🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Lici 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 64 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

1. 1. 1945 Kod s. Metka neprijateljska kolona (jačine oko 300 ustaša i nemačkih vojnika) iz Gospića napala 3. brigadu 13. udarne divizije NOVJ, ali je posle dvočasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena, a 3. brigada 5 ranjenih.

4. 1. 1945 Kod s. Dumana i s. Goliča (kod Plaškog), posle šestočasovne borbe, jedinice 2. brigade 13. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Ramljana, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 10 ranjenih.

5. 1. 1945 Jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ napale delove 19. ustaškog bataljona i zauzele s. Kamenicu (kod Brinja). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 12 ranjenih, a 3. brigada 2 ranjena.

14. 1. 1945 Kod s. Tuževića i s. Škalića jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ odbile napad glavnine 19. ustaškog bataljona (oko 600 ustaša) iz Brinja i posle osmočasovne borbe ih prinudile na povlačenje. Neprijatelj je imao 19 mrtvih i 14 ranjenih.

30. 1. 1945 U Lici izišao prvi broj lista 11. korpusa NOVJ -Za domovinu-.

6. 2. 1945 U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

9. 2. 1945 Snage nemačke 373. legionarske divizije iz G. Lapca napale delove 20. udarne divizije NOVJ i zauzele Mandinu glavu (k. 812), ali su sutradan, protivnapadom, odbačene u polazni rejon. Jedinice 20. udarne divizije NOVJ su pretrpele gubitke od 20 mrtvih i 50 ranjenih.

11. 2. 1945 Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

13. 2. 1945 Jedinice 20, udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije koji su iz G. Lapca prodrli u s. Mazin. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 25 ranjenih, a jedinica 20. divizije: 7 poginulih.

24. 2. 1945 U Beogradu vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito vodio razgovore sa savezničkim komandantima maršalom Fjodorom Tolbuhinom, komandantom 4. ukrajinskog fronta Crvene armije, i feldmaršalom Haroldom Aleksanderom, komandantom anglo-američke 15. grupe armija. Ugovoreno je, pored ostalog, da snage NOVJ do 30. marta počnu operacije dolinom r. Une prema Lici i Gorskom kotaru, da bi na sebe privukle nemački 97. armijski korpus iz Istre i Slovenačkog primorja i olakšale savezničku ofanzivu prema severnoj Italiji.

4. 3. 1945 Nastupajući iz D. Lapca, snage nemačke 373. legionarske divizije odbacile manje delove 20. udarne divizije JA i prodrle u Udbinu.

16. 3. 1945 Delovi 8. udarne i 35. udarne divizije JA posle trodnevnih borbi zauzeli sela Selište, Čatrnju i Smoljanac (kod Drežnik-Grada), odbacivši nemačke snage u pravcu s. Ličkog Petrovog Sela. Gubici neprijatelja: oko 80 mrtvih, 120 ranjenih i 43 zarobljena. Jedinice JA su imale 10 mrtvih i 37 ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač, 5 p. mitraljeza, 49 pušaka i 3 automata.

20. 3. 1945 Jedinice 4. armije JA počele operacije za oslobođenje Like i Bihaća. One su u Lapačkom i Krbavskom polju razbile delove nemačke 373. legionarske i ustaško-domobranske 10. lovačke divizije i istog dana oslobodile G. i D. Lapac i Udbinu, a sutradan Korenicu (sada: Titova Korenica) prodrevši do Bihaća.

24. 3. 1945 Na liniji s. Ljubovo - s. Kozjan - s. Kuzmanovača jedinice 13. udarne divizije JA zadržale oko pet bataljona nemačke 392. legionarske i ustaško-domobranske 11. pešadijske divizije. Ti bataljoni su iz Otočca i Perušića pokušali da prodru ka Bihaću koji su napadale jedinice 4, armije JA, Neprijatelj je sutradan prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

2. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

4. 4. 1945 Jedinice 4. armije JA počele operacije za konačno oslobođenje zapadne Like i Hrvatskog primorja. Toga dana one su razbile nemačku 392. legionarsku i ustaško-domobransku 11. pešadijsku diviziju i oslobodile Gospić, Perušić, s. Lički Osik, s. Baške Oštarije i Karlobag.

4. 4. 1945 Jedinice 7. udarne divizije JA odbacile ustaške snage i zauzele sela Dabar, Letinac, Tominčevu Dragu, Lipicu i Stajnicu (kod Brinja).

5. 4. 1945 Posle žestokih borbi protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga 2. udarna i 3. udarna brigada 7. udarne divizije JA zauzele sela: Rajkoviće. Draženoviće, Pernare, Šebalje, Biškupiće, Razvalu, Jezerane i Krišpolje (kod Brinja).

6. 4. 1945 Jedinice 7, udarne i 19. udarne divizije JA odbacile ka Senju delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije i 847. puka nemačke 392. legionarske divizije i oslobodile Otočac i Brinje.

8. 4. 1945 Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA otpočeli napad na jedinice nemnčke 104. lovačke divizije i u borbama do 12. aprila odbacili ih prema Slunju. Uništeno je 17 motornih vozila i 6 radio-stanica. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova sa 250 granata, 8 minobacača sa 350 mina, 33 p. mitraljeza, 222 puške, 42 automata, 22 pištolja, 67.000 metaka, 8 kamiona, motocikl i 5 radio-stanica.

10. 4. 1945 Kod s. Trojvrha (na putu Plaški - s. Josipdol) delovi 3. udarne brigade 7. udarne divizije JA napali ustaške i nemačke snage. Posle kraće borbe oni su neprijatelja prinudili na povlačenje prema Josipdolu.

10. 4. 1945 Jedinice 13. udarne divizije JA odbacile delove nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade ka s. Generalskom Stolu i oslobodile Ogulin i s. Josipdol.

Dokumenti

Izvještaj Štaba 4. brdskog motorizovanog diviziona od 1. januara 1945. Štabu artiljerijske grupe 8. korpusa NOVJ o dejstvima u Dalmaciji i Lici

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Žumberku, Lici, Baniji i Bosni

Izvještaj Štaba 13. divizije od 2. januara .1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o razbijanju i zarobljavanju neprijateljevih snaga koje su se povlačile iz Gračaca

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici i Bosni

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. januara 1945 o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Lici, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Lici, Bosni, i Hercegovini

Izvještaj štaba 8 divizije od 5 januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Vaganac, Celopek i Ličko Petrovo Selo

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 8 januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Slavoniji, Lici i Bosni

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Lici, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 2.. februara 1945. o izviđanju komunikacije Gospić.-Otočac-Senj i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ljubuškom, Čitluku i Humcu

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. februara 1945. o borbama u Turopolju, Lici, Bosni i Hercegovini

Direktiva Štaba 11. korpusa NOVJ od 2. februara 1945. potčinjenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Like

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Lici i u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH-od 9. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Lici i Bosni

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Baniji, Lici i Bosni

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj štaba 8. divizije od 16. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. februara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sla: voniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. februara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Žumberku, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. februara 1945. s predloženim planom Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za oslobođenje Like

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica. NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. februara 1945. o. izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić - Babin Potok

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ, u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj Štaba 1. brigade od 23. februara 1945. Štabu 13. NOU divizije o borbama na pravcu Udbina - Donji Lapac

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o izviđanju komunikacija Bihać-Kostajnica i Gospić-Otočac i o napadu na nemačke snage kod Babinog Potoka

Izvještaj Glavnog, stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. februara 1945. d dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Udbini

Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 18. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama u rejonu Homoljca, Krbavice, Bunića, Ljubova, Debelog Brda i Mekinjara i o proboju iz neprijateljskog obruča

Zapovijest Štaba 4. armije JA od 18. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporišta u rejonu Lapca, Nebljuha, Udbine i Korenice

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Gospiću

Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 19. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama u rejonu Udbine, Mekinjara, Bunića i Bilaja od 10. do 17. marta

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. marta 1945. o napadu na nemačku auto-kolonu na putu Jablanica.- Vojkovići i izviđanju komunikacija u Lici i Bosanskoj krajini

Zapovijest Štaba 43. divizije JA od 21. marta 1945. štabovima podređenih jedinica za dejstva u pozadini neprijatelja radi bržeg nastupanja jedinica 4. armije u Lici

Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 23. marta 1945. štabu 4. armije JA o dejstvima Divizije u lapačko-udbinskoj operaciji

Pismo političkog komesara 35. udarne divizije JA od 24. marta 1945. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica o značaju formiranja 4. armije i o njenim uspesima i zadacima

Izvještaj Štaba 35. udarne divizije od 26. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama 9. i 10. marta u rejonu Saborskog, Sertić-Poljane i Poljanka

Izvještaj Štaba 8. udarne divizije od 28. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Čelopek i o borbama za oslobođenje Bihaća

Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Udbine i Krbavskog polja

Zapovijest Štaba 4. armije JA od 2. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za oslobođenje zapadne Like i otoka Paga

Zapovijest Štaba 7. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. potčinjenih jedinicama za napad na Dabar, Letinac, Lipice i Stajnice i presjecanje komunikacije Jezerane - Brinje

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Gospića i Ličkog Osika

Naređenje Štaba 4. armije JA od 6. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Otočca, Brinja i Senja

Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Brušana i Gospića

Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 7. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o neprijateljskim gubicima u borbama kod Jezerana, Razvale, Krišpolja i Brinja

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 8. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Ličkog Osika i Gospića

Zapovijest Štaba 7. udarne divizije JA od 9. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za napad na neprijateljsku kolonu na pravcu Cesarov kamen - Ličko Petrovo Selo - Čelopek

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. o napadu na ustaške snage kod Ličkog Petrovog Sela - _

Izveštaj Štaba 1. ličkog korpusa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o akciji protiv 31. divizije NOVJ u rejonu Vipave

Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 16. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o izvršenom napadu na Dabar, Letinac, Lipice, Stajnice, Jezerane, Razvalu, Brinje i Trojvrh i o borbama na komunikaciji Ličko Petrovo Selo - Drežnik-Grad - Rakovica - Slunj

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 16. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Otočca, Senja, Ogulina i Tounja

Izvještaj Štaba 4. armije od 18. aprila 1945. Generalštabu JA o rasporedu neprijateljskih snaga u Lici i Hrvatskom primorju od 19. marta do 6. aprila

Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 11. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 4. do 16. aprila u Lici i Hrvatskom primorju

Izvod iz knjige depeša Štaba 4. armije JA od 7. aprila do 12. maja 1945. o borbama u Lici, Hrvatskom primorju. Gorskom kotaru, Slovenskom primorju, Trstu i Sloveniji

Izvještaj Štaba 43. divizije od 13. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama vođenim u aprilu u zapadnoj Lici, Gorskom kotaru i Istri

Izvještaj Štaba 4. armije od 15. juna 1945. Generalštabu JA o dejstvima armije u Lici i Hrvatskom primorju

Fotografije

Povezane odrednice

97. armijski korpus 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Štampa u ratu Donji Lapac SSSR i Jugoslavija 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Mostarska operacija Četnici u drugom svetskom ratu Trst Vrhovine 26. dalmatinska divizija NOVJ Beograd Glavni štab Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Partizanska avijacija 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Sremu 1945. Hrvatsko domobranstvo 8. kordunaška divizija NOVJ Crvena armija Josip Broz Tito Otočac Dinarska četnička divizija Fjodor Tolbuhin 11. hrvatski korpus NOVJ Senj 8. dalmatinski korpus NOVJ Gračac Plaški Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 31. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Istra u oslobodilačkom ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Ogulin Gospić 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 104. lovačka divizija Streljanja u oslobodilačkom ratu 392. legionarska divizija (plava) Mostar 1. tenkovska brigada NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ Korenica 3. lička proleterska udarna brigada Slunj Harold Alexander 35. lička divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Istri 1945. 20. dalmatinska divizija NOVJ Karlobag 1. lovačka eskadrila NOVJ Udbina Lička Jesenica Italija u drugom svetskom ratu 17. ustaška brigada Bihać SAD i Jugoslavija Sremski front 43. istarska divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger