🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Lici 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 99 hronoloških zapisa, 185 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

0. 1. 1944 U Lici, po naređenju Operativnog štaba za Liku, formiran Lički NOP odred.

1. 1. 1944 U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

6. 1. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. brigada 13. divizije NOVJ preimenovana u 2. brigadu Operativnog štaba za Liku.

10. 1. 1944 Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

11. 1. 1944 Otpočelo prebacivanje nemačke 114. lovačke divizije iz severne Dalmacije, preko Like i Hrvatskog primorja, na italijanski front.

15. 1. 1944 VŠ NOV i POJ tražio od GŠ NOV i PO za Hrvatsku obaveštenje o aerodromu na Krbavskom polju: da li je siguran; može li se pripremiti za noćno spuštanje; ima li na njemu snega.

16. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 1. i 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele s. Lički Osik i s. Perušić.

18. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: 8. korpus NOVJ dobio je od VŠ direktivu za operacije; zona dejstva ovog korpusa ide do linije Gračac-Plavno; GŠ treba da organizuje radio-vezu sa svim jedinicama 8. korpusa; načelno se ukidaju formacijske dužnosti zamenika komandanata i komandira, te ove treba razmestiti u novoformirane jedinice.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava da se od postojećih ličkih partizanskih jedinica formira 35. divizija a da se pri tome ostave odredska jezgra.

23. 1. 1944 U cilju zauzimanja oslobođene teritorije Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, glavnina nemačke 392. legionarske divizije otpočela nastupanje iz Ogulina pravcima: Jezerane-Brinje-Senj i Jasenak-Drežnica-Brinje. Od 25. januara sadejstvovale su joj i snage nemačke 114. lovačke divizije iz rejona Žute Lokve ka Jezeranima i Drežnici. U višednevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. divizije NOVJ na svim pravcima i do 31. januara zaposeo Drežnicu i uspostavio garnizone duž komunikacije Ogulin-Brinje-Senj.

23. 1. 1944 Delovi nemačke 392. legionarske divizije otpočeli sedmodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ na području s. Josipdol - s. Modruš - s. Plaški. U borbama do 29. januara jedinice 8. divizije NOVJ su uspele da onemoguće prodor neprijatelju u rejon Plaškog i da mu nanesu gubitke od 431 vojnika izbačenog iz stroja, dok su same imale 19 mrtvih i 63 ranjena borca.

27. 1. 1944 CK KPH izvestio depešom CK KPJ da je na oslobođenu teritoriju Like stigao delegat -Jugoslovenskog narodnooslobodilačkog komiteta za inostranstvo- čije je sedište u Ženevi; da taj komitet okuplja pristalice NOP i povezuje se sa našom emigracijom, izdaje štampu na našem i francuskom jeziku i vodi kampanju protiv izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije; po podacima Komiteta, oko 600 vojnika i oficira bivše jugoslovenske vojske koji su se zatekli u Svajcarskoj izjasnilo se posle II zasedanja AVNOJ-a za NOP, žele da se vrate kući i uvrste u NOVJ.

29. 1. 1944 GŠ NOV i PO za Hrvatsku izvestio depešom VŠ NOV i POJ, da je odlučio da formira aerobazu na Krbavskom polju; aerodrom je uređen i može primiti najteže bombardere, a za sada je siguran; moli VŠ za mišljenje po ovome.

29. 1. 1944 Domobransku posadu u s. Nijemcima (kod Šida) napali delovi 4. i 6. vojvođanska NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda. Likvidirani su neprijateljski bunkeri na mostu na r. Bosutu, ali, usled nejednovremenog početka napada, dalji prodor u selo nije uspeo. Poginula su 4 domobrana a jedan je zarobljen. Gubici jedinica NOV i POJ: 2 poginula i 11 ranjenih boraca.

30. 1. 1944 Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

30. 1. 1944 Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

31. 1. 1944 Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

31. 1. 1944 Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli dvodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ u rejonu s. Plaškog (kod Ogulina). U tim borbama oni su potisli jedinice 8. divizije i zauzeli s. Plaški, popalivši i opljačkavši više sela. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 32 ranjena, a jedinice NOVJ 3 mrtva i 23 ranjena borca.

1. 2. 1944 Kod Popove kape (na putu Obrovac-Gračac) jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ uništile 4 kamiona, automobil i motocikl s vojnicima iz nemačke 1. brdske divizije. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Jedinice 6. brigade imale su 2 poginula borca.

3. 2. 1944 Otpočeo napad (-Poduhvat Emil-) delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac-Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić-Gračac u Liku.

3. 2. 1944 Jedinice nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon zauzeli s. Dabar (kod Otočca).

5. 2. 1944 Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

8. 2. 1944 Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

10. 2. 1944 Na položajima Mudrić-glavici, s. Vain-Vrhu, s. Trojvrhu, Klekinji i s. Sabljaku (sev. od Plaškog) delovi 2. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačke 392. legionarske divizije i ustaše jačine dva bataljona, zauzeli s. Sabljak i Klekinju i prinudili neprijatelja da se povuče u pravcu s. Prodanoviča i s. Vojnovca.

13. 2. 1944 Jedinice 13. divizije NOVJ zauzele s. Tužević (kod Brinja) koji je branio 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije.

24. 2. 1944 U s. Dobrom Selu (kod D. Lapca) 3. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zarobio 31 vojnika iz nemačke 1. brdske divizije.

25. 2. 1944 Jedinice 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ odbile napad delova 846. puka nemačke 392. legionarske divizije koji su nastupali iz Brinja ka s. Žutoj Lokvi.

27. 2. 1944 Na položajima Um - s. Glavače - s. Škare 3. brigada 13. divizije NOVJ odbila napad delova 4. ustaške brigade iz Otočca.

29. 2. 1944 U Gospiću ustaše obesile 24 zarobljena partizana.

1. 3. 1944 Ojačani 31. ustaški bataljon iz Perušića i s. Ličkog Osika napao jedinice 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ u s. Širokoj Kuli i na položaju Lipova glava, te ih posle sedmočasovne borbe odbacio s pomenutih položaja.

2. 3. 1944 Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

4. 3. 1944 Jedinice 1. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije, posle borbi sa 3. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ, zauzele s. Tobolić (kod Plaškog).

11. 3. 1944 Kod s. Trnjana (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu, ali se posle jednočasovne borbe povukle u pravcu s. Klokočevika i s. Vrhovina.

12. 3. 1944 Jedinice 8. divizije NOVJ otpočele četvorodnevni napad na 1. i 2. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaški bataljon na prostoriji s. Plaški - s. Tobolić - s. Tounj - s. Josipdol, s ciljem da im nanesu što veće gubitke, spreče im pljačku i paljenje sela i izbace ih iz Plašćanske doline. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke: 240 mrtvih, 230 ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Plen: 5 mitraljeza, 8 automata, 70 pušaka, 11,000 metaka, 2 minobacača sa 170 mina, komora jednog bataljona, 35 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 45 mrtvih, 157 ranjenih i 7 nestalih boraca.

12. 3. 1944 Na putu s. Prokike-Brinje 3. bataljon 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ uništio jednu manju kolonu iz nemačke 392. legionarske divizije.

21. 3. 1944 Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

23. 3. 1944 Pod pritiskom jedinica 8. divizije NOVJ delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije napustili Plaški i povukli su se u pravcu Ogulina.

30. 3. 1944 Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

3. 4. 1944 Otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije na jedinice 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ na odseku s. Dabar - s. Doljane (blizu Otočca), koje su uspele da odbiju napad neprijatelja i da mu nanesu gubitke od 50 mrtvih i više ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 39 ranjenih boraca.

7. 4. 1944 Jedinice 13. divizije NOVJ napale na delove 847, puka nemačke 392. legionarske divizije koji su u rejonu s. Razvala i Vrha Kapele obezbeđivali saobraćaj na komunikaciji Ogulin-Brinje. Posle višečasovne borbe, zbog pristiglih pojačanja neprijatelju, jedinice 13. divizije NOVJ su se povukle.

18. 4. 1944 Iz Ogulina, Brinja, s. Krivog Puta, Senja i Novog pet bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon otpočeli koncentričan napad u cilju zauzimanja Drežnice i uništenja baza za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. I pored jakog otpora 2. brigade i 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ u rejonu s. Brezno - s. Škalić - s. Tužević - pl. Miškovica, neprijatelj je istog dana izbio u Drežnicu. On je do 20. aprila pročešljavao šumski predeo oko Drežnice, gde je zaplenio više skladišta municije i druge opreme.

22. 4. 1944 Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

26. 4. 1944 Delovi 8. i 35. divizije NOVJ otpočeli sedmodnevni napad protiv delova nemačke 392. legionarske divizije i ustaških snaga na prostoriji s. Crna Vlast - s. Vrhovine - s. Zalužnica. Neprijatelj nije odbačen sa ove prostorije ali su mu naneti veliki gubici

3. 5. 1944 U rejonu Drežnice tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon iz Ogulina, s. Jezerana, Brinja i s. Krivog Puta napali jedinice 13. divizije NOVJ, odbacili ih severno i jugozapadno od s. Jasenka i zauzeli Drežnicu.

7. 5. 1944 Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

14. 5. 1944 U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela, s. Plitvičkog Leskovca i s. Čorkove Uvale 3. udarna brigada, delovi 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delovi Plaščanskog NOP odreda napali delove nemačke 373. legionarske divizije i naneli im gubitke od 34 mrtva i 20 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

23. 5. 1944 U s. Mekinjaru (kod Udbine) jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ napale 4. četu 34. ustaškog bataljona i zauzele selo.

2. 6. 1944 U partizanskoj bolnici u s. Krčanima (kod Udbine) četnici su na zverski način pobili 33 teška ranjenika, među kojima političkog komesara 8. divizije NOVJ Aleksandra Backovića, narodnog heroja, kao i 2 lekara i 2 bolničarke.

16. 6. 1944 U Hrvatskoj, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od bataljona protiv pete kolone (PPK) za Liku, Kordun, Baniju, Pokuplje i Gorski kotar formirana 1. brigada Odeljenja za zaštitu naroda (Ozne) - 1. brigada narodne odbrane.

16. 6. 1944 Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ u Lici rasformirana 2. brigada 35. divizije NOVJ (ranije: 4. brigada 13. divizije NOVJ).

25. 6. 1944 Delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Dabru (kod Otočca).

30. 6. 1944 Delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i četnici iz s. Lič. Jesenice i s. Glibodola napali 2. bataljon Plaščanskog i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda u rejonu Plaškog, odbacili ih, ušli u Plaški, a zatim produžili za s. Josipdol.

4. 7. 1944 U s. Ličkom Petrovom Selu (kod Bihaća) jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ napale posadu 8. ustaškog bataljona i zauzele selo.

9. 7. 1944 U rejonu s. Ribnik - s. Budak - s. Široka Kula - Perušić 35. divizija NOVJ, uz podršku savezničke avijacije, napala na 4. ustašku brigadu i delove domobranske 3. posadne brigade, te ih odbacila zapadno od komunikacije Otočac-Gospić i zauzela pomenuta mesta.

10. 7. 1944 S linije Perušić-Gospić tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i pet bataljona 4. ustaške brigade napali na 35. diviziju NOVJ koja je u tom rejonu branila slobodnu teritoriju Like. Do 14. jula neprijatelj je potisnuo 35. diviziju i izbio na severnu i zapadnu ivicu Krbavskog polja, ali je toga dana protivnapadom prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

17. 7. 1944 Druga brigada 35. divizije NOVJ napala 8. ustaški bataljon u s. Prijeboju (kod Titove Korenice) i odbacila ga ka s. Ličkom Petrovom Selu. Pokušaj ustaša, ojačanih dvema četama iz nemačke 373. legionarske divizije, da se od s. Plitvičkog Ljeskovca probiju u s. Prijeboj nije uspeo.

19. 7. 1944 Delovi Dopunskog bataljona i četa iz 847. puka nemačke 392. legionarske divizije (jačine oko 800 vojnika) iz s. Krivog Puta, s. Jezerana i Brinja napali na Drežnicu, te je, posle borbi protiv 1. primorsko-goranskog NOP odreda, zauzeli.

22. 7. 1944 Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

7. 8. 1944 Na putu D. Lapac - s. Dobro Selo 3. brigada 35. divizije NOVJ napadom iz zasede uništila nemačku motorizovanu kolonu od 26 kamiona s materijalom. Poginulo je i ranjeno 38 neprijateljskih vojnika. Oslobođeno je 17 zarobljenih boraca NOVJ koje su nemački vojnici sprovodili u logor.

8. 8. 1944 Oko 6000 neprijateljskih vojnika (iz nemačke 373. i 392. legionarske divizije, 4. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnici) iz s. Lovinca, Lapca, s. Ličkog Petrovog Sela, s. Babinog Potoka i s. Široke Kule otpočeli napad ka Krbavskom polju radi odbacivanja 35. divizije i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i prikupljanja žetve. Vodeći teške borbe neprijatelj je prošao kroz celu oslobođenu teritoriju Like, ali se, pod pritiskom jedinica NOVJ, 18. avgusta povukao u polazne garnizone.

17. 8. 1944 Jedinice 2. brigade 13. divizije NOVJ napale posadu u s. Josipdolu (iz sastava nemačke 392. legionarske divizije). Kad je posadi pristiglo pojačanje, one su se povukle.

27. 8. 1944 U Korenici (sada: Titova Korenica), na okružnoj konferenciji NOF-a za Liku, kojoj je prisustvovalo preko 1200 delegata iz svih srezova Like, izabran Okružni odbor NOF-a za Liku.

27. 8. 1944 Jedinice 9. divizije NOVJ otpočele napad na Gračac. Borbe su vođene do 29. avgusta, kada su se, zbog žilavog otpora snaga nemačke 373. legionarske divizije i četničke Gračačke brigade, jedinice NOVJ povukle na polazne položaje. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, dok je 9. divizija imala 32 mrtva, 145 ranjenih i 8 nestalih boraca.

29. 8. 1944 U udbinskom srezu održana II okružna konferencija USAOH-a za Liku. Izabran je nov Okružni odbor USAOH-a.

31. 8. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 8. korpusa NOVJ: kritikuje odluku o napadu na Gračac; ističe da nije rentabilno krvariti oko nekog utvrđenog gradića ili kote, već je potrebno dobiti pozicije na terenu ođakie s- može u pogodnom trenutku uzeti situaciju u svoje ruke; naređuje da se u roku od 10 dana postavi dovoljno snaga, naročito u srednjoj Dalmaciji, da bi se ozbiljno ugrozio neprijateljski saobraćaj.

5. 9. 1944 U rejonu s. Bunić - s. Ljubovo (kod Gospića) tri ustaška i jedan legionarski bataljon iz s. Široke Kule i s. Perušića napali 3. brigadu 35. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 7. septembra, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone.

6. 9. 1944 U s. Dabru (kod Otočca) 1. brigada 35. divizije NOVJ razbila četu 19. ustaškog bataljona i 40 milicionera.

7. 9. 1944 Dva bataljona 1. brigade 35. divizije NOVJ zauzela četničko uporište u s. Škarama i s. Glavacama (kod Otočca).

8. 9. 1944 Inž. August Košutić, član rukovodstva HSS u Hrvatskoj, došao u Otočac da pregovara sa CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku. On je, pored ostalog, zahtevao: da se sreski prvaci i zastupnici HSS, izabrani 1938. godine, priznaju kao predstavnici naroda i izjednače s većnicima ZAVNOH-a, te da se formira zajedničko ustavotvorno telo: Vrhovno veće republike Hrvatske (u kome bi predloženih 79 poslanika HSS, prema 72 poslanika ZAVNOH-a, imali apsolutnu većinu); da se NOV i PO i domobrani spoje u jedinstvenu Hrvatsku vojsku; da se usvoje principi tzv. seljačke demokratije HSS CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku odbacili su Košutićeve zahteve i prekinuli svake dalje političke razgovore sa vođstvom HSS, čiji su predloži negirali odluke II zasedanja AVNOJ-a.

8. 9. 1944 Kod s. Otrića (na putu Knin-Gračac) jedinice 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu i uništile 6 kamiona s municijom i drugom ratnom opremom.

8. 9. 1944 Na putu s. Otrić - Srbski klanac (kod Gračaca) 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, uništila 29 kamiona punih municije i raznog drugog materijala i oštetila 1 tenk.

10. 9. 1944 Na putu s. Otrić - D. Lapac 3. bataljon 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ napao nemačku kolonu i uništio 4 kamiona sa oko 20.000 kg brašna.

11. 9. 1944 U s. Kupirovu (kod Gračaca) jedinice 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ napale domobransku posadu i odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika koji su pristigli iz s. Srba. Poginulo je 7, ranjeno 15 i zarobljeno 25 neprijateljskih vojnika.

11. 9. 1944 Održana zajednička sednica ONO odbora za Liku, Izvršnog odbora Okružnog odbora NOF-a za Liku i predstavnika 1. i 2. ličkog vojnog područja u cilju donošenja plana za izgradnju popaljenih kuća u Lici.

13. 9. 1944 Deveta divizija NOVJ napala neprijateljsku posadu (delove nemačke 373. legionar ske divizije, domobrane i četnike) u D. Lapcu i selima Dobrom Selu, Doljanima, Brotnji, D. Suvaji i Srbu. Poginulo je 66, ranjeno 103 i zarobljeno i predalo se 419 neprijateljskih vojnika i 11 oficira. Divizija je imala 10 poginulih, 42 ranjena i 3 nestala borca.

15. 9. 1944 U s. Bukovlju i s. Kamenici (kod Brinja) 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ napala delove 19. ustaškog bataljona, ali se povukla kad je neprijatelju pristiglo pojačanje iz s. Krišpolja.

15. 9. 1944 Treća brigada 35. divizije NOVJ napala delove 31. ustaškog bataljona i zauzela s. Kosinj (kod Gospića).

20. 9. 1944 Na Krčkom brdu i Gradini, kod s. Srba (na putu D. Lapac - Knin), jedinice nemačke 373. legionarske divizije napale 5. italijanski bataljon 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ i nanele mu gubitke od 5 mrtvih i 21 ranjenog borca.

21. 9. 1944 Jedinice 35. divizije NOVJ zauzele s. Janču, s. Široku Kulu, s. Lički Osik i s. Perušić, koje su branila četiri bataljona 4 ustaške brigade. Ali je neprijatelj, sa pristiglim pojačanjima iz Otočca i Gospića, izvršio protivnapad i primorao jedinice 35. divizije na povlačenje ka Krbavskom polju.

1. 10. 1944 U Privrednom odeljenju ZAVNOH-a otpočela trodnevna konferencija agronoma i poljoprivrednih stručnjaka Korduna, Banije, Pokuplja, Like, Cazinske krajine i Gorskog kotara. Na konferenciji, kojoj je prisustvovalo 65 delegata, raspravljalo se o jedinstvenom planu za obnovu poljoprivrede na oslobođenom području.

4. 10. 1944 Treća udarna brigada 35. divizije NOVJ napala 31. ustaški bataljon i zauzela s. Široku Kulu (kod Gospića).

7. 10. 1944 Prva udarna brigada 35. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na 19. ustaški bataljon i četu legionara u s. Vrhovinama.

8. 10. 1944 Na Krbavskom polju održan okružni slet ličke omladine. Prisustvovali su stanovnici iz svih krajeva Like i borci 35. divizije NOVJ.

10. 10. 1944 Pri Odeljenju informacija ZAVNOH-a održana I konferencija dopisnika za srednju Hrvatsku. Prisustvovali su dopisnici za okrug Liku, Kordun, Baniju i Pokuplje i iz pojedinih srezova tih okruga. Na njoj se raspravljalo o osposobljavanju dopisnika i uspostavljanju dopisničke mreže u tim krajevima.

14. 10. 1944 U s. Širokoj Kuli (kod Gospića) 3. udarna brigada 35. divizije NOVJ razbila delove 31. i 34. ustaškog bataljona. Istog dana 800 ustaša 1. jurišnog bataljona 4. ustaške brigade probile su se iz s. Ličkog Osika u s. Široku Kulu, odbacivši 3. udarnu brigadu.

21. 10. 1944 Otpočeo dvodnevni rad IV partijske konferencije za okrug Liku. Analiziran je dotadašnji rad partijske oragnizacije u Lici i postavljeni su novi zadaci.

26. 10. 1944 U Glini, pod rukovodstvom sekretara ZAVNOH-a otpočela konferencija predsednika i sekretara okružnih NO odbora Banije, Korduna, Pokuplja, Like i Cazina, kao i delegata iz sreskih NO odbora sa područja okruga Banije, Korduna i Cazina. Na konferenciji, koja je trajala dva dana, razmotrena je opšta politička situacija u zemlji i postavljeni su zadaci NO odborima.

15. 11. 1944 Jedinice 3. udarne brigade 35. divizije NOVJ oslobodile s. Lovinac (kod Gračaca), u kome se branio 35. ustaški bataljon.

16. 11. 1944 Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ oslobodile s. Sv. Rok (kod Gračaca), gde se branio 35. ustaški bataljon.

8. 12. 1944 Jedinice 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Otrić (kod Gračaca), u kome se branila jaka nemačka posada.

9. 12. 1944 Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

10. 12. 1944 Na sednici Predsedništva ZAVNOH-a formiran Odbor za pomoć Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici.

12. 12. 1944 Otpočeo petodnevni napad jedinica 8. udarne divizije NOVJ na delove 7. ustaške brigade i četničke grupacije popa Đujića duž puta Drežnik-Grad - s. Lička Jesenica. Posle obostranih napada i protivnapada neprijatelj je imao 211 mrtvih i ranjenih vojnika, a jedinice 8. udarne divizije - 9 poginulih i 33 ranjena borca.

14. 12. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 11. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i upornost u višednevnim žestokim borbama za oslobođenje Gračaca.

17. 12. 1944 Dve brigade 13. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na dva ustaška bataljona i dolove 847, puka nemačke 392. legionarske divizije u s. Bilaju (kod Gospića).

18. 12. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: sve divizije 8. korpusa NOVJ dobile zadatak da zaposeđnu oslobođenu dalmatinsku obalu; za sada nikakve pešadijske i tenkovske jedinice ne uzimati za operacije u Lici.

22. 12. 1944 Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8, udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke i ustaške delove iz s. Ličkog Petrovog Sela. U osmočasovnoj borbi neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazni garnizon. Zapaljena su 3 kamiona, a 1 kamion i 2 prikolice su zaplenjeni.

23. 12. 1944 Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke delove iz Korenice i posle kraće borbe prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

Dokumenti

Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoriji Gračac-Otrić-Srb

Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor ustaša na oslobođenu teritoriju Like

Uputstvo političkog komesara 6 NOU divizije od 1. januara 1944. političkim komesarima brigada, bataljona i četa o organizovanijem političkom radu u jedinicama

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u jedinicama i dejstvima neprijatelja

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 godine

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1944 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Turopoljsko-posavskog NOP odreda i Trećeg diverzantskog bataljona za uspješan napad na slagalište eksploziva u Sopnici i o formiranju nove ličke brigade

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 siječnja 1944 gcd. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOVJ Jugoslavije od 10. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici

Direktiva Štaba Devetnaesta divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 10 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici

Izvještaj Opsrativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama za sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Gospić- Perušić-Otočac

Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja na pravcu Gospić-Perušić-Otočac

Izveštaj sekretara partijske ćelije Komande 1. ličkog područja od 14. januara 1944. Okružnom komitetu KPH za Liku o političkim prilikama na teritoriji područja i o radu ćelije

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji i Lici

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji i Lici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da javi mogu li na Krbavskom polju aterirati srednji i teški avioni

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi izveštaj o pokretima i grupisanju neprijateljskih snaga u Lici

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pokretu nemačkih divizija iz Bosne i Dalmacije prema Lici

Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22. siječnja 1944. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoru Gračac-Otrić-Srb

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić

Pismo Divizijskog komiteta 6. ličke NOU divizije od 26. januara 1944. partijskim organizacijama potčinjenih jedinica o slabostima partijsko-političkog rada za vreme operacija neprijatelja u zimu 1943-44. godine

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 26 siječnja 1944 god. Štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospić-Otočac od 1 do 23 siječnja

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 26 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Gospića i na komunikaciji Bihać-Lapac

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 27 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu Artiljeriskog diviziona prilikom borbi kod Gospića, Široke Kule i Otočca

Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 siječnja 1944 god. Štaibu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u Diviziji i na području Karlovac-Ogulin-Plaški u toku siječnja

Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 29 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Perušiću i Ličkom Osiku

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Brinja

Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31. siječnja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Josipdol-Modruš-Plaški

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 31 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na terenu i u jedinicama

Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 2. brigade 6. ličke NOU divizije od 1. februara 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom radu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o akciji čišćenja Ugljana i Dugog otoka i napadu partizana na konvoj na cesti Gračac-Obrovac

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 3 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama oko Perušića

Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4. veljače 1944. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja divizije u pravcu Gračaca

Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4 februara 1944 god. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja Divizije u pravcu Gračaca

Naređenje Štaba Treće (kraiiške) proleterske brigado od 5. februara 1944. potčinjenim jedinicama za smjenu Treće ličke brigade na prostoru Jezero — Mrkonjić-Grad — Podrašnica

Izveštaj Divizijskog komiteta KPJ 6. ličke NOU divizije od 9. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i radu partijske organizacije u brigadama

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o proboju iz okružja u Bukovici i prelasku iz sjeverne Dalmacije u Liku

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o proboju iz okruženja na Bukovici i o prelasku iz sjeverne Dalmacije u Liku

Izveštaj 1. brdske divizije od 10. februara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o borbama protiv 19. NOU divizije na području Obrovac — Gračac — Knin u prvoj dekadi februara 1944. godine

Izvještaj Prve brdske divizije od 10. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji Emil protiv Devetnaeste divizije NOVJ na području Obrovac-Gračac-Knin početkom veljače

Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadu neprijatelja u Plaški i o zasjedi kod Košara

Izveštaj načelnika Štaba Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 11. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o raspadu četnika u Lici posle kapitulacije Italije i saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji

Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 15 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za vršenje napada na neprijatelja duž komunikacije Lapac - Srb

Izveštaj majora Vasilija Marovića od 17. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o raspadu četničkih jedinica u Lici i Gorskom kotaru posle kapitulacije Italije i saradnji četnika i Nemaca

Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Dabra i Plaškog

Izveštaj kapetana Ilije Jevtića od 20. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o svom radu i saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji i Lici

Izvještaj kapetana Ilije Jevtića od 20. veljače 1944. komandantu zapadne Bosne o suradnji četnika i Nijemaca u Dalmaciji i Lici

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 24 februara 1944 god. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Slavoniji, Baniji, Lici i Dalmaciji

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac-Srb i Gračac-Gospić

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac - Srb i Gračac - Gospić

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Petrinje, Gračaca, Livna i o diverzijama na željezničkim prugama

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i o borbama podređenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji i Lici

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i o borbama podređenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji i Lici

Izvještaj Štaba Osme divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Plaškog

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja na liniji Jezerane - Brinje

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca

Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. marta 1944. Komandi 2. ličkog područja da u sporazumu s Ekonomskim odeljenjem Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske obezbedi pet vagona soli za stanovništva i jedinice NOVJ na teritoriji Bosanske krajine

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 17 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Plaškog od 13 do 15 marta

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Graberje, mostove kod Plaškog i njemačku kolonu kod Josipdola

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 25 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plaškog

Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da kao prvu pomoć najsiromašnijim područjima Gorskog kotara, Like i Korduna dodeli 20 miliona kuna i lira, koje će Izvršnom odboru uskoro nadoknaditi NKOJ

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Brinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, Krapinske Toplice, Vukmanić i o barbama kod Zlatara, Varaždinskih Toplica, Karlovca i Plaškog

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 3. ličke proleterske brigade 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 9. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu

Izveštaj Divizijskog komiteta 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 12. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i organizaciji partijsko-političkog rada u Diviziji

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 13. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Vrhovine« na komunikaciji Gospić — Otočac

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7. maja 1944. Štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga na pravcu Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac, Vrhovine - Plitvički Leskovac i Babin Potok - Brezovac

Izvještaj Štaba Druge brigade od 12 maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 12. maja na pravcima Babin Potok - Homoljac i Ličko Petrovo Seia - Korenica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Mihovljane i Mače i o borbama kod Slatinskog Drenovca, Bunića, Korenice i Udbine

Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 15. maja 1944. Štabu 6. proleterske divizije o stizanju materijala iz Like

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 19. maja 1944. Štabu Osme divizije o borbama u Lici od 5. do 18. maja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hrvatskom Zagorju, na Krndiji, kod Grubišnog Polja, Gospića, Bribirskih Mostina, Gračaca i Dubrovnika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Lici, Hrvatskom Zagorju, na Papuku, kod Karlovca, Drniša i Obrovca

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih jedinica i o borbama Treće brigade na pravcima Lapac - Udbina i Lapac - Mazin - Bruvno

Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Plitvice - Ličko Petrovo Selo

Pismo Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 24. maja 1944. Štabu Šeste divizije u vezi s prebacivanjem ranjenika iz Like u Bosnu

Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga i o pripremama za napad na Čardak, Lisinu i Gradinu

Direktiva Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. podredenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji Vrebac - Podlapača

Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 27. maja 1944. podređenim jedinicama da protjeraju neprijatelja i posjednu liniju Široka Kula - Ostrovica - Vrebac

Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 27. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Vrepca

Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 28. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce koji od Bunića izvode ka Ramljanima i Širokoj Kuli

Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu, dejstvu i stanju jedinica

Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 29. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na Golouri, Konjskom Vrhu i Velonju

Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 29. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da se povuče na prostoriju Breštane - Ledenice - Zrnić Poljana radi odmora i sređivanja jedinica

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 9. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama jedinica Osme divizije na cesti Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvice - Saborski i kod Primišlja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

Direktivna zapovijest Štaba Trideset pete NO divizije od 29. juna 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u slučaju neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Like

Izveštaj obaveštajnog organa od 29. juna 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničkih organizacija u Sloveniji, Hrvatskom pri morju, Gorskom kotaru i Lici i saradnji sa nemačkim okupatorima

Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ličkom Petrovom Selu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Đakova, Ogulina, kod Ličkog Petrovog Sela i južno od komunikacije Benkovac - Bribirske Mostine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Korenica 11. hrvatski korpus NOVJ Grubišno Polje Benkovac Operacija Drežnica 3. lička proleterska udarna brigada Cazin Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Dinarska četnička divizija Bjelovar Diverzije u oslobodilačkom ratu Karlovac Operacija Floret 1. brdska divizija Vermahta 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 4. ustaška brigada Borbe u Sremu 1943. 8. dalmatinski korpus NOVJ Donji Lapac Četnici u drugom svetskom ratu 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Borbe u Dalmaciji 1944. Gospić Vrhovine Slavonska Požega Pljačka u ratu Brač 373. legionarska divizija Tiger Hrvatsko domobranstvo Udbina Drežnica 114. lovačka divizija 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Senj Glavni štab Hrvatske 35. lička divizija NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Sremski front Borbe u Hrvatskoj 1944. Bihać 1. lovačka eskadrila NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Kesselstein Plaški 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Gračac Politički komesari u NOR-u Operacija Morgenstern 6. lička proleterska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija Zasede u oslobodilačkom ratu Operacija Wechselbalg 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus Bosiljevo Italija u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Krapina Daruvar Operacija Adler ZAVNOH Knin Otočac 7. dalmatinska udarna brigada Ogulin Vrhovni štab NOVJ