija u oslobodilačkom ratu Otočac 114. lovačka divizija Ogulin Zagreb 4. ustaška brigada Borbe u Hercegovini 1943. Lička Jesenica Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Glavni štab Hrvatske Plaški Dragoljub Draža Mihailović Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 2. lička proleterska udarna brigada 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Bihać 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Italija u drugom svetskom ratu Hercegovački partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Komunistička partija Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Knin Korenica 1. lička proleterska udarna brigada 5. italijanski armijski korpus Gospić 3. lička proleterska udarna brigada Donji Lapac USAOH Borbe u Lici 1942. Senj 18. italijanski armijski korpus 13. pešadijska divizija Re Omladina u ratu ZAVNOH Politički komesari u NOR-u Borbe u Lici 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Vrhovine Karlobag 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Gračac 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Vrhovni štab NOVJ Udbina Ranjenici u ratu 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Josip Broz Tito Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Prozor 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 12. pešadijska divizija Sassari